a22:1Isi 47:1
b22:2T Mabu 2:9; Isi 47:12; Yow 3:18; Sek 14:8
d22:5Da꞉n 7:18,27; Haw 5:10; 20:6; 21:23,25
h22:11Da꞉n 12:10
i22:12Ais 40:10; Yel 17:10; Haw 2:23
j22:13Ais 44:6; Haw 1:8,17; 21:6
k22:14T Mabu 2:9; 3:22
l22:16Nabas 24:17; Ais 11:1,10; Lom 1:3; Haw 2:28; 5:5
m22:17Ais 55:1; Haw 21:6
n22:18-19Tutumu 4:2; 12:32

Revelation of John 22

Uli Yelusalema Ko Haboeno Ka꞉ka꞉ Tulino Komo

Ba꞉bema꞉ naeno baiditi hiya꞉ma꞉ deda꞉hanami ba꞉be komote wiboheno, nopodawate Godokono wiboha꞉ ka꞉ka꞉ tuli na ba꞉bo mutuinami, ba꞉be beya ba꞉ hido a꞉la꞉minanomola, Godoko ba꞉gala Sipi-goe Deha꞉poto ibino Ko Gawadalagi emede bahini ba puluhukuna, a  ko haboeno tulituli gabodo ba꞉bana neka꞉ka꞉la꞉na. Ba꞉bene ba꞉be tuli dodo hapuhapulu wiboha꞉ ka꞉ka꞉ dikalamena ba꞉bi kehate na꞉la꞉mota꞉hanuya꞉, ba꞉ba꞉te kapiya gogo ipuwalo 12 hiya꞉hiya꞉ manome tetelo gao a꞉nolohonaka ba꞉gala ibino pahate hopo habanapino hiya꞉hiya꞉ tawetawe ba꞉gala temeteme komo hiduilamema꞉ pola꞉na. b 

Ba꞉bema꞉ Godote kebe komokomo kubama꞉ da꞉goena, ba꞉bi komo hiliyonomo ipuwalo eta kapiyate ebeno uli Yelusalema haba konomolo a꞉kitanamene, iyo, ba꞉be habate talonanomoma꞉ eda꞉lo Godokono okopa꞉te ebe ba adikumina, ebe ba꞉gala Sipi-goe Deha꞉poto ibino Ko Gawadalagi emede bahiti ba꞉bolo bitanamene. Ba꞉ hibila, Godote ba꞉bi okopino wato kala꞉mo ebeno mahilo dopamo a꞉miya꞉teholiya꞉, ba꞉bema꞉ iba꞉te ibino baidinomamo ebeno holoholo kumima꞉na꞉. c  Iba꞉te ba꞉bolo ba emedena Kodawa Godoko kapiyate ibino aloma꞉ eda꞉te hopo konomote gala a꞉kadunakamene, ba꞉bema꞉ hegeloeno alo ba꞉gala wuikino aloma꞉ ubi gala miya꞉teheno iba꞉te emedena emedena tetelo koko gawadubuma꞉ eba꞉go beda꞉hanamena꞉. d 

Tete Tatalila Ya꞉suti Hopo Habamo Gala Kakapema꞉ne

Ba꞉bene na Yonete ba꞉moi hiliyonomo komo ulame da꞉wibohui, ba꞉ba tetelo Godokono nopodawate natamo na꞉goi, “Ba꞉moi tabo komokomo ba꞉ hibinomola, iyo, kebe lumagiti ama꞉godone dulihomene, wadiyala ebete hibima꞉ na꞉midila꞉mene. Hibila, Kodawa Godote ebeno Gobogoboeno helo ebeno ukui hawakalimipa꞉tamo keba ka꞉na ka꞉poemenako, ebete ba꞉ ba꞉ba ka꞉na na hopo habamo poename, tete tatalila kebe komate dikulihomena꞉ ba꞉bi komokomo nale ebeno okopi kopiya꞉tulamema꞉. e  Iyo, Ya꞉suti tawakaluba꞉tamo ba꞉ma ka꞉na goena, ‘Mu numitota꞉la꞉, tete tatalila na ba꞉ kopema꞉nemo!’”

Ba꞉bema꞉ na Yonete goemo, puya꞉te ba꞉moe bukoeno tabo komamo da꞉papamila꞉halemena꞉ iba꞉te na꞉kalakalahamena꞉, mabu ba꞉moi tabo komokomo ba꞉ Godote hopo habamo ikulihoma꞉ a diya꞉tua꞉mehui ba꞉moi ba꞉bi komokomola. f 
Iyo, na ba꞉ Yonete, nale ba꞉moi komokomo ulame komo ba꞉gala Godokono nopodawoeno tabo uliho komo da꞉wibohui, ba꞉ba tetelo nale ba꞉be nopodawa adikumima꞉ ebeno nato mabamo dito guimo. g  Huiyatiya ebete natamo na꞉goi, “Ao, ama꞉ na akadikunama꞉la꞉! Na ba꞉ ama꞉ ba꞉gala komo Godokono ukui hawakalimipi ekaki huiyala, mabu na Godokono huiyaha꞉ okodawa etala, ba꞉gala la꞉le ba꞉moe bukoeno tabamo keba ka꞉na ka꞉papamila꞉haleonama, na ba꞉ ba꞉ba ka꞉na kapapamiwatanamo. Ba꞉bema꞉ wadiyala ama꞉ Godoko kapiya nadikuma꞉.”

10 Ba꞉bene nopodawate ebeno tabo moga꞉melo natamo gala na꞉kagoi, “Tete tatalila ba꞉moe bukoeno tabo komokomate hibilo kikulihoma꞉na꞉, ba꞉bema꞉ wadiyala ama꞉ ba꞉moi komo ugumuilihino tawakalubi hiliyonomatamo na꞉hawakalilamiya꞉. 11 Huiyatiya hopo habanapi ipuwalo puya꞉te kuba komokomo ba꞉gala dalowa꞉ komokomo dododilinaka, ba꞉bakobako tawakaluba꞉te ukui hiya꞉ma꞉ midilihino hopoeno kuititi teta꞉mo atu komokomo nododilinakamena꞉. Ba꞉gala puya꞉te tuputupu komokomo dododilinaka ba꞉gala hidohido talona ipuwalo demedehona, ba꞉bakobako tawakaluba꞉te kuba gabamo emogabuimi komamo gudihino iba꞉te atu hidohido komo nododilinakamena꞉.” h 

12 Ya꞉suti tabo ba꞉ma ka꞉na goena, “Mu numitota꞉la꞉, tete tatalila na ba꞉ kopema꞉nemo. Ba꞉bema꞉ tawakaluba꞉te kebe komokomo dododilinakui, nale ba꞉bi komo da꞉panagilamelelamemo ibi hiliyonomatamo huiya modobolo kopikalameholema꞉nemo. i  13 Na ba꞉ Mabula ba꞉gala na ba꞉ Kuititila, iyo, na ba꞉ Dopo Hapula ba꞉gala Gala Hapula! j 

14 “Ba꞉bema꞉ puya꞉te ibino ga꞉ga꞉ga꞉ kaliko dukulalenaka ba꞉ba꞉te na꞉kalakalahamina꞉, mabu na Kodawate iba꞉tamo modobo tabo kogoema꞉nemo iba꞉te naeno ko habamo hibi gigihodo pa꞉pa꞉la꞉hate wiboha꞉ ka꞉ka꞉ dikalamena ba꞉be kehane gao kopenahama꞉. k  15 Huiyatiya gahagaha huiya tawakalubi na Kodawate ibi koduhilamema꞉nemo iba꞉te naeno ko habamo a꞉kapa꞉pa꞉la꞉hamena꞉. Iyo, kuba hilopo komokomo ododilipi ba꞉gala giwali iya꞉tawahapi, puya꞉te kamena pilo ba꞉gala dubu pilo dododilina, puya꞉te komo tawakalubi anakapulamema꞉ dewagelena ba꞉gala puya꞉te ida꞉da꞉li dadikulamena ba꞉gala puya꞉te ha꞉da amiho tabo kalakalago dolamagimina, ibi hiliyonomo ipuwalo eta kapiyate naeno habamo a꞉kapa꞉pa꞉gamene.

16 “Na ba꞉ Ya꞉suti, Da꞉ibidikono galanepi ipuwalo Ko Gawadalagima꞉ deda꞉namo ba꞉betela, iyo, na ba꞉ Huli Olokila mabu uli hegela owaloho tetelo na konomamo a꞉la꞉minanakomo. Ba꞉moe ba꞉be mabuma꞉ nale naeno nopodawa la꞉ hiya꞉hiya꞉ sose tawakaluba꞉tamo a꞉poememo, la꞉le ba꞉moi komokomo hidamo kiya꞉tawahama꞉.” l 

17 Ba꞉bema꞉ Sipi-goe Deha꞉potoeno Gobogobote ba꞉gala ebeno Kamena iba꞉te ebetamo kapimilo ga꞉lana, “Wadiyala, ama꞉ na꞉pa꞉!”

Ba꞉bema꞉ puya꞉te ba꞉moe tabo dulihomena꞉, wadiyala ibi hiliyonomate ebetamo atumu na꞉kaga꞉lamena꞉, “Wadiyala, ama꞉ na꞉pa꞉!”

Ba꞉bene beya kapete pui dulamena, wadiyala ba꞉ba꞉te ibino ubilo Sipi-goe Deha꞉pototamo na꞉pelama꞉mena꞉, iba꞉te ebeno wiboha꞉ ka꞉ka꞉ beya huiyaheno kopenihoma꞉. m 

Yonekono Kuititi Tabo Buka Ka꞉lamiholedawatamo Da꞉goiya꞉

18 Ba꞉ hibila, ba꞉moe bukoeno tabo komokomo ba꞉ Godokono ubilo hopo habalo dikulihomena꞉ ba꞉bi komokomola. Ba꞉bema꞉ puya꞉te ba꞉moi tabo dulihomena꞉, na Yonete iba꞉tamo kodakoda tabo ba꞉ma ka꞉na goemo, kebe lumagiti ba꞉moe buka kubahimima꞉ eta hiya꞉ tabo kapiya deha꞉potonomo ba꞉moe bukamo dihatemene, Godote ebetamo kuba huiya kikamema꞉ne, iyo, ba꞉moe buka ipuwalo kebe koko temeteme komate hopo habanapa꞉tamo pelamema꞉ da꞉hawakalilamena, Godote ba꞉bi atu temeteme ebetamo hibilo kopoelamema꞉ne. n  19 Ba꞉gala kebe lumagiti ba꞉moe buka kubahimima꞉ eta hiya꞉ tabo kapiya deha꞉potonomo ba꞉moe bukane dito degebolemene, Godote ebegodone ebeno hidohido komo kuwatemema꞉ne, iyo, ebete Godokono talona haba ipuwamo a꞉kana꞉pa꞉gamene ba꞉bema꞉ ebete wiboha꞉ ka꞉ka꞉ dikalamena ba꞉be kehoeno gao a꞉kanenamene.

20 Ba꞉bema꞉ Ya꞉suti ba꞉moe bukoeno tabo komokomo hiliyonomo hibinomoma꞉ goelo ebe ha꞉kiya ba꞉ma ka꞉na goena, “Hibila, na tatalila kopema꞉nemo!”

Ba꞉bene na Yonete huiya tabo na꞉kagoemo, “Ba꞉ba꞉la! Kodawa Ya꞉su, ama꞉ na꞉pa꞉!” o 

21 Wadiyala Kodawa Ya꞉sukunu malemale komote ebeno tawakalubi hiliyonomagodolo nitanamene. Ba꞉moe ba꞉ naeno tabo kuititila. Ba꞉ba꞉la.

Copyright information for `KNVARAMIA