Philippians 3

Kalaisifema haviya amakupi malaya veala Anumayamo aufina fatago veane mainae.

Nafunagana-gatama nago kene tamahapaisue Anumayamona nafaneyagaa mainagi tusia muse hiho. Etena mani kema kaesua yafena kasalola nonahae. Ani kemoa tamaya hugahie. Kefo aliyama nealiya vayamoya afai kala kana huya Tamaugafa hataga hiho. huya nehaya vayafena kayetama maiho. Tagaya Anumaya Koti Avamuteti Anumaya Koti agia alisaga nehunafe Anumaya Kotina tama nafanea mainone. Yisasi Kalaisia hulatenea yafena aluya huta musena nehuta Taugafama laga hu-malenona yamoa taya ohugahie. huta tametitia nehune. Nagoa veamoya Tagaiti laugafale hu-malenona yamoa taya hugahie. huya nehayanagi nagaya ago amakasena mainoe. Mainoafe nahaigena Nagaini naugafale hu-malenoa yamoa naya hugahie. huna hisua kania haneanagi ani kea ohugahue. Natetenoa nagoke sota maiteya nagoya anoya laga hu-mainayanagina Isaleli kotega kano-lafana Penisamini nofipiti kano mainoe. Tole Hipalu alavelatamogani nataagena Hipalu kano mainoe. Falasia vayamogami kahegi kea akave nemaloane. Anumaya Koti aliya nealue huna lokiyaage huna Yisasi veamogamina hamaena ali haviya humatenoanagi kahegi kema akave malenoafenagina fatago kano mainoanagino mukia veamogami amaufina kefo yania omalene. Naa auava kavala humainoanagi Kalaisi nafanema maisuafene huna mukia nagima alisaga nehaya yamoa afa ya kana humaine huna neataloe. Tamage Yisasi Kalaisienema ailokaena maisua yamoa mukia nagima alisaga hisua yamona agase-maine. Yisasi Kalaisina agelama hisua yafe mukia nagima alisaga nehaya yana afa ya kana hu-maineanagina afaa neataloe. Ani yayagamoa aifa kana hu-maineanagina Kalaisienema ailokaena maisuafene huna neataloe. Ataletena Yisasiene ailokaena maisue huna Nagainima kahegi kema ali oatagaovafe fatago kano mainoe. huna nohugi Kalaisima hulatenea yafe havina nagupi malena nametiti hua yateti Anumaya Kotia Fatago kano mainane. huno hunenate. Yisasi Kalaisima hulatenea yafe haviya amakupi maleya amametiti humainaya yateti Anumaya Kotina fatago auavaamoa falote nehie. 10 Nagaila nago yafeke nenahaiye. Kalaisina agelama huna agetena fali-mainefitima heti-mainea tokiyaahena havina atafa hulisua yafe nenahaiye. Agaiene ailokaena augafa agatama aimainea yana alitena agaiene nagoke avamete huna falisua yafe nenahaiye. 11 Naa huna mainena falisugeno ali hetinategahie huna nametitia nehue.

Poloa Anumayamo malenea alegana yate ugahe aiyage aiyage huno nevie.

12 Yisasi Kalaisi auava yana ago alina avaya-yetena tusiya huna kanale kavakeya nehua kano mainoe huna nohugi Yisasi Kalaisia navalegena agai nafane mainoafe nayamufa aina ani aliyana nealue. 13 Nafunagana-gatama ani auava yana ago ali-mainoe huna nohugi nagoke nagu nagesale mainoe. Nayoma humainoa yafena nagesa nohavugi haenagama Alime alime uka anile mo talo. huno humainele visuafene huna nayamufa aina naiyayena neue. 14 Anumaya Kotia Yisasi Kalaisi keleti Anale haiyo. huno humaineafe tusiya huna naiyayena Ani legana yate uka mo talo. huno humainele uvayi hutena muse yania alisue huna nehue.

15 Tametitima humainona yana tokiya vaita ani tametitilema alopa veama maisunana nagayama nehua kea alita tagu tagesale malesune. Nagoa veamogatama alu lamakesale mainesayana Anumaya Kotia ani lamaku tamakesa ali fatago huno tamave-ligahie. 16 Tamave-ligahigi kanale auava yama agoma atafa hutalako hulita mainona yamona akave maleta vaiyesune.

17 Nafunagana-gatama haviho mukia nagayama nehua auavanima ageteya akave nemalesaya veamogamina agelama hutama amakave maleho. 18 Mukia kanafina ago tamahapai-mainoa keagi menia nahaigena nagoene naunumoa nehigena tamahanepauve nagoa veamoya Kalaisia yafaga yosale fali-mainea kemona kame huteya mainae. 19 Ani veamoya amakaiami amaugafamo age haye hia yafena tusia muse nehuya Ani yamoa Anumaya Kotina agaseno kanale ya hane. huya amakaye hisifa kavafena musemaa hu neateya ma mopafi yafekeya amakesa havi havi huya nemaiye. Naama nehaya veamoya hani yapi tegelege nehia atafi ugahae. 20 Ugahayanagi tagaya ikapinaga anaga mainonanagino tagu tamema aligatisia kanomofena, Anumayati Yisasi Kalaisia, ikapinagatila ataleno elavisia yafe tametitia huta agava mainone. 21 Agava mainonanagino eteno esiana agaia tokiyaleti mukia yamoa agai akave malesaya yafe alino aiyafinaga nemaleno tagaima kana yama nelamia fulu fulu laugafa alino agaia augafamo tokiya hale yamaaene augafa kana huno talo hulatesigeta ani laugafale maigahune.

Copyright information for `KMU