Matthew 9

Jisas wuti iri quangi rind kin sabi nindig

Mak 2:1-12; Luk 5:17-26

Jisas ni at pe newo no, di nikin wute ane wuye ngamo misiq opu gri nikin nde tiqe pe mune mandi. Wute ninge ni wuti iri quangi rind kin te meri mondo, ni sunyi pene ruqo pu nase. Ni nei mamb Jisas wuti te sabi nindig ye di Jisas ni nei te nundom pre, di ni wuti nyinge nare segi kin te ningg nari, “Nge mand, nu umbo yuwon kuse. Nu yumbo ur brequ guad kin wand te puaq pre.”

Wute ninge ni Moses ningg lo wute bei meny kin ni Jisas ningg wand ven mutungu di ni kin kin wand wand mare mari, “Wuti nen ni God wand brequ nindig, te pugri ni God ningg sunyi natevi.”

Jisas ni nei te nundom pre, di ni nari, “Pughe kin ningg nungoqi nei brequ ven nungoqi nde umbo pe yevu? Wand pughe ye puq gad tedi wute riri te nganyene: Nge kari, ‘Nu yumbo ur brequ guad kin wand te puaq pre,’ o nge kari, ‘Nu yes yewo nyinge ghare yo’ puq gad di ni nyinge nare kin wuqond di nei wamb kin tuqui? Pudi puq ken ei nungoqi nei wamb te pugri wuti God nde pu nandi wuti nganye nas ye ni qi pe ven nde yumbo ur brequ kin wand puaq nand ye gre rise.” Muq ni wuti nyinge nare segi kin te ningg nari, “Nu yes yewo, nunon sunyi ghateri, ghare baj pe yo.” Di wuti te nes newo, nikin nde baj pe no. Wute buagi ni te ruqond, di ni quan wune rimb, di ni God nyamb rindivi viyo. Te pugri ni gre quan nganye wute neny.

Jisas ni Matyu ngam nirang

Mak 2:13-17; Luk 5:27-32

Jisas ni mune nyinge nare no, wuti iri Matyu puq mindig kin nuqoind, ni takis nateri ye baj pe nas. Di Jisas ni pugri simbe nindig nari, “Nu nge nde ghawi.” Di Matyu ni nes newo Jisas nde naru.

10 Jisas ni Matyu nde baj pe mir nand nand nas, wute takis materi kin di wute yumbo ur brequ rind kin nganye buagi Jisas di nikin wute ane tende ris mir rind. 11 Parisi ninge ni te muqond, di ni Jisas ningg wute te pugri pengu mindim, “Pughe kin ningg nungoqi yumbui te ni wute takis materi kin di wute yumbo ur brequ rind kin ane mir rind?”

12 Jisas ni wand ven nutungu, ni pugri puq nand, “Wuti num gureg segi kin ni dokta nde no tuqui segi, wuti num gureg kinne ei dokta nde no. 13 Nungoqi wo, wand God ningg buk pe rise kin ven wuqond, nei wamb.

Nungoqi umo wambui riti nge wegh kin te nge yambu kari. Nungoqi wute yawo wutony kin te nge yawo kare righe.”
[Hos 6:6]

Di Jisas mune nari, “Te kin pugrine nge wute yumbo ur tuquine puq ren yene kateri ningg gadi segi, pudi wute yumbo ur brequ rind rind ris ye ni ningg bu gadi.”

Ni mir uny yemu kin te ningg Jisas pengu mindig

Mak 2:18-22; Luk 5:33-39

14 Tende puayi Jon wute wuye nap ye ni ningg wute mandi Jisas muqoind di pengu mindig mari, “Pughe gri ate beghi Parisi ane pripri mir uny yembu, pudi nu ningg wute te mir uny yemu segi?”

15 Jisas ni oyi nindim nari, “Wuti iri ngam no ningg mir yembe mindiny di kimand ngam niram mandi ane mir mand. Di ni ane mir mand mand masne kin tende puayi ni kimand te mir uny yemu tuqui segi. Pudi otiwo wute ninge mandi wuti ngam no kin mitanyi mo ye ngeri te rindi ye. Di tende puayi ei ni yivany mare di mir uny yemu. 16 Wuti iri ni chongo bidi urupui ire nitaqwi, chongo wuri ire bir wus kin pe nuaq wuso rang nimbiq tuqui segi. Ni pugri puq nen, tedi otiwo ni wuye nipiq di chongo bidi urupui kin te wute rundo, di asi kin te mune bir wus di gawo quan nganye yumbui wuse. 17 Di wuti iri ni wain urupui meme chongo yabe kin pe nowi naghe segi. Ni pugri puq nen, tedi wain urupui te yindingi di meme chongo yabe kin te bir nuaq di meme chongo te bir wus di wain dabo no. Pugri bu wain urupui te meme chongo urupui pene ei mawo maghe di ni yuwon pu ris.”

Jisas ni Jairus ningg wo wuti pre mune nindiqi wiyo

Mak 5:21-43; Luk 8:40-56

18 Jisas ni wand te simbe nand nandne yenu, Juda mingg yumbui iri ninde nandi. Ni nandi Jisas nde tumone sungomyu gure nawo yimb naghe, di nari, “Nge wo nyumbueg muq tene wuti pre. Pudi nu ghandi si yew kuyo ei te ni mune wes wiyo.”

19 Di Jisas ni nes newo Juda mingg yumbui te temi mo, di Jisas nikin wute te anene mo. 20 Di wute ire ni uny chiraq yequ ruso ber 12-pela pu ruso. Nyumbueg te ni Jisas nde dobu gri wuwi, ni nikin nei pe pugri puq wund, “Nge ni chongone kiting rise, tedi nge oghi.” Nikin nei pe pugri puq wund, ni Jisas ni chongo cheq te wuting wuse.

22 Jisas ni dobu gri rar nat ni nundoq di nari, “Nge wo, nu nonne nei guab kuari nu nge chongo kuat rise di nu oghi ye puq guad kin te ningg bu nu oghi. Nu umbo yuwon pu kuse di yo, wand nunde rise kin te muq prene.” Muq tende puayine nyumbueg te mune oghi wuse.

23 Muq Jisas ni no Juda mingg yumbui ninde baj pe nar no, wute quanji rind rind ris. Quayi ni pereru piq muqond di wute buagi ni quan riri ange nyuw rip, 24 di ni nari, “Nungoqi quan buagine dabo war wo! Nyumbueg wo te wuti segi, ni ruqo wuse!” Di wute buagi ni wur ring. 25 Pudi ni wute buagi tiqi nundony rir ruso pu dabo yeru. Jisas ni nar no, nyumbueg wo wuse kin sunyi pe, ni si nituw kuse, di ni mune wes wiyo. 26 Jisas ni pugri puq nen kin wand tene vir ir viso tiqe manyi tende opu yeru kin te rutungu.

Jisas wute rar brequ kin te sabi nindim oghi

27 Jisas ni tiqe te si niraq di nyinge nare no. Wute temi rar chukoq kin dobu maru mari, “Nu Devit ningg kuqo ate beghi temu yawo tongu.” 28 Ni baj pe nar no, muq wute rar chukoq kin te Jisas nde mandi, di Jisas ni mingg nari, “Nungoqi nei wamb ye nge sabi guduq oghi ye tuqui bri?”

Ni oyi mand, “Yumbui, nu tuqui.”

29 Muq Jisas ni si ninde rar pe nem kuyo nari, “Nungoqi tequ nei wamb ye nge sabi guduq tuqui, pugri bu nungoqi rar wat.” 30 Di ni rar mat yumbo muqond. Di Jisas ni wand gre ye ni temi simbe nindim nari, “Nungoqi tequ wand ven wute aye simbe wundiny wayequ.” 31 Pudi ni temi mo, Jisas ni yembe yuwon nand kin te wute buagi tiqe manyi tende opu yeru kin te simbe mindiny.

32 Wute temi te mo mone, muq wute ninge wuti iri wand nand segi kin te ritanyi Jisas nde rindi, ququ brequ ninde yenu. 33 Pudi Jisas ni ququ brequ te puaq nindig. Wuti te wand nand, di wute nei kumo rimb riri, “Beghi asi yumbo ur ren kin Israel ven nde buqod segi.”

34 Pudi Parisi ni mari, “Wuti nen ni ququ brequ mingg yumbui ni ningg gre pe ququ brequ puaq nand mo.”

Jisas ni wute yawo nitony

35 Jisas ni tiqe buagi tende yeru kin tende nar nar no. Ni God yumbui nyamb mirang kin baj pe tende yenu wand yuwon ye bei neny. Di wute God nde si nambu ris kin te kin wand bir nuany. Di ni wute buagi num isis kin te ane sabi nindiny. 36 Di ni wute buagi te nuqond di ni quan nganye yawo nitony. Te ni yivany rire di bir kin kin ris, sipsip kin pugri wuti yeng nuany kin segi. 37 Muq Jisas nikin wute ningg nari, “Wuny mbe mir nganye buagi nguan pre, pudi wute mir te materi kin quan segi. 38 Pugri bu nungoqi wuny kiyi pengu wundig ei ni yembe ye wute aye tiqi nundom mo mir te mitangri meng rir.”

Copyright information for `KMS