1 Thessalonians 3

Poloa Timotina hutegeno tokiya vaiya maisae huno hamapaigahe umaine.

Tamakaifena havi havi nehuta nagoene maiyaaya ohugahune huta nagainige Atenisia maigahue huna Timotina tamakaitega hutenoe. Ani kanoa tafutaganae Anumaya Koti aliya kano maineno Yisasi Kalaisina kanale mono kea hamanepaiya kanogina tamakayama Yisasife havitama tamakupima malenaya yana atafa hutama tokiya vaisaya yafe tamaya hisie huna hutenoe. Tokiya vaitetama tamakaitema kana yamoma tamakata neaiya yafe Yisasi kea oataletama tamaku tamakesa alino agafa hisie huna tamakaitega hutenoe. Tamakaitamia ago havimainae Anumaya Kotia Ani kana yana aligahae. huno hu-maineane. Tamage nayona tagaya tamakaiene maineta mani kea ago tamahapai-mainone Haenagaa tagata aisia yana aligahune. huta hu-mainona yana menia ago vayi higetama age-mainae. Ani yafe havigu Satania aye-lamavataga hisigetama tamakupi alitama malenaya yana afa ya kana huyafene huna ani kema havisua yafena aluya huno nenahaigena nago kanoa hutenoe. Tamakupi alitama malenaya yama atalesayana aliya ali-mainoa aliyamoa afa ya kana hugahie huna nehue.

Yisasife haviya amakupi malenaya veamogamife Timotia kanale ke alino egeno Poloa muse humaine.

Timotina hutogeno tamakaite uteno tamakaila nelama-taleno tagaitega evayi huno kanale ke alino tamakaifena mage huno melahapaiye Amakaya Yisasife haviya amakupi malenaya yana tokiyaage huya atafa hulineya mukia veafe hamau amayamopafi nehamaigeya mukia yupa tagaifena amakesa havi havi huya amaipa haviya kanaleya hu nelatae. Tagayama amakaila amakesuna yafema nelahaiya kava huya tagesaya yafena aluya huno nehamaiye. huno tahapaiye. Tahapaigeta haviteta tamakaya nafunagana-gatama Yisasife havitama tamakupi maletama nemaiye huno higeta havuna yafena kanaagema tahaigeta mainonageno ani kema egeta havunagenoa taipamoa kanale hia ke alino me nelamie. Tamakaya Anumayamoene tokaetama maitafa haya yafena tagaila maiyatimoa kanaleya higeta mainone. Tagaya tamakaifena aluya huta Anumayamotega hetita musena hu neatonagi hanaa huta Anumayamotega tamakaifena muse huna yana amisune huta nehune. 10 Kegeene felugaene tamakai tamaufima agesuna yafena Anumaya Kotitega aluya huta nunamuna nehune. Tamaketeta Yisasife havitama tamakupi malenaya yamoma kosa he otamatesiana tagaya Nagoene kosa helamatesia yana tamamimano. huta nunamuna nehune.

Poloa amakaitega visia yafe nunamu humaine.

11 Anumaya Kotia Nelafaene Yisasia Anumayatimoene anakaiani tamakaitega tavaleana visae huta havinegone. 12 Tagayama tamakaifena tahau tayamopafi nelahaiya kava hutama tamakayama tamafu-tamakana-gamifeene mukia veanenefe tamahau tamayamopafima tamahaisia yatamimoa ala hisia yafe Anumayamotega havinegone. 13 Ania hulamatesigeno tokiya vaisia tamaku tamamisigetama haenagaa Anumayatimoa Yisasia agaia alu aotage veaamoenema eteno esiana tamakaya kefo kava ohutama alu aotage veanea mainetama Anumaya Kotina, Nelafa aufina hetitama Nagola kefo yaamia omale veane mainae. huno hu-lamatesie huta Anumayatimotega havinegone. Tamage.

Copyright information for `KMU