Galatians 4

Kalaisi alimainea aliyateti Anumaya Koti nafaneyaga alino hapae-latene.

Kenia mage huna nehue nefaa nemofofena Afeno yania kamigahue. huno hapali-teneanagino mukia nefa yana agaia yamaage hanegi osi nafanema mainea kanafina ani afeno yamaa oalinegi nefa aliya vaya kana huno maineane. Osi nafanema mainea yafe kava vayamogami amayapi maineno afaa maime maime haino nefama humalenea kanale afeno yamaa aliteno agaia kava yagaigahie. Tagayaenena ania huta hagoteta osi nafanema mainona kanafina ma mopafi kava nehaya Kefo Avamumogami auava yapi mainonageya nofi hulatenae. Nofi hu-latenayanagi Anumaya Kotia humalenea kanamoa ago efalote higeno Anumaya Kotia nafanea hutegeno ma mopafi egeno nago amoa ategeno kahegi kea ali hipoya huno maineane. Maineanagita tagayama, kahegi kemo nofipi mainona veanea nofipitila kalu helatesia miyama atalesiafene huno Kalaisia fali-maine. Anumaya Koti nafaneyaga maisunafene huno Yisasina hutegeno ma mopafina elavi-maine.

Tamakaya Anumaya Kotina nafaneyagaa mainayafene huno nafaneamona Alu Aotage Avamula hutegeno tagaila taguafina emaineno Anumaya Kotifena Nelahaiya Nelafaga mainane. huta hisuna tagesa nelamie. Humaineafe kagaya nofipina nagoene omaigane. Aao. Menia Anumaya Kotia kavaleno agaia nafane kategeka mainane. Anumaya Koti nafane mainanafe Kamigahue. huno hulokiya vaimalenea yana aligane.

Poloa Kalesia mainaya veamogamife aipa kana humaine.

Hagotetama Anumaya Kotina oagenayanagitama afa yafe Anumayatimoe. hutama agisana vaimainaya yamoa nofi hu-lamategetama mainayane. Mainayanagitama menia Anumaya Kotina ago age-mainae huna hisufi ifi Anumaya Kotia ago tamakelama humaine huna nehue. Vaeha namayo neaigi naa higetama maiyahae hutama etetama nayoma tamakinagomogami agisanama vai yamona tokiyaa omalenegi afa yamogamifena Amakia alisaga hisune. hutama nehae? Nagoene ani yamo nofipi maisaya tamakesa nehavifi? 10 Nehavitama Tagaya tagaiti kanale kava hisuna yafe Anumaya Kotia Fatago veane mainae. huno hulategahie hutama Yuta veamoya maifalu nehaya kanaene haegafa ikateene kafuhe kafahe imuma negiya mono nehaya kavala akavela nemalae. 11 Ani kavama haya yafena nagesa kumo nehigena tamakaipi aliyama ali-mainoa aliyamoa afa ya kana nehie. huna nehue.

12 Nafunagana-gatama afaa musetami nehugi nagayama kahegi kemofena nametiti ohua kava hutama maiho. Nagaya Yuta kano mainoanagina tamakai kana kano mainoafe kahegi kehena nametitia ohunoane nayona havi kavala hu onatenae. 13 Tamakaya ago havimainae nago kalima alimainoa kanafina hagotena tamakaienena mo mainena Yisasima hulatenea kanale mono kea tamahapaugetama havi-mainayane. 14 Haviyanagi nagaya kalima alugenoa naugafamoa haviya huno tokiyania omalegetama nahamaetama Kasalo nelahaegi. Otahaiya kano maine. hutama tamakavenona hu onatenagi Anumaya Koti ensole kanoene Yisasi Kalaisiene anavalaya kava hutama navaletama nagaila ali falu fala hunatenae. 15 Falu fala hunatetama tamaipamoa tusia musema humainaya yamoa hanatega umaine? Hagote kanafina tamaulaga alilagatitama nagaima naya hutama namigahe humainagi menia naa higetama tamaipa haviyana hunenatae? 16 Menia kelamage kema tamahapauva yateti kame kanotami kana nehugetama keanenamakiyo? Inio?

17 Haviho mani vayamoya ayelamavataga hugahe ma kea nehae Mosese kahegi kea alitama hipoya hiho. huya nehuya tamaya hisayafe mani kea nohagi ani kemo akave malesayafe nagaila nenataletama amakai amakia alisaga hisayafe tusiya huno nehamaiye. 18 Kanale kavama humatesayafene huya tusiya huno hamaisiana kanale kava nehagi tamakaienema mainoa kanafikeya ani kavala ohugahagi nagayama tamatalena alulegama umaisua kanafienena ani kavala hiho. 19 Nakaini nafanemogatama nagoene anemoya inamu yama alimategeno amakata neaiya augafa kava huno tamakaya Yisasi Kalaisi aepaa kana hutama maisaya yafe nagaila tusiya huno nenahaigeno naipamoa kanaage nehie. 20 Vaeha menia tamakaiene maisua nagesa nehavugeno tamakaifena nagesa kumo nehigi. Tamakaiene nagokepima umainoteasina nagaya aiyahae huna kea otamamakina kanale keage tamahapauleasine.

Hagagani Selagani avame ke.

21 Tamakaya Mosese kahegi kema alitama hipoya nehisaya veamogatama menia nahapaiho. Mani kahegi kea havilama hutama havilinafi? 22 Ani kemoa maa humaine. Apalahamua tole ne nafanema anateneana nago nafanea nofipi maineno miya oali aliya nealia amo ateno amigeno afaa mainea agihena aamoa nago nafanea atene. 23 Nofipi mainea amo agia Hagae nafanema ateana ve alavemogami auava kavateti atenegi afaama mainea agihena aamo agia Selae namo a maineanagino ago alekano le-maineanagi Anumaya Kotia Kamigahue. huno hulokiya vaimalenea keleti ani nafanea atene. 24 Atenaa kemoa Anumayamoa alino tole hagelafi-latenea yafe mani tole atalamoganite avame kea humaine. Hagaa nofipi maineno miya oali aliya a maineanagino Sainai agoyafiti eno Mosese kahegi kea taveli-maine. Nafaneamoya nofipi mainaya vaya kana huya mainae. 25 Hagaa Alepia kotega hanea agoya, Sainai agoyahe humaleno Yelusalemu kumate avame ke huno humaine. Ani Yelusalemu nafaneyagaenena nofi vaya kana huya mainae. Yuta veamoya menia ania huya Mosese kahegi kea akave nemalayafe nofipi mainae. 26 Mainagi ikapinaga hanea Yelusalemu nafaneyagaenena nofipina omainagi ani kumala itatimoe. 27 Ani yafe Anumaya Koti avopina mage huno kae-maleneane

Inamu yana ali okateno kagata oai amoga nafane oateka, namo anema mainana yafena tusiya huka musena nehuka yagamea huo. Anaukamoa katalesigeka afaa mainesana amoga anauamoene maineno nafane neatesia anemogamina amakaseka kasagoya nafaneyakaa ateteka maigane. Ani yafe kaipamoa kanaleya nehisigeka muse nehuka maiyo. huno humaineane.
28 Ani yafe, nafunagana-gatama, Anumayamo hulokiya vaimalenea keleti Aisakina atenea augafa kava huno tagaila lategeta agaia nafaneyaga mainone. 29 Apalahamu aliya amoa ma mopafi veamoya neamataya augafa kava huno Isimelina ategeno Alu Aotage Avamumo humainea keleti agihena amoa Aisakina atene. Atetegeno nepuamoa Isimelia aganaamona Aisakina alino haviya hutene. Nagi menia ani augafa kavala maiya nehae. 30 Anumaya Koti avopina mani nafanehena mage huno humaineane

Afaa mainea agihena amo nafanemofena nefaa Kanale hulamategahue. huno humainea yana aligahianagi nofipi maineno miya oali aliya amo nafanemoa tokaeana mani yana oaligahie. Ani yafe aliya amoene nafaneaene hunategeana vio. huno humaineane.
31 Na ke humaineafe nafunagana-gatama nofipi mainea aliya amo nafaneyaga tagaya omainonagi afaa mainea agihena amo nafaneyaga mainone. Ani yafe kahegi kemona ali hipoya huta nofipi vaya kana huta omaisune.

Copyright information for `KMU