1 Timothy 3

Mono note kava vayamoya kanale auava kavaage akave malesae.

Mani kemoa kelamage ke. Yisasife haviya amakupi malenaya veatema kava yagaisia aliyate Hagote kano maisue. hunoma nehia kanomoa kanale aliyafekeya haumaine. Yisasife haviya amakupi malenaya anagatema hagote kava yagaisaya vayamoa maa augafa kava huya maisae. Kefo yamaama veamogami amaufima omalenesia kanoe. Aama nagoke atenesia kano. Agu agesale yagaino tokiyaage huno havi kavama hisia yafena aupa agesa nohavia kanoe. Natu veane alino kanale hu neamatesia kanoe. Kanaleyama huno Yisasi kema humave-nelisia kanoe. Havili neno aneginagi nohisia kanoe. Vayala havigu mohae mehae nohisia kanoe. Ke vai yana alino falote ohuno aipa kanale yapi nemaisia kanoe. Monema alisia yafena hagaa nohaesia kanoe. Ane nafanea kanaleya huno kava yagai-matesigeya agai agi alisaga nehuya agai ke ali hipoya hisageno kanale yama huno nemaisia kanoe. Ane nafaneyagaama kanaleyama huno kava noyagaisia kanomoa Anumaya Koti anagamogamitela kanale huno kava oyagaigahie. Meni kanoa Anumaya Koti nafanema haegafa emainesia kanomoa kava yagaisia aliyatela he otino. Havigu hetinunoa agaia augafa alino haisigeno Anumaya Kotia Satanina kaiyekema huteteno haeno fananema humainea kava huno ani kanomona ania augafa kava hutegahie. Nagoa yaenefe nehue Yisasi kema nohaviya veanenema vaiyatete nehisigeya ageteya Ma kanoa kanale fatago kano maine. huya hutesaya vayapiti kava vayala ali hetite hetite huo. Kanale yama huno omainesia vayama ali heti-matesanageya veamoya hu haviya humatesageno Satanima hanagi-malenea kalifumoa aupaa hateno amatafa huno havi kate amavaleno amateyafe nehugi amaketeka ali hetimato.

Mono aliya vayamoya kanale auava kavaage akave malesae.

Yisasife haviya amakupi malenaya vayate kava aliya vayamoya ania huya kanale vayaage maisae. Fatago huya nemaiya vayale. Vagala kea ohu vayale. Havi lina neya aneginagi ohu vayale. Moneamihe amakesa havi havi ohu vayale. Anumaya Kotia Yisasifena falaki-mainea kemo aepaamofena haviya amakupi maleya atafa hu-lineya Anumayamo aufina amakuamoa kefo kavala nohisia vaya maisae. 10 Hagotetama amakaila avame humatetama amakelama hutetama kefo yaamima omalenesiana kanaleya huya aliya vayala maisae. 11 Aneamimoyaenena ania huya kanale ya huya maineya alumo kea aliya atifi mafi ohisae. Havi lina neya aneginagi ohuya efi efi huya fatago aliyamaage aliya maisae. 12 Yisasife haviya amakupi malenaya anagate kava aliya alisaya vayamoya nagokema aami mainesigeya ane nafaneamia kanaleya huya kava yagai-matesageya amakai ke ali hipoya hisae. 13 Yisasife haviya amakupi malenaya anagate kava huya kanale aliyama alisayana mukia veamoya amavagea haviteya kanaleya huya amakia alisaga hugahae. Alisagama hisayana Yisasi Kalaisife haviya amakupi maleya amametitima nehaya yafena kolia ohuya hetiya hu falote hugahae.

Anumaya Koti auava kemona aepaa tamage huno ala yakefa hane.

14 Mani avona nagaya negaena Aupaa mo kagesue. huna nagesaa havuanagi visua kaniama omalesigena aupaama ovisugeka ma avoma kaena kamua avopiti hapalika Anumaya Koti kema nehaviya anagama alitalu hisaya yupa kanaleya huya maisaya kavafe havisane huna mani avona kaena kahanepauve. Anumaya Kotia haimuaene mainegi tagaya agai anagaamogata alitaluma hisunagenoa tokiyaage tunage yosa kana hugahie. Mukia hanae yosama ali manu manu huno atafa hulinea kava hisigeta tagaya kelamage kea tokiyaage huta alisaga hugahune. 16 Anumaya Kotia hufalote huno tahanepaiya auava yana tusia lamayo aisuna yane. Yisasia ma mopafi vaya augafa kalino efalote huno mainegeno Alu Aotage Avamumoa Lamage huno Anumaya maine. huno tahapai-maine. Ensole vayamoya agaila agageya vayamoya avagea huya alu kote kote mo huya falote hageno ma mopale kasagoya veamoya haviteya aliya amakupi maleya amametiti hageno Yisasia eteno ikapinaga nehaino tokiyaage hale yamona ali-maine.

Copyright information for `KMU