Hebrews 13

Nagoke nagokemogata nelafu-gamifena tahaisie.

Yisasi kema haviya amakupi malenaya nelama-fugamina tamaipa amamiho. Natu veala noamakesaya veanema, kumatamile esagetamahena kanaleya hutama kava humateho. Nagoamoya naa vayafena Afa vayale. huya hayanagi ikapinagati aya ensole vaya amavaleya kava humatenayane. Kina nopima mainaya veala tamakaiene ani veanene nemaiya avamete hutama amaya hiho. Ali haviya humataya veafena ania huya tagaila ali haviya hulatageno amaugafa amakata aiya avamete huno tagata neaye hutama amaya hiho.

Alavemo-gatama maisaya yana kanale yanagi anene munanenena vemogatama amavayu ohigeya ane munanemo-gatama vemogamina amavayu ohiho. Ani kavama hisagenoa Anumaya Koti kaiyekea hulamateno kayo keve tamamigahie.

Monema alisaya yafena hagaa oalitama afaa maiho. Malenesaya yafena tamaipamoa kanale hinagetama Nagoene ani yana alisune. hutama ohiho. Anumaya Kotia mage huno hu-maineane

Nagaya nagela kanina otama-talegahuanagina tamage huna tamaya hugahue. huno hu-maineane.
Hu-maineanagita tole lagesa ohavisunagi tokiyaage huta maineta mage hisune

Kolia ohugahugi Anumayamoa kanaleya huno naya nehigeya veamoya ali haviya hu onategahae. huta hugahune.

Yisasi akave hisuna yafena tagayea ohisune.

Anumaya Koti kea tamahapai-mainaya mono kava vayafena tamakesa haviho. Anumaya Kotife haviya amakupi maleya kanaleya huya vaiyeyama nemaiya kavamo falote hia augafaaene yafena tamakesa havi havi nehutama Anumaya Kotife haviya amakupi maleya amametiti nehaya avamete hutama maiho. Yisasi Kalaisia nayoene meniene nagoke avamete hume hume haino agola aniageya hugahie. Naa nehiafe alu mono kema tamahapaisageya havi kate tamavaleya tamategahe hugahagi kayema ohaviho. Ma kavela neho ma kavela oneho. huya haya kema akave nemalaya kemoa tamaya ohugahae. Kavemo nesunafe kahegi kemoa tagu tamena alino kanale hu otategahigi Anumaya Kotia kayone yamaaleti kanaleya huno alino tokiya vai-lategahie. 10 Nayona mono note kava vayamoya sipi sipi heya kae-salamana hu-mainaya yamoa alu kate umainayafe Yisasi kolamoa amaya ohigeyahe onegahagi Yisasima yafaga yosalema fali-mainea yana tama yanagita tagaya nenone. 11 Mono note hagote kava kanomoa kefo yaamihe sipi sipia hageno kolamaa alu aotage nopinaga alino haiyaamo ailake hu-maleteno tamaa alino hati-lavino kegiyamoa malaga viaamo atafi mo kaeno fanane hu neataleane. 12 Naama humainaya avamete huno Yisasia fali-mainea kolateti kefo yati aye hamiteno alu aotage veane maisayafene higeya kegiyamona malaga avaleya agaye hisifa kavala mo hutageno agata neaigeno fali-maine. 13 Naa hu-maineafe tagayaenena ania huta kegiyamona malaga Yisasite vigetao. Agaima ali haviya hutenaya yana tagaienena tagaye hisifa kavala hulateya ali haviya hulatesae. 14 Tagaya agola maisuna kumala ma mopafina omalegi ikapinaga agola maige maige hisuna kumate haenaga haisuna yafe nelahaigeta agava mainone. 15 Yisasia tagaife huno fali-mainea yatetila Anumaya Kotina muse yama amigahena sipi sipia heta oamigahunagi mukia kanafina tavayafiti Agaife havina nagupi malenoe. huta hu falote nehuta Anumaya Koti agia alisaga huge huge higetao. 16 Nehutama veala ali kayone humatetama malenesaya yapitila veama amamisayana Anumaya Kotina muse ya amisageno aipamoa kanale hugahie.

Anumaya Kotia taya hinageta kanaleya huta maigahune

17 Kava vayamogami kea havitama ali hipoya nehutama amakai amaiyaafi maiho. Anumaya Kotia tamaku tamamete kava hisaya yafe ali hetimateno aliyana amamineanagi haenagaa tamakaifena hamavi-gegahie. Hamavi-gesigeya tamakaila muse hisaya kema hisagetama tamakaienena muse hugahayanagi amaipamoa kanalema ohisiana tamaya ohugahie.

18 Tagu tagesa havunana kefo yatia omaleanagita Anumaya Koti agima alisaga hisuna yafene huta mukia kanafina kanale kavakeya huta hisuna yafene hutama Anumayamotega tagaifena nunamupiti havigeho. 19 Tamakayaene umaisuafene huna nehugi Anumayamoma naya hisiafe nunamupiti havigeho.

20 Anumaya Kotia taipa falu hisia yamona aepaa maineno alino hagelafi-latea kemoa tokiyaage huno hanege hanege hisia yafenagino Yisasima fali-mainea kolamoa ailaki-lavigeno Anumaya Kotia Yisasina fali-mainefiti alino hetitene. Ali hetitegeno sipi sipile kava kanoa tusia ala kava kanoti maine. 21 Maineanagina tamakaifena mage huna Anumayamotega havinegoe. Yisasi Kalaisima hulatenea yafena Anumaya Kotia tamakupina aliyamaa aliteno agaia haisia kavama hisaya tokiya tamamisie huna havinegoe. Yisasi Kalaisi tokiya hale yamo agia hanege hanege hanesia yafe alisaga higetao huna nehue. Tamage.

Kemoa mo hano hisia ke.

22 Nenafu-gatama tokiyaage hutama maisaya yafe ayaaya kea okaenogi musetami nehugi tamakaya havitama akave maleho. 23 Nelafua Timotina nofipiti kalu heya atalageno umainegena tamahanepauve. Aupaama nagaitega esiana tokaetaa mo lamakegahue.

24 Kava vayatamiene Anumaya Koti anagaaene hu falu fala kenia humateho. Itali kotegati ataleya aya veamoya tamakaila ania huya hu falu fala hu nelamatae.

25 Anumaya Kotina kayone yamaamoa mukiamo-gatamiene hanesie. Tamage.

Copyright information for `KMU