Romans 11

Anumaya KotiꞋa nago kaiyaga Isaleli veala ali kayone humatene.

Tamahavigoe Anumaya KotiꞋa agaiꞋa anagaꞋa amanati-talenefi? Tamage naꞋa ohune. Nagayaenena Isaleli kano mainoe. Nagaya Apalahamu kola maineꞋna Penisamini nofi kano mainoe. Mani anagala nayona Anumaya KotiꞋa eheꞋma hapali-malenea anagaꞋa amanati-oꞋatalene. Ilaiya avagea Anumaya Koti avopima hanea kea ohavinao? IlaiyaꞋa Isaleli anagafe nunamuna mage huno Anumayamotega havige-maineane. “Anumayamogae veaꞋmoꞋya kagai amaune veaꞋmogamina hamaeꞋya falimateꞋya kagaife afu heꞋya kae-salamana hunegataya ata haluꞋya helagaꞋya vaineꞋatalageꞋya hageꞋna nagaiꞋnige nagoke mainogeꞋya nahaegahe tusiya huꞋya natineꞋayae.” huno humaineane. Higeno Anumaya KotiꞋa anonaꞋaleꞋma humainea kea havilinao? Agai avopina mage huno kae-maleneane

“Kagaikage omainanagi Seveni tauseniꞋa (7,000) veaꞋmoꞋya onatalenae. Yafateti talo humalenaya Anumayamo agia PaliꞋe agia alisaga huꞋya amakuꞋa oꞋaminaya anagaꞋniꞋa mainae.” huno humaineane.
Anima humainea kate meni kanaene Anumaya KotiꞋa agaiꞋa kayone yamaꞋaleti osi anagaꞋa agaiꞋa veaꞋne maisayafe ago hapali-malene. Anumaya KotiꞋa agaiꞋa kayone yamaꞋaleti hapalimatenegi kanale auꞋava yama nehaya yateti hapalimateleꞋasina agaiꞋa kayone yamaꞋamoꞋa afa ya kana hileꞋasinagi agaiꞋa kayone yamaꞋaleti hapalimatene. NaꞋa humaineanagita naꞋane hisune? Isaleli veaꞋmoꞋya Anumaya KotiꞋa “Fatago veaꞋne mainae.” huno humatesiafe kasageke huge hugetayana oꞋalitafa huꞋya oꞋaligeno Anumaya KotiꞋa osi vea kanoꞋa hapalimatenea veafe ani kea humatenegi nagoꞋa veaꞋmoꞋya ohavisayafene huno amakuꞋa alino aitalako humalene. Anumaya Koti avopina mage huno humaineane

“Anumaya KotiꞋa amakuꞋamona alino amaukalo kalo humateno amaulaga alino asu humateno amakesa alino aililemateno higeꞋya kea ohaviꞋya maime maime eꞋya meni kanaene ani kavakeꞋya huꞋya mainae.” huno humaineane.
TevitiꞋa ani avopina mage huno humaineane

“Ala imuleꞋma maisayana Anumaya KotiꞋa kalifu hanagi-malesigeno amatafa hisigeꞋya vailiꞋya asaga hulaviꞋya havi yaꞋamimo anonaꞋamia aligahae.
10 AmaulagamoꞋa hanikoꞋmako hisigeꞋya oꞋagetafa hisae. MukiꞋa kana yama alimainayafe amakaveꞋyamoꞋene agola fago-koko huꞋya vaiyesae.” huno humaineane.

Anumaya KotiꞋa Yuta veala omainaya vayamogami amaku amamena aligatimaine.

11 Isaleli veaꞋmoꞋya Yisasi kea amakaveꞋno hutenayafe vailiꞋya asaga hulaviꞋya agola amakoꞋya faimainao? AꞋao tamage huꞋya naꞋa ohunae. Yisasi kea amakaveꞋno hutenaya yateti Anumaya KotiꞋa Yuta vea omainaya veaꞋmogami amaku amamena aligatisigeꞋya Isaleli veaꞋmoꞋya ageteꞋya “TagaiꞋenena tagu tamena alilatisie.” huꞋya age hamaꞋye hugahae. 12 Tamage Isaleli veaꞋmoꞋya kefo kava huꞋya yagalaya yafe nagoꞋa ma mopafi veaꞋmoꞋya kanale yana alimainae. Isaleli veaꞋmoꞋya Yisasi kea amakaveꞋno hutenayafe Yuta veapi omainaya veaꞋmoꞋya kanale yana alimainae. KasagoꞋya Isaleli veaꞋmoꞋya eteꞋya Anumayamo kea haviꞋya akave malesayana tusiꞋa kanale kanamoꞋa falote humategahie. 13 Nagaifena “Yuta vea omainaya veaꞋmogamite Yisasi kea huhaleka hamapaiyo.” huno higeꞋna Aposolo kano mainoafe muse nehuꞋna mani aliꞋyana neꞋalua yafe tamakaya Yuta vea omainaya veaꞋmogatama tamakaife nehue. 14 Manima nenahaiya aliꞋyaniꞋaleti nagaiꞋniꞋa anagala, Isaleli anaga, nagoꞋa alihetimatesugeꞋya age hamaꞋye hisageno Anumaya KotiꞋa amaku amamena aligatisie huꞋna nehue. 15 Anumaya KotiꞋa Isaleli anagala amanati-taleneafe mukiꞋa ma mopafi veafena mage huno humaine “AigetamateꞋna yuna helamateꞋna nagoke taipa kalisune.” huno humaineanagi Anumaya KotiꞋa eteno Isaleli veaꞋnema amavalesiana fali-mainafiti hetiya augafa kava hugahae. 16 HagoteꞋya talo haya kai hamemo atupaꞋa Anumaya Koti neꞋamiyane mukiꞋa tamaꞋaenena Anumaya Koti yane. Nagi yosamo hafuꞋyama Anumaya Koti yama hanesiana mukiꞋa yosa akopaꞋyagae-nena Anumaya Koti yane. 17 Anumaya KotiꞋa agaiꞋa hoyafi hanea Olivi yosamona akopaꞋa aye sasaeneꞋataleno tamakaila Yuta veaꞋne omainaya veaꞋmogatamina, afai Olivi yosamo akopa kana hutama mainageno tamavaleno fukiteti aye kaꞋmaelamateteno nofi kilamategetama mainetama ani yosafiti timaꞋa aitama nenae. 18 Ani yafe tamakaya aye sasaetalenea akopaꞋahena “Afa veaꞋne mainagi tagaya tamakaseta ala veaꞋne mainone.” hutama hu oꞋamateho. Tamakaya akopamogatama timaꞋa aitama tama yosamona amigeno nonegi hafuꞋyafiti timaꞋa aitama nenae. 19 Tamakaya mage hutama nehae “Tagaya kanale veaꞋne mainonafe tagai akopaꞋma aye gaꞋmae-malesia yafena Isaleli akopala ago aye sasaetalene.” hutama nehae. 20 Tamage Yisasife haviꞋya amakupi omalaya yateti aye sasae-talegetama tamakaya Yisasife havitama tamakupi maletama tamametiti humainayafe aye gaꞋmae-malene. Tamakaila naꞋa humaleneafe “Ala veaꞋne mainone.” hutama tamaugafa alitama ohaitama koli hutama tamakupi maletama tamametiti humainaya yama atalesayafe tamamaꞋyoa aino. 21 Anumaya KotiꞋa agaiꞋa Isaleli veaꞋmogamina akopa-tafamaꞋa alino asasae-taleneanagino tamakaila ani kavaꞋma hisagenoꞋa tamayoa okigahianagino ani kava huno tamakaila alino asasae-talegahie. 22 Ani yafe Anumaya KotiꞋa kayone hulate yamaꞋaene kaiyeke hulateno haviyama anonaꞋa tamisia yamaꞋaene agelama hisune. AgaiꞋa kanale auꞋava yamaꞋa neꞋatalaya veala kaiyeke humateno tusiya huno havi yana anonaꞋa amamiyanagi tamakaila kayone hunelamate. Tamakaila kayone hulamateneafe tamametiti hisageno Anumaya KotiꞋa nagoꞋene kayone hulamategahigi naꞋa ohisagenoꞋa tamakaiꞋenena ago alino asasae-talegahie. 23 Nagi alinoꞋma asasae-talenea Isaleli veala akopaꞋyagamoꞋyama ke nohavia yaꞋamima atalesagenoꞋa Anumaya KotiꞋa eteno alino aigaꞋmaematesia tokiyaꞋa hanegeno eteno amavaleno me maleno aigaꞋmaemategahie. 24 Tamakaya Yuta veaꞋne omainaya veaꞋmogatama hagotetama afai Olivi yosafiti falote humainea akopa mainageno Anumaya KotiꞋa vayaꞋmoꞋya nohaya kava huno tamavaleno Isaleli veaꞋmogami Olivi yosale aigaꞋmaelamatene. Tamage mani akopaꞋyagamogamina tamaꞋamoꞋya Isaleli veaꞋmogamina amavaleno eteno hagote yosaꞋamile maleno aigaꞋmaemategahie.

Anumaya KotiꞋa mukiꞋa veala kayone yamaꞋa amaveligahe humaine.

25 MukiꞋa nafuꞋnaganagatama nagola falaki-mainea kema havilama hutetama aneginagi ohisae huꞋna tamahanepauve. Nago kaiyagaꞋa Isaleli anagaꞋmoꞋya “Yisasi kea ohavigahune.” huꞋya tokiya vaimainagi ani kavala agola ohugahagi Anumaya KotiꞋa hapali-malenea Yuta vea omainaya veaꞋmogatama mukiꞋa Anumaya Kotina tamakuꞋa amisageno hiyaꞋma hinagenoꞋa Isaleli veaꞋmoꞋya eteꞋya Yisasi kea havigahae. Havigu tamakaitamihe “Tagaya mukiꞋa ago havitafa huta havilinone.” hutama hisaya yafe mamona falaki-mainea ke tamahanepauve. 26 Anumaya KotiꞋa mukiꞋa Isaleli veala amaku amamena aligatigahie. Anumaya Koti autamafina mage huꞋya kae-malenayane

“Yelusalemuti nagola amaku amamema aligatisia kanamoꞋa falote huteno veaꞋmogamina kefo auꞋava yaꞋamia alitalegahie.”
27 Anumaya KotiꞋa mage huno humaine “Mani kea amakaiꞋene aliꞋna nagokepi aliꞋna hagelafi nelamatoe. Mage huꞋna hugahue mukiꞋa kefo yatamia alitaleteꞋna aliꞋna hagelafilamategahue.” huno humaine.
28 Isaleli veaꞋmoꞋya YisasiꞋa hulatenea yafena amakaveꞋno hutenayafe Anumaya Kotina kame veaꞋa mainae. AniꞋa humainaya yateti tamakaila Yuta vea omainaya veaꞋmogatamina tamaya humainegi nayona Anumaya KotiꞋa amakinagomogamife hamapaimaine. Isaleli veala hapalimateno amakaifena “Nahau nayamopafi nenagea veaꞋne mainae.” huno humaine. 29 Tamage Anumaya KotiꞋa hagoteno nagoꞋa veala hapali-maleteno “Kanale ya hulamategahue.” huno huteno haenagaꞋa agu agesa eteno havino aiyahae ohugahie. 30 Hagotetama tamakaya Yuta vea omainaya veaꞋmogatama Anumaya Kotina tamakaveꞋno hutenagi menia Isaleli veaꞋmoꞋya aniꞋa huꞋya Anumaya Koti kea akave omalayafe Anumaya KotiꞋa tamakaila kalagi ailamatene. 31 Tamakaila kalagi ailamatenageꞋya agesayafe menia Isaleli veaꞋmoꞋya Anumaya Koti kea akave omalenaleti eteꞋya kalagi ailamategetama alimainaya yana amakaiꞋene aligahae. 32 Anumaya KotiꞋa mukiꞋa veaꞋmogamina kalagi aimatesiafe hagoteno mukiꞋa veala agai kema akave omalaya yateti nofila humatene.

Tagaya Anumaya Koti agia alisaga hisune.

33 NamaꞋyo Anumaya KotiꞋa ala agu agesaene kano maineno mukiꞋa yana haviline. VeaꞋmoꞋya Anumaya KotiꞋa “NaꞋa maꞋa hugahue.” huno hisia agu agesamo aepaꞋamoꞋa afe yapi tavimaineanagiꞋya ohavigahae. 34 Anumaya Koti autaꞋmamoꞋa mage huno humaineane

“Hana veaꞋmoꞋya Anumayamo agu agesa havilinae? ‘NaꞋa huo.’ huno agu agesa ta Anumaya Kotina amileꞋasine?
35 TaꞋe ‘Nagaya Anumaya Kotina nago yana amisugeno Anumaya KotiꞋa eteno anonaꞋa namigahie?’ huno humaine?”
36 AꞋao Anumaya KotiꞋa mukiꞋa yama talo humalenea kanogino aepaꞋa maine. MukiꞋa yana agaiꞋa haumainea yamaꞋage haneanagita tagaya agola mukiꞋa kanaꞋaene kanaꞋaene Anumaya Kotina agaiꞋage agi alisaga hisune. Tamage.

Copyright information for `KMU