Acts 11

PitaꞋa Yelusalemu uno aliꞋyamaꞋahe hamapaimaine.

Aposolo vayaꞋene Yutia maineꞋya Yisasife haviꞋya amakupi malenaya vayaꞋene nagoꞋa Isaleli vaya omainaya veaꞋmoꞋya Anumaya Koti kea haviꞋya amakupi malenae huꞋya haya kea havimainae. Havigeno PitaꞋa Yelusalemu haino mainegeꞋya “Amakoya anoꞋyaꞋa taga hisaya yana tusiꞋa tokiya yane.” huꞋya haya Yuta vayaꞋmoꞋya Pitafena “Kagaya havi kava nehane.” huꞋya mage huꞋya humainae “NaꞋa higeka amakoya anoꞋya lagama ohunaya vayaꞋyagaenena kavela mo nenane.” huꞋya humainae.

Hageno PitaꞋa aepa heno mukiꞋa yama faloteꞋma humainea yafena hufalote huno mage huno hie nagaya Yopa kumate maineꞋna nunamuna nehugeno nagu nagesamoꞋa aiyahae higeꞋna himonafi agoana nagola tusiꞋa kena kana yana aluga aluga atupale nofi aye-maleteꞋya atalageno nagaite mopafi elavigeꞋna age-mainoe. Agoana ani yapina mukiꞋa yaga kafa afua osifaꞋvea nama vayupala yapavena anifi mainageno elavi-maine. ElavigeꞋna neꞋagogeno nagola age aino mage huno nahapaiye “Pitagae hetika ani memeyana heka no.” huno hie. HigeꞋna mage huꞋna hue “AꞋao, Alanimogae ma ma yaga kafa kagai kaufina oniꞋyaꞋage humainegeꞋna nagaluma humalenana yamofe tamage huꞋna onenoa yaꞋyaga hane.” huꞋna hue. Hugeno nagoꞋene agea aino mage huno humaine “Anumaya KotiꞋa ago alino sese humalenea yafena ‘OniꞋyaꞋagela humaine.’ huka ohuka afaꞋa alika no.” huno humainea kavefena nagoꞋene “OniꞋyaꞋage humaineanagiꞋna onegahue huka ohuo.” 10 Ani kavala tagufa (3) yupa huteno aupaꞋa ani kenamoꞋa ikapinaga eteno hai-maine. 11 HaitegeꞋya ani kana kanoꞋale tagufa (3) vayala tagaya mainona note evaꞋyi humainae. Ani vayaꞋyaga Sisaliagati nagaitega humategeꞋya emainae. 12 Emainageno Alu Aotage AvamuꞋmoꞋa nagaifena mage huno hie “Tole kagesa ohavika amakaiꞋene tokaeka vuo.” huno higeꞋna uanagi manile mainaya sikisiꞋa (6) nafuꞋnagaꞋya nakaiꞋene umainae. Uteta ani kanomo note uvaꞋyi huta nomaꞋafi hai-mainone. 13 Haunageno agaya mage huno tahapaiye noniꞋafima ensole kanomoꞋma heti-mainegeꞋna agoana ensole kanomoꞋa mage huno nahapaiye “Kagaya menia nagoꞋa vayala humategeꞋya Yopa kumateti Saimoni Pitana movaleꞋya eho. Ani kanoma esiana kagaiꞋene mukiꞋa anagakaene YisasiꞋa taaugafa aligatisia kea tamahapaigahie.” huno higeꞋna havue huno tahapaiye. 15 TahapaitegeꞋna nagaya aepa heꞋna kea nehugeno Alu Aotage AvamuꞋmoꞋa hagoteno tagaiꞋma hulatenea kava huno elavino amakai amakupina fale-maine. 16 Nefalegeno nagesamoꞋa hao higeꞋna AnumayatimoꞋa humainea kele nagesa havimainoe. Ani kea mage huno humaine “YoniꞋa titafateti falemateneanagi haenagaꞋa Alu Aotage Avamuteti falelamatesigeno tamakupina faleno maigahie.” huno humaineane. 17 Tagayama Yisasi Kalaisife havita tagupi maleta tametiti humainona yupa Anumaya KotiꞋa Alu Aotage Avamula tamineanagino aniꞋa huno amakaiꞋenena Alu Aotage Avamula amamianagiꞋna nagaya taꞋna Anumaya KotiꞋma aliꞋyama alia aliꞋyana tilesue? Nagaya maleli-otegahue huno hu-maine. 18 HigeꞋya haviteꞋya kea ohuꞋya maineꞋya Anumaya Koti agia alisaga nehuꞋya mage huꞋya humainae “Tamage Anumaya KotiꞋa Isaleli vea omainaya veaꞋnenefe ‘Tamaipa aiyahae hisageꞋna agola maige maige hisaya tamahaimula tamamino.’ huno humaine.” huꞋya nehae.

Atioku kumate veaꞋmoꞋya Yisasi ke haviꞋya amakupi maleꞋya amametiti humainae.

19 Sitivenina hayageno falitegeꞋya Yisasife haviꞋya amakupi malenaya veaꞋmogamina ali-haviya humatageꞋya faleꞋya alu kote kote ute ete humainae. NagoꞋa veala faleꞋya Fonisia umaigeꞋya nagoꞋa veala faleꞋya Saipalusi umaigeꞋya nagoꞋa veala faleꞋya Atioku kumate umaineꞋya Anumayamo kea Yuta veaꞋmogamike hamapai-mainagi alu veaꞋmogamina hamaopainae. 20 Hamaopaiyanagi amakai amuꞋnopitila nagoꞋa vayala SaipalusitiꞋene SailinitiꞋene euꞋya Atioku maineꞋya Kaliki veaꞋmogamina YisasiꞋa Anumayatimofena kanale kea mohamapai-mainae. 21 Hamanepaigeno AnumayamoꞋa tokiyaꞋaleti amaya higeꞋya kasagoꞋya veaꞋmoꞋya amakuꞋa aiyahae huꞋya Anumayamo ke haviꞋya amakupi maleꞋya amametitia humainae.

22 Amametitia hageꞋya Yelusalemu maineꞋya Yisasife haviꞋya amakupi malenaya veaꞋmoꞋya ani kea haviteꞋya Panapasina hutageno Atioku umaine. 23 Anile umaineno ageana Anumaya KotiꞋa kayone humatea yana ageteno muse huno mage huno hamapaiye “Tamaku tamakesamoꞋa tokiyaꞋage hinagetama efi efi hutama AnumayatimoꞋene tokaetama vaiyatete hiho.” huno hamapaige hamapaige huno maine. 24 Anima hamapaiya kanoa PanapasiꞋe. Ani kanoa kanale kanogino Yisasi kema havino agupi maleno ametiti higeno Alu Aotage AvamuꞋmoꞋa agupina hiya humainea kanogino Yisasifema hamanepaigeꞋya kasagoꞋya veaꞋmoꞋya amakuꞋa Yisasina amitafa humainae.

25 Amitafa hageno PanapasiꞋa Solofe atiyegahe Tasusi umaine. 26 Uno atiyeno ali-falote huteno Atioku avaleno haigeꞋana nago kafua Yisasi anagaꞋene mo lokaeꞋana maineꞋana kasagoꞋya veaꞋmogamina Yisasi kea hamapaiꞋageꞋya Atioku mainaya veaꞋmoꞋya hagote kanafi Yisasi anagafe “Kalisiteni veaꞋmogatamae.” huꞋya amakia malenae. Tagai kefitila ani amakimoꞋa Kalaisi akave malaya veaꞋmogatamae huꞋya humainae.

PanapasiꞋene SoloꞋene hunatageꞋana Yelusalemu elavi-mainaꞋe.

27 Ani kanafina nagoꞋa Anumaya Koti amaune vayala Yelusalemuti ataleꞋya Atiyoku hai-mainae. 28 Haigeno amakai amuꞋnopitila nago kanomo agia AgapusiꞋe heti-mainegeno Alu Aotage AvamuꞋmoꞋa hapaigeno aune laga huno mage huno humaine “TusiꞋa kafu hisaya kana mukiꞋa mopale evaꞋyi hugahie.” huno humainea kemoꞋa ani kafuma efaloteꞋma hia kanafina KolotiusiꞋa sauve kano maine. 29 Ani aunema AgapusiꞋa laga hia kea haviteꞋya Yisasife haviꞋya amakupi malenaya veaꞋmoꞋya mage hae “Yutia mainaya tafu-taganagamina amaya hisune. MukiꞋamogata moneti hanesimogata monea alitalu hisune.” huꞋya huteꞋya alitalu huteꞋya ani monea aliꞋya Yisasi anagaꞋmogamite kava vayaꞋmogamina amamigahe Panapasigani Sologani hunatageꞋana ani monea aliꞋana umainaꞋe.

Copyright information for `KMU