Romans 16

Polote Leta Kuititi Hapulu Nolata Tabo Komokomo Ebeno Mabuluba꞉tamo Dolamagiya꞉

Ba꞉bema꞉ a hibima꞉ midipino naniko Pibikono komoma꞉ na Polote la꞉ begoelamemata, ebe ba꞉ Senekiliya haboeno sose watowatopi ipuwalo eta hido owalubi kamenama꞉ eda꞉na. Ebete la꞉tamo da꞉puluhukumini, wadiyala la꞉le Kodawoeno mahilamo ebe kalakalago ba lawe, eta modoboha꞉ komo ebegodolo dumima ebetamo dito nikamiya꞉la꞉, mabu Godokono tawakaluba꞉te ba꞉bako ododi komodo ebeno hidohido ga꞉limapi gugudima꞉ eda꞉hana. Ba꞉ hibila, dopamo komo hiliyonomo tetelo na ba꞉gala komo hiliyonomo tawakalubi ebete a hidamo owalubinakui.

Ba꞉gala nale Pilisilako Akuilako iba꞉tamo nolata tabo bepoememo, hibila, iba꞉te Ya꞉su Kelisoko ipuwalo nago hido oko bowatinaka. a  Iyo, eta tetelo iba꞉te na mabuma꞉ ibino ka꞉ka꞉ atulatelema꞉ na꞉ga꞉luya꞉ ba꞉be komo ba꞉ ko komoha꞉, ba꞉bema꞉ ibino katene apa꞉mo tatalila ha꞉la, ba꞉be mabuma꞉ na ba꞉gala Yuha꞉pino sose tawakalubi hiliyonomate iba꞉tamo na꞉kalakalaha-nama꞉. Ba꞉gala kebe hibima꞉ midipa꞉te ibino genamalo da꞉kapiyuiminaka, naeno nolata tabo iba꞉tamo atumu na꞉kapoememo.

Ba꞉gala naeno hidonomo lumagi Epinitasitamo nolata tabo bekapoememo, ebe ba꞉ A꞉isiya hopo konomolo Kelisoko hibima꞉ midipi ipuwalo dopo lumagima꞉ ediya꞉.

Ba꞉gala naeno nolata tabo Ma꞉litamo na꞉kapoememo, ebe ba꞉ la꞉ mabuma꞉ oko helonomamo dowatinami ba꞉be kamenala.

Ba꞉gala naeno komo Yunapi dubu A꞉ndolonaikasiko ba꞉gala eta kamena Yuniyasiko, iba꞉tamo naeno nolata tabo atumu na꞉kapoememo. Iba꞉te Ya꞉sukunu oelamepi ipuwalo kokopima꞉ eda꞉hana, hibila, iba꞉te dopamo nago du genamalo emedenama꞉, ba꞉gala nale Kelisoko hibima꞉ midihino iba꞉te dopamo ebetamo ohobiliya꞉.

Ba꞉gala A꞉mapiliyatasitamo naeno nolata tabo bekapoememo, ebete aeno Kodawa ipuwalo naeno hido hopodalagima꞉ eda꞉na.

Ba꞉gala naeno nolata tabo Ebanasitamo na꞉kapoememo, ebe Kelisoko ipuwalo ago oko bowatina, ba꞉bene naeno eta hido lumagi Sta꞉ikisiko ebete atumu naeno nolata tabo uliti na꞉lawa꞉mene.

10 Ba꞉gala Apilisitamo naeno nolata tabo bekapoememo, ebete ebeno Kelisoko ta꞉mata komo toleheno ya꞉lo hawakaliminomo hawakalimiya꞉.

Ba꞉gala Alistabulasikono genama gunapa꞉tamo naeno nolata tabo atumu na꞉kapoememo.

11 Ba꞉gala naeno eta Yu lumagi Helodiyanatamo naeno nolata tabo bekapoememo.

Ba꞉gala Nasisasikono genama gunapi ipuwalo puya꞉te Kodawa Kelisoko hibima꞉ midipima꞉ deda꞉hana, nale naeno nolata tabo iba꞉tamo atumu na꞉kapoememo.

12 Ba꞉gala Taipinako Taiposako iba꞉tamo naeno nolata tabo bekapoememo, ba꞉moi kamenakamenate Kodawatamo oko hidamo owatina.

Ba꞉gala nale naeno hidonomo lumagi Pesisitamo naeno nolata tabo atumu na꞉kapoememo, ebe ba꞉ Kodawatamo oko helonomamo dowatinami ba꞉be eta kamenala.

13 Ba꞉gala Lupasitamo naeno nolata tabo bekapoememo, ebete Kodawatamo oko heloamo ba owatina hidonomo mahilo ba꞉bo lawiya꞉, ba꞉gala ebeno menokote atumu naeno nolata tabo uliti na꞉lawa꞉mene, mabu ebete na ebeno eta guduma꞉ midiniya꞉. b 

14 Ba꞉bene Asinikitasiko ba꞉gala Pelegoniko, Hemisiko ba꞉gala Patobasiko, ba꞉gala eta dubu Hemasiko, ibi ba꞉gala iba꞉go demedena nale ba꞉bi hibima꞉ midipi hiliyonomatamo atumu naeno nolata tabo bekapoememo.

15 Ba꞉bene Pologasiko ba꞉gala Yuliyako, Neliyasiko ba꞉gala ebeno ekawi bohele, iyo, Olimapasiko atumu ba꞉gala Godokono komo hiliyonomo tawakaluba꞉te iba꞉go demedena, iba꞉tamo nale naeno nolata tabo bekapoememo.

16 Ba꞉bene la꞉ da꞉kapiyuimima, wadiyala la꞉ hiliyonomo etapa꞉te etapino kokoto uwatehuilo na꞉pa꞉watamehuiya꞉la꞉. Ba꞉ hibila, komo hiya꞉hiya꞉ sose tawakalubi hiliyonomate ibino nolata tabo la꞉tamo poelama꞉. c 

Polote Ebeno Kuititi Iya꞉tulame Komokomo Dolamagiya꞉

17 Naeno hibima꞉ midipi ekaka꞉la꞉, nale la꞉ koamo goeholamemata, la꞉ hidamo! Puya꞉te hibima꞉ midipi ipuwalo anagiya꞉mida komokomo ba ododili komopino hibima꞉ midi komo da꞉kubahilamenaka, la꞉ iba꞉go kapiyama꞉ akeda꞉hala꞉. Ba꞉ hibila, la꞉le hido ukuia꞉go dopamo duwatiya꞉ma, iba꞉te ba꞉bi hidohido iya꞉tulame komago alaholohona, d  18 ba꞉bema꞉ puya꞉te ba꞉bako kuba komokomo dododilina, iba꞉te aeno Kodawa Kelisotamo hibi oko owatihoheno, ibino kateneno kuba ubi komokomo kapiyamo papamila꞉hana. Ba꞉bene puya꞉te kuba ododili iya꞉tawaha꞉ gugudimo demedena, iba꞉te ba꞉bako tuputupupi ha꞉da amiho mulu komodo ba awagaminalena ibino tepo ipuwoeno ukui ba꞉bo kubahilamenaka. e  19 Huiyatiya la꞉eno komo eba ka꞉naha꞉. Iyo, komo tawakalubi hiliyonomate ya꞉lo ulihuya꞉, la꞉le Kelisokono hibi tabamo da꞉papamila꞉hanama, ba꞉bema꞉ la꞉ mabuma꞉ na koamo kalakalanamo, ba꞉gala na ubila la꞉ mulu ukuido hidohido komo kapiya ba emalagidolena, kuba ododili iya꞉tawaha꞉ gugudimo nemedenala꞉. f 

20 Ba꞉bene tawakaluba꞉tamo hete dikalamena, ba꞉be Godote tete tatalila Saitanako la꞉eno nato mabamo a꞉da꞉nate, la꞉le ebe natamo ba꞉bo komikitama꞉nemata. Wadiyala Kodawa Ya꞉sukunu malemale komote la꞉godolo nitanamene. g 

21 Ba꞉bene nago oko kapimilo dowatina, ba꞉be hidodawa Timotiti naeno komo Yu mabuluba꞉go Lusiyasiko ba꞉gala Ya꞉isoniko ba꞉gala Sosipatako, iba꞉te ibino nolata tabo la꞉tamo poema꞉. h 

22 Ba꞉gala eta komo. Na Tetiyasiti Poloko mabuma꞉ ba꞉moe leta tabo a꞉miya꞉temo, ba꞉ma ka꞉na nale aeno Kodawoeno mahilamo naeno nolata tabo atumu la꞉tamo na꞉kapoememo.

23 Ba꞉gala Ga꞉iyasiti ebeno nolata tabo bekapoeme, ebeno genamamo sose tawakaluba꞉te pekapiyuiminaka, ba꞉gala na Polote eba꞉go ba emedena ebete na hidamo owalubininako. Ba꞉bene ba꞉moe ko haboeno gabomani hapulu mani dumina ba꞉be dubu Elastasiko, ebete aeno hibima꞉ midi ekawi Katasikoba꞉, iba꞉te la꞉tamo ibino nolata tabo atumu na꞉kapoema꞉. i 

24 Wadiyala aeno Kodawa Ya꞉su Kelisokono malemale komote la꞉ hiliyonomagodolo nitanamene. Ba꞉moe tabo ba꞉ hibinomola, ba꞉ba꞉la.
Lom 16:24 komoeno tabo Polote ebeno letamo kamiya꞉tiya꞉ha꞉, huiyatiya ebeno leta ododi gala hapuni eta hibima꞉ mididawate miya꞉tiya꞉.


Polote Leta Kuititi Hapulu Godoko Da꞉milimihuya꞉

25 Ba꞉bema꞉ wadiyala a Godoko kawagaminuya꞉! Na Polote Ya꞉su Kelisoko mabuma꞉ kebe Hido Tabo dolamaginakomo, Godote modobola ba꞉be hido komamo la꞉ hibima꞉ midi ipuwalo kodakoduilame. Ba꞉ hibila, ebete dopamo tete ga꞉ga꞉nomolo kebe hibi komo dugumuinami, ba꞉ma tetelo ebete ba꞉be komo ba hawakalimina na ba꞉bema꞉ olamaginakomo. k  26 Iyo, Godokono ukui hawakalimipa꞉te ebeno Bukamo dopamo da꞉miya꞉tenakui, ba꞉bi tabo komokomone ebeno hibi komote ba꞉ma tetelo ba꞉ na꞉hawakalana, ba꞉bema꞉ Wiboha꞉ Ka꞉ka꞉ Godote a ebeno okopi na꞉tutumua꞉tena, ale ebeno hibi komo hopo habanapi hiliyonomatamo konehawakalimima꞉, iba꞉te ebe hibima꞉ ba midina ebetamo kopapamila꞉halenama꞉.

27 Ba꞉bema꞉ Mulunomodawa ba꞉ Godoko kapiyala. Wadiyala ebete Ya꞉su Kelisoko ipuwado awagaha komo lawete, ba꞉bene ba꞉be hido komote emedena emedena tetelo ebegodolo nitanamene! Ba꞉moe ba꞉ naeno tabo kuititila. Ba꞉ba꞉la.

Copyright information for `KNVARAMIA