Matthew 27

Ni Jisas mitanyi gavman kin yumbui Pailat nde mo

Mak 15:1; Luk 23:1-2; Jon 18:28-32

Burane ne prist mingg yumbui di quayi kiyi buagi wand taq mamb ei Jisas mi nati ningg. Ni taq maimb di mitanyi mo gavman kin yumbui, Pailat, ninde si pe mi nondo.

Judas nikinne pori naghe nati

Aposel 1:18-19

Judas, wuti Jisas veri nde si pe ni nondo ye, ni nuqond kot pe ni wand taq mamb ei Jisas mi nati ningg. Di ni yivany nirang di wet bidi silva pe kin 30-pela pu prist mingg yumbui di quayi kiyi meng kin te mune nare no nem. Di ni pugri puq nand nari, “Nge yumbo ur brequ gad pre. Wuti nge nungoqi nde si pe ki nondo kin te ni yumbo ninge unje nap segi di nungoqi wi nati.”

Pudi ni oyi mand mari, “Te beghi pughe sin ei pen? Nu non nde nei pene.”

Di ni wet bidi te God ningg baj pe tende menare ruso ris, di ni nyinge nare no. Ni no, di nikinne pori naghe nati.

Pudi prist mingg yumbui ni wet bidi te materi mari, “Ren yavi kin wet bidi, pugri bu beghi lo wuri wet bidi ren God ningg baj kin wet bidi ane pawo ris segi ye.” Muq ni wet bidi te ningg nei mamb mari, ni qi puch ire wute asi tende os qi yembe mindiny kin te wong mindiq. Ni nei mamb kin wute tiqe wonji kin ni mati ei ni tende mawo yemu kin sunyi puq mand. Pugri bu qi puch te wute nyamb miraw mari, “Yavi kin qi,” di muq wute buagi pugrine nyamb miraw mirawne. Pugri bu propet iri, Jeremaia puq mindig kin, ni asi simbe nand kin ane tuquine. Ni pugri puq nand nari, “Ni wet bidi silva pe kin 30-pela pu materi. Wute Israel kin ni wet bidi pugri manyi mand kin te pugri ni wuti nen wong maind kin. 10 Di wet bidi te kin pe ni qi puch ire wute tende os qi yembe mindiny kin te wong mindiq. Yumbui nge simbe nindigh kin ane tuquine.”

[Sek 11:12-13]

Pailat Jisas pengu nindig

Mak 15:2-5; Luk 23:3-5; Jon 18:33-38

11 Muq Jisas gavman kin yumbui, Pailat, ninde rar ngimine teti pu yenu di Pailat ni pengu nindig nari, “Nu Juda mingg king bu?” Di Jisas oyi nand nari, “Nu kuari nge Juda mingg king, te tuquine.”

12 Pudi prist mingg yumbui di quayi kiyi ane wand quan memirang viyo, di ni wand te oyi nindim segi. 13 Muq Pailat ni ningg nari, “Nu wute buagi wand memiraw viyo kin te kutungu segi bri?” 14 Pudi Jisas ni wand ire oyi nindim segi, pugri bu Pailat ni nei kumo namb.

Pailat nari Jisas nyumo pe qungu mi nati

Mak 15:6-15; Luk 23:13-25; Jon 18:39-19:16

15 Muq Rom mingg gavman kin yumbui nikin yumbo ur te pugri: Ber manyi God asi Israel mingg wo rar nuqond mas kin ngeri te nei mimbiny ye tende puayi ni wute taq pu yemu kin te iri si neri no ye. Wute buagi nikinne ei wute taq yemu kin te iri nyamb rirang, di Pailat ni wuti te si neri no. 16 Tende puayi wuti iri yumbo ur brequ nganye nand ni taq pu yenu, ni nyamb Barabas. 17 Wute buagi rindi rikur pre, Pailat ni ningg nari, “Nungoqi nei wamb ye nge wuti pughe ye ei si keri nungoqi nde nondo, Barabas o Jisas, wuti ni Kraist pug mindig ye te?” 18 Pailat ni puq nand, te pugri ni nei namb ni Jisas maip no mari bu ni kot pe mitanyi mandi.

19 Muq Pailat ni jas ningg sia pene nas, ni ngam wand ire wi vindi wuri, “Nu wuti tuquine nganye nas ye nen ningg yumbo ninge yembe ndiny wayequ. Burpoq nge ruqo nyemb pe guqoid, di nge umbo mai kuyo.”

20 Pudi prist mingg yumbui di quayi kiyi ane wute chuch muany, ei ni Pailat ningg riri ni Barabas si neri nandi di Jisas mi nati. 21 Di Pailat ni pugri pengu nindiny nari, “Wute temi men, nungoqi nei wamb ye nge pughe ye ei si keri nondo?” Di ni riri, “Barabas.” 22 Di Pailat ni pengu nindiny nari, “Tedi wuti nen, Kraist puq mindig kin nen, nge pughe sin ei geg?” Ni quan buagine riri, “Kruse pe qungu wi nati.” 23 Di ni nari, “Pughe kin ningg, ni yumbo pughe unje nap?” Pudi ni quan kumo riri, “Kruse pe qungu wi nati.”

24 Pailat ni nei namb ni wand wute rutungu segi ye, di ni yeng rind gib rimb. Pugri bu ni wuye natekui wute nde rar pene si wuye nap, nari, “Wuti nen nati, te nge unje kap segi, te nungoqi non nei pene.” 25 Wute buagi ni oyi rind riri, “Mai wen si rangu, beghi piraq di beghi wo miraq!” 26 Muq ni Barabas si neri ninde nondo. Di ni nari soldia Jisas yas muang pre, di ni soldia nde si pe ni nondo ei kruse pe qungu mi nati.

Soldia buagi Jisas perei mindig

Mak 15:16-20; Jon 19:2-3

27 Muq gavman kin yumbui ni ningg soldia Jisas mitanyi gavman mingg baj pe mo di soldia buagi mandi Jisas quir quar mindig. 28 Di ni chongo ir muang di king kin pugri chongo ambo kin mune mirang wughe. 29 Di ni sare quat kin materi, king hat kin pugri yembe munduw, Jisas nde ngawu pe mirang wughe. Di ni botu iri si tuan pe opu meng nait nase, ni sungomyu gure mawo, di ni perei wand mindig mari, “Nu Juda mingg king, beghi nu chumbuai buduw.” 30 Di ni som miping, di botu te mune meti nowi ngawu pe mi mi. 31 Ni perei wand mindig pre, di chongo ambo kin te ir muang di nikin chongone mune mirang wughe, di mitanyi mo ei kruse pe qungu mi nati.

Jisas nyumo pe qungu mi nati

Mak 15:21-32; Luk 23:26-43; Jon 19:17-27

32 Di ni nyinge mare mo ngimi wuti iri muqoind, wuti te Sairini kin ni nyamb Saimon, di ni simbe mindig ni Jisas ningg kruse te niraq. 33 Di ni mong puch ire Golgota puq mand kin tende mo. (Mong nyamb ven ni puate te, “ngawu ngape tiqe.”) 34 Sunyi tende ni wain marasin abo weq kin ane quang mamb kin te Jisas meng ne ningg. Pudi ni musoq ne, di ni mune segi puq nand. 35 Soldia Jisas chongo ir muang di kruse pe qungu mi nati pre, muq ni satu griny mand ei Jisas ningg chongo te bir mawo ire ire mare mo ningg, 36 muq ni tene mas di ni yeng muang. 37 Ninde ngawu pe ni wand pughe ye te ningg Jisas mi nati kin te ur mand. Ni pugri ur mand mari, “Wuti nen Jisas, Juda mingg king.”

38 Muq wute nyungu kin temi tendene kruse kin kin pe qungu mi mati pu yemu, iri si nganye pe opu, iri si qaqi pe opu. 39 Di wute buagi tende ruso rindi, ni wand perei rindig di ngawu uring ri, 40 di riri, “Nu wuti God ningg baj bir kuaq pre di nginy temi ire pune di mune yembe guduw omo ye taq kuen qa. Be nu non ghimbine ghav ndiny. Nu nganyene nganye God ningg wo, ate nu kruse pe te pu ghati yi.”

41 Pugrine prist mingg yumbui di wute lo wute bei meny kin di quayi kiyi ni mune Jisas perei wand mindig mari, 42 “Ni wute aye ghav nindiny. Ni nikinne ghav nand tuqui segi. Ni Israel mingg king. Ni kruse pe ven nde pu nati ni buqoid, tedi beghi pari te nganye. 43 Ni God nei nimbig ye di ni nari, ‘Nge God ningg wo.’ Pugri bu muq God ni oyi chumbuai nindig, ate ni ghav nindig buqoid.” 44 Wute nyungu ye temi Jisas ane kruse kin kin pe qungu mi mati kin ni mune pugrine perei mindig.

Jisas nati

Mak 15:33-41; Luk 23:44-49; Jon 19:28-37

45 Muq 12 kilok bogisumb bur ir kui ruso 3 kilok yuram. 46 Muq 3 kilok ningg tumo rind rind Jisas quan kumo pugri nari, “Eli, Eli, lama sabaktani?” Wand ven puate taq pugri, “Nge God, nge God, pughe kin ningg nu nge si kueri?”

[Sng 22:1]

47 Wute ninge tumo yemu kin ni wand ven mutungu mari, “Wuti nen Elaija ngam nirang.” 48 Di wuti te kin iri brequne vig namb no, chongo bidi ire nyumo kamo pe wureq nimbiq, wain pe neq wughe nitaqwi, ei Jisas wain neng, ne ningg. 49 Pudi ninge te segi puq mand mari, “Ghimbi ghawo buqod, Elaija ni nandi ghav bri nindig.” 50 Di Jisas mune quan kumo nari pre, di nikin ququ si niraq wuso.

51 Tende puayine chongo God ningg baj pe meri naghe pu nase kin te newo wam pune bir tene no tingi, bidi temi pu yemu. Di qi tit wup di wet yumbui bir mas. 52 Di wute mati kin ngamo bi ruso, God ningg wute asi mati kin ninge te mune mes mewo. 53 Ni mati kin sunyi pe mes mewo pu mas, otiwo Jisas nes newo kin tende dobu di ni Jerusalem mo, di wute quan ni ruqond. 54 Ami mingg yumbui ni soldia buagi te ane Jisas yeng muang pu yemu kin, ni muqond qi tit wup di ni yumbo yumbo buagi te muqond ni quan wune mamb di mari, “Nganyene nganye, wuti nen God ningg wo.”

55 Nyumbueg nganye buagi tende yeru, ni wonjine yeru di ruqond ruqond yeru. Ni asi Galili si riraq Jisas ghav rindig ningg ni nde dobu ruwi. 56 Tende mingi Maria Magdala kin, Maria Jems di Josep ni kumo, di Sebedi ningg wo temi te ni kumo ni ane tende yeru.

Jisas ngamo pe mowi yenu

Mak 15:42-47; Luk 23:50-56; Jon 19:38-42

57 Tende yuramne wuti iri Arimatea kin, ni yumbo quan rise kin, ni nandi, ni nyamb Josep. Ni Jisas ningg wand nutungu di nganyene puq nand ye. 58 Ni no Pailat pengu nindig ei Jisas neti nati, neri no nowi yenu ningg. Muq Pailat ngiq nand, Jisas ni neng ye. 59 Di Josep no, Jisas neti nowi, chongo urupui quem ye pe imb naimb, 60 di ni neri no, wute mati kin ngamo urupui pe nowi yenu. Ngamo te wet pe yembe munduw kin, Josep ni asi nari ngamo te yembe mindig, ei otiwo nine tende mowi yenu. Di Josep ni wet yumbui ire choch nipiq wundi, mim tuq nimbiq pre, di ni no. 61 Maria Magdala kin di Maria aye ire te teri tende ris. Ni teri ngamo pe tumone rar pu ris.

Soldia ni ngamo pe yeng mawo pu mas

62 Muq yambgriq Sabat kin nginy te ningg prist mingg yumbui ninge di Parisi ninge ane mo Pailat muqoind, 63 di mari, “Yumbui, beghi wuti wandoqi nand kin ni nati segine ni wand nand kin te beghi nei bibiny bibinyne vise. Ni nari, ‘Nginy temi ire pu mo pre di nge mune kes kewo.’ 64 Pugri bu nu ghari ei ngamo mim te tuq mimbiq gre ruso ruso nginy temi ire pu mo. Eti nikin wute mandi nyungu maind meri mo, di wute buagi simbe mindiny mari, ‘Jisas yabe mune nes newo.’ Di ni muq wandoqi mand kin te quan yumbui, di asi ni nasne wandoqi nand kin te musoq.”

65 Pailat ni oyi nindim nari, “Nungoqi soldia wutami wo, simbe wundim ngamo pe tende yeng mawo pu yemu. Nungoqi wo, nungoqi non nei pe ngamo pughe sin wew gre wund kin te pugri puq wen.” 66 Muq ni mo segi puq mand kin yumbo ur te yembe mindiny pre, di ngamo imb muaq gre di mari soldia tende yeng muaw pu yemu.

Copyright information for `KMS