Acts 9

SoloꞋa Yisasite aguꞋa aiyahae humaine.

Ani kanafina SoloꞋa aipafinaga tusiꞋa hai-vaiteno tokiyaꞋage ke huno “Anumayamo anagaꞋamogamina hamaesugeꞋya falisae.” huno huteno ala mono note hagote kava kanomote uno mage huno havige “MusekaꞋa nehugi nagaya Tamasigusi kumate uꞋna Yisasi anagaꞋamogamima amakenuꞋnahena amatafa huꞋna kina humateteꞋna Yelusalemu amavaleꞋna egahue. Ani kumate mono note kava vayaꞋmoꞋya nayama hisaya yafe avona kaeka namio.” huno humaine. Ani kotega SoloꞋa viaꞋyamo Tamasigusi evaꞋyi hugahema nehiana aupaꞋa ikapinagatila tokiyaꞋage hale yamoꞋa tusiya huno agaite meyevasa humaine. Meyevasa higeno SoloꞋa mopafi asaga hulavino fae-maineno havigeno nagola ala kemoꞋa mage huno hie “Sologae Sologae naꞋa higeka nagaila ali haviya nehane?” huno humaine. Higeno SoloꞋa mage hie “Alamogae kagaya lagae?” huno higeno mage hie “Nagaya YisasiꞋnae kagayama nagaiꞋma ali haviya hunenatana kanomoꞋnagi hetika ala kumate ugenoꞋo. Nago kanomoꞋa ‘NaꞋa maꞋa hugane.’ huno kahapaigahie.” huno hapai-maine.

HapaigeꞋya SoloꞋenema vaiyaya vayaꞋmoꞋya hetiꞋya maineꞋya anima agema aiya agea haviyanagi vayaꞋma oꞋagaya yafena tusiꞋa amamaꞋyo aiteꞋya nagokela kea ohunae. Solona mopafiti avaleꞋya hetitageno aulagama agegali hiana aulagamoꞋa haniꞋali koꞋali higeꞋya ayate aliꞋya Tamasigusi avaleꞋya umainae. Vageno SoloꞋa taliꞋa (3) kanama maiyana aulagamoꞋa aniꞋa huno asu humaigeno kaveꞋene tiꞋene mosino afaꞋa oneno maine.

10 Ani Tamasigusia nagola Yisasi anagapiti kanoa, AnanaiyasiꞋe nehaya kanoa maineanagino AnumayamoꞋa himonafi mage huno hapaiye “Ananaiyasigae mainano?” huno higeno “E, ma mainoe Anumaya niꞋamogae.” huno humaine. 11 Higeno AnumayamoꞋa mage huno hapaiye “Hetika fatago kane huꞋyama nehaya katega uteka Yutasi nopi ufalekama agesanana nagola Tasusi kanomona agia SoloꞋe nehaya kanoa anifi maineno Anumayamotega nunamu maino nehianagika mogegane. 12 Ani kanomoꞋa himonafima ageana nago kanomoꞋa eno aulagama agegali hisia yafe anute aya me-malene. Anima himonafima agea kanoa kagayae. KagaikaꞋa Ananaiyasigae huno himonafina age-maine.” huno hapai-maine.

13 Hapaiyanagi AnanaiyasiꞋa mage huno humaine “AnumayaniꞋamogae ani kanomofena mukiꞋa veaꞋmoꞋya mage huꞋya hageꞋna nehavuane Yelusalemuma kagai anagaꞋma mainaya veaꞋmogamina tusiya huno ali haviya huneꞋamate huꞋya hageꞋna havi-mainoe. 14 Ala mono note ala kava vayaꞋmoꞋya avona amigeno maleꞋma kagai kagileꞋma nunamu huta kahavinegona veaꞋnea kina hulategahe emaine.” huno hie.

15 Nage hianagi AnumayamoꞋa mage huno hie “AfaꞋa agaitega vuo. Ani kanoa nagaya ago hapaliꞋna hutenoa kanoe. Nagai kea alino visiaꞋyamo Yuta vea omainaya veaꞋmogamiꞋene sauve vayaꞋamiene Isaleli veaꞋmogamiꞋene nagai kea hamapaigahie. 16 Nagaifena huhaleno hamanepainageꞋya agata aisia yaꞋene kanama haisia yaꞋene evaꞋyi hutesia yafe aveligahue.” huno hapai-maine.

17 Hapaigeno AnanaiyasiꞋa viaꞋamo ani nopi haino Solo anute aya maleno mage huno hie “NaganaꞋnimoga Sologae YisasiꞋa AnumayatiꞋamoꞋa emainana kateꞋma evaꞋyima hu-mainea kanomoꞋa kaulagama agegali hisana yafeꞋene Alu Aotage AvamuꞋmoꞋa kagupima hiya kahaisia yafeꞋene hunategeꞋna neꞋoe.” huno hie. 18 Higeno aupaꞋa aulagaletila haletiꞋna kana yamoꞋa asaga hulavigeno aulaga agetegeno mono tina faletene. 19 Kavela netegeno augafamoꞋa tokiya vaigeno Tamasigusi Yisasi anagaꞋma mainaya veapi uno nagoꞋa kanafina amakaiꞋene maine.

SoloꞋa Tamasigusia Yisasifena kanale mono keꞋa huhaleno humaine.

20 Tamasigusi maineno aupaꞋa mukiꞋa mono noꞋyagafi ute ete hia yamo mage huno hamapaiye “YisasiꞋa agaiꞋage Anumaya Koti nafaꞋnea maine.” huno humaine. 21 Mani kema haviya veaꞋmoꞋya tusiꞋa amamaꞋyo neꞋaiꞋya mage huꞋya hae “Mani kanomoꞋa Yelusalemu maineno Yisasi agileꞋma nehaviya veala ago hamaeteno ma kumate eno aniꞋama nehaya veaꞋne kina humateno ala mono note kava vayate kaiyeke humatesia yafe amavalegahe emainea kanofi?” huꞋya hae.

22 Hayanagi Solona hamapaisia tokiyaꞋamoꞋa melino ala higeno “Yisasina Anumaya KotiꞋa tagai taugafa aligatigahema hutenea kano emaine.” huno tusiya huno humavelia yafena anima Tamasagusi nemaiya Yuta veaꞋmoꞋya alu amakesa alu amakesa havimainae.

Yuta vayaꞋmoꞋya Solona haeꞋya faligahe hageno faleno umaine.

23 AmaipamoꞋa haviya higeꞋya ayaꞋaya kana maiteꞋya Yuta vayaꞋmoꞋya “HanaꞋa huta Solona haesunageno falisie?” huꞋya huteꞋya haesaya yafe nateꞋene kegeꞋene ani kumaꞋmona fiatega yagaiꞋya maiyanagi SoloꞋa mani kea ago havimaine. 25 Haviteno mainegeꞋya nagoꞋa Yisasi anagaꞋmoꞋya nago kegela Solona avaleꞋya yafateti humalenaya tafile haiteꞋya ala kamagupi Solona asaga huꞋya aiteꞋya ani kegiꞋyafiti malaga atalageno tavimaine.

SoloꞋa Yelusalemu umaine.

26 SoloꞋa Yelusalemu umaineno Yisasi anagapi umaigahe hianagi agaifena koliꞋa nehuꞋya Solofena “Yisasi kea nohavia kanoe.” huꞋya amametiti humainae. 27 Hayanagi PanapasiꞋa aya huno Aposolo anagate Solona avaleno viaꞋamo kategama Anumayamona agegeno kema hapai-mainea yafeꞋene SoloꞋa Tamasigusia kolima ohuno tokiyaꞋageꞋma huno Yisasi kema hamapai-mainea yafeꞋene PanapasiꞋa hamapai-maine. 28 HamapaigeꞋya haviteꞋya Solona avalageno amakaiꞋene Yelusalemu kumate vaiyatete huno maineno kolia ohuno Yisasi kea tokiyaꞋage huno hamapai-maine. 29 SoloꞋa nagoꞋa Kaliki kema nehaya Yuta vayaꞋenema tokiyaꞋage kema vaiya yafe ke neꞋvaiꞋya haesagenoꞋma falisia kafe atiye-mainae. 30 NeꞋayageno Yisasina amakuꞋama aminaya veaꞋmoꞋya ani kema haya kea haviteꞋya Solona Sisalia kumate avaleꞋya taviteꞋya anileti hutageno kuma aepaꞋalega Tasusi umaine.

31 YutiaꞋene Kaliliene SameliaꞋenema Yisasifena haviꞋya amakupi malenaya veaꞋmogamina amaipamoꞋa falu hinageꞋya maineꞋya kanaleꞋya huꞋya alitalu huge huge huꞋya amakuꞋa ali lokiya vaiꞋya nemaiye. Anumaya Kotima haiya kateꞋma vaiyaya yafe Alu Aotage AvamuꞋmoꞋa amaya higeꞋya kanaleꞋya huꞋya nemaigeꞋya kasagoꞋya veaꞋmoꞋya ete ete huꞋya amakaiꞋene melitalu humainae.

PitaꞋa Ainiasina kaliꞋa alino kanale hutene.

32 PitaꞋenena alu kumate kumate vaiyatete nehuno Lita kumatela Yisasifena haviꞋya amakupi malenaya veaꞋnene maine. 33 Maineno ageana nago kanoa aiya ayamoꞋa avayu hulavigeno nemaiya kanoa eitiꞋa (8) kafufina kaana vaiꞋoꞋayeno sipale faeno nemaiya kanoa mogemaine. Ani kanomo agia AiniasiꞋe. 34 PitaꞋa mogeteno mage huno hapaiye “Ainiasiga YisasiꞋe, AnumayatimoꞋa, ago alino kanale hugategi hetika fae-nemaina sipakaꞋa alika hilato huo.” huno higeno aupaꞋa heꞋneligeno kanale hutene. 35 KanaleꞋma hutegeno maiya yafe Lita veaꞋnene Saloni veaꞋnene ani kanomona ageteꞋya Yisasite amakuꞋa aiyahae humainae.

TapitaꞋa fali-mainegeno PitaꞋa alino hetitene.

36 Yopa kumatega Yisasifena haviꞋya amakupi malenaya veapiti nago aala maine. Ani aꞋmo agia TapitaꞋe. Kaliki kefina mage huꞋya ani aꞋmo agia neꞋayayane TokasiꞋe huꞋya neꞋayaya aꞋmoꞋa tusiya huno kayoneꞋage a maineno mukiꞋa kanafina kaveꞋamiene afenoꞋamienema omalenea veala amaya huno neꞋamamia ale. 37 PitaꞋa Lita mainegeno ani aꞋmoꞋa kali alino faligeꞋya ani aꞋmona augafa sese huteteꞋya aliꞋya hunalagi-malenaya note anale malenae. 38 MaleteꞋya Yisasifema haviꞋya amakupi malenaya anagaꞋmoꞋya PitaꞋa Litama mainea kea haviteꞋya Lita kumala Yopa kumaꞋmona aupaꞋale hanea yafe tole kanolatana hunatageꞋana uꞋana mage huꞋana mo-hapaiꞋe “MusekaꞋa nehuꞋagi aupaꞋa taꞋagaiꞋene kumatiꞋalega eno.” huꞋana hapaiꞋe. 39 HapaiꞋageno PitaꞋa anakaiꞋene viaꞋamo uvaꞋyi higeꞋya anima hunalagi-malenaya nopima avaleꞋya haiyana kasagoꞋya megusa aꞋneyaga anile hetiꞋya maineꞋya avi neꞋateꞋya amakaiꞋamima fai-linaya kenaꞋamia TokasiꞋa amakaiꞋenema afaꞋa mainea kanafi talo humalenea kenaꞋamia Pitana aveli-mainae. 40 Aveligeno PitaꞋa ageteno mukiꞋama mainaya veaꞋmogamifena “Ma nopinagatila hati-lavitama viho.” huno higeꞋya hati-laviꞋya vageno aleꞋya aye-maineno nunamuna huteno ani aꞋma malenalega augosa humaineno mage huno hie “Tapitagae hetio.” huno higeno ani aꞋmoꞋa fali-mainefitila aulaga agegali huno Pitana neꞋageno hetino sipale maine. 41 Sipale mainegeno PitaꞋa ayana amiteno avale hetiteteno PitaꞋa Yisasima amakuꞋama aminaya veafeꞋene megusa aꞋneyagaenefe ke higeꞋya aageno fali-mainefitila hetino haegafa higeno avaleno amamine. 42 AniꞋama hia kemoꞋa mukiꞋa Yopa kumatela ute ete higeꞋya kasagoꞋya veaꞋmoꞋya haviteꞋya Yisasifena haviꞋya amakupi maleꞋya amametiti humainae. 43 PitaꞋa mukiꞋa yupa Yopa kumatela maineno nagola pulamakamo augafa taga huno talo nehia kanoene nemaiyane. Ani kanomo agia SaimoniꞋe.

Copyright information for `KMU