John 9

Jisas ni wuti iri rar nat segi kin sabi nindig oghi

Jisas nyinge nare no no, wuti iri ni asine kumo wuri wundi kin tende puayine ni rar nat kin tuqui segi ye te nas nuqoind. Jisas nikin wute ni ningg mari, “Tisa, tughene mai yembe runduw kin te ningg bu wuti nen rar nat kin tuqui segi, wuti nen o nikin kiyi kumo?”

Muq Jisas nari, “Wuti nen o nikin kiyi kumo ningg mai segi. Pudi ni pugri puq reng ei te wute buagi ruqond di nei rimb te pugri God irine ni yumbo ren kin puq nen ye tuqui. Muq nginy nasene beghi yembe yuwon nganye wuti nge tiqi nundogh gadi kin ni ningg yembe te ei yembe bidiny. Muq burpoq rip ningg tumo di wuti iri yembe nand kin tuqui segi. Nge qi pe ven nde kasne kin ven nde puayi nge wute buagi mingg ti kin pugri.”

Jisas puq nand pre qi pe som nap, di sombaqe pe irinyi yembe nunduw, di wuti te rar pe nyang nimbig. Muq Jisas wuti te simbe nindig nari, “Nu yo wuye ngamo ire Siloam puq munduw kin tende wuye yaghe.” Pugri bu wuti te no wuye ngamo tende wuye naghe, di opu rar nat yumbo nuqond di mune baj pe no. (Wand puch Siloam ni puate te “wute tiqi bidom mo” kin pugri.)

Wuti te ni kimand di wute ninge ni asi pripri wute yumbo sang nipim muqoind kin ni pengu mand, “Wuti nen ni asi nas di yumbo sang nap kin tene bri?” Ninge mari, “Nikinne qa.” Ninge mari, “Yewo, wuti nen ni temi gib irene mamb.” Pudi ni nikinne nari, “Nge wuti nungoqi wari kin tene qa.”

10 Muq ni mari, “Pughe gri ate nu munene rar kuat?”

11 Wuti te oyi nand nari, “Wuti iri Jisas puq mindig kin ni sombaqe pe irinyi yembe nunduw, di nge nde rar pe nyang nimbiq, pre wuye ngamo ire Siloam puq buduw kin te ningg tiqi nundogh ko wuye kaghe, di opu rar kat.”

12 Muq wuti te pengu mindig mari, “Wuti te muai?”

Ni nari, “Nge nei gab segi.”

Ni Jisas wuti rar sabi nindig ye te ningg pengu mand

13 Muq ni wuti asi rar nat segi ye te mitanyi Parisi nde mo. 14 Jisas ni ngeri ire Sabat puq munduw kin tende puayi wuti te irinyi rar pe nyang nimbig di rar nat. 15 Pugri bu Parisi ni wuti te pughe gri ni munene rar nat kin te ningg pengu mindig. Di wuti te oyi nand nari, “Ni nge irinyi rar pe nyang nimbigh, di nge wuye kaghe, di muq nge rar kat.”

16 Wute Parisi kin ninge mari, “Wuti nen God nde pu nandi segi, te pugri ni Sabat lo ire gure nuaq.” Pudi ninge pengu mand mari, “Pughe gri ei wuti yumbo ur brequ nand kin ni wuti nen sabi nindig, di yumbo ur gre ye ninge asi bei nand kin te puq nen?” Pugri bu ni nei irene vise segi.

17 Muq ni wuti asi rar nat segi kin te pengu mindig mari, “Wuti nen nu rar sabi nunduw kin nen ningg nu pughe puq ei guad?” Wuti te oyi nand nari, “Ni propet iri.”

18 Juda mingg wute nyamb kin ni wuti nen ni asi rar nat tuqui segi di muq ni rar nat ye wand te ni mari te nganyene puq mand segine. Ni kiyi kumo ningg mari rundo pre, muq ni mari te nganyene. 19 Ni pengu mindiny mari, “Wuti nen nungoqi wo bri? Wuti nen bu nungoqi wari ni asine kumo wuri wundi kin tende puayine rar nat segi ye? Pughe gri ate ni mune rar nat?”

20 Ni kiyi kumo oyi rind riri, “Wuti nen beghi wo di ni asi nas kin tende puayine rar nat segi ye. 21 Pudi pughe gri ni munene rar nat o wuti tughe sabi nindig di munene rar nat kin te beghi nei bab segi. Ni nikinne pengu wundig. Ni quayi kin di nikinne simbe nand ye tuqui.” 22 Ni kiyi kumo ni Juda mingg wute nyamb kin te wune rimbim, te pugri ni asine mari wuti iri Jisas ningg Kraist puq nand, tedi ni God yumbui nyamb rirang kin baj pe tende ane ris segi. 23 Pugri bu kiyi kumo ni riri, “Ni quayi kin. Nikinne pengu wundig.”

24 Muq mune nganye wuti Jisas sabi nindig di mune rar nat kin te ningg mari nandi, simbe mindig mari, “God nde nyamb pe nu beghi nganyene simbe ndug, te pugri beghi nei bab wuti nen yumbo ur brequ nand ye.”

25 Wuti te oyi nari, “Nge nei gab segi, wuti te yumbo ur brequ nand ye o segi. Pudi yumbo ire nge nei gab te pugri nge asi rar kat kin tuqui segi, muq nge rar kat!”

26 Muq ni pengu mindig mari, “Ni nu pughe sim new? Ni nu pughe gri sabi nunduw bu muq nu rar kuat?”

27 Wuti te oyi nand nari, “Nge nungoqi simbe guduq pre, di nungoqi wutungu segi. Pughe ningg nungoqi munene wutungu ningg wari? Nungoqi ni ningg wute ningg was ningg bri?”

28 Muq ni umbo sange wand mand di mari, “Nu wuti te ningg wand kutungu ye! Beghi Moses ningg wand putungu ye! 29 Beghi nei bab te pugri Moses ni God temi wand, pudi wuti te ni nandi kin sunyi te beghi nei bab segi.”

30 Wuti te oyi nand nari, “Te pughe gri nganye ate! Ni nandi kin sunyi te nei wamb segi, pudi ni nge sabi nindigh di muq nge rar kat. 31 Beghi nei bab, God ni wute yumbo ur brequ mand ye ni mingg wand nutungu kin tuqui segi. Ni wute God yumbui nyamb mirang kin di ni nari kin pugrine puq men kin ni mingg wandne nutungu ye. 32 Beghi wuti iri ni asine kumo wuri wundi kin tende puayine rar nat kin tuqui segi ye te mune rar nat kin te putungu segine. 33 Wuti nen God nde pu nandi segi, tedi ni yumbo ren kin puq nen kin tuqui segi.”

34 Wuti te puq nand kin te ningg Parisi ni oyi mand mari, “Nu numo wuri wundi kin tende puayine nu yumbo ur brequ guad guad rindi muq. Pughe gri ate nu oyi beghi ren kin ningg simbe gudug!” Di wuti te wute pripri rikur God yumbui nyamb rirang kin pe tende ni ane nandi segi puq mindig.

Wute rar mat ye ni rar mat tuqui segi

35 Jisas ni wuti te wute rindi rikur God yumbui nyamb rirang kin tende ni ane nandi kin te ningg segi puq mindig kin wand te nutungu, di ni wuti te mune nuqoind kin tende puayi ni simbe nindig nari, “Nu wuti God nde pu nandi wuti nganye nas kin te nei gubig?”

36 Wuti te pengu nand nari, “Yumbui, wuti te tughene? Nge simbe ndigh ei te nge ni nei gibig.”

37 Jisas nari, “Nu ni guqoid pre. Ni nikinne qa nu tequ wand wand.”

38 Muq wuti te nari, “Yumbui, muq nge nu nei gubuw.” Di ni Jisas yumbui nyamb nirang.

39 Muq Jisas nari, “Nge wute ir kawo ningg bu qi pe gadi, ei te wute rar mat segi kin ni mune rar mat, di wute rar mat ye ni oyi rar mat ye tuqui segi.”

40 Muq Parisi ninge ni ane yemu kin ni Jisas puq nand kin te mutungu di pengu mand, “Pughene? Beghi anene rar pat kin tuqui segi bri?”

41 Jisas nari, “Nungoqi rar wat tuqui segi, tedi nungoqi yumbo ur brequ wand kin te ningg mai ware segi. Pudi muq te pugri nungoqi wari nungoqi wuqond tuqui, pugri bu nungoqi mai te rise ye.”

Copyright information for `KMS