2 John 1

Nagaya Yoninae Yisasina amakua aminaya vayate kava vayatamamonae mani avona kaogi haviho. Anumaya Kotima hapalino huyogi-katenea amogae kagaifeene nafaneyagakamofeene* kaena nelamamue. Tamage huna nagaya tamakaifena nahau nayamopafi nenahaiye. Nagainigela nonahaigi mukia veamoya Anumaya Kotia kelamage kema humainea kema havilinaya veamoya ania huya tamakaifena amahau amayamopafi nehamaiye.
Copyright information for `KMU