Titus 3

Tagaya hetita tokiyaage huta kanale kavakeya hisune.

Mukia veamoya ala Kamani kava vayamogami amaiyaafi maisayafe ali-makafa hisanageya amakai kea akave maleya kanale auava kavakeya hiho. Nagoa veamogami amakia hu haviya hu oamatetama tamaipa falu yapi maiho. Tamaugafa alitama ohaitama mukia veamogamina ali kayone humateho. huka hamapaiyo. Nayona tagayaenena aifonafo lagu tagesa havita Anumaya Koti kea akave omalonageno Satania aye-lavataga higeta lagaiti age lahaye huna kefo yaene taugafamo muse hia yamoene tatafa huno atalako higeta ani nofipi maineta veafe havita haviya humateta alumogami yatefe age lahaye hunageya veamoya lagaila tusiya huya kamea hu-latenayanagita ania huta kame huta mainone. Naa huta mainonanagi lagu tamema aligati-mainea Anumaya Kotia kayone hisuna yamaaene tagaife hau ayamopafi hau-mainea yaene taveli-mainea kanamoa vayi higeno tagu tamena ago aligatimaine. Tagayama fatago kavama humainona yateti tagu tamena ali okatinegi tagaifena agaia hauma hulatenea yateti kefo yatia aye hami-lategeno Alu Aotage Avamumoa haegafa tahaimula ago tamigeta haegafa veane mainone. Mainonageno lagu tamema aligati-mainea Yisasi Kalaisia fali-mainea yateti Anumaya Kotia Alu Aotage Avamula ago ali helafino lamine. Tamineafe Kalaisia agaia kayone hulatenea yateti tagaifena Nagaini fatago veane mainae. huno hu-lateteno maige maige hisuna tahaimula tamineanagita agaima agesunafe tametitia nehuta agava mainone. Mani kemoa kelamagelafa haneafe nagaya musekaa nehugi Anumaya Koti veamogamife mani kea huhaleka hulokiya vaika huo. Anumaya Kotife amakupi malenaya veanea kanale auava ya huya hetiya tokiyaage hisayafe mani kea huhaleka huo. Ani yamoa kanaleya huno mukia veala amaya hugahie. Amaya hugahigi keoke kaoke kene agili kene tototamimo-gami amakile kene kahegi kemofeene hatagetama ke ovai avai ohiho. Ani yamoa tagaila laya huno nago augafa kanale yana otamigahie. 10 Nagoa veamoya mono keleti ke ovai avai huya ali haviya nehisaya veamogamina amakesa alio. Aliteka tole kanalema hisanageya kekama ohavisageka afaa neamataleka kakaveno humato. 11 Naa veamoya Anumayamo kafena neataleya amakaiamima kefo kavama haya yafe amakaiami amakuamoa kaiyekea humatene huta ago havimainone.

Poloa Taitasife Me nago. huno humaine

12 Nagayama Atemasipi Tikikusipi hunatesugeana kagaitega uvayima hisaageka kagaya aupaa nagaitega Nikopolisi kumate eno. Nagaya Nikopolisi kumate tani kotisia kanafina maisua nagesa nehie. 13 Apolosiene kahegi kema havilinea kanoa Senasiene kava hunateka katema visaageka anaya hisanageana nago yafena ati oayeana visae. 14 Tagai veamogamina mukia yaamima omalenesia veala hamamaesayafe kanale aliya alisae. Na kavama hisayana kanale alagaa ayegahae.

15 Nagaienema mainaya veamoya Mainafio? huya hu falu fala hugatae. Anumaya Koti kema aliya amakupi malenayafenagiya tagaifema hamaiya veamo-gamifena Mainafio? huya hae huka hu falu fala humato. Anumaya Kotia kayone hisaya yamaa tamamisie.

Kenia male hano hie.

Nagaini nagia Polonae.
Copyright information for `KMU