Mark 15

Ni Jisas mitanyi Pailat nde mo

Matyu 27:1-2,11-14; Luk 23:1-5; Jon 18:28-38

Pend ruso burane nganye prist mingg yumbui, quayi kiyi, wute Moses ningg lo wute bei meny ye, di kaunsil buagi ni nei ire taq mamb. Ni Jisas taq maimb pre mitanyi mo Pailat nde si pe mi nondo. Di Pailat ni Jisas pengu nindig nari, “Nu Juda mingg king bu?” Di Jisas oyi nand nari, “Nu kuari nge Juda mingg king, te tuquine.”

Di prist mingg yumbui ni mari ni yumbo nganye buagi yembe nindiny. Pudi Jisas ni wand segine yenu. Pugri bu Pailat ni mune pengu nand nari, “Nu ni wand mand ye te oyi gudim ye o segi? Ni nu yumbo brequ nganye buagi yembe gudiny ye te ningg simbe mand.” Pudi Jisas ni mune pugrine wand segine yenu, di Pailat ni te kin ningg nei kumo namb.

Pailat nari Jisas mi nati

Matyu 27:15-26; Luk 23:13-25; Jon 18:39-19:16

Di Pailat ni yumbo ur ire te pugri, ni mir yumbui yembe munduw kin tende puayi te ni wute taq pu yemu ye te kin iri si neri no ye, di te kin te wute gri ei wuti te nyamb rirang. Wuti iri Barabas puq mindig kin ni ane taq pu yenu. Asi wute ninge gavman ane bir mawo kin tende puayi ni wuti iri ni nati di te ningg taq maimb pu yenu.

Wute buagi riwo rundo di Pailat ni pripri wute taq pu yemu ye te kin ye iri si neri no ye te kin ningg simbe rindig. Di Pailat ni pengu nindiny nari, “Nge nungoqi Juda mingg king nen si keri nondo ningg bri wari?” 10 Ni nei namb pre te pugri prist mingg yumbui ni Jisas yambu mireng bu ninde si pe meng. 11 Pudi prist mingg yumbui ni wute simbe mindiny ei ni Pailat simbe rindig di ni Barabas ei si neri neyi ni.

12 Di Pailat mune pengu nindiny nari, “Te muq wuti nungoqi Juda mingg king puq wundig kin nen pughe sin ei geg?”

13 Di ni ngam mare rundo mari, “Kruse pe qungu wi nati.”

14 Muq Pailat oyi ni pengu nindim nari, “Ni yumbo ur brequ pughe ye yembe nindiny?”

Pudi ni mune ngam rire rundo riri, “Kruse pe qungu wi nati.”

15 Di Pailat ni wute buagi chumbuai rind ningg nari di Barabas si neri neyi ni, di Jisas rar nuqoind pug mindig di soldia mitanyi mo ei kruse pe qungu mi nati.

Soldia Jisas perei mindig

Matyu 27:27-31; Jon 19:2-3

16 Muq soldia ni Jisas mitanyi gavman nde baj pe mar mo, di ami buagi aye te mari mo irepene mikur. (Baj te ni pretorium puq munduw.) 17 Ni chongo ambo kin ire king mingg chongo gib wumb kin mirang wughe pre, di sare quat kin meti nowi king hat kin pugri muet maimb pre ngawu pe mireng naghe. 18 Di ni Jisas ningg pugri puq mand mari, “Juda mingg king, nu kuas kuas otiwo ye.” 19 Ni gij puayi iri meti nowi ngawu pe mi, som mirang righe di king kin pugri sungomyu gure muang. 20 Di ni pugri perei mindig pre ni chongo ambo kin te ir muang di ni nikin chongone mune mirang wughe. Muq mune mitanyi meyi mi ei mo kruse pe qungu mi nati ningg.

Jisas kruse pe qungu mi nati

Matyu 27:32-44; Luk 23:26-43; Jon 19:17-27

21 Ni Jisas mitanyi mo mo di wuti iri Saimon puq mindig kin ni nikin yembe pe yenu pu nandi. Saimon Sairini kin ni Aleksander Rupus temi kiyi. Di soldia ni mari di Saimon ni Jisas ningg kruse te niraq. 22 Ni Jisas mitanyi sunyi ire Golgota puq munduw kin tende mo. (Nyamb ven ni puate te ngawu ngape tiqe.) 23 Muq ni wain di ghimbi yuqo kin marasin ire mur puq munduw kin te ane quang mimbiq pre meng naq ningg, pudi ni yambu nari. 24 Muq ni kruse pe qungu mi nati. Di ni chongo te bir mawo ire ire materi ningg. Te ningg di ni satu griny mand ei muqond wuti tughe ei chongo te nateri.

25 Ni Jisas qungu mi nati kin te 9 kilok burane pugri ye pe. 26 Di ni wand pughe ye te ningg qungu mi nati kin te anene ur mand pu rise. Ni pugri ur mand, “Juda mingg king.” 27 Di ni wute nyungu kin temi anene qungu mi mati pu yemu, iri Jisas nde si tuan pe opu di iri si qaqi pe opu. 29 Wute nganye buagi te gri rundo ruso kin ni Jisas wand peq rindig, ngawu uring rind di riri, “Nu wuti pugri kin bu kuari nu God ningg baj bir kuaq pre nginy temi ire ninggne mune yembe guduw. 30 Muq kruse si raq ghati yi ei nunon ghimbine ghav ndiny.”

31 Wute buagi ni puq rind kin pugrine prist mingg yumbui di wute Moses ningg lo wute bei meny ye ni mune nikinne oyi oyi wand mand mari, “Ni wute aye ghav nindiny, nikin ghimbine ghav nindiny tuqui segi. 32 Muq Kraist Israel mingg king nen rar buqoid nikinne kruse si niraq nati ni ei pari ni nganyene God ningg wo.” Di wute aye kruse pe qungu pu yemu kin ni anene Jisas wand peq mindig kin wand nganye buagi nganye simbe mand.

Jisas nati

Matyu 27:45-56; Luk 23:44-49; Jon 19:28-37

33 Di 12 kilok kin pugri bur ir kui yengu ruso 3 kilok yuram. 34 Di 3 kilok kin tende puayi Jisas ni quan kumone nari, “Eloi Eloi lama sabaktani?” Wand ven kin puate te pugri, “Nge God, nge God, pughe kin ningg nu nge si kueri?”

[Sng 22:1]

35 Wute ninge tende yemu kin wand ren mutungu di mari, “Te wutungu, ni Elaija ningg nari.”

36 Wuti iri ni Jisas wain neng ne ningg di no chongo bidi ire nyumo kamo pe wureq nimbiq pre di wain jig nand kin pe tende neq wughe pre ei Jisas nde neq wundo. Pudi nikinne mune nari, “Muq rar buqoid yenu, di buqod Elaija nandi ni neti nati o segi.” 37 Muq Jisas ni quan kumone nari, di nati.

38 Di tende puayine chongo yumbui God ningg baj pe yequ kin te mingine bir wughe wuso dig di bidi teri. 39 Di soldia mingg yumbui te ni Jisas nde tumone yenu. Di ni Jisas nari kin te nutungu di ni pughe gri nati ye te nuqond di ni nari, “Nganyene nganye, wuti nen ni God ningg wo.”

40 Nyumbueg ninge ni wonjine yeru di te ruqond. Nyumbueg te yeru kin tende Maria Magdala kin, Maria Jems kise Joses temi ni kumo di Salome ni ane tende yeru. 41 Nyumbueg ren ni Galili pune Jisas ane rindi ei ni yumbo jeb riping. Di nyumbueg aye nganye buagi Jisas ane Jerusalem riwo ruso kin ni ane tende yeru.

Jisas ngamo pe mowi yenu

Matyu 27:57-61; Luk 23:50-56; Jon 19:38-42

42 Muq Juda ni ngeri yumbui nei rimbiny kin te ningg sir rip ye nginy, di nginy te pre dobu di Sabat. Di nginy te muq yuram pre. 43 Di Josep Arimatea kin ni Juda mingg kaunsil te kin ye iri di wute buagi ni ningg chumbuai rind. Di ni nikinne ni yumbo buagi God nde si nambu rise ningg ghimbi pu nas. Ni wune namb segi, no Pailat pengu nindig ei Jisas neti nati neri no nowi yenu ningg. 44 Pailat ni Jisas brequne nati kin te nutungu di puyene nand. Di ami mingg yumbui te nari nandi di pengu nindig ei nuqond Jisas ni nganyene bri nati. 45 Pailat ni soldia mingg yumbui nde wand nutungu di Jisas ni nganyene nati pre, di ni Josep ngiq nindig no Jisas neti nati. 46 Muq Josep ni wute mati di imb mamb kin chongo te ninge wong nand nare no, Jisas neti nati di chongo quem ye pe wureq naimb pre, di wute mati kin mawo yemu ye gawo ire wet sange pe pend muaq pu yequ ye tende nowi yenu. Di ni wet yumbui ire kring nipiq wundi wuso, gawo te tuq wumbiq. 47 Maria Magdala kin di Maria Joses kumo ni teri Jisas nowi yenu kin te ruqond ruqondne nowi yenu.

Copyright information for `KMS