Mark 5

Jisas wuti ququ brequ ane kin ququ brequ puaq nindig

Matyu 8:28-34; Luk 8:26-39

Ni wuye ngamo misiq opu gri mo di Gerasa mingg qi puch pe tende mo mar. Jisas ni bot pe pu nati ni, jiji pe newo no pune wuti iri matmat pe pu Jisas nde nandi. Wuti nen te ququ brequ ninde yemu. Ni matmat pe nase, di wute mait nase taq maimb ye tuqui segi. Piyi ni sen pe taq maimb ningg pudi tuqui segi. Te pugri ni pripri mait nase nyinge si ane sen pe taq mimbig, pudi ni sen te wurigh namb pend, di ain nyinge ap muang pu rise kin te paqe nawo. Ni quan nganye gre nand di wuti iri ni segi puq nindig tuqui segi. Burpoq di bogisumb ni matmat di rand pe tende nari, di wet nateri nikin ghimbine pend nawo nawo nas.

Wuti te ni wonjine yenu, rar neq wundi Jisas nuqoind, di vig namb nandi Jisas nde rar ngimine sungomyu gure nawo. Di ni quan kumone nari, “Jisas, God wam nganye nas kin wo, nu nge pughe sin kuegh ningg? God nde nyamb pe nge unje ghaip segi ningg wand gre yeny.” Te pugri Jisas ni asine nari, “Ququ brequ, nu wuti nen nde pu gheyi yi.”

Muq Jisas ni pengu nindig nari, “Nu nyamb pughene?”

Di wuti te oyi nand nari, “Nge nyamb te Ami, te pugri beghi quan pas.”
10 Di ni Jisas pengu nindig nindig ei Jisas ni bub nare aye pe mo segi.

11 Ni yemu pe tende tumone te rand woju iri yenu, di pu quan rand qunambe tende mir rind rind yeru. 12 Di ququ brequ wuti tende mar mas kin ni Jisas ningg mari, “Nu beghi pu pe tende tiqi ndog po, nu beghi rar ndomu pu pe tende par po.” 13 Jisas ni ngiq nindim di ni wuti te si meri meyi mi mo, pu pe mar mo. Pu tit te tausen teri kin pugri, di ni buagi ane vig rimb rand wari pe te righe ruso, di wuye ngamo pe ir righe, wuye riq di riti.

14 Wute pu yeng muany kin ni te muqond, di vig mamb mo tiqe yumbui di tiqe wo aye pe tende mo, yumbo ren kin ningg simbe mand. Di wute buagi ruso yumbo te ruqond ningg. 15 Ni ruso Jisas nde ritari righe, di ni wuti ququ brequ nganye buagi ninde mar mas kin te nas ruqoind. Ni nei mune yuwon rise di chongo nare righe pu nas ruqoind. Ni quan nganye wune rimb. 16 Wute yumbo te ruqond kin ni wuti ququ brequ buagi ninde mas kin ni pughe sin reng kin te ningg simbe rind. Di pu ningg anene simbe rind. 17 Di ni Jisas ni mong puch ni ris kin opu te si nare ningg simbe rindig di quan nganye buid rip.

18 Jisas ni bot pe newo no, di wuti ququ brequ buagi ninde mas pudi muq oghi kin te ane no ningg nari. 19 Jisas ni wuti te ngiq nindig ane no segi, pudi simbe nindig nari, “Nu nunon tiqe yo, di nunon yavi ire te Yumbui ni yembe yumbui nganye nand di nu pughe gri yawo nitow kin te simbe ndiny.” 20 Muq wuti te no di tiqe yumbui 10-pela Jordan pu nginy nawi opu yeru kin tende no, di Jisas ni pughe gri ghav nindig kin te ningg simbe nand. Di wute buagi ni puyene rind.

Jisas ni Jairus ningg wo wuti pre mune nindiqi wiyo

Matyu 9:18-26; Luk 8:40-56

21 Jisas ni munene bot pe newo no, wuye ngamo te nisiq opu gri no, di wute nganye buagi rundo rikur. Ni wuye ngamo qunambe tende opune yenu, 22 di wuti iri nondo. Wuti te ni nyamb Jairus ni God yumbui nyamb mirang kin baj te kin ye quayi kiyi iri. Ni Jisas nuqoind, di nondo Jisas nde nyinge tingi sungomyu gre nawo nase, 23 di nari, “Nge wo num kurew, wuti ningg tumo. Nu ghandi, nge wo si yew kuyo ei ni num oghi di wus.”

24 Di Jisas nondo temi mo. Wute nganye buagi Jisas nde dobu ruru, di yeru yeru rundo rindi. 25 Di nyumbueg ire ni asine uny chiraq yequ ruso ber 12-pela pu wuwo kin ni anene tende yequ. 26 Ni dokta nganye buagi nganye mandi sabi munduw di ni dokta puq mew kin te ningg mai quan wure. Ni wet bidi buagi mewure ruso omo wuwo, ni mune oghi segi pudi ni quan nganye puq rew. 27 Ni wute Jisas ningg simbe rind kin te wutungu, di Jisas nde dobu gri wuwi. Ni wute buagi aye tende mingi wuru di ni nei wumb kin wuri, “Nge ni chongone kiting rise, tedi nge oghi.” Ni pugri nei wumb di si weq wundo Jisas chongo te wut rise. 29 Ni pugri puq wen di opu brequne ni uny te prene, di ghimbi pe wutungu kin te ni mai te muq yuwon pre.

30 Di tende puayine Jisas ni nutungu kin te gre ninge ninde pu riyi ri. Ni tindi nandi di pengu nand, “Tughe nge chongo nat rise?”

31 Di nikin wute oyi mari, “Wute nganye buagi nganye ruwi tumo yeru kin te guqod o segi? Pughe ningg wute nu chongo rit rise kin te ningg pengu guad?”

32 Pudi Jisas ni wute pughe ye ni chongo wuting rise kin te nundoq ningg rar nat natne. 33 Muq nyumbueg te ninde yumbo pughe sin ren kin te nei wumb, di wune ane wuso Jisas nde nyinge tingi pombri wuso buyaq buyaq wuse, di ni pughe sin rew kin te simbe wund. Ni wand ninge suqo wure segi. 34 Di Jisas ni simbe nunduw nari, “Nge wo, nu nonne nei guab kuari nu nge chongo kuat rise di nu oghi ye puq guad kin te ningg bu nu oghi. Nu umbo yuwon pu kuse di yo, nu mai kuraq kin te muq prene.”

35 Jisas ni wand nand nandne yenu wute ninge Jairus, wuti God yumbui nyamb mirang ye baj kin quayi kiyi iri, ninde baj pe pu mandi di mari, “Nu wo wuti pre. Tisa segi tanyi yo wayequ.”

36 Pudi ni wand wandne yemu Jisas ni wand pend nuam di Jairus ningg nari, “Nu wune ghamb wayequ. God ne nei mbig gre.”

37 Jisas ni wute aye te si nare yeru, di ni Pita, Jems di Jems ni kiqam Jon pugri pune natemi, ni ane mo. Ni wute buagi aye ruso kin te ningg ni segi puq nand. 38 Ni mo Jairus nde baj pe mitari righe, di Jisas nuqond wute buagi ruso rikur quan kumo quanji rind di riri riri nyuw rip. 39 Ni nar no di simbe nindiny nari, “Nungoqi pughe kin ningg quanji wand nyuw wap? Wo wen wuti segi, ni ruqo wuse.” 40 Jisas ni pugri simbe nindiny, pudi ni oyi Jisas wur ring.

Muq Jisas ni tiqi nundony riyi ri ruso pre, di wo kiyi, wo kumo di nikin wute temi ire pu ni ane mo kin tene nateri di wokuandi wuse kin sunyi pe tende rir ruso.
41 Jisas ni si nituw kuse, nitaqwi di nari, “Talita kum.” (Wand ven ni puate te pugri, “Nyumbueg wo! Nge nu ningg kari yes yewo.”) 42 Muq wo te opu wes wiyo di nyinge wure wuso wundi. Nyumbueg wo te ber 12-pela kin pugri. Wute buagi ni te ruqond di puyene rind. 43 Jisas ni simbe nindiny ei ni puq nen kin te ningg wute aye simbe rindiny segi, di simbe nindiny ei wo te mir ninge rew wuq.

Copyright information for `KMS