Mark 9

Di Jisas ni simbe nindim nari, “Nge nungoqi nganyene simbe guduq, nungoqi ven yequ kin nungoqi kin ninge mati segine di yumbo buagi God nde si nambu rise kin te gre ane rindi muqond.”

Jisas ghimbi kin grine rise

Matyu 17:1-13; Luk 9:28-36

Jisas ni otiwo nati kin te ningg simbe nand pre, tende dobu nginy 6-pela pu mo pre Jisas ni Pita, Jems, di Jon pugri pu nitami rand iri wam dobui nganye kin tende mewo mo nikinne tende mas. Ni Jisas muqoind muqoindne tindi no aye gib namb. Ni chongo nare righe kin te quan nganye quem rimb, ni quem rimb kin te yumbo ninge qi pe kin quem rimb kin pugri segi. Di Elaija Moses temi mandi Jisas ane wand wand yemu muqond.

Di Pita Jisas ningg nari, “Tisa, beghi ven nde pas te yuwon. Nu ngiq ghand tedi beghi baj yirbu teri ire pu ven nde yembe bidiny. Ire nu te, ire Moses te, di ire Elaija te.” (Ni quan nganye wune mamb, pugri bu ni wand aye nei nimbiny segi.)

Muq wuye quari ire wuti wi ni buag wure, di wuti iri wuye quari wam te pu ngam nare nari, “Nen nge wo, nge ni quan nganye yawo girag righe. Nungoqi ni ningg wand wutungu.”

Muq ni rar mat di wute ni ane yemu kin te yemu segi, Jisas irine yenu muqoind.

Ni rand pe pu mune mati mi mi, di Jisas ni simbe nindim ei ni yumbo muqond kin te ningg wute aye simbe mindiny segi. Ni nari ni simbe mand segine ruso wuti God nde pu nandi wuti nganye nas ye ni nati pre mune nes newo. 10 Di ni wand te kin ningg wute aye simbe mindiny segi, nikinne ni nati pre mune nes newo ye te ningg wand mand di nei mimbiny mimbiny mas.

11 Di ni pengu mindig mari, “Pughe ningg wute Moses ningg lo wute bei meny ye ni mari Elaija ei ye nawo nandi?”

12 Ni oyi nand nari, “Te nganye Elaija ni ye nawo nandi di yumbo buagi sabi nindiny asi kin pugrine rise. Pughe ningg bu wand buk pe ur pu vise ye te viri wuti God nde pu nandi wuti nganye nas ye ni mai quan nare di wute yambu rireng? 13 Pudi nge nungoqi simbe guduq, Elaija
(9:13) Jisas Elaija puq nand kin te ni Jon wute wuye nap kin te ningg nari.
nandi pre, di ni yumbo puq meng yawo kurem kin te puq meng. Ni puq men kin te wand buk pe ur pu vise kin te tuquine puq men.”

Jisas wo ambonye iri ququ brequ puaq nindig

Matyu 17:14-21; Luk 9:37-43

14 Ni rand pe pu mati mi di Jisas nikin wute aye te mas pe tende mo mitari righe di wute nganye buagi rindi tende rikur pu yeru muqond. Di wute Moses ningg lo wute aye bei meny ye ni Jisas ningg wute te ane ker mawo mawo yemu. 15 Ni Jisas nondo ruqoind di ni quan nganye puye rind di vig rimb rundo chumbuai rindig.

16 Di Jisas ni pengu nindiny nari, “Nungoqi pughe ningg ni ane ker wawo?”

17 Muq wuti iri wute mingi tende yenu pu oyi nand nari, “Tisa, nge wo ni ququ brequ ninde nar nas di ni wand nand tuqui segi kin nen nunde kitanyi gadi. 18 Ququ brequ ni pripri nge wo unje naip di qi pe pombri naip no. Ni pripri sawo nat ki, napu mim pe gri ruwi riti di ni si muange gre rind. Nge nunon wute ni ququ brequ te bub meri no ningg kari, pudi ni puq men tuqui segi.”

19 Jisas oyi puq nand nari, “Nungoqi wutaqu muq ven nde puayi was kin nungoqi God nei wumbig segi. Nge nungoqi ane pas nganye chiraq tuqui segi. Nge nungoqi mai quan nganye kare yambu kari. Wokuandi te ren wutanyi wandi.” 20 Muq ni wokuandi te Jisas nde mitanyi mondo. Ququ brequ ni Jisas nuqoind di ni wokuandi te meneri no quan nganye buyaq nand. Ni qi pe me no pu nase ni naghe nondo nandi di napu mim pe ruwi riti.

21 Muq Jisas wokuandi te ni kiyi pengu nindig nari, “Wokuandi nen ni pugri puq reng kin ber pughe gri pu nawo?” Di ni oyi nand nari, “Ni wokuandi ne puq reng. 22 Ququ brequ ni pripri wase pe di wuye pe meneri naghe ei nati ningg. Pudi nu tuqui tedi beghi yawo tongu di ghav ndug mune sabi ndig.”

23 Jisas nari, “Pughe ningg nu kuari, ‘Nu tuqui tedi’? Wuti God nei nimbig tedi ni yumbo buagi puq nen ye tuqui.”

24 Di wokuandi te ni kiyi opu brequne nari, “Nge nei gab ni mune oghi ye, nu nge ghav ndigh ei nge nei ven gre vind.”

25 Jisas ni wute buagi ni yumbo te ruqond ningg vig rimb rundo kin te nuqond di ququ brequ te ker nuang nari, “Nu ange wand kutungu segi kin di wand guad segi kin ququ, nu wo te si gheri di mune ninde ghandi ghar yo wayequ.” 26 Muq ququ brequ ni quan kumo nari, wo te ni nondo nandi di neyi ni no. Wo te tit segi pu nase di wute buagi riri ni nati. 27 Pudi Jisas ni si niting rise, nindingi newo yenu.

28 Dobu Jisas ni nikin wute ane baj pe mas muq nikin wute ni pengu mindig mari, “Pughe gri ate beghi ququ brequ te puaq baid no kin tuqui segi?”

29 Ni oyi nindim nari, “Ququ brequ pugri kin te nungoqi God ne pengu wundig tedi ni meyi mi mo kin tuqui.”

Jisas nikin nati kin te ningg mune simbe nand

Matyu 17:22-23; Luk 9:43-45

30 Ni sunyi te si mare di Galili gri mo. Jisas ni muainde mas kin te wute nei rimb yambu nari. 31 Te pugri ni nikin wute wand bei nem ningg. Di ni pugri simbe nindim nari, “Wuti God nde pu nandi wuti nganye nas kin ni wute nde si pe mi nondo ye. Ni mi nati, nginy temi ire pre di ni mune nes newo.” 32 Ni pugri simbe nindim, pudi ni wand ven kin puate nei mimbiny segi di wand ven kin puate ningg pengu mindig ye wunene mamb.

Tughe yumbui ningg nas?

Matyu 18:1-5; Luk 9:46-48

33 Ni mo Kaperneam mitari righe di ni baj pe mar mas muq ni pengu nindim nari, “Ngimi badi kin tende yumbo pughe kin ningg oyi oyi wari?” 34 Pudi ni wand segine mas, te pugri ngimi mandi kin tende puayi ni wuti tughe ei yumbui ningg nas ye te ningg oyi oyi ker mawo.

35 Muq Jisas ni chuchu nas nikin wute 12-pela pu te nari mondo di simbe nindim nari, “Wuti iri ni ye nawo ningg nari, tedi ni dobu nganye nawi di wute buagi mingg yembe ye wuti ningg nas.”

36 Di ni wokuandi iri neti nowi ninde rar ngimine teti pu yenu. Ni wo te sibraj ni di nari, 37 “Wuti iri ni nge nde nyamb pe wokuandi pugri ye iri neti nowi sabi nindig, te ni nge bu neti kowi sabi nindigh, di wuti nge neti kowi sabi nindigh kin te ngene neti ki sabi nindigh segi, pudi wuti nge tiqi nundogh gadi kin ni ane neti nowi sabi nindig.”

Wuti iri ni beghi ane ker rise segi te ni beghi mand

Luk 9:49-50

38 Muq Jon nari, “Tisa, beghi wuti iri buqoid nu nde nyamb pe ququ brequ puaq nand. Pudi wuti te aye kin, ni beghi nde dobu nawi segi ye. Pugri bu beghi ni segi puq bidig ei mune puq nen segi.”

39 Muq Jisas nari, “Nungoqi ni segi puq wundig wayequ. Wuti iri nge nde nyamb pe yumbo ur gre ye bei nand pre te brequne mune nge wand brequ nindigh tuqui segi. 40 Te pugri wuti iri beghi veri ningg nas segi kin ni beghi nde opu nas. 41 Nge nungoqi nganyene simbe guduq, wuti iri nungoqi nge te wute bu te kin ningg nge nde nyamb pe wuye kap ire neuq, tedi wuti te ni yumbo otiwo nateri kin te nateri ye.”

Wute yumbo ur brequ ningg ir maghe kin wand

Matyu 18:6-9; Luk 17:1-4

42 Jisas mune nari, “Di wuti iri ni wokuandi nge nei rimbigh ye ren kin ye iri puq neng yumbo ur brequ nand, te wuti te wet yumbui gibe pe wuq wang gherim pe meweri naghe tedi yuwon. 43 Nu si ire puq rew yumbo ur brequ guad, tedi si te pend ghawo. Te pugri nu si irene kuse muq yo yuwon pu ghas kin te quan nganye yuwon. Nu si tengi ane kuse di wase awu kuso segi ye pe tende yo kin te brequ. 45 Di nu nyinge ire puq wew yumbo ur brequ guad tedi pend ghawo. Nu nyinge ire ninggne yo yuwon pu ghas kin te yuwon, di nyinge tevi ane vise wase pe memeri yaghe kin te oghi segi. 47 Di nu rar puq wew yumbo ur brequ guad, tedi bi waq. Te pugri nu rar irene wuse di wute God nde si nambu ris kin tende ghar yo kin te yuwon. Pudi nu rar teri ane rise di ni wase pe memeri yaghe kin te brequ. 48 Wase pe tende choi mati segi kin tende yemu, di wase awu segi ye.

[Ais 66:24]

49 Wute buagi ni mir sol puraq bidiny kin pugri ei wase namb ye.

50 “Ghat ni oghi, pudi ni nyong te prene, tedi ni mune nyong gub segi. Nungoqi ghat kin pugri nyong wamb wambne was di wute aye ane umbo yuwonne rise was.”

Copyright information for `KMS