2 Timothy 3

Atupa kanama falote hugahema hisigeya mukia veamoya tusia havi kavayaga hugahae.

Ma yafe tamakesa havi havi hutama maiho. Yisasia egahema hisigenoa tusia kanaage yayaga falote hugahie. Ani kanafina maa hugahae. Veamoya amakaiamihekeya hamaugahie. Mone alisaya yafe aluya huno hamaugahie. Amakaiami amaugafa aliya haiteya Ala vaya mainone. huya hugahae. Anumaya Kotiene anagaamoyaenefena hu haviya humategahae. Itaamo-afoamogami kea ali hipoya ohugahae. Nagoa yafena huya musena ohuya kefo kavaage maiya hugahae. Amakaiami anagaamimo-gamifena amakesa haviya oamamiya kefo kavaamia aige-amateya atale oamateya kea aliya atifi mafi huya amakia hu haviya hugahae. Amakaiami amaku amakesalela kava yagai lokiya ovaiya hamaye hu yana aupaa akave nemaleya fatago kavafena ohamaugahie. Havigu ke nehatageya anagamimo-gamifena kame vayaamia hamapaigahae. Amakesa ohaviya aupaa kefo kavala nehuya tusiya huya amaugafa alisaga nehuya tusiya huya hamayema hisia yafena havime havime nehaiyanagi Anumayamofena nohamaiye. Ani veamoya mage huya nehae Tagaya mono kea nehavune. huya nehayanagi havigea amegati nehuya Anumaya Kotina tusia tokiya yamaa amakaveno huteya aliya vai oayegahae. Ani kavaagema hisaya veanenena tokaeka omaika aluale maiyo. Na kavama nehaya vayapitila nagoa vayamoya alu veamogami nopi haisageyahena ani nopi anemogamina kanale amakesa omaleno afaa havigu amakesale maineya kefo kava nehuya amatafama hayana kanaage nehamauno higeya maiyana alu kefo yaenefena amakesa nehaviya anene ke hageya aupaa amakaya Tamage nehae. huya ani keamia ali hipoya hageya ani vemoya ani anemo-gamina amatafa huya amaku amakesa ali haviya nehae. Ani anemoya mukia kea havigu afaa nehaviya kelamage kea neataleya aliya amakupina omalenae. Omalageya ani havi vayamoya nayona Isipiti kotega tole kanolatana Yanesiagi Yapalesigania humainaa augafa kava humainae. Ani kanolatana Mosesena aliana havi ya huana anakaveno hutenaa augafa kava huya mani havi amakesa hanea vayamoya kelamage kemona amakaveno huteya Anumayamofena amegati haviya amakupina omalageno Anumayamoa ago ama-taleneane. Amatalegeana nayoma Isipiti kotega kanolatana havi auava kavala haageya anakelama humainaya augafa kava huya mani vayamo-gamina amakelama nehuya Kefo kavaage maiya nehae. huya humatesageno aliyaamimoa ala ohugahie.

Timotia Anumaya Koti kea atafa hulokiya vaisie.

10 Nagaya naa augafa kanoa omainogeka kagaya Timotiga mukiama humainoa kavala ago age-mainane. Nagayama hamanepauva kene nemauva auavaene mukiamo-gamifema nenahaiya yamona aepaaene Anumayamofe havina nagupi malena nametiti nehua yaene ago age-mainane. Nagaya kanaleya huna mainena veala ako huna mailama huna veafena nahau nayamopafi nenagea kavaene ago age-mainane. 11 Yisasi kema nehua yafene huya nagaila ali haviya hu-natageno nagata aiyanagi mai lokiya vaina mainoa yana ago age-mainane. Atiyoku kumateene Aikoniamu kumateene Lisitala kumateene nagaila aluya huya hu haviya hunatayanagi Anumayamoa nagaila naya huno naugafa ali-gatigena ofalina mainoe. 12 Ofalina afaa mainogi tamage mukia Yisasi Kalaisiene ali lokaeya fatago huya maisaya veamo-gamitela hu haviya hulamatesaya yamoa falote hugahie. 13 Falote hugahigi kefo kavama nehaya veanene vagala nehaya veanene tusiya huya havi kavala nagoene hugahagi Satania aye-mavataga hisia yateti veala aye-mavataga vatagoa hugahae. 14 Hugahagi kagaya aniama haya kavala ohuka kahapai-mainona veamogatina agoma tage-mainana yafena kava nehuka agoma kave-ligekama havika kagupi maletafa humainana kemofena kagesa havilama huka maiyo. 15 Osi nafane kanoama mainana kanafina Anumayamo avopima kae-malenaya kea ago havimainane. Ani kemona havika Yisasi Kalaisifema havika kagupi malesanana kagaila kagu kamena aligatigahie huya kae-malenaya kea kave-limainae. 16 Mukia Anumaya Koti avopima kae-malenaya kemoa Anumaya Kotia agaia veaamona hamapaigeya kae-malenayafe mukia mani kemoa kanaleya huno fatago kavala lave-nelino kefo kava hu yafene huno ke nelama-kino kayagi-mainea yana ali fatago hutama vaiyesayafene huno kanale kaana tave-nelie. 17 Tave-nelino Anumaya Koti aliyama nealisia kanomoa mani kea havino kanale huteno fatago huno talo tala huno mukia kanale aliyana aligahie.

Copyright information for `KMU