2 Corinthians 8

Anumayamona amakuꞋa aminaya veaꞋmoꞋya Yutia veaꞋne amaya hisaya mone alitalu humainae.

Anumaya KotiꞋa Masetonia maineꞋya Yisasina amakuꞋa aminaya veaꞋmogamina kayone yamaꞋa amamigeꞋya kanale yama haya yafe tamahapaigahe hue. Ani veapina tusiꞋa kana yamo falote hianagi Anumayamofena muse nehuꞋya amakaipina osi kanoꞋa afeno yaꞋamia hanegeꞋya afa veaꞋne maiyanagi tusiya huꞋya alu veaꞋmogamima amaya hisaya yafena monea alitalu huꞋya kanale kavakeꞋya humatenae. Tamahanepauve osi kanoꞋa afeno yaꞋamia hanegeꞋya “NagoꞋa tagaitia malesune.” huꞋya amakesa ohaviꞋya havigu mainaya veaꞋmogamina monea amaminae. “Ani kava hiho.” huta hamaꞋopaunanagi “Tatalageta Yutia maineꞋya Yisasina amakuꞋa aminaya veaꞋmogamina amaya hamano.” huꞋya huteꞋya ani kavala humainae. Hayanagita “Monea osiꞋa amamigahae.” huta hunanagi ala mone hageꞋya amaminae. Ani yamaꞋagelomagi Anumaya Kotifena hamaiya avamete huꞋya hagoteꞋya amakaiꞋami amakuꞋa Anumayamona amitafa huteꞋya aniꞋa huꞋya amakuꞋa tagaila taminae. NaꞋa hayafe Taitasifena mage huta hapai-mainone “Hagoteka Kolini veaꞋnene umaineka ‘NagoꞋa veaꞋmogami amaya hisia monea alitalu hiho.’ huka hamapai-mainanagi menia anima kayone hisaya aliꞋyana molivayayo.” huta hapai-mainone. Tamakaya mukiꞋa yama haya yamoꞋa aluya huno kanale ya higetama Anumayamofena havitama lamakupi maletama lamametitima haya yamo tokiyaꞋagela hutama Yisasi kema hayana fatago kegeꞋya nehae. Kanale tamaku tamakesaene veaꞋne mainayafe tagaifena tamahau tamayamopafi nelama-hainagetama menia kayone hutama veaꞋmogamina amaya hisaya monema neꞋamamiya aliꞋyana aluya hutama aliho.

“Monea amamiho.” huꞋna kahegi kea nohugi nagoꞋa veaꞋmoꞋya kanaleꞋya huꞋya monea malageꞋna ageteꞋna fako hulamatogi hanaꞋa hugahae? NagoꞋa veafe tamahau tamayamopafi nelahamaiya yana kanaleꞋya huno haneo? huꞋna nelamakoe. Tamakaya Anumayati Yisasi KalaisiꞋa kayonema hulatenea yafena ago havilinae. TusiꞋa kanale yapi maineanagino tagaifene huno tagayama kanale noma maisunafene huno agaiꞋa kanale maiꞋyamaꞋa ataleteno ma mopafi eaꞋamo tusiꞋa havi noma mainea yateti tamakaya mukiꞋa kanale yana ali-mainae.

10 Ali-mainagi ani kanale kavala hiho huꞋna nagesa havua kea tamahapaigahugi haviho. Tamakaya ago haꞋno humainea kafufina hagotetama “Ani monea alitalu hisune.” hutetama aepa hetama alitalu hu-mainagi menia ani aliꞋyakeꞋya alitama alivayayeho. 11 “Monea amamigahune.” hutama hayanagi menia aniꞋa hutama amamisaya tamakesama havinutamahena malenesaya yapitila ali haꞋno hutama alitalu hutetama amamiho. 12 Nagi amakuꞋamoꞋa kanale higeꞋya malenaya monefiti amaminaya yafena AnumayamoꞋa muse humateanagi nagoꞋa veaꞋmoya nago yaꞋamima omalesayana AnumayamoꞋa “Amamiho” huno ohugahie.

13 “Amakaya kanale no maisaya yafe ala monea amamitetama monetamia omaleafe tamakaya havi no maigahae.” huꞋna nohugi menia monea tamakaipi haneafenagiꞋya omalegeꞋyama afaꞋa mainaya veaꞋmogamina amaya nehutama haenagaꞋa tamakaya omalesigetama afaꞋa maisageꞋyahena tamaya hugahae. Ani kavaꞋma hisayana mukiꞋamogatama nago avamete hutama maigahae. 15 Nayona Anumaya KotiꞋa Isaleli veaꞋmogamina ikapinagati kave amaminea kanafina Anumaya Koti avopina mage huno hu-maineane

“KasagoꞋya ali-mainea kanomoꞋene osiꞋa ali-mainea kanomoꞋenena amamu hia kave nemainae.” huno avona kae-maleneane.
NaꞋa humaineafe amaya hiho huꞋna nehue.

PoloꞋa nagoꞋa vayala humategeꞋya Kolini kumate umainae.

16 Tamaya hisua nagesa havua nagesa Anumaya KotiꞋa Taitasina ago aminea yafena Anumayamofena muse nehue. 17 Muse nehugi “Kolini kumate vuo.” huta hutonana “E, muse nehue ani kumate visua nagesa nehavue.” huno agaiꞋa humaine. 18 Humainegi nago kanoa kanaleꞋya huno Yisasi kanale mono kea huhaleno higeꞋya mukiꞋa veaꞋmoꞋya muse humainaya kanoa hutesugeꞋana TaitasiꞋene ugaꞋe. 19 Ani yamaꞋagelomagi alu kumate kumate Yisasina amakuꞋa aminaya veapina tagaiꞋene vaiyeno taminaya monea alita momisunafe ani kanomona aliꞋya hetitenae. Hetitageta veafeke tahau higeta Anumayamo agima alisaga hisuna yafe “Monea alita momamisune.” huta nehune.

20 Ani tusiꞋa monema alitalu haya monehena havigu veaꞋmoꞋya tagaifena “Havi kava hae.” huꞋya hisaya yafenagita lagaya kava yagaita ani tafutaganaꞋene nagopi vaiyegahune. 21 Kava yagaita Anumayamo auleꞋene veaꞋmogami amauleꞋene kanaleꞋya huta aliꞋyana alisuna yafe nelahaiye.

22 Nelahaigeta nago tafu-taganaꞋa mukiꞋa kanafina alu aliꞋya alu aliꞋyana neꞋalianagita fako huta agonana tokiyaꞋage huno veaꞋmogamina amaya nehianagino menia aluya huno lamakaifena “Kanale kava hugahae.” huno hia yafe Taitasiganiene hunategahune. 23 TamakaiꞋma tamaya hisia yafe TaitasiꞋa nagaiꞋene tokaeno maineno aliꞋyana neꞋaligeꞋya alu kumate kumate mono note veaꞋmoꞋya humatageꞋana agaiꞋene vaꞋa tafu-taganagania aliꞋyama neꞋaliꞋa yamoꞋa Kalaisi agia alisaga nehaꞋe. 24 NaꞋa nehaꞋafe tamakaya tamahau tamayamopafima nelahamaiya yafena tamakia alisaga huta hamapai-mainona yana amave-lisaya yafe anima esaya vayala amaya nehisageꞋya Yisasina amakuꞋa aminaya veaꞋmoꞋyama agesayana “PoloꞋa humainea kea tamage humaine.” huꞋya hugahae.

Copyright information for `KMU