Matthew 22

Wuti ngam urupui no kin mir yembe mindiny ye kopuqu wand

Luk 14:15-24

Muq munene Jisas ni kopuqu wand pe wute simbe nindiny, “Wute God nde si nambu yeru kin te pugri, king iri ni wo ngam urupui no kin mir yembe nindig. Ni wute ninge simbe nindiny otiwo ni wo ngam urupui no kin te mir mawo kin tende puayi di ni rindi. Muq ni mir rind kin puayi nikin yembe ye wute te tiqi nundom mo wute simbe mindiny rindi ningg, pudi ni rindi yambu riri. Muq nikin yembe ye aye mune tiqi nundom mo simbe nindim nari, ‘Wute nge simbe gidiny rindi puq gad kin te simbe wundiny, “Nungoqi wutungu, nge mir yembe gidiny pre pu rise, bulmakau quayi buagi di bulmakau wo buagi nyam rire kin nge gab riti pre. Yumbo yumbo buagi nge yembe gidiny pre, nungoqi ngam kin mir pene wandi”.’

“Yembe ye wute mo ni simbe mindiny, pudi ni rutungu yambu riri, di ni aye pe ruso. Iri ni no wuny yembe nand, di iri ni no bisnis yembe nand. Pudi ninge king ningg yembe ye te mat mase pug mindim di mi mati. King ni umbo ker nawo, di ni ami tiqi nundom mo, wute nikin yembe ye mi mati kin te mi di ni tiqe te mindany nimbiny. Muq ni yembe ye aye simbe nindim nari, ‘Ngam kin mir nge yembe gidiny pre pu rise, pudi wute nge simbe gidiny kin ni wute oghi segi bu ni rindi segi. Nungoqi tiqe manyi te wo wute pughe ye wuqond simbe wundiny ngam kin mir pe rindi.’

10 “Muq nikin yembe ye tiqi nundom mo wute buagi ni ngimne muqond mate ruwi, oghi kin di brequ kin, buagi ane mate ruwi riso, di mir kin sunyi te wutene bre. 11 Pudi king ni neyi nandi wute te nuqond, di ni wuti iri ngam kin chongo oghi nganye nare righe segi kin te nuqoind. 12 Ni pengu nindig nari, ‘Nge mand, pughe gri ate nu ngam kin chongo oghi nganye kuare righe segine ven nde kueyi kui?’ Muq wuti te wand segine yenu. 13 Muq king nikin yembe ye simbe nindim nari, ‘Si muange taq wumbig, meweri dabo burpoq pe nar no. Tende wute quan nganye riri di sawo rit ki.’ 14 Te pugri wute nganye buagi ngam nirany, pudi ire irene ni nate ruwi.”

Sisar nde takis wong mand

Mak 12:13-17; Luk 20:20-26

15 Parisi ni mo kin kinne wand taq mamb pughe gri ei wandoqi mindig di ni wand ninge unje nap tedi mait nase. 16 Di Parisi nikin wute di wute ninge Herot nde opu mase ye te ane mo Jisas ningg mari, “Tisa, beghi nei bab nu wand nganye kin pene God ningg yumbo ur te wute bei kueny ye, di nu wute ni pughe sin ren kin te ningg nei kumo guab segi, nu wute nyamb kin o wute nyamb segi kin wand irene simbe gudiny. 17 Beghi simbe ndug, nu pughe gri nei guab? Beghi Sisar nde takis wong bad kin te tuquine o segi?”

18 Pudi Jisas ni nei namb ni yumbo ur brequ mand ningg bu ni nari, “Nungoqi wute nei tevi kin. Pughe kin ningg nungoqi nge wandoqi wundigh ei nge wand unje kap ningg wari? 19 Takis kin wet bidi ire te nge bei wegh.” Di ni wet bidi te miraq mandi meng. 20 Di Jisas ni pengu nindim nari, “Wuti tughe ngawu di nyamb ane wet bidi wen nde rise?”

21 Ni oyi mand mari, “Sisar te.”

Di Jisas ni simbe nindim nari, “Yumbo Sisar ningg te Sisar weng, di God ningg te God weng.”
22 Ni wand ven mutungu, nei kumo mamb, di ni Jisas si meri di mo.

Wute mati kin mune mes mewo ye te kin wand

Mak 12:18-27; Luk 20:27-40

23 Sadyusi ni mari wute mati kin ni mune mes mewo segi ye. Nginy te ningg wute te kin Jisas nde mandi di ni pengu mindig mari, 24 “Tisa, Moses nari wuti iri wo segine nati, te ni kiqam ei mune kise ngam te nitaqi. Ni mune kise ngam te nitaqi, wo niraw di wo te kise nati kin ni te.

[Lo 25:5]

25 Muq beghi kise kiqam 7-pela pu mas. Kiseyu ngam no di nati, di ni wo segi, ni ngam kiqam nde si niraq pu wus. 26 Muq mingi ye tende dobu mune nitaqi, ni mune nati. Te tene ruso kiqam chumb mune nitaqi, ni mune natine. 27 Ninde pre dobu nyumbueg te wuti. 28 Kise kiqam 7-pela pu ni wute te mitaqi. Pugri bu otiwo wute mati kin mes mewo kin tende puayi tedi nyumbueg wen ni tughe ningg ngam ei wus?”

29 Pudi Jisas ni oyi nindim nari, “Nungoqi unje wap. Te pugri nungoqi God ningg wand buk pe rise kin di God ningg gre te nei wamb segi. 30 Wute mati kin mune mes mewo ye tende puayi ni ngam ruso o oyi oyi ngam mawo ruso segi. Ni angelo wam mas kin pugrine ris ye. 31 Di wute riti kin mune res riwo kin te ningg nungoqi God buk pe simbe nand kin te wuqond segi bri? 32 Ni nari, ‘Nge Abraham ningg God, Aisak ningg God di Jekop ningg God.’ God ni wute mati ye ni mingg God segi, ni wute urupuine mas ye ni mingg God.”

[Kis 3:6]

33 Wute buagi ni wand ven rutungu, di te ningg nei kumo rimb.

God ningg lo yumbui nganye kin

Mak 12:28-34; Luk 10:25-37

34 Parisi ni mutungu Jisas ni Sadyusi wand mand kin ngim imb nuam, di ni mandi irepene mikur. 35 Di wuti iri ni lo quan nei numbuw ye ni Jisas puamb nuang ningg bu ni pugri pengu nindig, 36 “Tisa, lo pughe ye bu yumbui?”

37 Di ni oyi nindig nari, “‘Nu Yumbui nunon God te ei nunde umbo pe, ququ pe gri, di nei pe yawo rang righe.’

[Lo 6:5]

38 Lo wen te quan nganye yumbui di lo ye wuwo kin. 39 Di aye tende dobu te pugri: ‘Nunon ghimbi yawo kurany righe kin pugrine wute aye yawo rany righe.’

[Wkp 19:18]

40 Moses ningg lo di propet mingg wand nikin puate taq, wute aye yawo pirany righe di God yawo birag righe.”

Kraist tughe ningg wo?

Mak 12:35-37; Luk 20:41-44

41 Parisi irepene mikur pu yemu, di Jisas ni pengu nindim 42 nari, “Nungoqi Kraist ningg pughe gri nei wamb? Ni tughe ningg kuqo?”

Ni oyi mindig mari, “Devit ningg kuqo.”

43 Ni oyi nindim nari, “Pughe gri ate Ququ Yuwon Ye Devit nei neng bu Devit wuti nen yumbui puq nindig? Devit ni puq nand,

44 ‘Yumbui ni nge yumbui ningg nari, “Nge nde si tuan pene ghas ruso ruso nge nu veri nunde nyinge tingi kawo mas”.’
[Sng 110:1]

45 “Muq Devit nikinne ni yumbui puq nindig, tedi pughe gri ei ni Devit ningg kuqo?” 46 Wuti iri ni wand te oyi nindig tuqui segi. Di tende puayi pu ruso ni Jisas wand ire pengu mindig kin wune mamb.

Copyright information for `KMS