2 Corinthians 9

Kolini veaꞋmoꞋya muse yana Anumaya Koti veaꞋnea amamisaya yafe humaine.

“Yutia maineꞋya Yisasina amakuꞋa aminaya veaꞋne amaya huta monea amamigahune.” hutama haya kea haviteꞋna Masetonia kotega mainaya veaꞋmogamina tamakaifena mage huꞋna hamapauve “Akaiya kotega mainaya veaꞋmoꞋya ago haꞋno hia kafufina anima amamisaya monea ago talo tala humalenae.” huꞋna hamapaugeꞋya nagoꞋa veaꞋmoꞋya tamakaya tokiyaꞋageꞋma hutama haya yafena haviteꞋya “Tagaya aniꞋa hugahune.” huꞋya nehae. Ani monema amamisayafene huꞋna nagoꞋene avoma kaesuana afa ya kana hugahie. Tamakaifena “Ago talo tala humalenae.” huꞋna hamanepaugi havigu “Kagaya havige nehane.” huꞋya huyafenagi ani monea menima alitalu hisaya yafe nagoꞋa tafu-taganagamina humatesugeꞋya tamakaitega ugahae. Ani monema alisuafe nagaya amakave visuaꞋamoꞋna Masetonia kotega mainaya veaꞋnenema visugeꞋya havigu monema alitalu ohunesageꞋna nagayaene tamakayaenena tagaye huyafene huꞋna nagoꞋa vayala hagoteꞋna humatesugeꞋya ugahae. Ani monehena “KasagoꞋya amamigahune.” hutama humainaya monea talo tala hisayafene huꞋna nagoꞋa tafu-taganagamina humatogeꞋya ugahe nehagi uvaꞋyima huteꞋya “NaꞋama tamiho.” huꞋya hisagetama amamiho. OꞋamamisaya tamakesa ohavitama tamaipa kanale yapiti ala monea afaꞋa amamiho huꞋna nehue.

Ani monema amamisaya yafena tamakesa haviho. Osi avina kanoꞋa fai-malenesia kanomoꞋa kosa ohesia kave kanoꞋa aligahigi kasagoꞋya hoya vai-malenesia kanomoꞋa kasagoꞋya kaveꞋa aligahie. NaꞋa hu-maineafe tamakaya tamahaote tamahaote tamaku tamakesa havitetama “Ma monea amamigahune.” higeno tamaipamoꞋa kanaꞋagela ohinagetama kanaleꞋya hutama amamiho. Aipa kanale yapiti vaya kaikai hisia kanomofena Anumaya KotiꞋa hau ayamopafi nehaiye. Anumaya KotiꞋa kosa helamatesia yana kayone yamaꞋa tamamisia amukoꞋa haneanagino mukiꞋa kanafina tamakaila tamaya hisia yaꞋene mukiꞋa veaꞋmogamina amaya hisia yamaꞋaene kosa helamatesia yana alu ya alu yana tamamigahie. NaꞋama hisia yafena Anumaya Koti avopina mage huno kae-maleneane

“NagoꞋa veaꞋmoꞋya afeno yaꞋamima omalenesia veaꞋmogamina amamite amamite hisageno fatago kavaꞋamimoꞋa hanege hanege huno agola hanegahie.” huno kae-maleneane.
10 Anumaya KotiꞋa avina yana tamigeno anifiti nena hutegeno kavela falote higeno nelamino vayaꞋma kaitama amaya hisaya yana kasagoꞋya tamamisigetama tamahau hutama vayaꞋma kaisayana fatago kavatamimoꞋa ala hugahie. 11 AnumayamoꞋa mukiꞋa yana tamamisigetama mukiꞋa kanafina veala amamigahae. Amamisayafene hutama tagai tayapi malenesageta ani veaꞋmogamina amamisuna yateti Anumaya Kotina musena hutegahae. 12 Yisasina amakuꞋa aminaya veaꞋmogamina kosa heoꞋamatea yama amamiyanagi ani yamaꞋagelomagi ani kavaꞋma haya yafena tusiya huꞋya Anumaya Kotina musena hutegahae. 13 “Kalaisi kanale mono kea havita lagupi malenone.” hutetama ani kea kanaleꞋya hutama akave maletama vaya kaikai nehutama amakaiꞋene nagoꞋa veaꞋnene amaya hutama amave-lisageꞋya “Tamage Anumayamo akave nehae.” huꞋya Anumaya Koti agia alisaga hugahae. 14 Alisaga hisageno Anumaya KotiꞋa tusiya huno kayone hulamatesia yafe amakesa haviꞋya tamakaifena aluya huno nehamainageꞋya “AnumayamoꞋa nagoꞋene tamaya hisie.” huꞋya nunamuna hugahae. 15 Anumaya KotiꞋa tusiya huno kayone hulateno laminea kanohena hanaꞋa huta musena hisune. Ani yafe Anumaya Kotifena tusiya huta musena hutesune huꞋna nehue.

Copyright information for `KMU