Galatians 3

Kahegi kema akave malesaya auava yafeene Yisasite ametiti hisaya auava yafeene humaine.

Tamakaya aifonafo Kalesia veala tagaya Yisasina tamavelunagetama tamaulagafiti age-mainaya kava huno yafaga yosalela fali-mainea yafena tamakaila ago tamahapai-mainogi taya tamakaila aye lamavataga nehagetama Yisasi kea neatalae? Nago yafe tamahavi-gegahugi nahapaiho Mosese kahegi kemo akave malaya yateti Alu Aotage Avamula tamakuafina emainefi ifi Yisasife havitama tamakupi maletama tamametiti haya yateti tamakuafina emaineo? Ehema Yisasi kema havitama tamakupi malenaya kanafina Alu Aotage Avamumoa tamaya hianagi menia naa higetama anegi-nagia nehutama Tagaitigela Yuta veamoya nehaya kavaage nehuta fatago veane maigahune. hutama nehae? Nayoma kana yama ali-mainayana afaa evayi humaine hutama nehafi? Aao afaa ali-mainae huna nagaya nagesa nohavue. Mosese kahegi kemo akave malenaya yafe Anumaya Kotia agaia Alu Aotage Avamula lamamiteno tokiyaaleti avameyama humainea kavala alino falote humainefi? Ifi Yisasife havitama tamakupi maletama tamametiti haya yafe mani kavala hu-maineo? E, tamametiti hu-mainaya yafe humaine.

Anumaya Koti autamafina Apalahamufe mage huno humaine

Apalahamua Anumaya Kotife havino aguafi maleno ametiti higeno Anumaya Kotia Kagaya fatago kano mainane. huno huteneane. huno humaineane.
Ani yafe ageho Apalahamuma humainea kava huya Anumaya Kotife haviya amakupi maleya amametiti nehaya veala Apalahamu nafaneyaga mainae. Anumaya Kotia nayona mage huno agesa havimaine Haenagaa Isaleli vea omainesaya veanemoya nagaifena haviya amakupi maleya amametiti hisayafe Fatago veane. huna humategahue. huno agesa haviteno kanale mono kea Apalahamuna hapai-maineanagino Anumaya Koti autamafina mage huya kae-maleneayane

Kagaitetifene huna mukia ma mopale veanea Anumaya Kotina muse yana amamitena ali kanale humategahue. huno higeya kae-malenayane.
Ani yafe Apalahamua Anumaya Kotife havino aguafi maleno ametiti higeno Anumaya Kotia ali kanale hutene. Nagoa veamoya Apalahamuma humainea kava huya Anumaya Kotife haviya amakupi malenaya veala Anumaya Kotia ali kanale hu neamate. 10 Anumaya Koti avopina mage huya kae-malenayane

Nagoa veamoya mukia kahegi kema akave omaleya nagoke ke kanoama aliya atagaesayana Anumaya Kotia hai vaimateno haniki-mainesia yapi amategahie. huya kae-malenayane.
Ani yafe nagoa veamoya mukiama Mosese kahegi kema akave omalesayana Anumaya Kotia havi kapi amavaleno amategahie.
11 Anumaya Koti avopina mage huya kae-malenayane

Fatago veane mainae huno humatenea veamoya Anumaya Kotife haviya amakupi maleya amametiti humainaya yateti mai kanale huya maigahae. huya kae-malenayane.
Ani kemoa maa huno fufute taveli-maine. Mosese kahegi kema akave malesagenofena Anumaya Kotia ageteno Fatago veane mainae. huno hu oamategahie.
12 Kahegi kemo akave malesuna yana Anumaya Kotife havita tametiti hisuna yana omalene. Aao, Anumaya Koti kefina mage huya kae-malenayane

Mosese kahegi kema mukia haviya akave malesaya veamoya ani keleti mai kanale huya maigahae. huya kae-malenayane.
13 Anumaya Koti avopina mage huya kae-malenae

Yafaga yosale asai-mainaya vayamoya Anumaya Kotia kayo keve amamisigeya faliteya haniki-mainea yapi ugahae. huya avona kae-malenae.
Mosese kahegi kema mukia akave nomalonafe nofipi maineta haniki-mainea yapi ugahunagi tagaiti ani kefo kava nehuna anonaa Yisasia alino yafaga yosale faliteno mani nofi ali kalu hetalesia yafe miya hutalene. Yafaga yosale asai-malenaya yafe Yisasife mage huya nehae Anumaya Kotia kayo keve amigeno faliteno haniki-mainea yapi ugahie. huya hu-mainae.
14 Humainagi Yisasia fali-mainea yateti Anumaya Kotia nayoma Apalahamuna muse yana aminea kavala Isaleli vea omainaya veane menia ani muse yana amamigeta tagaya Yisasife havita tagupi maleta tametiti nehuna yafe Anumaya Kotia Tamamigahue. huno humainea Alu Aotage Avamua taguafi tategeno maine.

Anumaya Koti kahegi kemoa hulokiya vaimalenea keamona ali oatagaegahie.

15 Nafunagana-gatama Anumaya Kotima hulokiya vai-malenesia kemona nagoamogata nehuna augafa kava humainegi aepaa havisae. Nago kanomoa agesama havinofena Falisua yupa ma yana nafanenimoga aligane. huno aulaga age-maineno hulokiya vaino avopi kae-maleteno fali-mainesia kemona nagoa veamoya ali oatagaegahayanagiya nago kea moliya ohugahae. Anumaya Kotima hulokiya vai-malenea kemoa ani augafa kava humaine. 16 Anumaya Kotia Maa huna kamigahue. huno hulokiya vaino Apalahamuene aginagomoenefe humaine. Anima Anumaya Koti avopima kae-malenea kemoa Kaginagomogamifena nehunagi mukia veafeene nehue. huno ohunegi Nagoke kaginagomona amigahue. huno humaine. Anima humainea kanoa Kalaisife humaine. 17 Ani kemona aepaamoa maa humaine. Hagoteno Anumaya Kotia Apalahamufena Ma yana kamigahue. huno hulokiya vaiteno fo hataleti tetia (430) kafu eutegeno Mosese kahegi kemoa evayi higeya havimainayanagi mani kemoa hagoteno alino hagelafi-matenea kemona tamage huno ayehananeno oagasene. 18 Anumaya Kotia Apalahamufe Ma yana hugategahue. huno hulokiya vai-malenea kavala humaineanagi tagaya Mosese kahegi kema alita hipoya hisunana Anumaya Kotia Fatago veane mainae. huno hulategahie hutama hinutamahena havige nehae. Takaiti nehuna kavateti mani kea hulatene. huta nehunanagi Anumaya Kotia Nagainiage afaa hulamategahue. huno humaine.

19 Anima Kamigahue. huno hulokiya vai-malenea kema humaineana naa higeno nago kene, kahegi kea, huno falote huno tahapai-maine? Aepaa mage huno humaine tagayama kefo kavama nehuna yana taveligahe kahegi kea tamine. Apalahamuna aginagomofe huno hulokiya vaimalenea kema amisia kanoa Kalaisima evayi hisiana ani kahegi kemoa hano hugahie. Ani kahegi kea ensole vayamogamina hamapaigeya amakaya amunopi kanoa Mosesena hapaigeno veamogamina hamapai-maine. 20 Hamapaiyanagi amunoamifi mainea kanomoa aote aote mainaya vayamogami amunoamifi maineanagi nayona Anumaya Kotia hulokiya vaimalenea kema Apalahamuna hapaigahena nagoke kano hutegeno me haopainegi tusia ala kema hanea yafe Anumaya Kotia agaia nagoke kano maineanagino avate uno hapaimaine.

Kahegi kemoa kava yagailatesia Nelafa maineanagino lavaleno Kalaisi avate ugahie.

21 Anumaya Kotia Apalahamuna hulokiya vai kema hapaitegenoa haenaga Mosese kahegi kemoa efalote huteno hagote kea agaseno ali haviya humainefi? Aao, ani kavala ohune. Kahegi kema ali hipoya hisunafena Anumaya Kotia maige maige hisuna tahaimula tamileasinagi Fatago veane mainae. huno hulatesia kavala kahegi keletila falote hileasine ani keamoa maige maige hisuna tahaimula tamisia tokiyaa omalene. 22 Omaleneanagino Anumaya Koti avopina mage huno haneane mukia ma mopafi veamoya kefo kava maiya hageno amatafa huno nofila humatenegeno Yisasi Kalaisife haviya amakupi maleya amametiti hisayana Aligahae. huno hulokiya vaimalenea kema alisagenoa nofima humainaya nofila alikalu hetalegahie.

23 Yisasife havita tagupi maleta tametiti hisuna kema falote ohunea kanafina kahegi kemoa tusiya huno nofila hulateno kava yagai-lateneane. Anumaya Kotia Yisasife havita tagupi maleta tametiti hisuna kea fufute taveligeta ageteta nofi hulatenaya yana ago atalone. 24 Yisasi Kalaisia falote ohunea kanafina kahegi kemoa Kalaisife havita tagupi maleta tametiti hisunafe kava hulategeta tametiti nehuna yateti Anumaya Kotia Fatago veane mainae. huno hunelate. 25 Yisasife havita tagupi maleta tametiti nehuna kemoa ago efalote humaineafe menia kahegi kemoa kava yagai-nolate.

Tametiti hisuna yamoa alino Anumaya Koti nafaneyaga hapae-latene.

26 Tamakaya Yisasi Kalaisife havitama tamakupi maletama tamametiti haya yateti mukiamo-gatama Anumaya Koti nafaneyaga mainae. 27 Yisasi Kalaisiene alino ailokae-lamatesiafene huya tina fale-lamatenaya veamogatama taugafale kenama nefauna kava hutama Kalaisi auava yana alitama ano vailiho. 28 Kalaisiene tokaetama mainaya veala nagoke avamete hutama mainae. Yuta veanene Yuta vea omainaya veanene, nofipi maineya miya oali aliya veanene afa veanene, anene vene nagoke avamete hutama mainae. Menia Yisasi Kalaisiene ailokaetama mainayafe nagokepi ali konaga ayetama nagoke avamete mainae. 29 Mainayanagitama Kalaisi veane maisayana Apalahamuna agehoamogatama mainageno Anumaya Kotia Apalahamufema Hugategahue. huno hulokiya vaitenea yana aligahae.

Copyright information for `KMU