Acts 12

HelotiꞋa Yemesina haegeno faligeno Pitana nofi hutene.

Ani kanafina HelotiꞋa ala sauve kanogino nagoꞋa Yisasife haviꞋya amakupi malenaya veala alino haviya humatene. Humateteno YemesiꞋa Yonina nepuꞋamona ayaꞋaya naepeleti ageꞋya fakaligeno fali-maine. Falitegeno HelotiꞋa ageana aniꞋama hia kavafena Yuta veaꞋmoꞋya amaipa haviꞋya kanale haya yafe Pitana haegahe atafa humaine. Hale oki kaihame maya imu kiya kanafi ani kavala humaine. HelotiꞋa Pitana atafa huno kina huteteno sikisitiniꞋa (16) ati vayamogamifena mage huno humaine “FoꞋa (4) maite maite hutama tokiyaꞋage hutama yagaiho.” huno humaine. Ala imua Anumaya KotiꞋma amakinagomo amaugafama aligati-mainea yafe amakesa hao hisaya imu kitesageno vaya amaufi avaleno kaiyekea huteteno haegahe humaine. PitaꞋa kina nopi mainegeꞋya Yisasife haviꞋya amakupi malenaya veaꞋmoꞋya tusiya huꞋya Anumaya KotiꞋma aya hisiafene huꞋya nunamupitila havigemainae.

Nago ensole kanomoꞋa eno kina nopiti Pitana avalegeno umaine.

Havinegageno HelotiꞋa “Ega avaleꞋna kaiyekea hutegahue.” huno nehigeno ani kegela Pitana tole ati kanolatamogani amuꞋnopi tole seni nofiteti aluga aluga ayatalapi ayeteꞋya tole ati kanolatamogani anayapiꞋene aye-maletageno faeno mainegeꞋya nagoꞋa ati vayaꞋmoꞋya hetiꞋya ani kina nomo fiate yagaiꞋya mainae. Yagai-mainageno nagola Anumayamo ensole kanomoꞋa evaꞋyi higeno ani kina nomo agupinaga tusiya huno aivasa higeno ani ensole kanomoꞋa Pitana haopale kaꞋyo neꞋaino aligafa nehuno mage huno hapaiye “AupaꞋa hetio.” huno higeno hetigeno ayapiti seni nofiꞋmoꞋa atuꞋmaelavi-maine. AtuꞋmae-lavigeno ani ensole kanomoꞋa mage huno hapaiye “KenakaꞋa nefaika kaiya noꞋene vaiyo.” huno higeno PitaꞋa aniꞋa hutegeno mage huno hapaiye “Siotaka neꞋvaika nakave eno.” huno hie. Higeno ani kina nopitila PitaꞋa hati-lavino akave neꞋuno tole agesa haviteno aneginagi huno mage hie “Ensole kanomoꞋma hia kavala himona neꞋagofi afaꞋa falotega neꞋagoe?” huno humaine. 10 Anakaya vaꞋana hagotenoꞋma yagai-mainea ati kanoa agaseꞋana uꞋana nago ati kanomona mogaseꞋana uꞋana ala kumateꞋma neꞋvaya fiate uvaꞋyi haꞋana tokiyaꞋage aenileti talo humalenaya fitagino kitalako humalenaya fitamoꞋa agaiꞋa aiyaki-lavigeꞋana nago nona agaseꞋana osi kate vaꞋafiti ensole kanomoꞋa motaleno fanane humaine.

11 Fanane higeno Pitana agu agesamoꞋa aikalo higeno mage huno hie “Menia nagaya havilama huꞋna nehavue AnumayamoꞋa agaiꞋa ensole kanoꞋa hutegeno Heloti ayapitila melinatale. Yuta vayaꞋmoꞋya nagaila nagoꞋa kava hunategahe amakesa havi havi haya yapitilagi naugafa meligatie.” huno humaine. 12 Ani agesa havime havime Malia notega umaine. Ani MaliaꞋa Yoni Makina itaꞋamoꞋe. Ani nopi mukiꞋa veala melitalu huꞋya Anumayamotega havinegeꞋya mainae. 13 Mainageno PitaꞋa kumategati ani nomo fitale mekalu kalu nehuno ke higeno nagola aliꞋya munaꞋmona agia LotaꞋe yakigahe emaine. 14 Emaineno haviana Pitana alenaga agele haviteno aipamoꞋa havino muse huteno ani fita oꞋyakino ataleno aiyayeno nopinaga haino mage huno veaꞋmogamina hamapaiye “PitaꞋa ago fiate me heti-maine.” huno hie. 15 HigeꞋya “AifoꞋnafo ke nehane.” huꞋya hageno “AꞋao, tamage nehue.” huno higeꞋya “Agaya omaigi ensole kanoꞋa emainegi mogeho.” huꞋya humainae.

16 Nehageno PitaꞋa fitale akalu kalu maino huge huge nehigeꞋya fita yakiꞋya agayana higeꞋya ageteꞋya tusiya huꞋya atali talua humainae. 17 AmamaꞋyoa neꞋaigeno PitaꞋa “Kea ohutama maiho.” huno hamapaisia yafe ayateti aigo-sigosi huteno AnumayamoꞋma nofi nopiti avaleno emainea yafena hamapaiteno mage huno hamapaiye “Ani kea YemesiꞋene nagoꞋa tafu-taganagamina hamapaiho.” huno hamapaiteno hati-lavino aluꞋalega umaine.

18 Utegeno kola otinegeno yagea vaꞋyima nehiana ati vayaꞋmoꞋya atali talu huteꞋya “PitaꞋa hanaꞋa huno hanate tataleno vie?” huꞋya ala ke nehuꞋya amamaꞋyoa tusiya huno aimaine. 19 HelotiꞋa haviteno “Pitafe atiyeho.” huno higeꞋya ati ayayana ali falote ohageno ati vayaꞋmogamina kaiyeke huneꞋamateno “HamaegeꞋya faliho.” huno humaine. Huteno Yutiati tavino Sisalia mo maine.

HelotiꞋa ago falimaine.

20 HelotiꞋa kava yagai-mainea mopafiti kaveꞋamia neꞋaliya yafe HelotiꞋa Taiya nemaiya veaꞋnene Saitoni veaꞋnenefe tusiya huno aipa haviya humategeꞋya nago amaku amakesa haviteꞋya alitalu huꞋya Helotina hagote aliꞋya kanoꞋamote Palasatusite mage huꞋya me hae “Falu huta maisuna yafe kagaya Helotina hapaiyo.” huꞋya hageno agaya nago aipa ani veaꞋnene huteno Helotite emainae.

21 Ageno HelotiꞋa nago kanaꞋa amamiteno ani yupa sauve konagali kenaꞋa faiteno sauve kanomo siale maineno ayaꞋaya ke hamapaiye. 22 HamanepaigeꞋya melitalu humainaya veaꞋmoꞋya mage huꞋya nehae “Mopale kanomo hia augafa kea nohanagi Anumaya KotiꞋa kema nehia kava huka nehane.” huꞋya humainae. 23 Nehageno “Havige nehae.” huno ohuno Anumaya Koti agima alisaga ohia yateti aupaꞋa Anumayamo ensole kanomoꞋa me aikolino kalia amigeno hagifaꞋyagamoꞋya aipa laga hageno fali-maine. 24 Falitegeno Anumaya Koti kemoꞋa tokiyaꞋage huteno mukiꞋa kumate ute ete humainegeꞋya kasagoꞋya veaꞋmoꞋya haviteꞋya Yisasina amakuꞋa amitafa humainae. 25 PanapasiꞋene SoloꞋene ani monea Yelusalemu kumate aliꞋana momamiteꞋana Yoni Makina avaleꞋana Yelusalemuti Atioku kumate emainaꞋe.

Copyright information for `KMU