1 Corinthians 1

Na Polotela, Ya꞉su Kelisote ebeno sosi wagilima꞉ iyaiya opamo daliboliya, ebe wokopi magumulo na idila mabu Godote ebeno ubilo na ebema꞉ ka꞉na꞉miya. Na ega꞉walo a nanitabokobi midipino ekawi Sostenisiko, ale la꞉ piyate Kolini duliyomololo Godokono sosi epoma꞉ deda꞉wenama, iyo, ebete Ya꞉su Kelisoko magumulo la꞉ kebe epate ebeno wade-talenapima꞉ keda꞉wenama꞉ deka꞉la꞉mitia, ale me leta la꞉tamo paliboma꞉. Ega꞉walo piyate iyaiya opolo eba ilukulionalo aimano Kawodawa Ya꞉su Kelisote ibi kowalubilima꞉ ebeno mailo deka꞉minaka, me leta ibi bilibilinomatamo atumu na꞉ka꞉toamene, mabu ibino Kawodawa ega꞉walo aimano Kawodawa, ebe kapiyala.

Modobola aimano Nabiwi Godoko ega꞉walo Kawodawa Ya꞉su Kelisoko iba꞉te ibino nilakapo tanalo ega꞉walo milo tanalo la꞉tamo nikalaema꞉ta.

Polote Kolini Sosi Epono Tanaloma꞉ Kalakala Tabo Godotamo Dadipatiya

Tete bilibilinomo epetapilo na la꞉imano tanaloma꞉ Godotamo kalakala tabo adipatenakomo, mabu ebete Ya꞉su Kelisokono woko magumudo ebeno nilakapo tanalo la꞉tamo nanitabonomolo ikalamiata. Numa꞉la꞉, la꞉ Kelisoko magumulo eba ilukulinalo la꞉imano tepo magumuno walubi tanalo bilibilinomo ebegodone gito uwatimata, ebema꞉ ebeno elawo ega꞉walo iyatawa tanalo la꞉godolo ba꞉pola꞉na, la꞉le iyaiya tete bilibilinomolo ebeno tabo wadenomamo ka꞉kiyawawenakoma꞉ ega꞉walo ebeno woki wadenomamo kawokalima꞉wenakoma꞉. Nanitabola, ale Kelisokono tanalo la꞉tamo da꞉pa꞉kiyawaima꞉, Godote ebe tabo la꞉ Kolini sosi epono tepo magumamo iyatilametate ebo kodakodaimi. Ebene aimano Kawodawa Ya꞉su Kelisokono tanalo awokalimi tete ka꞉pema꞉ la꞉le kalakalago eba makopelenalo, ebeno Uliyanate ebeno woko kosiyodilonama꞉ kebe iyaiya elawo epatamo kikalamenale, la꞉le ebe walubi tanalo bilibilinomo ebo uwatimata, iyo, ebe gito ikalame tanalo magumulo idi kapiya lawea꞉ tanalote la꞉godolo kitana꞉. Ebema꞉ kalakala kawonomola, mabu Godokono osiyodilole tanalo bilibilinomo magumulo ebe nanidawanomola. Numa꞉la꞉, ebete la꞉ nanitabonomolo eka꞉la꞉miata, la꞉le tuputupupinomoma꞉ eba eda꞉onalo Kawodawa Ya꞉su Kelisokono Kawo Egelalo la꞉le ebeno ololo apuamo eba kunu ka꞉nemaimiomamota. Ebema꞉ nanitabola, la꞉le la꞉imano nanitabokobi midi magumulo uwomu teta꞉mo kodakodalo kelamota꞉wenama꞉ ebete la꞉ wadenomamo ba꞉buiyalatelenakoma꞉ta, iyo, ebete ebeno ubi iyalo iyatiya la꞉le ebeno Gudago kapimiya kalakalago kilukula꞉wenama꞉, ebe Gudu ebe aimano Kawodawa Ya꞉su Kelisotela. a 

Kolini Sosi Epo Magumulo Anagiyamida Tanalate Demaimiya

10 Naimano nanitabokobi midipi ekakiala꞉, nale Kalowikono moto epagodone tabo ma kunu olowimo, iyaiya apaminateui tanalate la꞉godolo ba꞉pola꞉na. Ebema꞉ aimano Kawodawa Ya꞉su Kelisokono mailamo nale la꞉ ma kunu analemata, la꞉ Godokono ubi tanalo kapimiya kosiyodilola꞉wenakoma꞉ woki kapiya nelawenakiyala꞉ ebakobako iyaiya anagiyamida tanalate la꞉ magumulo pola꞉nakapoma꞉, iyo, modobola la꞉ la꞉imano tepo magumulo woki kapiyanomoma꞉ neda꞉onala꞉. b  12 Numa꞉la꞉, naimano ubia꞉ tanalo ebe ma kunula. La꞉imano sosi taneba magumulo la꞉ epetapi bilibilinomate iyaiya daedale woki tabo ma kunu gelanakomata, idawate na Polokono tanebadawama꞉ bege, idawate na Apolosikono tanebadawama꞉ bege, ebene idawate atumu na Pitakono
Buka ka꞉la꞉mioledawa, modobola a꞉ma꞉ niyatawa Pitakono mailo idi ebe Kipasetela.
tanebadawama꞉ ba꞉kege, ega꞉walo idawate atumu ebeno amama magumulo na Kelisokono tanebadawama꞉ kegenako. d 

13 Eiye! Kelisokono sosite ebeno ape kapiyama꞉ eba eda꞉nalo, la꞉ epetapiate ebe ape iyaiya anagilaema꞉ wagelenamata! La꞉ epetapi naimano tanebapima꞉ degelawenama, na ubia꞉nola. Numa꞉la꞉, na Polote la꞉ mabuma꞉ kewa olotolowalo ka꞉iya꞉, ebe mabuma꞉ la꞉le la꞉imano obamo waduba꞉midaole tanalo delawa꞉ima, ebe tanalo Kelisokono mailamo laimata, naimano mailamoa꞉! 14 Iyo, naimano kalakala bitana, mabu nale la꞉ obamo kowaduba꞉midaoleta꞉ wiyasiya la꞉ bilibilinomo magumulo Kalisipasiko ega꞉walo Ga꞉iyasiko ebe dubu netewanomo waduba꞉midaolimo. e  15 Ebema꞉ la꞉ bilibilinomo epetapi magumulo idite ka꞉modobona꞉ mako daedale tabo gema꞉, obamo aduba꞉mida magumulo na Polokono waloma꞉tadawama꞉ edimo. 16 Iyaiya! Woki idi natamo ka꞉ma꞉ a꞉ka꞉pe, ma kunu la꞉ magumulo nale Stepanasiko ebeno moto epago atumu obamo a꞉kowaduba꞉midaolimo, ebene la꞉godolo idawa da꞉ba꞉lutale nale ebe obamo daduba꞉midimo, wiyasiya ebe dawano tanalo na nipo malagidilutamo. f 

17 Nanitabola, Kelisote na iyaiya epatamo kaliboniya꞉ nale ibi obamo ka꞉nowaduba꞉midaolema꞉, ao, ebe wiyasiya na ebeno Wade Tabo kiyawaoma꞉ aliboniya. Numa꞉la꞉, ebe Tabono elawo tanalo ebe Kelisote kewa olotolowalo da꞉iya ebe tanalono elawo awokalimi tanalola, ebema꞉ nale me opo epono iyaiya mulo tabamo Wade Tabo kiyawao modoboa꞉, mabu kebe lumagite ebe tabo me opono mulo tanalamo da꞉kiyawaomene, Kelisokono a꞉e tanalono elawote ebe tabo kiyawao magumulo nanitabolo akawokalamene.

Kelisoko Ebe Godokono Elawo Ega꞉walo Mulo Awokalilamedawala

18 Nanitabola, piyate ibino igilo mula꞉ gabo anaetoamida magumulo Saitanakono ele gabo dodidina, iba꞉te nemalagidilona nale Kelisokono a꞉e tanaloma꞉ da꞉kiyawaonakomo ebe tabo ebe daedale woki tabola. Wiyasiya a piyate aimano igilo mula꞉ tanalo laema꞉ nanitabokobi midi gabodo da꞉tolamenama꞉, aimano wokilo ebe tabo Godokono elawo awokalimi tanalola. g  19 Ebe mabuma꞉ Godote ebeno Bukalo tabo ma kunu gena,

“Me opopiate kebe epo ibino mulopima꞉ degelana,
nale ebe dubuno iyaiya mulo tanalo ka꞉kubailaemamo.
iyo, iba꞉te sukulu magumulo kebe kawokawo tanalo kiyatawaiye,
nale kegemamo ebe tanalo kawokawo tanaloa꞉
ebema꞉ iyabaiamo gito kalomomamo.” h 
20 Me tabono magumu ma kunula, me opote uwomu teta꞉mo nemaiga꞉no epo bilibilinomo magumulo mulodawa kapiya idite nanitabolo a꞉kokolinamene, iyo, ibino kawokawo sukulu magumulo la꞉le iyatawadawanomo kapiya kuma꞉wenakoa꞉, ega꞉walo gabamani apulo dapaminateuinaka iba꞉te ibino daedale wokino tabo kapiya kiyawaonaka. Ebema꞉ nanitabola, me opo epate kebe tanalo wadewade mulo tanaloma꞉ degelana, Godote ebe tanalo bilibilinomono daedale tanalo iyalo awokalimiya! i  21 Numa꞉la꞉, Godote ebeno nanitabo mulo tanalodo gabo odiyobiya, me opo epo a꞉ka꞉tuwa꞉ ibino mulo wokino tanalodo ebeno nanitabo tanalo kiyatawaoma꞉. Ebe tetelo ebete wiyasiya ebeno ubi tanalo ma kunu iyatiya, ale epatamo kebe Wade Tabo ka꞉kiyawaonakoma꞉, ebe Tabo iba꞉te aimano daedale wokino taboma꞉ degelana, Godote ebe Tabo awokalimi tanalodo nanitabokobi midipino igilo nanitabonomolo na꞉mula꞉lelamena. j  22 Nanitabola, Yu epono tanalo ma kunula, ibi epetapi bilibilinomate negelana, iba꞉te Godokono elawo awokalimino anoano tanalo nanitabolo dulaema꞉na꞉ ebeno tabo nanitabokobi ebo ka꞉midima꞉na꞉. Wiyasiya Yua꞉pino tanalo iyanomola, ibi epetapi bilibilinomate negelana, kebe tetelo iba꞉te tabo idi olowio tanalodo me opono iyaiya mulo tanalo diyatawaoma꞉na꞉, iba꞉te ebe tabo nanitaboma꞉ ebo ka꞉midima꞉na꞉.

23 A wiyasiya ebe nanitabokobi midia꞉pino iyaiya kubakuba wokiamo tudila꞉oa꞉no, Kelisote kewa olotolowalo da꞉iya ebe tanalo kawo tanalonomoma꞉ eba gelanalo ebe tabo epatamo ebo kiyawaonakoma꞉. Ebe mabuma꞉ nanitabokobi midia꞉pi magumulo Yu epono tanalo ma kunula, iba꞉te Wade Tabo olowiolo anoano tanalo idi umia꞉no agowa ebo ukamidaolenaka, ega꞉walo Yua꞉piate atumu ebe Taboma꞉ ubia꞉noma꞉ eba keda꞉olo daedale woki tabono tanaloma꞉ ebo malagidilonaka. k  24 Wiyasiya kalakala kawonomola, Yu epo ega꞉walo Yua꞉pi magumulo Godote kebe epo ebeno gudima꞉ eda꞉oma꞉ deka꞉la꞉miya, iba꞉te Wade Tabo olowio tetelo nanitabokobi eba midilo ma kunu ebo gelanaka, nanitabola, Kelisoko ebe Godokono elawo ega꞉walo ebeno mulo awokalilamedawala. l  25 Iyo, numa꞉la꞉, Godokono osiyodilole magumulo me opo epate kebe tanalo daedale wokima꞉ kegelane, ebe tanalono mulote ibi bilibilinomono mulo tanalo nodoilina, ega꞉walo Godokono osiyodilole magumulo iba꞉te kebe tanalo elawoa꞉ tanaloma꞉ kegelane, ebe tanalono elawote atumu ibi bilibilinomono elawo na꞉kodoilina. m 

26 Ebema꞉ naimano nanitabokobi midipi ekakiala꞉, Godote la꞉ ebeno gudima꞉ eda꞉oma꞉ deka꞉la꞉mitia, ebe kalakala tetete pemaiga꞉no la꞉ dopamo kebako epoma꞉ keda꞉wenaima, modobola la꞉ ebe tanalo wadenomamo nemalagidilala꞉. Nanitabola, la꞉ nanitabokobi midipi bilibilinomo magumulo dopamo kapiyakapiyate me opo epono mulo wokino tanalamo ega꞉walo elawo tanalamo ega꞉walo dogodogo inamabu uwate tanalamo kawokawopima꞉ eda꞉onaimata. Iyo, la꞉ kapiyakapiyanomate Wade Tabo kalakalago eba lawelo, wiyasiya la꞉imano epo magumulo mulopi ega꞉walo elawoelawopi ega꞉walo inamabu dogodogopi ibi epetapi bilibilinomate ubia꞉noma꞉ ebo eda꞉iya. n  27 Numa꞉la꞉, me opo epate kebe epo muloa꞉pima꞉ ega꞉walo dologala epoma꞉ degelana, iyalo tetenomolo Godote ebe eponomo uwatiya, mabu ebete ebeno ubi ebo iyatiya ebe osiyodilo tanalodo me opo epono mulopi ega꞉walo kawokawopiatamo ilipo kikalaema꞉. 28 Iyo, me opo epate kebe epo kubakubapima꞉ ega꞉walo epoa꞉ma꞉ degelana, Godote ebako epo ebeno gudima꞉ keda꞉onama꞉ uwatiya, mabu ebe ubila ebe ebeno osiyodilo tanalodo kebe iyaiya tanalo me opo epate wadewadenonomoma꞉ kegelane, ebe tanalo bilibilinomate olopoligote ebete ibino modoboa꞉ tanalonomo ebo kawokalilaemene. 29 Ebema꞉ nanitabola, me opo epo bilibilinomate Godokono ololo apuamo da꞉nemaimioma꞉na꞉, ibi magumulo idi kapiyate a꞉ka꞉modobomene ebe a꞉ka꞉tuwa꞉ ebe kowalogoma꞉. o 

30 Numa꞉la꞉, Godokono osiyodilo tanalodo la꞉ me tetelo Ya꞉su Kelisoko magumulo ilukulinamata, la꞉imano osiyodilo tanalodoa꞉, iyo, ebete Kelisoko ebeno mulo awokalimidawama꞉ da꞉midiya, ebema꞉ ebete ebe magumudo atamo nanitabo mulo woki ikaeamenako. Ega꞉walo me tanalo idila, me Kelisote a Saitanakono idoko moto magumune dowagaiya, ebe tetelo ebete ebeno tuputupu okoli tanalo atamo ikaeamete a Godokono epoma꞉ gito midiya. p  31 Ebe mabuma꞉ Godokono Bukalo tabo idite ma kunu itana, “Lumagite a꞉ka꞉tuwa꞉ ebeno osiyodilo tanaloma꞉ akowalogala꞉, wiyasiya Godote ebe magumulo wade woko dosiyodilona, modobola ebete ebe tanaloma꞉ eba kalakalalo ebeno Kawodawa kapiya nowalogomene.” q 

Copyright information for `KNVFLY_RIVER