Acts 18

PoloꞋa Kolini kumate Yisasi mono kea huhaleno humaine.

HaenagaꞋa PoloꞋa Atenisi kumala ataleno Kolini kumate umaine. Anile maineno nago Yuta kanoa age-maine. Ani kanomo agia AkuilaꞋe. Kuma aepaꞋa Potusi hanegi ani kanafina PalisilaꞋa aꞋamoꞋene Itali kumateti emainaꞋe. Itali kumate kava kanomoꞋa KolotiusiꞋa mage huno kahegi malene “MukiꞋa Yuta veaꞋmogatama Itali veaꞋmogami ala kumaꞋamia, Lomua, neꞋataletama viho.” huno humainea kehe AkuilaꞋagi PalisilaꞋagia ataleꞋana Kolini umainaꞋageno PoloꞋa anakaitega umaine. Uno monakeana nagoke aliꞋyake hanegeno kena noma fakaꞋniꞋya mone neꞋaliya aliꞋya neꞋaliꞋageno monaketeno anakaiꞋene tokaeno maineno ani aliꞋyana ali-mainae. PoloꞋa mukiꞋa Sapati yupa Yuta vayaꞋmogami mono nopi haino tokiyaꞋage kea huno Yuta vayaꞋene Kaliki vayaꞋene Yisasife amakupi malesayafe hamapai-maine.

HaenagaꞋa SailasiꞋene TimotiꞋene Masetoniati evaꞋyi nehaꞋana PoloꞋa alu aliꞋya oꞋalino mukiꞋa yupa Yuta veafena “YisasiꞋe Anumaya KotiꞋa lamaugafa aligatigahe hutenea kano maine.” huno hamapai-maine. HamanepaigeꞋya agai kea hefalakiꞋya hu-haviya havaya hutageno PoloꞋa “Kefo kava nehae.” huno kenaꞋale hanea kugukege yaꞋyaga aifopo huneꞋataleno mage huno hamapaiye “Tamakaya Anumaya Kotitegati fananema hisayana tamakaitami yanagi nagai yana omalene. Menia nagaya tamataleꞋna Isaleli veaꞋne omainaya veapi mo hamapaigahue.” huno humaine. Huteno amataleno nago kanoa Anumaya Koti agi alisaga nehia kanomo nopi uno maine. Ani kanomo agia Titiusi YasatusiꞋe. Ani kanomo nona Yuta vaya mono nomo avate hane. Ani mono note soka kanomoꞋa KalisipusiꞋene mukiꞋa agaiꞋa anagaꞋaene Anumayamofe haviꞋya amakupi malageꞋya kasagoꞋya Kolini mainaya veaꞋmogamina PoloꞋa hamapaigeꞋya Yisasife haviꞋya amakupi maleꞋya amametiti hutageno tina fale-matene.

Nago kegela AnumayamoꞋa himonafi evaꞋyi huno Polofena mage huno hapaimaine “Kolia ohuka tokiyaꞋage huka kea hamanepaika oꞋatalo. Nagaya kagaiꞋene mainoe. Maigahuanagino nago kanomoꞋa hetino ali haviya huokategahayanagiꞋya nagaiꞋni veala kasagoꞋya mani kumatela mainae.” huno humaine. 11 Higeno PoloꞋa ani kumatela nago kafugi sikisiꞋa (6) ikanagi huno ani vayapi maineno Anumaya Koti kea hamapai-maine

12 Hamapaiyanagi KalioꞋa “Kaliki kumate kava yagaiyo.” huꞋya Lomu kava vayaꞋmoꞋya hutageno kava yagaino mainea kanafina Yuta vayaꞋmoꞋya alitalu huꞋya Polona atafa huꞋya Yasi kanomote avaleꞋya mage huꞋya mo hae “Ma kanomoꞋa tagaila Lomu vayaꞋmogami kahegi kea atagaeno veafe mage huno nehie ‘MaꞋa hutama Anumaya Koti agia alisaga hiho.’ huno humave-nelie.” huꞋya hae. 14 Hageno PoloꞋa kenonaꞋamia hamapaigahe hianagi KalioꞋa mage huno hamapaiye “Yuta vayaꞋmogatama ani kanomoꞋa tusiꞋa kefo kava hileꞋasina kanale huꞋna namena mailava huꞋna maineꞋna havuleꞋasinagi tamakaya havige havage nehatagetama agilefe nehagi tamakaitami kahegi kehe nahavinegayanagi ani kea ohavigahue tamakaitami fako hiho. Nagaya naꞋa augafa kema haviyafena nonahaiye” huno humaine. 16 Ani kea huteno kaiyeke havi nopitila hemanati-talene. 17 Hemanati-talegeꞋya Yuta vayaꞋmogami mono note soka kanomona Sosetenesina atafa huꞋya kaiyeke havi kumaꞋmo avate aiko-neliyana KalioꞋa “AoteꞋyamaꞋae.” nehuno oꞋagene.

PoloꞋa eteno Silia kotega hanea kumala Atioku umaine.

18 NaꞋama nehayana PoloꞋa mukiꞋa kanafima nemaiya afuꞋaganagamina amataleno PalisilaꞋene AkuilaꞋene anavaleno tipi kalefi haisaga humaiꞋya Senikalia uteꞋya Silia eneꞋuꞋya PoloꞋa Anumaya Koti aufima hulokiya vaino kema humainea yafe aiyolagefa laga humaine. 19 Huteno Efesusi uvaꞋyi huteꞋya PoloꞋa Yuta vayaꞋmogami mono nopi hai-faleno Yuta vayaꞋene huge havige nehigeꞋya mage hae “Mani kumatela ayaꞋaya kana maisane.” huꞋya hayanagi “AꞋao.” nehuno amataleno ugahe mage huno hie “Anumaya KotiꞋa haisigeꞋnahena haenagaꞋa eteꞋna tamakaitega egahue.” huno humateteno PalisilaꞋene AkuilaꞋene neꞋanataleno Efesusiti tipi kalefi asaga humaino elavi-maine.

22 Sisalia elavi-vaꞋyi huteno Yelusalemu haino Yisasi veaꞋne moli falu fala huneꞋamateno Atioku lavi-maine.

23 Anile ayaꞋaya kana maiteno neꞋamataleno Yisasi veaꞋne ali lokiya vaimatetele huno alu kumate kumate vaiyatete huno mukiꞋa Kalesia kumateꞋene Faligia kumateꞋene ute ete humaine.

ApolosiꞋa Efesusi kumate mono ke huhaleno humaine.

24 Nagola Yuta kanomo agia ApolosiꞋe kuma aepaꞋa Alekasatalia kanogino Efesusi uvaꞋyi humaine. Ani kanoa kanaleꞋya huno kea nehavia kanogino maineno Anumaya Koti autaꞋmafi hanea kea havilama huno havilinea kanoe. 25 ApolosiꞋa Anumayamo kea havilama hulineno aya mukiki huno kanale kavaꞋage nehuno Yisasifena hamapaiyanagi YoniꞋa tima falematenea yafeke havilinegi Yisasi agile ti falemate kavafena ohavine. 26 Yuta vayaꞋmogami mono nopi haino tokiyaꞋage kea hamapaigeꞋana PalisilaꞋene AkuilaꞋene haviteꞋana avaleꞋana vaꞋaꞋyamogani Anumaya Koti auꞋava yafena moli fatago huꞋana aveli-mainaꞋe. 27 AveliꞋageno ApolosiꞋa Akaiya ugahe Yisasi anagaꞋamoꞋya aya huꞋya Akaiya maineꞋya Yisasi kema nehaviya veate avona kaeꞋya mage hae “Apolosina avaletama falu fala huteho.” huꞋya kae-malageno anile alino uvaꞋyi higeꞋya Anumaya Koti kayone yamaꞋaleti Yisasife haviꞋya amakupi maleꞋya amametiti humainaya veaꞋmogamina amaya humaine. 28 MukiꞋa vea amaufina tokiyaꞋage kea huno Yuta veaꞋmoꞋya havilama ohunayafene huno Anumaya Koti autaꞋmafiti kea hapalino hamapaino “YisasiꞋa Anumaya KotiꞋma taugafa aligatigahe hutenea kano maine.” huno avopitila hapalino hamapaimaine.

Copyright information for `KMU