Hebrews 7

Melikisetekia ala agi hanea kanoe.

Apalahamua kasagoya sauve vayayagaene tua huno hamaeno falimateteno kumaalega eteno ugahe vilegati Melikisetekiene katega mo fotu humaine. Ani Melikisetekia Salemu kumate sauve kano maineanagino, mukia yana amakaseno hai-mainea Anumaya Koti mono note kava kanogino Apalahamuene katega mo fotu huteno kanale manua amine. Amitegeno Apalahamua tuma hifiti alia afenona alitalu huteno tenia (10) hetama vai-malefiti nago hetama Melikisetekina amine. Melikisetekie agimoa tagai kefina Fatago kavakeya nehia sauve kanoe. huno humaine. Salemu kumale haya agimoa tagai kefina Aipamoa falu humainea sauve kanoe. huya hu-mainayane. Melikisetekina itaafoamogani anakiene aginagomogami amakiene atenea kanaene fali-mainea kanaheenena Anumaya Koti avopina okaenagi Anumaya Koti nafanemo avamete huno mono note kava kanogino agola maige maige huno nemaiyane.

Tamakaya tamakesa haviho ani Melikisetekia ala kano maineanagino Apalahamua hagote laginagomoa tuma hu-mainefiti ali-mainea afenona tenia (10) hetama vai-malefiti nago hetama Melikisetekina amineane. Livai anagapiti mono note kava vayala ali hetimatageya mainaya vayamogamina Isaleli vayamoya kahegi kea akave maleya malenaya yapitila tenia (10) hetamafiti nagoke hetama neamafugamina amaminayanagi ani vayamoya Apalahamu nafaneyaga mainayanagiya amakaiami neamafuya mainayane. Mainayanagino Melikisetekia Livai anagapitila falote ohunegi Apalahamua tenia (10) hetamafitila nagoke hetama amigeno Anumaya Kotia Kanale yama hugategahue. huno hu-teneanagino Apalahamuna Melikisetekia kanale manua amineane. Amineanagita tagaya ago havimainone manuma aminea kanomoa anale haino maigeno manuma ali-mainea kanomoa agai aiyafinaga osi vaya kana huno maine. Naa hu-maineafe Melikisetekia Apalahamuna agaseno ala kano maine. Tenia (10) hetama malenafitila nagoke hetama mono note kava vayamoya ali-mainaya vayala fali vayakeya mainagi Melikisetekia tenia (10) hetamafitima nagoke hetama kanoa ali-mainea konomofena Anumaya Koti avopina Agaya ofalino afaa maine. huno hu-maineane. Melikisetekia Apalahamuene kategama mo fotu huteno tenia (10) hetamafitima nagoke hetama aminea kanafina Livaia falote ohunegi Apalahamuna augafafinaga mainea kanafinagita tagaya mage huta hugahune Livaia, nagoke hetama ali-mainea kanogino Apalahamuma nagoke hetama Melikisetekima amineana Livaia Apalahamu augafafinaga mainegeno amineane.

Haegafa mono note kava kanomoa nayo mono note kava vayamogamina amakase-maine.

11 Anumaya Koti kahegi keleti Livai nofi vayala mono note kava vayale huya ali hetimatageya ani vayamoya mono note aliyana nealiya sipi sipia hageno kolamaamoa taki-lavia yateti Anumaya Kotia mukia veafena Fatago veane mainae. huno hu-maineleasina alu kava kanoa falote ohileasinagi Yisasia ago falote huno Melikiseteki avamete hu-mainegi Eloni nofi vaya avametela ohune. 12 Nagi hagote mono note kava vayamogamima amatalesayana kahegi keamienena neataleya alua kahegi kemo akave malegahae. 13 Mani kema humainea kanoa, Anumayatimoa alu nofi kano mainegi nagoa vayamoya agaia nofi vayapitila mono notela kava vayala omainayane. 14 Omainayanagita tagaya ago havimainone Anumayatimoa Yuta nofi vayapiti falote hu-maineanagino Mosesea ani nofi vayafena Mono notela kava vaya maiho. huno hu oamateneane.

15 Haegafa mono note kava kanoa, Yisasia, alu kanogino Melikisetekiene nago avamete huno falotema hiana Livai nofi vayala mono note kava aliyamona ago amakase-mainea yafena ago havilinone. 16 Kahegi kemo akave maleya Livai nofi vayapitila mono note kava aliyana ali-mainayanagi Yisasia hano ohisia haimumo tokiyaleti hetino mono note kava aliyana ali-maine. 17 Anumaya Koti avopina Yisasifena mage hu-maineane

Kagaya mono note kava kanoa agola ani aliyatela maige maige huka Melikiseteki avamete huka maigane. huno hu-maineane.
18 Nayoma hanea kahegi kemoa tayama hisia tokiyaa omalegeno ago ali-talene. Veamoya ani kahegi kema mukia akave malesaya tokiyaamia omalegeya Anumaya Koti aufina fatago veanea omainayanagino Anumaya Kotia menia tusia kanale tametiti hisuna katia ago valilateneanagita ani kateti Anumaya Koti avatela neone.

20 Anumaya Kotia Yisasifena Mono note kava kano maiyo. huno afaa alino heti oatenegi Nagaya nevayanae tamagelafa huna ali heti negatoe. huno humaine. Hu-maineanagi nayona veamoya Mono note kava vaya maiho. huya ali hetimatenaya kanafina Anumaya Koti aufina tamagelafa huta ali heti nelamatone. huya ohunayane. 21 Ohunagi Anumaya Kotia agaia Nevayanae. huteno Yisasina mono note kava kanoa ali hetiteteno mage huno hapai-maineane

Anumayamoa mage huno humaine Nevayanae tamagelafa huna kahanepauve kagaya mono note kava kanoa agola maige maige huka maigane. huno hu-maineanagino agu agesa aiyahae huno alu kea ohugahie. huno hu-maineane.
22 Hu-maineafe tagayama havisunana Yisasia kefo yatihe huno faliteno heti-mainea yateti Anumaya Kotia alino haegafa hagelafi-latenea kemoa nayoma alino hagelafi matenea kemona agase-maine.

23 Mono note kava vayala nayona kasagoya mainayanagiya ago falitageya alu vayamoya ani aliyaamia ali-mainayafe kasagoya ani aliya vayala mainayane. 24 Mainayanagi Yisasia agola ofaligahianagino haimuene kanogino mono note kava kanoa agola maige maige huno maigahie. 25 Maineno Anumaya Koti avatema neaya veanema hamamaesia yafena mukia kanafina Anumaya Kotitega ke huno havinegeafe mukiamoya agai agilema Anumaya Koti avatema neaya veamogamina amaku amamena ali negatie.

26 Yisasia mono notela hagote kava kanogino alu aotage kano maineanagino nagoke kanoa kefo yamaa omale kanoe. Aguafina oniya yamaa omaleneanagino kefo yama nehaya veala amakasegeno ame anale avaleno ategeno maineafe kanaleya huno taya nehie. 27 Nayona mono notela hagote kava vayamoya mukia kanafina sipi sipi heya kae-salamana huya Anumaya Kotina neamiyane. Neamiya hagoteya amakaiami kefo yaamima ali-talesiafene huya Anumaya Kotina amiteya anile mukia veamogami kefo yaamima ali-taleseafene huya haenaga aminayane. Aminayanagi Yisasia agaia kefo yamaa omaleanagi nagoke yupa kanoa veamogami kefo yafene huno yafaga yosale fali-mainea yupa agaia augafa hakino Anumaya Kotina amiteno kae-salamana huteneane. 28 Nayona kahegi kemoa mukia kanafina kefo yama ohisaya tokiyaamima omalenea veamogamifena Mono notela hagote kava vaya maiho. huno alino hetimateneanagi haenagaa Anumaya Kotia tamagelafa huno Nevayanae. huno hu lokiya vaiteno agaia nafanehena Mono notela kava kano maiyo. huno ali hetiteneanagino ani kanomo agupina fatago yamoa hiya huno kosa hetegeno maineanagino aniageya huno agola maige maige hugahie.

Copyright information for `KMU