Romans 7

Menia yaufa tagu tagesale vaiyesuna yafe humaine.

NafuꞋnaganagatama, kahegi kema havilama hulinaya veaꞋne, tamahanepauve veaꞋma ofaliꞋya afaꞋa mainaya kanafina kahegi kea akave maleꞋya aiyaꞋafinaga mainagi falisayana ani kemo aiyaꞋafinaga omaigahae. Ani yafena lamakaya havimainafi ohavinae? Nagola avame kea tamahapaigahugi haviho. Nago aꞋmoꞋa vele mainesigenoꞋa kahegi kemoꞋa neveꞋene kino anatafa hulisigeꞋana mainesaꞋanageno neveꞋma falisigenoꞋa kinoꞋma anatafa huligeꞋana nemaiꞋa kemoꞋa nagoꞋene atafa hulino omaigahianagi afaꞋa alu velela maigahie. NeveꞋma ofalino afaꞋa mainesigenoꞋma alu vele visiana ani aꞋmofena “Kumai a mainane.” huꞋya hugahagi neveꞋma ago falisigenoꞋa kahegi kemoꞋa nofiꞋma kitenea yana ago kalu hemaineafe nago kanoma alisiana “Kumai he a mainane.” huꞋya ohugahae. NafuꞋnaganagatama hagotetama kahegi kemote tamametitia humainagi Kalaisi augafaene ailokaetama KalaisiꞋene fali-mainayafe kahegi kemona ago ataletama Anumaya Kotite kanale auꞋava ya alitama falote hisayafe alu kanomoꞋene, faliteno komufiti ago eteno heti-mainea kanomoꞋene, ailokaetama mainae. Hagoteta tagaya atafa lagu tagesaene mainonageno kahegi kemoꞋa “NaꞋa kavala ohiho.” huno higeta ageta lahaꞋye hisuna kefo tagu tagesa alino helafigeno mukiꞋa taugafamoꞋa aniꞋa huno kefo yama hiafe fali yamaꞋagela ali falote humaine. Humaineanagi meni kanafina tagaya KalaisiꞋene falunageno tatafama hulinea kahegi kea ago alino kalu hetalegeta menia haegafa lagu tagesa Alu Aotage Avamuteti Anumayamo kea akave nemalone. Nayoma hanea avopima kae-malenaya kahegi kemo akaveꞋma malenona augafa kavala nohune.

Kefo yamoꞋa veala alino haviya nelahaiye.

NaꞋane hisune? “Kahegi kemoꞋa havi yane.” huta hisuno? NaꞋa ohutafa huta ohugahune. Kahegi kemoꞋa kefo yama naveꞋotileꞋasina “Kefo yana nehue.” huꞋna ohavuleꞋasine. Ani kemoꞋa “Alu kanomo yatela ageka kahaꞋyea ohuo.” huno ohileꞋasina nagaya alu kanomo yatela ageꞋna nahaꞋyema nehua yafena nagayea ohileꞋasine. Kahegi kemoꞋa kefo kavala naveligeno kefo kavala falote huno mukiꞋa age nahaꞋyema hua yana naguꞋafi falote nehie. Kahegi kema omaleleꞋasina kefo yaꞋmoꞋa fali-mainea augufa kava higeꞋna kefo yafena nagayea ohuleꞋasine. HagoteꞋna kahegi kema ohavinoa kanafina afaꞋa mainoanagi kahegi kema falote higeꞋna ageteꞋna “Kefo yana nehuafe faligahue.” huꞋna humainoane. “Tamahaimu tamamigahue.” huno humainea kahegi kemoꞋa eteno kefo yama humainoafe nahaegeꞋna fali-mainoe. 11 Kahegi kemoꞋa “NaꞋa kavala ohuo.” huno higeꞋna havuanagi ani kefo yamoꞋa ayenavataga higeꞋna ani kefo yama humainoafe nahaegeꞋna fali-mainoe.

12 Kahegi kemoꞋa alu aotage ke, tusiya huno fatago humainea keꞋage hane. 13 Haneanagi ani kanale yamoꞋa nagaila nahaegeꞋna falimainofi? NaꞋa ohutafa huno ohunegi kefo yamoꞋa ani kanale keleti nagaila nahaegeꞋna falimainoe. Kefo yamoꞋa fufu yate efalote hutegeno kahegi kemoꞋa “TusiꞋa havi kefo ya hane.” huno aepaꞋa naveligeꞋna ageteꞋna “Tamage ani kefo yana ase ohu yane.” huꞋna nehue.

Kefo yamoꞋa tagu tagesamona alino nofi huneꞋate.

14 Tagaya ago nehavune Anumaya KotiꞋa kahegi kea ago tamineanagi nagaya mopale kanoa atafa nagu nagesaene kano mainogeno kefo yamoꞋa nofi hunategeꞋna agai aliꞋya neꞋalue. 15 Nagayama nehua yamo aepaꞋa ohavinoe. “Nenahaiya yama hisue.” huꞋna hua yana nohuanagi “Onahaiya yane.” huꞋna hua yamaꞋage mukiꞋa kanafina maiꞋna nehue. 16 “Onahaiye.” huꞋnama hua kavala huge huge maiꞋna nehue “Kahegi kemoꞋa fatago humainea ke hane.” huꞋna nehue. 17 Menia ago havilinoe nagaiꞋniꞋa ani kavala maiꞋna nohugi kefo yamoꞋa nagupi maineno ani kavala nehie. 18 Nagaya havuana atafa naipafina nago kanale yana omalegeꞋna “Kanale kava hisua yafena nenahaiye.” huꞋna nehuanagi ani kanale kavala hisua tokiyaꞋnia omalene. 19 “Nahaiya kanale kavala hugahue.” huꞋna nehuanagi ani kavala nohugi kefo yafema “Onahaiye.” huꞋna nehua yamaꞋage maiꞋna nehue. 20 “Onahaiyema.” huꞋna hua yafema hisuana ani kavala nakaiꞋniꞋa nohugi kefo yama nagupima hanea yamo ani kavala nehie.

21 AniꞋa nehigeꞋna maniꞋa augafa kavaꞋma huana nagaya “Kanale kavakeꞋya hisue.” huꞋna huanagi kefo yamoꞋa nagaipina hanegeꞋna maiꞋna nehue. 22 NaguꞋamoꞋa Anumaya Koti haiya kavafena nehaiye. 23 NehaigenoꞋagi naulaga, nagesa, nayamoꞋa mukiꞋa naugafamoꞋa kefo yama hisaya amakesa huteꞋya nagupima haneno Anumaya Kotifema nehaiya nagu nagesaene tu nehuꞋya naugafamona kefo yamoꞋya avaleꞋya nofipi haꞋyagiꞋya ateteꞋya “Tagai ke havio.” huꞋya nehae. 24 AvoꞋneo kefo kava nehua kano mainoe. Falisua naugafale mainoanagino hana kanomo naugafa alino katigahie? 25 Anumayati Yisasi KalaisiꞋa nagu namena ago aligati-maineafe Anumaya Kotifena aluya huꞋna musena huneꞋatoe. NagaiꞋniꞋa nagu nagesafiti Anumaya Kotina haiya kavala akave nemaloanagi atafa naipamoꞋa kefo yamo akave nemale.

Copyright information for `KMU