Mark 11

YisasiꞋa Yelusalemu kumapina sauve kana huno uvaꞋyi humaine.

Yelusalemua aupate hanegeꞋya tole osi kumatalana Petafasiene Petaniene hanea kumate umainae. Ani kumatalana Olivi yosa hanea agoꞋyamo agegayalega hane. Anile maineꞋya YisasiꞋa tole agaiꞋaenema tokaeꞋana nemaiꞋa kanolatana hunateno mage huno hanapaiye “Atu kumate utetana atupa note hosi kana afumo agia tokimo nafaꞋnea ayetenayanagitana agegaꞋe. Ani tokimo nafaꞋnea vayala oꞋamavalenea tokie. Kalu hetana avaletana male eꞋo. NeꞋeꞋageꞋya nagoꞋa vayaꞋmoꞋya ‘NaꞋa higetana naꞋa kavala nehaꞋe?’ huꞋya hisagetanahena mage hutana hiꞋo ‘Kava kanotimoꞋa nago aliꞋya aligahe higetaꞋa neꞋoꞋanagino aliꞋyamaꞋa aliteno aupaꞋa eteno tamamigahie.’ hutana hamapaiꞋo.” huno hie. HigeꞋana ani kanolatana uꞋana ani tokimo nafaꞋnea no fiate ayetageno ka agegayale hetino mainegeꞋana mogefalote huteꞋana nofila alikalu hemainaꞋe. NehaꞋageꞋya nagoꞋa anile hetimainaya vayaꞋmoꞋya mage huꞋya hae “NaꞋa higetana tokimo nafaꞋnea kalu nehaꞋe?” huꞋya hae. HageꞋana YisasiꞋma “Nage hutana hiꞋo.” hunoꞋma hia kea hamapaiꞋageꞋya ani vayaꞋmoꞋya “AfaꞋa tokia avaletana viꞋo.” huꞋya hae. HageꞋana ani tokimo nafaꞋnea Yisasite avaleꞋana evaꞋyi huteꞋana kenaꞋania anaugafaleti hateꞋana ani afumo agupile yakaimalaꞋageno YisasiꞋa anile haino maine. MaigeꞋya mukiꞋa veapiti nagoꞋamoꞋya amaugafaleti kenaꞋamia hateꞋya via katela yakaigeꞋya nagoꞋamoꞋya haisa hanete hanete yosayaga kofanafa huꞋya katela yakaimalageno YisasiꞋa ani kate afumo agupifina maiteno umaine. HagoteꞋya vaya veaꞋmoꞋyaene haenagama vaya veaꞋmoꞋyaene ala kenake kefiti mage huꞋya hae “Alamogae taugafa aligatisana kanoa kanaleꞋya huka neꞋane. Anumayamo aliꞋya alisana yafe hugategeka emainana kanomoga Anumaya KotiꞋa kanale manu kamino kaya humaine. 10 TaginagomoꞋa TevitiꞋe nayona kava hunoꞋma yagaimainea avamete kavala eteno aniꞋa huno falote hugahie. Ani yafena muse higetao. Anafinaga Anumaya KotiꞋa taugafa aligatisia kanohe muse hisune.” huꞋya humainae.

11 YisasiꞋa Yelusalemu uvaꞋyi huteno ala mono nopi umaineno mukiꞋa mono nopima hanea yana ako huno ageliteno huno ageteno neꞋataleno hani kisia avamete higeno ataleno tuelufuꞋa (12) anagaꞋaene Petaniga vae.

YisasiꞋa fiki yosahe “AlagaꞋa oꞋayo.” huno hutene.

12 FaeteꞋya kotigeꞋya Petania ataleꞋya neꞋvageno Yisasina agatemaine. 13 Agategeno nagola haisa afaꞋa hanea fiki yosamoꞋa aluꞋale hanegeno ageteno alagaꞋahe mogegahe ani yosamo aepale uno mogeana alagaꞋa omalegeno haisayagaꞋage hane. Ani fiki yosamoꞋa alagaꞋama neꞋayea kanamoꞋa yaufa falote ohune. 14 Mogeteno YisasiꞋa ani yosahena mage huno hie “Namo yosa hetika maiyo. Agola kagai kaugafa veaꞋmoꞋya nagoꞋene onegahae.” huno huhaviya hutegeꞋya agaiꞋaenema tokaeꞋya nemaiya anagaꞋmoꞋya ani kea havimainae.

YisasiꞋa ala mono nopi mone aliꞋya neꞋaliya veaꞋne amanatitalene.

15 Yelusalemu evaꞋyi huteꞋya YisasiꞋa ala mono nopi haino mone aliꞋya neꞋaliya veaꞋnene afaꞋa miyama nehaya veaꞋnene “Maihaleho.” huno amanatineꞋataleteno nagoꞋa veaꞋmoꞋya alu kotegama nehanea monea neꞋaliꞋya ani kotegama nehanea monea neꞋamamiya veaꞋmogami folomoa alitalegeno aige helafige higeno kugofa kana namama miya nehaya veaꞋmogami sipaꞋamia aniꞋa huno alitalegeno aihelafilavimaine. 16 Afenoma aliliteꞋya nehaya veafena mage hie “Ala mono no kumapina afenona alitama ute ete ohiho.” huno hie. 17 Huteno mage huno hamapaiye “Anumaya KotiꞋma humainea kemoꞋa autaꞋmafina mage huno kaemaleneane

‘Nagai nona mukiꞋa kotega veaꞋmoꞋya Anumaya Koti agi ayeꞋya havigesaya no hane.’ huno kaemaleneanagi
tamakaya musufa yama nehaya veaꞋmogami nomo avamete kava hutama falakitama musufa ya hugahe ma mono nopina emainae.” huno nehie.

18 HigeꞋya mono note kava vayaꞋmoꞋyaene kahegi kema havilinaya anagaꞋmoꞋyaene YisasiꞋma hia ke haviteꞋya muki veaꞋmoꞋya YisasiꞋma hamapaiya kema haviteꞋya amamaꞋyoma aiya yafe koli huteꞋya “HanaꞋa huta haesune.” huꞋya humainae. 19 Hayanagi YisasiꞋa anagaꞋamoꞋyaene hani kigeꞋya Yelusalemua ataleꞋya umainae.

Tamage huno ametiti huteno nunamu hisia veaꞋmoꞋa havigesia yana aligahie

20 YisasiꞋa faeteno natena agaiꞋaenema tokaeꞋya nemaiya anagaꞋaene kate vayana anima alaga oꞋayenea fiki yosa mogayana hafuꞋyayagafiti amagino haisamoꞋa amagiteno fayo temaine. 21 YisasiꞋa ani yosahema humainea kehena Pita agesamoꞋa hao higeno haviteno Yisasife mage huno hie “Humavenelina kanomogae ago fiki yosama huhaviya hutana yosamoꞋa ago faꞋyotemaine.” huno hie. 22 Higeno YisasiꞋa mage huno hamapaiye “Anumaya Kotifena mage hutama hiho ‘Kagaya mukiꞋa yana hateꞋasine.’ hutama tamakupi maletama tamametiti hisayana tamage huꞋna tamahanepauve Anumaya Kotifena tole lamakesa ohavitama ‘Havigesua yana falote hugahie.’ hutamama hisagenofena ani yamoꞋa falote hugahie. Ani kavaꞋma hisia kanomoꞋa ma agoꞋyahena ‘Ma agoꞋyamoga kofa hulavika ala tikotumo amuꞋnopi ufaemaiyo.’ huno hapaisigenofena akave maleno aniꞋa hugahie. 24 Ani yafe mage huꞋna tamahanepauve mukiꞋa yafena Anumaya Kotitega havigesayana ‘Anumaya KotiꞋa kanaleꞋya huno lamigahie.’ hutama tamakesa havisagenofena afaꞋa tamamigahie.

25 Tamakaya hetitama Anumaya Kotitegama ke hutama havigegahena hagotetama kefo yama hulamatenesaya veafena aigeꞋamatetama kefo yaꞋamia atalematesagenofena ikapinaga mainea NelamafaꞋa kefo yatamia aigetamateno atalelamategahie.

Yisasifena “Himamu yakaꞋa ta kamine?” huꞋya havigae.

27 Yelusalemu alehate evaꞋyi hayana YisasiꞋa ala mono no kumapi ute ete nehigeꞋya mono note kava vayaꞋmoꞋyaene Yuta vayatamaene kahegi kema havilinaya anagaꞋene agaitega evaꞋyi hae. 28 EvaꞋyi huteꞋya mage huꞋya hae “Hana augafa ala kanomo hugategeka mani kavala me nehane? Himamu yakaꞋa ta kamine?” huꞋya havigae.

29 Hageno YisasiꞋa kenonaꞋamia mage huno hie “Nagaya hagoteꞋna nago yafena tamahavigesugetama nahapaisageꞋna nagaya ani yama talo nehua himamuꞋnima hanea navagea tamahapaigahue. 30 YoniꞋa tima fale neꞋamatea yana Anumaya Koti hutegeno ani kavala me nehifi afa vayaꞋmoꞋya hutageno lina faleneꞋamate? Tamakaya hufalote hutama nahapaiho.” huno hamavige. 31 HigeꞋya “NaꞋa maꞋa hugahune.” huꞋya mohu mehu huteꞋya mage hae “Anumaya Koti hutegeno emaine.” huta hisunagenoꞋa YisasiꞋa “NaꞋa higetama agai kea havitama tamakupina nomalae?” huno hugahie. 32 Hugahianagita mukiꞋa veaꞋmoꞋya Yonifena “Anumaya Koti aune kano maine.” huꞋya tokiyaꞋage kema nehaya yafe tagaya “Afa vayaꞋmoꞋya hutageno emaine.” huta hisunagenofena kelamakigahie huta koli nehune.” huꞋya hae. 33 Kolia nehuꞋya Yisasifena mage huꞋya hae “Tagaya ohavinonanagita hufalote huta kahaꞋopaigahune.” huꞋya hageno YisasiꞋa mage huno hie “NahaꞋopaisayana nagayaenena aniꞋa huꞋna hufalote huꞋna ani yama taloma nehua himamuꞋnima hanea navagea tamahaꞋopaigahue.” huno humaine.

Copyright information for `KMU