1 Peter 2

Ya꞉suku Ba꞉ Godokono Genamoeno Nakola Huiya Hototola

Ba꞉moe ba꞉be mabuma꞉ la꞉godolo da꞉pola꞉na ba꞉bi hiya꞉hiya꞉ kuba hiliyonomo tama꞉mo na꞉miya꞉ta꞉la꞉, ba꞉ma ka꞉na ha꞉da tabo akolamagiminakala꞉, ba꞉gala ma꞉lapila netewa komo na꞉miya꞉pala꞉la꞉, ba꞉gala komopino ilinama꞉ akamaubahalenakala꞉, ba꞉gala tawakalubino mahilo kubahilame talonala. a  La꞉ huiyatiya a꞉lia꞉li gugudimo ba eda꞉ha Godokono Gobogoboeno hido nono nihoma꞉ la꞉ la꞉eno ubi komo konomamo nihatenala꞉, iyo, ba꞉ ba꞉ba ka꞉na la꞉ la꞉eno ka꞉ka꞉ mula꞉ komo hibilo lawema꞉ hibima꞉ midi ipuwalo kapepehoma꞉nemata. Ba꞉ hibila, dopamo tetelo la꞉ Kodawoeno malemale totoma꞉namidate golanomoma꞉ ba꞉bo ga꞉luya꞉mata. b 

Ba꞉bema꞉ la꞉le Ko Ka꞉ka꞉dawa Ya꞉sutamo na꞉pelama꞉la꞉, ebe ba꞉ tawakaluba꞉te kubama꞉ ga꞉late tama꞉mo dihatiya꞉ ba꞉be dawala, huiyatiya Godote ebe hidonomo nakola huiya hototoma꞉ goelo ba꞉bo lawiya꞉. Numa꞉la꞉, ebeno ka꞉ka꞉te la꞉ ipuwalo atumu ba꞉kaitana, ba꞉bema꞉ wadiyala la꞉ pelamete la꞉ ha꞉kiya la꞉ Godotamo na꞉pikamehala꞉, la꞉le ebe adikumino genamoeno hidohido kehama꞉ keda꞉hanama꞉. Ba꞉bene la꞉ ba꞉be genama gulu ebe ba owatidolona ebeno Gobogoboeno talona oko owati komodo malemale ilina ebetamo ikamehopima꞉ beda꞉hanamata, ba꞉bema꞉ la꞉le Ya꞉su Kelisoko ipuwado ebetamo dikamehonakoma, ebete kalakalago la꞉godone buwatenakomene. c  Numa꞉la꞉, Godote ba꞉be komo hawakalima꞉ ebeno Bukalo ba꞉ma ka꞉na goena,

“Na hidonomo nakola huiya abo lawete
Yelusalema ko habalo
Buka ka꞉lamiholedawa, wadiyala ama꞉ niya꞉tawa, Yelusalema haboeno eta mahilo ba꞉ Sayonola.
detenamo
ba꞉be genamoeno hototoma꞉ komidima꞉nemo.
Ba꞉bema꞉ kebe lumagiti ba꞉be dawa hibima꞉ da꞉midimini,
ebete emedena tetelo hilopo komo a꞉kiya꞉tawanamene.” e 
Ba꞉ hibila, la꞉ puya꞉te Ya꞉suku hibima꞉ da꞉midinama, la꞉ iya꞉tawahala ebe ba꞉ Godokono huiya konomo hototoma꞉ eda꞉na. Huiyatiya numa꞉la꞉, komopa꞉te ebe hibima꞉ kamidinaha꞉, ba꞉bema꞉ Godokono Buka tabote ibino ubiha꞉ komo hawakalimima꞉ ba꞉ma ka꞉na goena,

“Genama etepa꞉te tama꞉mo dihati,
ba꞉be hototote huiyatiya genamoeno helo mabuma꞉ eda꞉na.” f 
Ba꞉gala Godokono Bukalo eta tabote ba꞉ma ka꞉na itana,

“Ba꞉moe Kodawa ba꞉ gabo tetelo ditana ba꞉be nakolala,
tawakaluba꞉te ibino kuba ubi komago ba tolame
ebegodolo nato nukamidahalete
ebe hunamo ba꞉bo konegudima꞉na꞉.”
Ba꞉bema꞉ hibila, iba꞉te Godokono tabo hibima꞉ midiha꞉ mabuma꞉ nato ukamidahalete ba꞉bo gudinaka, Godote ibi mabuma꞉ ya꞉lo da꞉goiya꞉ ba꞉ba ka꞉na. g 

Huiyatiya la꞉ hibima꞉ midipino komo hiya꞉nomola. La꞉ ba꞉ Godote ebeno ubilo duwatiya꞉la ba꞉bi tawakalubilata, ba꞉gala la꞉ Ko Gawadalagi Godoko adikumilo ebetamo malemale ilina dikamehonakoma, la꞉ ba꞉ ba꞉bi okopilata. Iyo, la꞉ ba꞉ ebetamo talona oko dowatinama ba꞉bi kapiyuimipilata, ba꞉gala la꞉ ba꞉ Godokono hiya꞉nomo tawakalubima꞉ eda꞉hanamata. Ba꞉ hibila, Godote la꞉ du ipuwane a꞉ka꞉lamiya꞉ta, mabu ebe ubila la꞉le ebeno hidonomo alo ipuwalo ba emedena ebeno hidohido ododili komokomo komopa꞉tamo kolamagiminakoma꞉. h  10 Ba꞉bema꞉ kalakala konomola, la꞉le dopamo tetelo Godokono tawakalubima꞉ keda꞉hanamiha꞉ huiyatiya ka꞉lo la꞉ ba꞉ ebeno gugudilata, ba꞉gala dopamo la꞉ ebeno malemale kiya꞉tawahuya꞉ha꞉ huiyatiya ba꞉ma tetelo ebegodone a꞉lawiya꞉mata. i 

Godoko Hibima꞉ Midipa꞉te Ba꞉moe Hopolo Kapelapima꞉ Deda꞉hana Ba꞉be Komo

11 Naeno hidohido mabuluba꞉la꞉, nale la꞉ betoelameholemata la꞉ ba꞉moe hopolo ba emedehona kapelapima꞉ neda꞉hanala꞉, mabu la꞉ ba꞉ Godokono Hunu Habanapilata. Ba꞉bema꞉ la꞉eno kateneno ubi komamo akapapamila꞉hala꞉, mabu ba꞉bi kuba ubi komate la꞉eno gobogoboeno ka꞉ka꞉go ba alaholoho la꞉ kubahilamema꞉ ewagelena. j  12 Ba꞉gala la꞉le hibima꞉ midiha꞉pa꞉go ba emedena ibino holoholo hapulu hidohido komo kapiya nododilinakuya꞉la꞉, mabu ibi ipuwalo puya꞉te la꞉ kubapima꞉ da꞉ka꞉lamina, iba꞉te la꞉eno hidohido ododili komo ba ulamena la꞉ mabuma꞉ ukui hiya꞉ma꞉ ba꞉bo komidilima꞉na꞉. Iyo, hibila, Godote hopo habanapino komo anagilamelelamema꞉ da꞉pemene, ba꞉be Ko Hegelalo ba꞉bi atu tawakaluba꞉te la꞉eno hidohido ododili komoma꞉ Godokono mahilo kadipatema꞉na꞉. k 

Gabomani Okopa꞉tamo Papamila꞉ha Komo

13 Ba꞉bema꞉ Kodawa Ya꞉suku mabuma꞉ la꞉le Loma habanapino Konomo Gawadalagitamo na꞉papamila꞉hanala꞉, mabu hopo konomolo ebeno helote hibilo bitana. Ba꞉gala ebete komo hiliyonomo hiya꞉hiya꞉ hopamo da꞉noelamiya꞉ ba꞉bi koko gawadubu ba꞉gala ibino komo gabomani okopi, wadiyala la꞉ ibi hiliyonomatamo atumu na꞉kapapamila꞉halenakuya꞉la꞉. Ba꞉ hibila, ba꞉bi dubagodolo helo bitana kuba ododilipa꞉tamo kuba huiya ba ikalame hidohido komo ododilipi hunamo kowadiya꞉paa꞉latelema꞉na꞉. l  15 Ba꞉moe mabuma꞉ Godokono ubi komo ba꞉ma ka꞉na bitana, keba tetelo ebeno hibi komo iya꞉tawaha꞉pa꞉te la꞉ kubapima꞉ da꞉ka꞉lamimina꞉, la꞉le la꞉eno hidohido ododili komamo ibino daedae tabo ga꞉la komo ba꞉bo koduhilamema꞉nemata. m  16 Ba꞉bema꞉ la꞉ Kelisoko ipuwalo tutupima꞉ deda꞉hanama, la꞉ hidamo! La꞉ daedae ukuilo ba꞉ma ka꞉na akaga꞉lala꞉, “Kelisote aeno kuba huiya ya꞉lo uwatea꞉miya꞉, ba꞉bema꞉ ale aeno kuba ubi komokomo gala da꞉kododilima꞉, Godogodone kuba huiya a꞉kalawa꞉ma꞉.” Ao, eba ka꞉naha꞉! Wadiyala la꞉ huiyatiya la꞉eno ape Godotamo ikamehonomo nikamehuya꞉la꞉, la꞉le la꞉eno ododili ipuwalo ebeno huiyaha꞉ okopima꞉ keda꞉hanama꞉. 17 Ba꞉ ba꞉ba ka꞉na la꞉le komo hibima꞉ midipi hiliyonomo malemalelo ba emalagidole Godoko kapiya na꞉tolemenala꞉. Ba꞉gala ba꞉moe hopo konomolo heloma꞉ deda꞉na, ba꞉be Lomanapino Konomo Gawadalagino komoma꞉ la꞉le la꞉eno tepo ipuwalo kuba tabo ga꞉laheno ebeno tutumamo na꞉papamila꞉hanakuya꞉la꞉. Iyo, wadiyala la꞉ ha꞉kiya la꞉ hopamo ba miya꞉te, komo tawakalubi hiliyonomoeno komoma꞉ la꞉eno tepo ipuwoeno ukuilo ibi hunamo na꞉wadiya꞉paa꞉latelenakuya꞉la꞉. n 

Oko Namutuluba꞉tamo Papamila꞉ha Komo

18 Ba꞉bema꞉ koko oko dubate la꞉ pui mana꞉mo duwatiya꞉la, wadiyala la꞉le ba꞉bi dubuino huiyaha꞉ oko kowatihonama꞉ la꞉eno tepo ipuwalo ibino komoma꞉ kuba tabo ga꞉laheno iba꞉tamo oko helonomamo nowatinakuya꞉la꞉. Iyo, oko namutulubi ipuwalo puya꞉te la꞉ da꞉malemalelatelena, la꞉le hidohido oko ibi kapiyatamo owatihoheno, puya꞉te la꞉ kiyahalamelo la꞉tamo da꞉maubahalena, wadiyala la꞉ ba꞉bako oko namutuluba꞉tamo atumu kalakalago na꞉papamila꞉halenakuya꞉la꞉. o  19 Ba꞉ hibila, ama꞉ ba꞉ba ka꞉na ba ewagelena amia꞉no kuba ododiha꞉ tetelo etate ama꞉tamo temeteme dikamemena꞉, Godote ba꞉be komo umiti ama꞉tamo kokalakalama꞉ne mabu ama꞉ amia꞉no tepo kodakoduimilo ebeno ubi komamo na꞉papamiwatanata. 20 Huiyatiya ama꞉ oko kubamo owati ipuwalo namutudawate hiya꞉hiya꞉ temeteme ama꞉tamo dikamehomena꞉, ba꞉ba tetelo ama꞉ amia꞉no tepo kodakoduimilo ko komoha꞉ma꞉ da꞉goemena꞉, ba꞉be mabuma꞉ Godote ama꞉tamo ba꞉ka꞉kalakalamene? Ao, ebeno kalakalate a꞉kitanamene mabu ama꞉ ba꞉ kuba okodawalata, huiyatiya keba tetelo ama꞉ hido oko owati ipuwalo temeteme da꞉lawemena꞉, ba꞉ba tetelo ebeno kalakalate ama꞉tamo hibilo kitanama꞉ne. p 

Ya꞉suti Ebeno Hoe Ipuwalo Koko Temeteme Duwatiya꞉

21 Ba꞉ hibila, Godote la꞉ hibima꞉ midipi a꞉ka꞉lamiya꞉ta, la꞉eno hibima꞉ midi mabuma꞉ ba꞉moe hopoeno temeteme ipuwalo kopola꞉nama꞉. Ba꞉bema꞉ Kelisote la꞉eno ka꞉ka꞉ komula꞉lelamema꞉ ebeno hoe ipuwalo koko temeteme keba ka꞉na kuwatiya꞉, Godoko ubila la꞉ Kelisokono nato bobodo ebe hibilo kota꞉matanama꞉. q  22 Iyo, numa꞉la꞉, Kelisote eta kuba kododiya꞉ha꞉ ba꞉gala ebegodolo eta ha꞉da amiho komo puliyala. r  23 Ba꞉gala kubapa꞉te ebe diduduputimiya꞉ ebete huiyatiya iba꞉tamo iduduputilame tabamo kahuiyuya꞉ha꞉, iyo, ebete iba꞉godone koko temeteme duwatiya꞉, ebete ibi kiyahalamelo iba꞉tamo kuba huiya ikalamema꞉ kagoiya꞉ha꞉. Ba꞉ba tetelo ebete huiyatiya ebeno hibima꞉ midi komo Godotamo ihatiya꞉ ebete ebeno ka꞉ka꞉ komula꞉mema꞉, mabu ebe iya꞉tawuya꞉ galane ba꞉be Kodawate hiliyonomo tawakalubino komo tuputupunomo gabodo kanagilamelelamema꞉ne. s  24 Ba꞉bene Kelisote ha꞉kiya ebeno apa꞉mo aeno kuba ododili komo uwatea꞉mete keha pihigamo ba꞉bo watuya꞉. Ebete ba꞉ba ka꞉na ododiya꞉ mabu ebe ubila ale aeno kuba ododili ipuwalo ha꞉lahate ebeno tuputupu emede ipuwalo kemedehonama꞉. Iyo, hibila, ebete ebeno temeteme uwate komodo la꞉ a꞉hiduilamiya꞉ta, t  25 ba꞉bema꞉ numa꞉la꞉, dopamo tetelo la꞉ hiya꞉hiya꞉ dalatidiholiya꞉ma ba꞉bi sipi-goegoemo emedehonamimata, huiyatiya ka꞉lo Godote la꞉ gala a꞉kamagaheliya꞉ta la꞉eno Hido Sipi-goegoe Ulamedawa kota꞉matanama꞉, ebe ba꞉ la꞉eno tepo ipuwoeno Ukui Buiya꞉minaledawala. u 

Copyright information for `KNVARAMIA