1 Thessalonians 2

Poloa Tesalonaika veapi maineno Yisasi ke hamapai-mainea aliyamo ke.

Nafunagana-gatama tamakaitamia ago havimainae, tamakaipima umaineta kema tamahapai-mainona kemoa afa ya kana ohunegi ago tamakupina aliyamaa ali-maine. Tagaila hagoteya Filipai kumatela tagaye hisifa ya tamigeno taugafamoa tusia tagata aimainegi Mukia vayapina ani kea ohutafa hutama ohiho. huya hageno Anumaya Kotitimoa eteno tokiya tagu tagesa tamigeta kolia ohuta afaa Anumaya Kotina kanale kea tamakaipina huhaleta tamahapai-mainone. Tamahapai-mainona kea havigea omale. Taugafamoa oniyaage huno kefo kavala humainefitila veala aye-lamavataga hisuna kea nohunagi Anumaya Kotia taguamona ageteno keama hamapaisuna aliyana tayapi malegeta tamahanepaune. Veamoya muse hisayafene huta nohunagi Anumaya Kotia agaia muse hisia ke hunageno Anumaya Kotia agaia taguamona ali fako huno neage. Tamakayaene Anumaya Kotienena havimainageta tagaya mani kea humainona kemoa tamaipafina ayegesia kea ohunone. Tamakai yate ageta tahaye huteta ani yatami ali fala-kisuna yafe mani kea tamahanopaune. Tamakaienefe alu veanenefe tagi alisaga hisae huta mani kea tamahanopaune. Tamage tagaya Aposolo vaya mainonanagita Tagia alisaga hutama taya hiho. huta hisuna amukotia haneanagi ani kea ohunone Tamakaienema mainona kanafina tagaya anemoyama nafaneamima ako huya amataya kavaage hu-mainone. Tamakaifena aluya huno nelahaigeta Yisasina kanale mono kea tamahapaisune huta nehune. Ani yamaagela omalegi tamakaifena tusiya huno tahau tayamopafi nelahaigeta tamaya hisuna yafe Afaa faligahune. huta nehune. Nafunagana-gatama tagayama tusiya huta tayapiti aliyama aluna yana ago age-mainae. Havigu kavete yagai-latesaya yamo kana ya tamamigahune huta tayapitila aliyana alita kave neyana alifalote hugahe kegeene felugaene nealita Anumaya Koti kea tamahanepaune.

10 Tamakayaene Anumaya Kotiene tagayama mauna auava yana tage-mainae. Yisasifema havitama tamakupi maletama tamametiti haya veamogatamilema fatago huta vaiyeta alu aotage auava yama nehuta nagola osi kefo kavala ohunone. 11 Anumaya Kotia agaia kava yagai-mainea yapina tokiya hale yamaaene hanea yapi maisaya yafe tamakaila ago ke hu-maineanagitama Anumaya Kotina haisia auava ya alitama vaiyeho. huta ali lamakafa nehune. Tamakaya ago havimainae, nefaa nafaneyagaama huge amave-ligema nehia kava huta tamakaila nagoke nagokemogatamina ani kava hisayana nagoke kate tamatesia tamakua maletama maisae huta ali heti-lamatenone.

Yisasi anagamoya amametitia nehuya tokiyaage huya heti-maineya kana yana alisae.

13 Tamakaya Anumaya Koti kea tagai tavayafitila alitama Nagola afa kanomo ke hane. hutama ohunagi Anumaya Kotina tokiyaage kelamaa hane. hutetama alitama lamakupi malageno tamakuafina ani kemoa umaineno aliyamaa nealia yafena mukia kanafina muse nehuta nunamuna nehune. 14 Nafunagana-gatama Yuta vayamoya Yutia maineya Yisasife haviya amakupi malenaya veala ali haviya humataya kava huya tamakaila kumatamile vayayamoya ali haviya hu nelamatae. Tamakaya Yutia maineya Yisasife haviya amakupi malenaya veanene nago iyaya hutama tamaugafa lamakata yana ali-mainae. 15 Ani Yuta vayamoya Yisasia Anumayatimoene Anumaya Koti amaune vayaene hamayageya falitageya tagaila tanati-talenae. Ani vayamoya Anumaya Kotima nehaiya kavala ohuya mukia vayamogamina kame humatenae. 16 Naa nehageta tagaya Yuta vea omainaya vayapina Anumaya Kotia amaku amamena aligatisiafene huta Yisasi kea alita hamapaigahe nehunageya visunema huna kaana maleli nelae. Aniama haya kefo yaamima halaya hagenoa ago ala hu-mainegeno Anumaya Kotia hai vaimateno kaiyeke humatesia yamoa ago amavate emaine.

Poloa eteno amaufi agesia yafena tusiya huno hau-maine.

17 Nafunagana-gatama Yuta vayamoya tagaila tanatigeta aupa kana kanoa tamakaienena omainona yafe megusa nafanemoya haya kava huta mainone. Tamage tamaulagafina notamakonanagi taguamoa tamakaifena nelahaigeta tamakesuna yafena tusiya huno kalagi neaigeta tamakesuna kafena tusiya huta ati neayone. 18 Tamakaitega egahe nehunanagi nagaya Polona mukia kanafina tamakaitega egahue nehuanagi Satania kania malelile nenate. 19 Yisasima eteno esigeta agai aulela hetita maineta na yafene huta muse kea hapaisune? Hana vayafe tametiti nehune? Tamakayama agai kema havimainaya yafe Yisasia muse yana tamigahie. 20 He tamakaya Yisasina tamakuama aminaya yafe ala tagia aligahune. Tamakaifekeya musena nehune.

Copyright information for `KMU