1 Timothy 2

Anumayamotega havigesunageno mukia veala amaya hisie.

Nunamuna hagote yane. Tama yatafa hisaya yana hanea yafe Anumayamotega havinegetama tamakaima tamahaisia yafeene mukia veamogamima hamamaesia yafeene agai agi ayetama muse hutama havigesae. Ala sauve vayaene mukia kamani kava vayaene amaya hisia yafe nunamuna hutama havigesageno kanale ya huno fatago kavaage humatesigeta falu yapi maineta Anumayamo nehaiya auava kava nehuta alu aotage vaya maisuna yafe nunamuna hiho. Ani nunamuma hisaya yana Anumaya Kotia, tagu tamema ali negatia kanomo aufina tusia kanaleya huno tatesia kavale. Anumaya Kotia mukia veamogami amaku amamena aligatisigeya kelamage kea havilama huya havisaya yafena tusiya huno nehaiye. Anumaya Kotia nagoke kanoa agaiage maine. Mainegeno Yisasi Kalaisia, nagoke kanomoa ma mopafi veanemogatileene Anumaya Kotitegaene amunotifina heti-maineno nagopi alino ailokaelatene. Mukia veamogamina kefo yaamimoa alino hayagimategeya mainageno Yisasia anifinagati amavayu hisiafe miya ataleno agaia augafa hakino fali-maine. Anumaya Kotia huyogi-malenea kanafi mani yana taveli-maine. Taveliteno Yuta vea omainaya veamoya mani kea havisae huno Anumayamoa hamapaisua yafe huno nagaila yogi-malenea ne mainoe. Aposolo kano mainena manima kelamage kema hamapaisugeya haviya amakupi maleya amametiti hisaya yafe mani kea hu falote nehue. Mani kea havigea nohugi tamageage ke nehue.

Maa kavafe nenahaiye mukia kumatema nemaiya vayamoya kanaleya huya fatago huya maineya kea ovaiya amaipa havi yana ohuyama nemaiya vayamoya amayana alisaga huya Anumayamotega nunamu huya havigesaya yafe nagaila nenahaiye.

Kanale auava kavama nehaya anemogamina kanale koganali yaami kana humaine.

Anemoya maa huya maisaya yafe nenahaiye amakaiami amaugafa aliya ohaiya kenaage fai-lineya ako huya maineya vayamoya auluma hamaesaya yafena amaugafale konagali ya ali-malesaya yafena ohuya Anumayamo kema akave nemalaya veamogami auava kava huya maineya mai kayone huya maisae. 11 Anemoya amakaiami amaugafa aliya ohaiya Anumayamo keagema havisaya yafe ako huya maineya kanaleya huya havisae. 12 Vemoya anemogamina kavaami mainayanagiya anemoya Anumayamo kea huge amavelige hiho huna nohugi ako huya maineya ke haviya maisae huna nehue. 13 Haviho Anumayamoa hagoteno Atamuna talo huteno haenagaa aala Ivina talo hu-malenea yafe anemoya ako huya maisae. 14 Satania Ivina aye-vataga higeno Ivia Tamage nehane. huno nehuno hagoteno kefo kavala hu-maineanagi Atamua naa kavala ohune. 15 Ohunegi aneyagamoya Anumayamofe haviya amakupi maleya amametiti nehuya nagoamogamifena hamau amayamopafi hamaisigeya maineya nafaneamia amatesageno Anumaya Kotia amaugafa aligatisie.

Copyright information for `KMU