f1:7Ohale 104:4
g1:8Ohale 45:6-7
h1:10-12Ohale 102:25-27
i1:13Ohale 110:1
j1:14Ohale 34:7; 91:11

Hebrews 1

Godokono Tabote Ebeno Gudugodone Atamo Da꞉puluhukuya꞉

Dopamo Godote a Yunapino iniwala꞉tamo komo hiya꞉hiya꞉ gabodo tabo olamaginakui, iyo, ba꞉ba tetelo ebete ebeno ukui hawakalimipi ipuwado ebeno ubi komo behawakalilamenakui. Huiyatiya a eyoni gugudi tetelo ba꞉moe hopoeno kuititi tetete ba tatali, ebete eta hopo lumagi ipuwado tabo poemeheno ebeno Gudugodone atamo tabo a꞉polamagiya꞉. Ba꞉ hibila, dopamo ba꞉be Gudu ipuwado ebete alomo ba꞉gala hopo konomo bododiliya꞉, ba꞉gala ebete ebe a꞉lawiya꞉ hopoeno kuititi tetenomolo hiliyonomo komoeno Namutudawama꞉ keda꞉ma꞉. a  Ba꞉bene ba꞉be Gudu ba꞉ Godokono konomo a꞉la꞉minoeno awagaha komola, ba꞉gala ebete Godokomo ba eda꞉na ibi netewapi ba꞉ kapiyanomola. Ba꞉ hibila, alomo ba꞉gala hopoeno ilina hiliyonomate hidonomamo kopola꞉nama꞉, ebete ebeno helonomo tabamo ibi bulamena. b 

Godokono Guduino Helote Ebeno Nopopino Helo Na꞉gogolena

Numa꞉la꞉, ba꞉be Guduti tawakalubino kuba ododili komo kegebolelamema꞉ gabo da꞉hiduimiya꞉, ebete ba꞉be komone Hunu Habamo odolote, pote ba꞉bolo Helonomo Gawadalagima꞉ deda꞉na ba꞉be Kodawoeno tu hapuamo dito nemediya꞉.
Ba꞉bema꞉ Godote ebeno Gudutamo kebe mahilo kikamiya꞉, ba꞉be mahilote Hunu Haboeno nopopino mahilo hiliyonomo keba ka꞉na ka꞉gogolena, ba꞉ ba꞉ba ka꞉na Guduino helote ibino helo atumu na꞉kagogolena, mabu Nabiwiti ebe Kodawama꞉ komidima꞉ hibinomolo ebe ba꞉bema꞉ lawiya꞉. c 

Ba꞉ hibila, Godokono nopopi hiliyonomo ipuwalo ebete eta kapiya ba꞉ma ka꞉na kakiyamiya꞉ha꞉,

“Ama꞉ ba꞉ naeno Gudulata,
ka꞉lo na ba꞉ amia꞉no Nabiwima꞉ eda꞉mo.”
Ba꞉gala Godote ebeno eta nopodawoeno komoma꞉ ba꞉ma ka꞉na kagoiya꞉ha꞉,

“Nale ebeno Nabiwima꞉ ba eda꞉na,
ebe naeno hibi Guduma꞉ beda꞉namene.” d 
Ba꞉bema꞉ numa꞉la꞉, Godote ebeno dopo Gudunomo ba꞉moe hopamo poemema꞉ da꞉hiduya꞉, ba꞉ba tetelo ebete ebeno komoma꞉ eta tabo ba꞉ma ka꞉na kagoiya꞉,

“Wadiyala naeno nopopi hiliyonomate ebe nadikuma꞉mena꞉.” e 
Ba꞉bene ebeno nopopino komoma꞉ Godote tabo ba꞉ma ka꞉na goiya꞉,

“Nale naeno nopopi huhumu a꞉midilinakomo,
iba꞉te naeno ubi komamo papamila꞉halelo hiya꞉hiya꞉ kotolamema꞉.
Iyo, nale ibi koe powamo ba midilina,
iba꞉te naeno hiya꞉hiya꞉ oko bowatihonamena꞉.” f 
Huiyatiya Godote ebeno Guduino komoma꞉ ebetamo na꞉goiya꞉,

“Ama꞉ hibi Godoma꞉ ba eda꞉na,
amia꞉no Ko Gawadalagi komote
emedena emedena tetelo bitanamene.
Ba꞉bema꞉ ama꞉le amia꞉no tawakalubino komo
tuputupu ukui kapiyamo banagilamelelamenakomena꞉ta, g 
ba꞉gala ama꞉ kuba komo ododima꞉ ubiha꞉ma꞉ ba eda꞉na,
hidohido komo kapiya ododilima꞉
ubi konomamo ihatenata.
Ba꞉moe ba꞉be mabuma꞉ pote amia꞉no Godoma꞉ deda꞉na,
ba꞉be Kodawate komo hopo habanapi uwateheno
ama꞉ kapiya belawiya꞉ta,
iyo, ebete konomo kalakala ama꞉ hunamo a꞉haminuya꞉,
ama꞉le ba꞉be kalakalago
Ko Gawadalagi emede bahilo kolutama꞉.”
10 Ba꞉gala eta tetelo Godote ebeno Gudutamo tabo ba꞉ma ka꞉na kagoiya꞉,

“Pote tupuimi mabuni alomo ba꞉gala hopo konomo
ebeno kokotamo dododiliya꞉,
o Kodawa, ama꞉ ba꞉be Helonomodawalata. h 
11 Ba꞉ hibila, ama꞉le dododiliya꞉la
ba꞉bi ilina hiliyonomate ha꞉kiya kowibohoma꞉na꞉,
pupulino ilinate keba ka꞉na ka꞉kubakubahanaka ba꞉ba ka꞉na,
huiyatiya amia꞉no komo eba ka꞉naha꞉,
ama꞉ emedena tetelo bemedenamena꞉ta.
12 Iyo, ba꞉moe hopoeno ilinate kowibohoma꞉,
ama꞉le amia꞉no ubilo
ibi hiliyonomo tama꞉mo dito komiya꞉tema꞉na꞉ta,
lumagiti uli kaliko pulima꞉
ebeno pakala kaliko tama꞉mo keba ka꞉na kihatenako ba꞉ba ka꞉na.
Ama꞉ huiyatiya hiya꞉ma꞉ a꞉keda꞉mena꞉ta,
mabu emedena emedena tetelo
amia꞉no ka꞉ka꞉te a꞉kawibonamene.”
13 Ba꞉gala ba꞉moe ba꞉ eta komola. Godote ebeno nopopi hiliyonomo ipuwalo eta kapiya ba꞉ma ka꞉na kakiyamiya꞉ha꞉,

“Ama꞉ Ko Gawadalagima꞉ ba eda꞉na,
wadiyala ama꞉ naeno tu hapuamo na꞉pemeda꞉,
ba꞉bene ama꞉go alaholohopi
nale ibi amia꞉no nato a꞉puti bahima꞉ komidilima꞉nemo.” i 
14 Ba꞉bema꞉ numa꞉la꞉, Godokono ubi komote ebeno nopopa꞉tamo keba ka꞉na kitana? Ba꞉ hibila, ba꞉bi gobogobate ebe ba adikumina, ebete ibi hiya꞉hiya꞉ oelamenako, puya꞉te ka꞉ka꞉ mula꞉ komo ebegodone da꞉lawemena꞉ ba꞉bi tawakalubi hidamo konowalubilinama꞉. j 

Copyright information for `KNVARAMIA