Hebrews 10

Nayona afuma heya Anumayamoma muse yama neamiya yamoa kefo yatia ali oatalegahie.

Mosese kahegi kemoa kanale yana haenagama falote hisia yamo avame ya kana huno laveli-maineanagi ani kahegi kemoa ani kanale yana omalene. Omaleneanagino kahegi kemoa Anumaya Kotifena kafuahe kafuahe nagoke augafa kava hutama sipi sipia hetama amiho. huno hu-maineanagi ani yamoa Anumaya Kotitegama neaya veamogamina alino kanale hu oamateneane. Sipi sipima heya kolamaa takiyaamoma veamogamina alino kanale humateneleasina eteya nagoenena nago sipi sipia heya kolana ai otakileasine. Anumaya Koti agima alisaga nehaya veamogamina hagote kanafina sipi sipi heya ailakiya kolamo kefo yaamima ayehami-taleneleasina Ayenio nagupina kefo yania hanea yafe kana ya nenamie. huya ohaleasine. Ohaleasinagi kafuahe kafuahena afuma heya kolamaa ailaki-mainaya kanafina Nagoene kefo yatia hane. huya hu-mainayane. Aepaamoa maa humaine ve pulamakamo kolamoene mememo kolamoenena tamagelafa huno kefo yana aye hami oataleneane.

Ani yafena Kalaisia ma mopafima emainea kanafina Anumaya Kotifena mage huno hu-maineane

Muse yaene afuma heya kolamaa takiya negamiya yafeenema okahainagenahena nago ya kamisua yafene huka nagai naugafa talo hu-malenane.
Afuyaga mukia atafi kaesagali-taleya negamiya muse yaene kefo yama aye hamisiafene huya afuma heya kolamaa takiya negamiya yaenefena kagaila okahaune. Nagaya Yisasina anile mage huna nehue Veha Anumaya Kotiga nagaya ago emainoe. Nayona nagaife huya avopina kae-malenaya kemoa falote hisiafene huna nagaya kagaima kahaisia yana hugahe ago emainoe. huno hu-maineane.
Kahegi kemoa Maa hiho. huno humainea kehe Yisasia hagoteno mage humaine Anumaya Kotiga muse yaenema afuma heya kolamaa takiya negamiya kavafeene afuyagama mukia atafi kaesagaliya negamiya kavaenefena okahaigeka musena nohane. huno humaineane. Hutenoagi nagoene mage humaine Anumaya Kotiga nagaya kagaima kahaisia kavala hugahe emainoe. huno hu-maineane. Ani kema humainea kemoa hagote auava yana ali neataleno haegafama falote hia yamona alino tokiyaage huno ali heti-malene. 10 Naa hu-maineafe Anumaya Kotina nehaiya yanagino, maa humaine Yisasi Kalaisia nagoke yupa kanoa agaia augafama hakino amiteno fali-mainea yateti tagaya ma mopafi veamogatina kefo yatia aye hami-talegeta tagaya agaila alu aotage veanea menia mainone.

Yisasia fali-mainea yateti kefo yatia agola aye hami-talene.

11 Mukia mono note kava vayamoya kanaaene kanaaene hetiya aliyaamia nealiya afua heya kolana takime lakime hai-mainayanagi ani yamoa kefo yaamia ali oataleneane. 12 Ali oatalenegi Kalaisia nagoke yupa kanoa augafa hakino Anumaya Kotina amiteno fali-mainea kolamoa agola mukia kanafima nehaya kefo yana aye hamitalegeno Anumaya Kotina tamaga kaiyagaa ala vaya mainalega hanea siale haino maine. 13 Maineno Anumaya Kotia kame vayaama aiyafinaga amatesigeya Kame hugatonageka tagase-mainana kanomogae. huya hisayafe agava maine. 14 Nagoke yupa kanoa faliteno Anumaya Kotina kolamaa aminea yateti mukia alu aotage auava yama hisaya tokiyama amaminea veafena Fatago kavakeya hutama agola maige maige hisaya veane mainae. huno humatene.

15 Alu Aotage Avamumoa ani kelamage kea hagoteno mage huno tahapai-maine

16 Anumayamoa mage huno hu-maineane Haenagaa amakaila haegafa alina hagelafimatesua kea amamitena nagainia kahegi kea amakupinaga maletena amaku amakesafinaga kae-malegahue. huno hu-maineane.
17 Nagoene mage huno hu-maineane

Kefo yaamiheene kema neatagayaya yaamienefena havina nagekani-talegahue. huno hu-maineane.
18 Anumaya Kotia kefo yatihema huno aigetateno atalelatenea yafena nagoene kefo yama aye hamitalesie huya afua heya kolamaa takisaya aliyana omalene.

Tagaya tametiti huteta Anumaya Koti avatela umaigetao.

19 Nayona vayamoya mono nopina kenaleti asa hunalagi-maleteya Ame kaiyaga alu aotage nopinagagitama ohaigahae. huya hu-mainayanagi Yisasia ani kena aye hatata huno hai fale-maine. Anima aye hatata humainea kenamoa maa humaine. Agaia augafagino ania huno aye hatata hu-maleteno katia vali-malene. Menia ani haegafa katia tahaimuma tamisia kapinagita Anumaya Kotitegama ke huta havigesunafe hai falegahune. Naa hu-maineafe nafunagana-gatama Yisasi kolamoa ayenalagi-malenaya kena ago ayehatata hu-maleneanagita Anumaya Kotima mainea alu aotage nopina kolia ohuta afaa hai falegahune. 21 Yisasia mono notela ala kava kanoti maineno Anumaya Koti veamogatia kava yagai nelate. 22 Na yafe tole lagesa ohavita Anumaya Kotife havita lagupi maleta tametiti hu-mainonafe taugafamona nunu alagaage humainea titeti sese hu-lateneanagita Anumaya Koti avatela umaigetao. Yisasi kolateti tagupina aihatali hatali hu-malegeno oniyaagela ohuneanagita tagupina Kefo yama huna yamoa hane. huta havita kana hisuna yana ago ali-talene. 23 Anumaya Kotia Maa yama hu-lamategahue. huno hu lokiya vai-malenea kemoa ani yana tamage huno hugahie. Tamage huno hu-maineafe tametitia nehune. huta hu falote nehuna kehena tole lagesa ohavisunagi tokiya vaita atafa hu-lisune. 24 Tagesa havi havi huta tafu-tagana-gamifena hamau amayamopafi hamaisia yafeene kayone kavama hisaya yafeene ali hetimatesunageya tagaila ania huya ali hetilatesae. 25 Yisasi kema havigahema tafu-taganayaene melitaluma nehuna yana oatalesune. Nagoa veamoya ago atalenayanagi tagaya oatalesune. Yisasia eteno kaiyekema me hulatesia kanamoa ago aupa hu-mainegi melitalu hutama Tamaku tamamena ali lokiya vaitama maiho. huta hamapaisune.

Anumaya Koti nafanea takavenona hu oatesune.

26 Anumaya Kotina kelamageama havilama hutetagi eteta neataleta Nahaiya kava hugahuema. nehuta kefo yama hume hume nevisunagenofena nago kanoa eteya haesageno falinageno kolamaamoa taki lavisia yamoa ani kefo yatia nagoene aye hamisia aliyana omalegi. Anumaya Kotia kame vayaamogamina tusia atafi amatesigeno teno fanane hisigeya hikanufa vaigahayafe Anumaya Kotia kaiyekema hulatesia yafena tusiya huta kolia hisune. 28 Nagoa veamoya Mosese kahegi kema ali tagayageyahena tole vayapi tagufa (3) vayamoyafi ageteyama hu falote hutayana ani veafena hamauna hu oamateya hamayageya fali-mainayane. 29 Fali-mainagi tamakaya na tamakesa nehaviye? Anumaya Koti nafanemofema amakaveno huteteya ali haviyama hutenaya veamoya alisaya anonaamia tusia kana yana haneanagiya aligahae. Kalaisima fali-mainea kolamoa alino hagelafi-latenea kemona aepaa hanea yafena nagoa veamoya alu aotage veale huya hu neamatayanagi ani veamoya ani kolafena Afa yane. huya huteteya kayonema hisuna yama nelamia Alu Aotage Avamumona hu-haviya hu neatayanagiya anonaamia aligahae. Mosese kahegi kema ali neatagayaya veamogamina amakaseya tusia havi kayo aligahae. 30 Anumaya Kotina tagaya age-mainonagino mage huno hu-maineane Kefo yama nehaya veamogamina anonaamia kayoma amamisua yana nagainia yane. Nagoene mage hu-maineane Anumayamona nagaini veamogamina nagainia kaiyekea humatetena alina fako hugahue. huno hu-maineane. 31 Haimua hanea Anumaya Kotia kaiyekea hulateno kayo kevema tamisia yafena tusia koli hisuna yana hane.

Tametitile hetita lokiyaage hisune.

32 Nayona Yisasi kanale mono kema havitageno aye halelamategetama mainageno kana yama falote higetama tusia kana yana aliyanagi mai lokiya vaitama mainae. Ani kavama hu-mainaya yafena tamakesa ali hao hutama maiho. 33 Nagoa kanafina mukia veamogami amaufina tamakia hu-haviya nehuya tamakaila ali haviya hulamatenae. Naa nehuya nagoa kanafina ania huya havi kavama humataya nelamafu-gamima amaya hisaya yafena nagopi ailokaetama mainetama ani kana yana ali-mainae. 34 Ali-mainagi Yisasi kema havilinaya anagala amavaleya nofipi amatagetama amakaifena tamahau humatetama amaya nehageno kame vayamoya ayaamoya nagoa afeno yatamima musufayama hagetama mage nehae Afa yanagi tagaiti yana tusia yanagino ikapinaga hanege hanege hisia yatia hane. hutama muse yapi nemaiyane. 35 Nemaiyafe menia tamakupima malenaya yana oataletama tamakuamoa kolia ohisigetama tokiyaage hutama maiho. Naama hutama maisayana Anumaya Kotia muse huteno tusia muse hisaya yana tamamigahie. 36 Tamamigahianagi ako hutama mai lokiya vaitama mainetama Anumaya Kotina haisia kavakeyama hisayana Anumaya Kotia Ma yama hulamategahue. huno hu lokiya vai-malenea yana hulamategahie. 37 Ani yafena Anumaya Koti avopina mage huno kae-maleneane

Anima esia kanomoa aupa kanafi ago egahie. Agava omaigahianagino aupa kanafi ago egahie.
38 Anumaya Kotia mage huno hu-maineane Fatago veane mainae. huna humatenoa veamoya nagaifema haviya amakupi maleya amametiti hu-mainaya yateti mai kanale huya maigahae. Maigahayanagi etenoma koli huno nagai kema atalesimofena musena hu oategahue. huno higeya avopina kae-malenayane.
39 Tagaya koli huta agai kea ataleta agola taugafa tagata aisia ata tegelege hisia kumate visuna veanea omainonagi Yisasife havita lagupi nemalonanagino tagu tamena aligatisigeta agola maisuna veane mainone.

Copyright information for `KMU