Colossians 2

TokiyaꞋage tametiti nehuta havigea nehaya kea atalesune.

TamakaiꞋene Leotisia mainaya veaꞋnene mukiꞋa nagai naufima onagenaya veaꞋnene tamaya hisua yafe nagaya kasageke huꞋna aliꞋyana neꞋaluanagitama havisae huꞋna avona negaove. TamakuꞋamona ali lokiya vailamatesigetama nelamafuꞋene nago tamaku tamakesa havitama tamahau tamayamopafi tama-haisigetama Anumaya Kotina falaki-mainea keꞋamo aepa Yisasi KalaisiꞋa agaiꞋa mukiꞋa kanale agu agesa nehavia yaꞋene Anumaya Koti agesafi hanea yaꞋene havilama hisageno tamakupina hiya hisia yafe tusiya huno nenahaiye.

Havigu nagoꞋa veaꞋmoꞋya tamaipa ayesaya ke huꞋya havige ayelamavataga hisaya yafe mani kea nehue. TamakaiꞋenena tokaeꞋna omainoanagi nagu nagesamoꞋa tamakaiꞋene maineanagitama tamakaya KalaisiꞋa hulatenea mono kema havitama tamakupi maletama tamametiti hutetama tokiya vaitama nagopima hetitama fatago hutama maiya yafe haviteꞋna tusiꞋa muse nehue.

YisasiꞋene ailokaeta maineta haegafa lahaimula alisune.

Tamakaya “Yisasi KalaisiꞋa tagaite kava yagai-latesie.” hutama ago avale-mainayafe kava hutama agaiꞋene ailokaetama vaiyeho. YisasiꞋma hulatenea mono kema huhaleꞋya hagetama havitama tamakupi malenaya kea atafa hutama yosa hafuꞋyamoꞋma mopafi taviteno itaꞋamoꞋma atafa huno hageno ala hume hume analeꞋma haiya avamete hutama Yisasi KalaisiꞋene ailokaetama fatago hutama ala hutama mukiꞋa kanafina Anumaya Kotifena muse hiho.

Havigu nagoꞋa veaꞋmoꞋya afa kema, yasimo alino esia kema, nehuꞋya havige ayelamavataga nehuꞋya tamavayu huꞋya havi kapi tamatesagi tamakaya kaꞋye ho. NaꞋa augafa veaꞋmoꞋya taginagomogami kavaꞋene ma mopafi havigu kene aliꞋya nehagi Yisasi Kalaisifena nohae. Nohagi mukiꞋa Anumaya Kotina tusiꞋa lokiya yamaꞋaene kanale auꞋava yamaꞋaene Yisasi Kalaisi agupina tusiya huno hiya humaine. 10 Hiya humaineafe KalaisiꞋene aigaꞋmaetama ani lokiya yamaꞋaene kanale auꞋava yamaꞋaene ali-mainageno hiya higetama mainae. Mainageno KalaisiꞋa agaiꞋa mukiꞋa kava vayaꞋene ensole vayaꞋene Satani AvamuꞋyagaene kavaꞋami maine. 11 Maineafe KalaisiꞋene hagotetama aigaꞋmaetama mainaya kanafina Yuta vayaꞋmoꞋya amaugafa laga nehaya avamete huno kefo yama nehaya atafa lamaipa laga huno alitalene. Ani yana veaꞋmoꞋya amayatetila taga ohunagi KalaisiꞋa agaiꞋa taga hu-talegeno kefo yamoꞋa menia yagai otatene. 12 Yagai otamateneafe tima falelamatea kanala KalaisiꞋenena aigaꞋmaetama maigeno agaiꞋene komufina hevailamatene. Anumaya KotiꞋa komufitiꞋma Kalaisina ali hetitenea yafena havitama tamakupi malageno KalaisiꞋene fali-mainafitila ago ali hetilamatene. 13 Hagotetama age lamahaꞋye hutama kefo yama haya yamo tamahaegeno tamaku tamamemoꞋa fali-maine. Falianagi Anumaya KotiꞋa tamakaila Yisasi KalaisiꞋene fali-mainafitila ali hetilamateno haegafa tamahaimula tamamiteno mukiꞋa kefo yama haya yana aigetamateno atale-lamatene. 14 MukiꞋa nayo kahegi kema akave omalonafe kaiyekea hulatesia kemona Anumaya KotiꞋa aye hanane-talene. Ani avomoꞋa kaiyeke hulatesia yate tatafa hu-linegeno Yisasina yafaga yosale maleꞋya nili hetafa hu-malenaya yateti ani kemo akavela nomalonafe anonaꞋa ali haꞋno hu-talene. 15 Ali haꞋno hu-taleneafe Anumaya KotiꞋa YisasiꞋma yafaga yosale fali-mainea yateti mukiꞋa Satani AvamuꞋyagaene kavaꞋamiene tokiyaꞋamia amakaseno alihaviya hu-taleteno mukiꞋa veaꞋmogami amaulagafi Satani yaꞋyaga “TokiyaꞋamia omalene.” huno amaveli-maine.

YisasiꞋene ago fali-mainonafe nagoꞋa kahegi kea taya ohugahie.

16 Havigu nagoꞋa veaꞋmoꞋya nesaya kavefeꞋene tifeꞋene opa kanaene sapati kanaene maifalu hisaya kanaenefena “NaꞋa higetama ma kavala nehae.” huꞋya kaiyekea hu otamatesae. 17 Ani kavaꞋyaga augafaꞋa omalenea yaꞋyaga amemaꞋamo hia avamete huꞋya haenagama falote hisia kanamofe tave-neligi Yisasi KalaisiꞋa tama yatafana agaiꞋage maine. 18 NagoꞋa veaꞋmoꞋya himonama agaya yafena atafa amaipafiti tusiya huꞋya amaugafa aliꞋya haiteꞋya mage nehae “Taugafa alita nohauna veaꞋne mainone.” huꞋya amega amaugafafiti huteꞋya “Ensole vayaꞋmogami amakia alisaga hiho. Alisaga ohisayana Anumaya Koti nafaꞋnea omainae.” huꞋya nehaya yafe havigu amakai kema havisageꞋya fako huꞋya kanale anonatamia tamaha-falesagi kaꞋye ho. 19 Ani vayaꞋmoꞋya KalaisiꞋenena aigaꞋmaeꞋya omainae. Tamage KalaisiꞋa tagai kava yagailatesia tagenopa maigeta augafaꞋa mainone. Ani tagenopamoꞋa mukiꞋa augafafina taleꞋya taganunaene nuna amigeno ayegaꞋmaesia yaꞋene amigeno Anumaya Koti tokiyaleti ani augafamoꞋa ko nehie.

20 Tamakaya KalaisiꞋene ago falitetama kefo yatamia ataletama mukiꞋa ma mopafi tamakinagomogami kefo yana ago atalenae. NaꞋa higetama Yisasi kea nohaviya veaꞋmoꞋya vaineꞋayaya kava hutama vaineꞋayae? NaꞋa higetama mani vayaꞋmo kahegi kea akave nemalae? 21 Mage huꞋya nehae “Ma yatela atafa ohiho. Ma yana oneho. Ma yatela ameꞋamela ohiho.” huꞋya nehae. 22 Ani kema nehaya yaꞋyagamoꞋa nesunageno fanane hugahie. AmakaiꞋami amaku amakesafiti mani kahegi kea tamahanepaiye. 23 NehageꞋya tamage ani kahegi kea kanale havi haviꞋya nehaya vayaꞋmogami kea kana nehagi amegale kea mage hae “Tagaitige Anumaya Koti agia alisaga nehuna yaꞋene laugafa alita ohaisuna yaꞋene laugafa aiko neluna kavaꞋene tahaꞋnemae.” huꞋya hagi ani nehaya kavala taugafa age tahaꞋye hisia yana atalesuna yafe taya ohugahie.

Copyright information for `KMU