Hebrews 4

Anumaya Koti veamoya maifalu hisaya yana aligahae.

Anumaya Kotia Maifalu hisaya yaniafina uomaigahae. huno hu lokiya vai-malenea kemoa menia afaa hanegi havigu Anumaya Kotia tamakesigetama nagoa veala ani yapi maisaya yafena kosa he otamatesigetama omaisaya yafena koli hiho. Tagaya nayoma Isaleli veamoya kema havimainaya avamete huta Yisasi kanale mono kea nehavunanagi amakaya kanale mono kea haviyanagi haviya amakupina omalageno ani kemoa amaya ohuneane. Amaya ohunegi tagaya Anumaya Kotifena havita lagupi maleta lametiti hu-mainona veamogata maifalu hisuna yapina haigahune. Nayona Anumaya Kotina amakaveno hutenaya veafena mage huno hu-maineane

Nahai-vaigena hulokiya vaina tamage nehue nagaya maifalu hisaya yama malenoa yapina agola omaitafa huya omaigahae. huno hu-maineane.
Hu-maineanagi Anumaya Kotia nayona ma mopama talo hu-maletegeno aliyamaamoa hano hu-maineane.
Nago kaiyaga Anumaya Kotia agaia avopina seveni (7) molia kanahe mage higeya kae-malenayane.

Anumaya Kotia mukia aliyamaa aligeno hano hutegeno seveni (7) molia kanale maifalu hu-maineane. huno hu-maineane.
Ani avomoa nagoene mage hu-maineane

Amakaya maifalu hisaya yaniafina agola uomaitafa hugahae. huno hu-maineane.
Hu-maineanagi mukia nayo veamoya Anumaya Koti kanale mono kea haviteyagi akave omalenayafe maifalu hisaya yapina uomainagi menia nagoa veamoya umaigahae. Umaisaya yafe Anumaya Kotia eteno nago kanaa maleneno ani kanahena Menima mainona kanae. huno malene. Kasagoya kafumoa euno amakasetegeno Anumaya Kotia Teviti avayafiti nayoma humainea avamete kea mage huno humaineane

Meni kanafima agai kema havinutama tamakavenona hu oateho. huno hu-maineane.
Nayona Mosese anonaa Yosuaa hetinoma mainea kanafima maifalu hisaya yama amamineleasina Anumaya Kotia haenagaa Teviti avayafitila alu kanahena ohuneleasine. Naa hu-maineafe Anumaya Koti kema nehaviya veala Sapati kanamo hia avamete huno hanea yapi maifalu hisaya yana hane. 10 Haneanagiya veamoya Anumaya Kotima amaminea yana maifalu hisaya yapima visayaamoa Anumaya Kotia nayona aliyama ali hano hu-maleteno maifalu humainea avamete huya amakaiami aliyana ataleya maifalu huya maigahae. 11 Anima maifalu hisuna yapima umaisuna yafena taula ofaeta tokiyaage huta visune. Havigu nayo veamoya hu-mainaya avamete kava huta Anumaya Koti kea akave omalesunana anima maifalu hisuna yapina uomaigahune.

12 Anumayamoa haimuene ke haneanagino tokiyaage huno aliyana nealie. Ani kemoa naepe kayomona avema aluga alugama nehanea naepemona agaseno aluya huno avenenela humaine. Anumaya Koti kema veamogata havunageno lagupima laviana amegati mopale yafema muse nehuna tagu tameene Anumaya Kotifema havita tametiti hu-mainona tagupiene tavino alipanese. Taiya auaene tayamufafi nehanea taunufiene tavino alipanese. Ani kema tagu tagesamoa nehavia yaene hayema nehia yaene kanale kava nehaagi kefo ya nehaagi huno ali fako nehie. 13 Mukia Anumaya Koti talo hu-malenea yamoa agai aufina fala okigahianagino mukia tagupima hanea yamoa Anumaya Koti aufina fufu yate hale-maineanagino tahavi-gesigeta tagaya mukia yama nehuna yamo aepaa hapaigahune.

Yisasia ikapinaga hanea mono notela veamogatina hagote kava kanoti maine.

14 Yisasia ala mono notela hagote kava kanogino, Anumaya Kotiene veamogatiene amunotifi maineno falu hu nelatea kanoa, Anumaya Koti nafanegino ikapinaga hai-maineanagita agaifena tametitima huta hu falote nehuna yana atafa huta tokiya vailisune. 15 Kefo yama ohisuna tokiyatia omalenegi tagai mono notela hagote kava kanotimoa hauna hulatesia kano maineanagino tagaitema mukia Kefo yana hiho. huno aye lavataga nehia yamoa hagoteno agaila ago ayevataga hu-maineanagi kefo yana ohutafa huno ohuneane. 16 Naa hu-maineafe tagaya kayone hisuna yamaa hanea Anumayamotegama havigegahena kolia ohisunagi avate visunageno kefo yama nehuna yafena kalagi ailateno kana yama tagaipima hanesiana kayone hisuna yamaa nelamino taya hugahie.

Copyright information for `KMU