Matthew 10

Jisas aposel 12-pela pu ir nawo di tiqi nundom mo

Mak 3:13-19; Luk 6:12-16

Jisas nikin wute 12-pela pu te nari mandi, di ni gre nem ei ni wute ninge ququ brequ ninde yemu kin te puaq mindiny di num isis kureny kin te sabi mindiny oghi. Aposel 12-pela ni nyamb taq ren: ye nawo kin Saimon ni nyamb ire Pita puq nindig, ni kiqam Andru temi; di Jems, Sebedi ningg wo, di ni kiqam Jon. Di Pilip, di Bartolomyu di Tomas di Matyu, ni takis nateri kin; Jems ni Alpius ningg wo, di Tadius. Saimon ni Selot ningg wute tit kin iri,
(10:4) Selot: Wute men ni kantri Rom nde si nambu mas yambu mari bu ane mege.
di Judas Iskariot, wuti Jisas veri nde si pe ni nondo kin te.

Jisas nikin wute 12-pela pu nap mo di tiqi nundom mo

Mak 6:7-13; Luk 9:1-6

Jisas nikin wute 12-pela pu men tiqi nundom mo, ni wand pugri yeri nindim, “Nungoqi wo kin wute Juda segi kin pe tende wo wayequ. Di nungoqi Samaria nde tiqe pe wo wayequ. Pudi nungoqi wo kin Israel mingg sipsip ir ruso pre kin te ei meri wutiny. Nungoqi wo wand pugri puq wundiny, ‘Wute God nde si nambu ris kin te kin ngeri tumo rind pre.’ Nungoqi wo, num kin sabi wundiny oghi, wute riti kin te mune wundiri riwo, wute leprosi riraq kin ghimbi sabi wundiny oghi, di wute ququ brequ ninde yemu kin te puaq wundiny. Nungoqi gre ren wong wand segine wateri, pugri bu nungoqi ni sabi wundiny kin te ni wong runduq wayequ. Nungoqi wo kin gol, silva, di wet bidi te ninge hanpaus pe rise ware wo wayequ. 10 Nungoqi wo kin quongi tami te ware wo wayequ. Di nungoqi chongo aye ware o su ware o botu ware wayequ. Wuti ni yembe nindiny, tedi ni oyi ni ghav rindig mir reng.

11 “Muq wo, tiqe yumbui o tiqe woju pe wo, te nungoqi rar wat yuwon, wuti pughe ye ni wuti yuwon kin, nungoqi wuti te ane was ruso ruso otiwo nungoqi aye pe wo ningg muqdi tiqe te si wuraq. 12 Pudi nungoqi baj ire pe war wo ningg, tedi nungoqi wute baj te kin simbe wundiny wari, ‘God nungoqi yuwon nuauq.’ 13 Wute baj te kin ni yuwon kin, ate nungoqi wand yuwon ye te ninde si wurany. Pudi ni wute yuwon kin segi, ate nungoqi wand yuwon ye te mune nungoqi nde vindi. 14 Di wute tiqe te kin nungoqi mitaqu wowi segi, di ni nungoqi wand mutungu yambu mari, ate nungoqi baj te si ware o tiqe te si wuraq ningg di nungoqi nyinge pe kin qusuqu te buraq wand. 15 Nge nungoqi nganyene simbe guduq, God ni wute ir nawo kin tende puayi mai Sodom di Gomora ane riraq kin te ni ane tuqui segi, tiqe wen kin mai ni mune quan nganye.”

Jisas nikin wute simbe nindim otiwo wute ni mai rem ye

Mak 13:9-13; Luk 21:12-19

16 “Nungoqi wutungu! Nge nungoqi tiqi gudoqu wo kin te sipsip kin pugri nyombui dabo ye mingi wo. Pugri bu nungoqi wo kin ghati ni waghi waghine ruso kin pugri nungoqi otinde nei wamb wamb wo. Di wapi mabri mingg yumbo ur yuwon ye te kin pugri wute ker wany segi. 17 Nungoqi wute ningg nei wamb wamb otiwo ni nungoqi mutuqu wase di mitaqu kot pe mo, di nungoqi God yumbui nyamb mirang kin baj pe tende mumbuequ. 18 Nungoqi nge ningg wute pugri bu nungoqi mitaqu mo gavman nde si pe mequ wondo di king nde si pe mequ wondo. Nungoqi puq meuq tedi God ni wand yuwon ye te ni simbe wundim di Juda segi kin te mune ane rutungu. 19 Nungoqi mitaqu kot pe wo kin tende puayi eti nungoqi nei kumo wamb wari, ‘Nge wand pughe ye bri simbe gad, o nge pughe gri ni wand oyi gidim?’ Otiwo tende puayi Yumbui nungoqi nei neuq di nungoqi simbe wand. 20 Wand te nungoqi simbe wand kin te nungoqi te segi. Wand te Ququ Yuwon Ye ni nuyi nde pu nandi nunde mim pe simbe nand.

21 “Wute ninge nikin kise God nei mimbig bu ni mitami kot pe mo di ni mi mati, di kiyi ninge ni wo mune pugrine puq meny. Di wo ninge ngawu gre rind kin ni kiyi kumo kot pe ritari ruso mambui riti. 22 Nungoqi nge ning wute pugri bu wute buagi nungoqi yambu rireuq. Pudi wute tughe ni gre rind ris ruso ruso qi wen pre kin tende puayi, tedi God ni nateri ye. 23 Tiqe ire te kin wute nungoqi unje mupuqu mai isis meuq, tedi nungoqi wu wase tiqe aye pe wo. Nge nganyene simbe guduq, nungoqi Israel mingg tiqe buagi tende wo war ir omo wawo segine di wuti God nde pu nandi wuti nganye nas kin ni mune nandi.

24 “Wokuandi nikin tisa nde ni yumbui ningg ris tuqui segi, di wute yembe ye nikin yumbui tende ni oyi yumbui ningg mas tuqui segi. 25 Pudi wokuandi nikin tisa ane tiq tiqne ris tedi tuqui, di wute yembe ye nikin yumbui te ane tiq tiqne mas tedi tuqui. Ni baj kiyi nyamb brequ mindig, mari, ‘Belsebul’ puq mindig, tedi wute ninde baj pe ris kin quan nganye nyamb brequ mindiny.”

Jisas ni nari nungoqi God ningg ei wune wamb

Luk 12:1-7

26 Jisas ni mune pugri simbe nand, “Nungoqi wute yumbo ur brequ munduq kin te ningg wune wamb wayequ. Yumbo ninge muq imb pu rise kin te otiwo bure ris raqene rise, di wand muq suqo pu vise kin te otiwo wute buagi nei rimb ye. 27 Nge wand burpoq nungoqi simbe guduq kin te bogisumb muqdi simbe wand. Di nge nungoqi ange pe misag kare kin te wewo wo baj wam yequ wute simbe wundiny. 28 Nungoqi wute ghimbine mamb riti pudi ni ququ mamb riti segi kin te ningg wune wamb wayequ. Pudi nungoqi God ningg ei wune wamb, ni teri ane namb riti, ghimbi namb riti di ququ nate ruwi di wase pe menare righe namb. 29 Nungoqi nei wamb, wute wapi wo temi wan toea pe wong mand. Di nungoqi nuyi ni wapi wo te quan nganye sabi nindim. Pudi ni ngiq nand segi, tedi iri qi pe ir ni naghe tuqui segi. 30 Nungoqi nde ngawu pe God ni yu te manyi nand pre. 31 Pugri bu nungoqi wune wamb wayequ, nungoqi nuyi ni wapi wo yawo nitony pudi nungoqi mune quan nganye yawo nitouq.”

Beghi Jisas ningg wute puq bad kin minyuw pati wayequ

Luk 12:8-9

32 Jisas ni mune simbe nand nari, “Wuti tughe ni wute simbe nindiny nari, ‘Nge Jisas ningg wuti,’ tedi nge mune nginy tu wam tende nge wuyi simbe gidig kari, ‘Wuti nen nge te.’ 33 Pudi wuti tughe ni wute simbe nindiny nari, ‘Nge Jisas ningg wuti segi,’ tedi nge mune nginy tu wam tende nge wuyi simbe gidig kari, ‘Wuti nen nge te segi’.”

Wute ni Jisas quan nganye ei nei rimbig

Luk 12:51-53; 14:26-27

34 Jisas ni mune simbe nand nari, “Eti nungoqi nei wamb wari nge muq gadi kin yeng buagi qi pe kin gure kawo ningg bu gadi. Nge yeng gure kawo ningg gadi segi, nge bainat bu keri gadi. 35 Nge muq gadi kin umbo ker mune pi res, ‘Quayi wo ni kiyi ker muam, di nyumbueg wo ni kumo ker ruany, di nyumbueg ngam kin ni kine ker ruany. 36 Wute te nikin veri nganye te nikin wangone’.”

[Mai 7:6]

37 “Wuti tughe ni kiyi o kumone yawo nirany righe di nge segi, tedi ni nge ningg wuti kin pugri nas kin tuqui segi. Di wuti ni quayi wo o ni nyumbueg wo tene yawo nirany righe di nge segi, tedi ni nge ningg wuti kin pugri nas kin tuqui segi. 38 Di wuti iri ni kruse niraq ngende dobu nawi segi, tedi wuti te ni nge ningg wuti kin pugri nas kin tuqui segi. 39 Wuti tughe ni nge nei nimbigh segi nikin ghimbine nei nimbiny di nati, tedi ni nas nas te kin nas tuqui segi. Pudi wuti tughe nikin ghimbi nei nimbiny segi nge nei nimbigh muq nati, tedi ni nas nas te kin nas ye.

Wuti iri ni Jisas ningg wute te nate mowi kin wand

40 “Wuti tughe ni nungoqi nitaqu wowi te nge neti kowi, di wuti tughe nge neti kowi te wuti nge tiqi nundogh gadi kin te neti nowi. 41 Wuti tughe ni propet iri nuqoind di ni nari, ‘Wuti nen ni propet iri pugri bu nge keti nowi,’ tedi yumbo God ni propet nuam rise kin pugrine ni mune nateri. Wuti tughe ni wuti tuquine nas kin iri nuqoind nari, ‘Ni wuti yumbo ur tuquine puq nen pugri bu nge keti nowi,’ tedi yumbo God ni wute yumbo ur tuquine puq ren ye nuany rise kin pugrine ni mune nateri. 42 Di wuti iri nari ni nge ningg wute te ghav nindim muq ni uyi wuye natekui nge ningg wuti iri nyamb segi kin te neng, nge nganyene nungoqi simbe guduq, wuti yumbo ur wokuandi nganye ren kin puq nen ye te ningg ni yumbo God nuang rise kin te nateri ye.”

Copyright information for `KMS