Matthew 19

YisasiꞋa ve alave apase yafe hu-maine.

YisasiꞋa mukiꞋa mani kema hu haꞋnoma nehunoꞋa Kalili kotega ataleno Yotani limoꞋa ame kaiyaga Yutia kotega uvaꞋyi hu-maine. MukiꞋa veaꞋmoꞋya Yisasi akave vageno kaliꞋamia alino kanale hu-ma-tene.

NagoꞋa Falasia vayaꞋmoꞋya Yisasite eꞋya kanale ohunea kema hisiafene huꞋya nagola aye-vataga hisaya kea mage huꞋya havigae “Nago kanomoꞋa aꞋamoꞋma nehia kavafe atalesia agesama hisigenoꞋa kanalelagino atalesio? Kahegi kemoꞋa ani yafena naꞋane nehie?” huꞋya havigae. Hageno YisasiꞋa kenonaꞋamia mage huno hie Tamakaya Anumaya Koti avona hapalitama ohavinao? Mage huꞋya kae-malenayane

Anumaya KotiꞋa ehe yupa aepa heno vene aꞋene talo hu-maleteno mage hie “Vene aꞋene talo humalenoafe nago kanomoꞋma itaꞋafoꞋamoma ataleno aꞋamoꞋene ai-lokaeno maisiana ani tolemogania nagoke anaugafa kaligaꞋe.” huno kae-maleneane.
NaꞋa hu-maineafe nagoꞋene tolea omainaꞋagi menia nagoke anagufa kaliꞋana mainesaꞋageno Anumaya KotiꞋa anakaila alino hagelafi-na-teneanageno nago mopale kanomoꞋa ani alavelamogani mai yaꞋania alino apase oꞋana-tesie.” huno hie. HigeꞋya Falasia vayaꞋmoꞋya Yisasife mage huꞋya havigae “NaꞋa higeno MoseseꞋa nagola kahegi kefina ma kea huno taha-pai-maineane ‘VemoꞋa aꞋamona avo kaeno neꞋamino hu-tesigeno haꞋno huno ugahie.’ huno hu-maineane?” huꞋya hae. Hayanagi YisasiꞋa mage huno hama-paiye “Nayona ehela ani yafena Anumaya KotiꞋa malegeno omalenea kavala haneanagi tamakaya ke ohavitama veganokano haya yafe MoseseꞋa aꞋma atalesaya kaana tama-ve-li-maineane. Nagaya tamaha-nepauve nago kanomona aꞋamoꞋma kumaima ohenesigenoꞋma anauꞋamoꞋa neꞋataleno nago aꞋma alisiana ani kanomoꞋa kumai kano maine.” huno hie.

10 HigeꞋya agaiꞋaenema tokaeꞋya nemaiya anagaꞋmoꞋya Yisasina mage huꞋya hapaiye “AlavemoꞋya tokaeꞋya maisaya auꞋava yamofe tusiꞋa tokiya kema hanesigetahena afaꞋa neyaꞋve maineta aꞋnea oꞋalisune.” huꞋya hae. 11 Hageno YisasiꞋa mage huno hama-paiye “Haya kea tamage nehagi mukiꞋa neyaꞋvemoꞋya aꞋnema oꞋalisaya amukoꞋamia omaleneanagino Anumaya KotiꞋa tokiya amaminea vayaꞋmoꞋyage aꞋnea oꞋaligahae. 12 NagoꞋa neyaꞋvemoꞋya aꞋnema oꞋalisaya tokiyaꞋamia hane. Ani vayapitila nagoꞋa neyaꞋvemoꞋya itaꞋaꞋmimo ama-tenea yupa amakayamoꞋma faꞋyi-talenesaya vayaꞋma mainesayana aꞋnea oꞋaligahae. NagoꞋa neyaꞋvema alu vayaꞋmoꞋyama amakayamoꞋma faꞋyi-talenesaya vayaꞋmoꞋya aꞋnea oꞋaligahae. NagoꞋa vayaꞋmoꞋya ‘Anumaya KotiꞋa kava yagai-la-tesie.’ huꞋya amakesa havi-mainesaya vayaꞋmoꞋya Yisasi kema hama-paisaya yafenagiꞋya ‘AꞋnea oꞋaligahune.’ huꞋya hugahae. Ani kema havilinesia kanomoꞋa ani kava hisie.”

YisasiꞋa mage hu-maine “NafaꞋneyaga amatalegeꞋya nagaitega eho.” huno hu-maine.

13 VeaꞋmoꞋya osi osi nafaꞋneyaga Yisasife “Aya maleno amakaife Anumayamotega havigesie.” huꞋya amavaleꞋya neꞋageꞋya agaiꞋaene tokaeꞋya nemaiya anagamoꞋya ageteꞋya “NaꞋa kavala ohiho.” huꞋya ke-amaki-mainae. 14 Ke-amakiyanagi YisasiꞋa mage huno hie “AmatalegeꞋya nagaitega eho. NafaꞋneyaga nagaite esaya yafena kahegi oꞋama-teho. NaꞋa huꞋya nafaꞋnemogami avamete maisaya veaꞋmoꞋya mage hugahae ‘Tagaya tokiyatia omalenegi Anumaya Kotiga kava yagai-lato.’ huꞋya hugahae.” huno hu-maine. 15 Anumaya KotiꞋa hamaꞋmaesia yafe ayana amaugafale maleteno neꞋamataleno alu kotega umaine.

AfenoꞋyamaꞋa kasago hu-mainea kanomoꞋa Yisasite eno kea kea hu-maine.

16 Nago kanomoꞋa Yisasiteka eno mage huno havige “Hu-mave-nelina kanomogae nagaya hana augafa kanale kava huteꞋna agola maige maige hisua nahaimula alisue?” huno havige. 17 Havigegeno YisasiꞋa kenonaꞋa mage huno hie “NaꞋa higeka kanale auꞋavafena nahavi-negane? Nagoke kanoa Anumaya KotiꞋa agaiꞋage kanale kano maine. Agola maige maige hisana kahaimuꞋma alinukahena Anumaya Koti kahegi kea akave malo.” huno hie. 18 Higeno Yisasifena mage huno havige “HanaꞋa kahegi kehe nehane?” huno higeno YisasiꞋa mage huno hie “Vayala haegeno ofalino. Kumai he yana ohuo. Musufayana ohuo. ‘Ma kanoa havi kava nehie.’ huka havigea hu-oꞋato. 19 Itakafokamo kea oꞋatagaeka anakia alisaga huo. Kagaika kaugafahena kahaiya avamete huka aniꞋa huka negafu augafahena kahaino.” huno hie. 20 Higeno ani kanomoꞋa mage huno hie “Nagaya mukiꞋa ani kea akave nemaloe. Na yamo nagoꞋa kosa he-ona-tene? Na yaꞋene hisue?” huno hie. 21 Higeno YisasiꞋa mage huno hie “Nago kavaꞋene hisanana kosa he-ga-tesigeka fatago kano maigane. MukiꞋa malenana mone afenoꞋyaꞋyagaka alika fako faka huka moneꞋamima omalenesia veaꞋne amamisanageno Anumaya KotiꞋa ikapinaga hanea afenoꞋyana kamigahie. AfenoꞋyaꞋyagaka amamite amamite huteka nakave eno.” huno hu-maine. 22 Higeno ani kanomoꞋa ani kea haviteno mone afenomaꞋamoꞋma kasagoꞋma hu-mainea yafe oꞋatalesia agesa haviteno aipamoꞋa tusi kanaꞋage higeno umaine.

23 Vigeno YisasiꞋa agaiꞋaenema tokaeꞋya nemaiya anagafe mage huno hie “Tamage huꞋna tamaha-nepauve mukiꞋa mone afenoꞋyaꞋamima hanesia veaꞋmoꞋya tusiꞋa kasageke huꞋya Anumaya Kotife ‘Kava yagai-lato.’ huꞋya hugahae. 24 NagoꞋene tamaha-nepauve nagola pulumaka kana afumo agia kemolomoꞋa nekaꞋyamo kapima hai-falesiana afaꞋa yoꞋyo huno hai-falegahianagi mukiꞋa mone afenoꞋyaꞋamima hanesia veaꞋmoya Anumaya Kotife ‘Kava yagai-lato.’ huꞋya kasageke-voke hugahae.” huno hu-maine. 25 HigeꞋya agaiꞋaenema tokaeꞋya nemaiya anagaꞋmoꞋya amamaꞋyo neꞋaiꞋya mage huꞋya hae “NaꞋama hu-mainesiana Anumaya KotiꞋa hana veaꞋmogami amaku amame ali-gatigahie?” huꞋya hae. 26 Hageno YisasiꞋa neꞋamakeno mage hie “VeaꞋmogamina amukoꞋamia omaleneanagiꞋya ohugahayanagi Anumaya KotiꞋa mukiꞋa kavala hisia amukoꞋa haneanagino afaꞋa huno ali-gatigahie.” huno hie.

27 Nage higeno PitaꞋa mage huno hie “Havio tagaya mukiꞋa yatia ataleteta kakave neꞋonagi tagaya na ya aligahune?” huno hie. 28 Higeno YisasiꞋa mage huno hama-paiye “Tamage huꞋna tamaha-nepauve haegafa kanamoꞋa mukiꞋa yana yaufa ya falote hisigeꞋna nagaya ikapinagati emainoa kanoa vayaꞋmo natenea nafaꞋnemoꞋna kava yagaisuafe tusiꞋa tokiya hale yamaꞋa hanea siale mainesugetama tamakaya nakave nehaya vayaꞋmogatama tuelufuꞋa (12) siale mainetama tuelufuꞋa (12) Isaleli nofi veaꞋmogamina kava yagai-ma-tegahae. 29 MukiꞋa veaꞋmoꞋya nagaifema haviꞋya veaꞋmogamina nagai kema hama-paigahena noꞋamiene nepuꞋamiene amasaꞋamiene itaꞋafoꞋamiene nafaꞋneꞋamiene hoyaꞋamiene amataleꞋya visagenoꞋa Anumaya KotiꞋa anonaꞋamia atalenesaya yaꞋene vani hataletiꞋa (100) mani yaꞋyaga amamiteno maige maige hisaya hamaimuꞋene amamigahie. 30 Meni kanafina hagoteꞋya mainesaya veaꞋmoꞋya ani kanafina haenagalafa maigahagi meni kanafima haenagalafa mainesaya veaꞋmoꞋya ani kanafina hagoteꞋya maigahae.” huno hu-maine.

Copyright information for `KMU