James 2

Mukia veamogamina nagoke avamete amaya hisune.

Nafunagana-gatama tokiya hale-mainea yaaene kanoa, Anumayati Yisasi Kalaisife havitama tamakupi maletama tamametiti nehayafe amakima hanesia veamogamina kanaleya hu neamatetama afa veamogamina hu-haviyama humatayana havi kava nehae. Yisasi kema havigahe melitalu nehisagenoma nagola monea kasago hu-mainesia kanomoa kanale kena fai-lino tamakaipi evayi hinageno nagola monea omaleno kenaamoa hatata hatatu hu-mainesia kanoma anile evayima hisigetamahena tamakaya moneama hanea kanomofena hutama kanale hutetama mage nehae Kagaya ma kanale siale emaiyo. hutama nehayanagi moneama omalenea kanomofena mage nehae Amuale hetika maiyo. nehutama Naiyafi mopale emaiyo. hutama hu neatae. Ani kavama haya kavala tamakaitami havi tamaku tamakesa nehavitama tamafu-tamakana-gamina fako hu neamatae.

Nahau nayamopafi nenahaiya nafunagana-gatama haviho. Ma mopale veamogami amaufina afenoamima omale veamogamina Anumaya Kotia ago hapali-mateno agai kema haviya amakupi maleya amametiti hisaya yana kasagoya neamamino Nagaifema hamau ayamopafi nehamaiya veamoya visaya kumala, nagaya kava yagaisua kumate umaigahae. huno hu lokiya vaino hu-matene. Hu-matenegi tamakaya afenoamima omale veamogamina amakaye hisafa kavala ago hu-matenagi afenoamima hanea veamoyage tamakaila aliya afepi nelamateya kaiyekema hulamatesaya yatela tamavaleya nelamatae. Yisasia, tamakaila agaialega lamatenea kanomona kanale agia anima moneamima hanea veamoya hu-haviya hu neatae. Anumaya Koti autamafina nagola kahegi kea mage huno haneane

Kagaikaa kaugafahema kahaisia avamete negafu augafahena kahaino. huno hu-maineane.
Tamakaya ani kahegi kema akave malayana kanale kava nehae.
Nehagi tamakaya nagoa veamogamina kanale kava hu neamatetama nagoa veamogamina tamakavenoma hu-matayana kefo kava nehageno kahegi kemoa mage nehie Kea ali tagaetama kefo kava nehae. huno nehie. 10 Nagoa veamoya mukia kahegi kema akave nemaleya nagoke ke kanoama aliya atagayayana mukia kahegi kea ago ali atagae-mainae. 11 Anumaya Kotia mage huno hu-maineane

Anea amavayu hutama kumaiya oheho. huno nehuno nagi Nago kanoa hetama ofaliho. huno hu-maineane.
Nagi anea amavayu hutama kumaiya ohenesayanagi nago kanoma hetama falitesayana Anumaya Koti kahegi kea ago alitama atagae-mainae.
12 Kefo yamoma nofi kilatenea yana ago alino kalu helatenea kemoa kaiyekea hulateno fako hugahie. Ani yafe mukia kanafina kema hisaya yaene maisaya auava yaene ani kemoene nagopi maiho. 13 Nagoa veamoya veafema kalagima ai oamatesayana Anumaya Kotia ani veamogamina kaiyekema humatesia yupa kalagila ai oamategahie. Kalagima ai neamatesaya veamoya ani kanafina keamimoa kanaleya hinageya kanaleya huya maigahae.

Tamametiti yamoma kanale auava yama ali falote ohisiana afa ya kana humaine.

14 Nafunagana-gatama nagoa veamoya Tagaya Yisasife havita tagupi maleta ago tametiti hu-mainone. nehuya nagola kanale auava yama ohunesayana anima amametiti nehaya yaamimoa amaku amamena ali okatigahianagino afa ya kana hugahie. 15 Tamafu-tamakana-gamina kenaamima hoyaamima omalesigeya esagetama tamakai amunopitila nagoa veamogatama mage hutamama hamapaisayana Afaa viho. Yasi siota tamakaitami nealitama kavela tamakaitami negeno tamamu hino. hutama hisayana kaveene kenaamiene amaya ohunetama kegeyama hisayana ani kemoa amamu ohugahigi ani kegeyana hu oamatetama amaya hiho. 17 Yisasife havita tagupi maleta tametiti hu-mainone. hutama hu-mainayanagi afaa mainetama kanale kavama ohisayana tamakaila tamametiti yatamimoa afa ya kana hugahie.

18 Nagoa veamoya mage hugahae Kagaya Yisasife havika kagupi malenanagi nagaya kanale aliyania nealue. huno hisigena mage huna hugahue Kanale auava yama ohisanana hanaa huna Yisasife havika kagupi malenana yana agegahue? Nagaya kanale auava yama nehua yateti Yisasife havina nagupi malenoa yana kaveligahue. 19 Kagaya kanaleya huka Nagoke Anumaya Koti maine. huka kametiti nehananagi Kefo Avamumoya ania huya Anumaya Kotia maine. huya amakupi maleya atalia nehae. 20 Kagaya kagesa omale veamoga menia kavelisue. Nagoa veamoya Yisasife havita tagupi maleta tametiti hu-mainone. huya hisagenoma kanale auava yaamima falote ohisiana anima amakupi malenaya yamoa afa ya kana hugahie huna nagoene kaveligahue. 21 Nayona Apalahamu, taginagomoa, Anumaya Koti kea akave maleno muse yama amigahena nafanea, Aisakina, avaleno yafa folamole ateneno hegahe nehigeno Anumaya Kotia aniama hia yana ageteno Fatago kano mainane. huno huteneane. 22 Ani yafena ago havilinae Anumaya Koti kema havino agupi maleno ametiti humainea yamaamoene kanale aliyama ali-mainea yamaamoene ailokaeana ali-mainae. Ani kanale aliyamaamoa agupi maleno ametiti hu-mainea yamaamona alivaya aye-maine. 23 Anumaya Koti avopina mage huya kae-malenayane

Apalahamua Anumaya Koti humainea kehe Tamage nehane. huno agupi maleno ametiti hu-maineafe Anumaya Kotia agaifena mage huno hutene Fatago kano mainane. huno huteneane. huno kae-maleneane.
Apalahamua ani aliyama ali-mainea kanafi mani kea kae-malenea kemoa agola falote huno tamage humaine. Anumaya Kotia Apalahamufena Kagaya nagaila name kafa mainane. huno hu-maineane.
24 Tamakaya haviho Anumaya Kotia agaifema haviya amakupi maleya ametiti hu-mainaya yafekeya ageteno Fatago veane mainae. huno hu omategahigi kanale aliyaenema ali lokaeya alisayana Anumaya Kotia Fatago veane mainae. huno hu-mategahie.

25 Yosuaa Ko mogeho. huno Yuta vayala humategeya vageno Lehapua nomaafi amavaleno amateteno amaugafa aligatino alu kate hu-mategeya umainae. Naama humainea yafena Anumaya Kotia Lehapufena Fatago a mainane. huno huteneane. 26 Nagoa veamoya amaku nafaneamia atalageya Ago fali-mainae. huta nehunanagi nagoa veamoya Yisasife havita tagupi maleta tametiti hu-mainone. huya nehayanagi kanale aliyaamima falote ohisiana amakupi malenaya yamoa ago faliteno afa ya kana humaine.

Copyright information for `KMU