1 Corinthians 12

Nanitabokobi Midipiate Godokono Woko Kosiyodilonama꞉ Ebeno Uliyanate Nilakapolo Iba꞉tamo Iyaiya Elawo Dikalamenako

Ebema꞉ la꞉le tanalo idima꞉ na danana꞉ima, ebe tanalo a nanitabokobi midipiate Godokono woko kosiyodilonama꞉ ebeno Uliyanate nilakapolo atamo iyaiya elawo dikaeamenako, ebe tanalate keba kunu ka꞉pola꞉nale. Naimano nanitabokobi midipi ekakiala꞉, na ubia꞉nola la꞉ ebe gito ikalame tanaloma꞉ iyatawa꞉pima꞉ eda꞉oma꞉.

La꞉ iyatawalata, dopamo la꞉ nanitabokobi midia꞉pima꞉ eba eda꞉onalo, ida꞉da꞉li amamalatele magumulo a꞉da꞉ elemasigi uliyanate iyaiya gabo epetapido la꞉ ebo magatalenakiyata, wiyasiya ebe ida꞉da꞉liagodolo nanitabo igilote itana꞉no iba꞉te la꞉ kowalubilitanamia꞉. a  Ebema꞉ na ubila la꞉ me tanalo niyatawala꞉, Godokono Uliyanate lumagi idigodolo dokolina, ebete a꞉ka꞉modobomene kuba tabo ma kunu gema꞉, “Ya꞉suko kuba dawama꞉ eba eda꞉nalo Godote ebe Saitanakono Ela Opamo keba꞉idilomene!” Ega꞉walo la꞉le lumagi idino tabo ma kunu dolowiaema, “Ya꞉suko ebe Kawodawala!” la꞉ ebo kiyatawaomamota, Godokono Uliyanate ebe magumulo bokolina, mabu ebete ebe lumagi magumulo okolina꞉notaleka꞉ ebete ebe nani tabo gema꞉ a꞉ka꞉modobona꞉. b 

Ebema꞉ numa꞉la꞉, Godokono Uliyana ebe kapiyala, wiyasiya nanitabokobi midipi bilibilinomoma꞉ eba eda꞉onalo, ebete iba꞉tamo iyaiya elawo dikalamenako ebe iyanomo elawo tanalate iyaiya ba꞉pola꞉na. c  Ega꞉walo Kawodawa Ya꞉suko ebe kapiyala, wiyasiya nanitabokobi midipiate ebeno tanaloma꞉ dosiyodilona ebe wokono tanalate iyaiya ba꞉pola꞉na. Ebene Godoko atumu ebe kapiyala, wiyasiya ebete nanitabokobi midipiatamo wadewade woki dikalamenako, ebe wokino tanalate atumu iyaiya ba꞉ka꞉pola꞉na iba꞉te ebeno iyaiya woko kosiyodilonama꞉.

Nanitabola, Godokono Uliyanate nanitabokobi midipi bilibilinomo magumulo bokolina, ebema꞉ iba꞉te ebe tanalo eba iyatawaolo kapimiya kapepeoma꞉ ebete ebeno iyaiya elawo ikalame tanalamo ebeno tanalo iba꞉godolo awokaliminako. Ma kunu Godokono Uliyanate lumagi iditamo iyanomo elawo gito ikamenako epetapiatamo mulo wokino tabo ka꞉kiyawaoma꞉, ega꞉walo ebe atu Uliyanate lumagi iditamo iyanomo elawo gito kikamenako wade iyatawa tanalo kawokalima꞉. Ebene ebe Uliyanate lumagi iditamo iyanomo elawo gito ikamenako ebeno nanitabokobi midi tanalo Kelisotamo kawonomamo kiyatima꞉, ega꞉walo ebete lumagi iditamo iyanomo elawo gito kikamenako temetema꞉gopi wadekobi ka꞉midilima꞉. 10 Iyo, ebe atu Uliyanate epo epetapiatamo ebeno iyanomo elawo nilakapolo iyaiya ikalamolenako, ibi magumulo idite anoano tanalo kosiyodilolenakoma꞉, idite Godokono tepo magumuno woki kawokaliminakoma꞉, idite kuba uliyanano osiyodilole tanalo ega꞉walo Godokono Uliyanano osiyodilole tanalo wadenomamo kanagilamelelamenakoma꞉, idite Unu Duliyomolono nopopino iyaiya tabamo ka꞉kiyawaonakoma꞉, ega꞉walo idite ebako iyaiya tabono magumu olowiopiatamo kawokalilamenakoma꞉. 11 Ebema꞉ numa꞉la꞉, ebe gito ikalame tanalo bilibilinomate Elawodawa kapiyanomodo pemaimionaka, ebe Godokono Uliyanala, iyo, ebeno ubilo ebete nanitabokobi midipi bilibilinomatamo ebeno iyaiya elawo eba kunu ikalamolenako. d 

Nanitabokobi Midipiate Kelisokono Ape Kapiyama꞉ Eba Eda꞉onalo Ebe Apeno Iyaiya Apuapuate Iyaiya Woko Osiyodilolena

12 Nanitabola, lumagi idino ape kapiyanomola, wiyasiya iyaiya woko kosiyodilolenama꞉ iyaiya ape apuapuate ba꞉pola꞉mena. Ebema꞉ eba kunu Kelisokono kapiya ape magumulo apeno iyaiya apuapuate ba꞉pola꞉mena, e  13 ebe iyaiya apuapu ebe a nanitabokobi midipila. Numa꞉la꞉, a magumulo piyate Yu epoma꞉ deda꞉onama꞉ ega꞉walo piyate Yua꞉pima꞉ deda꞉onama꞉, piyate epetapiatamo wiya꞉ woko dosiyodilonama꞉ ega꞉walo piyate a a꞉ka꞉tuwa꞉ a walubima꞉ egege mani woko dosiyodilonama꞉, a bilibilinomate obamo waduba꞉midaole tanalo Godokono Uliyana kapiyano elawamo elawiyama꞉, iyo, ebe atu Uliyanate a bilibilinomono tepo magumu iyalo etabokailamiya. f 

14 Iyo, lumagino ape magumulo apeno iyaiya apuapuate ba꞉pola꞉mena, kapiya apute kitamena꞉. 15 Ebema꞉ lumagino agowate ma kunu degemene, “Na apeno ape apu idia꞉, mabu na kotoa꞉,” ebako tabo ge tanalote a꞉ka꞉modobomene ebe ape magumune gito kitamidama꞉. 16 Ega꞉walo galote atumu ma kunu degemene, “Na apeno ape apua꞉, mabu na balidia꞉,” ebako tabo ge tanalote a꞉ka꞉modobomene ebe ape magumune gito kitamidama꞉. 17 Numa꞉la꞉, lumagino ape kawonomote balidi kapiyanomoma꞉ neda꞉taleka꞉, ebete iyaiya tanalo olowioma꞉ a꞉ka꞉modobona꞉, ega꞉walo ebeno ape kawonomote galo kapiyanomoma꞉ neda꞉taleka꞉ ebete iyaiya nibo niyabaolema꞉ a꞉ka꞉modobona꞉! 18 Wiyasiya Godote dopo lumagino ape eba osiyodilolo, ebete apeno iyaiya ape apuapu bilibilinomo ebeno ubilo alomomiya, 19 ebe mabuma꞉ lumagi idino ape kawonomote kapiya apunomoma꞉ neda꞉taleka꞉, ebeno apete nanitabolo a꞉kitanana꞉! 20 Eiye, apeno tanalo eba kunua꞉, ebe kapiyanomola wiyasiya iyaiya woko kosiyodilolenama꞉ apeno iyaiya ape apuapuate ba꞉pola꞉mena.

21 Ebe mabuma꞉ balidite modoboa꞉ kototamo tabo ma kunu gema꞉, “Na ubia꞉nola a꞉ma꞉ mabu a꞉ma꞉godone walubi tanalo idi kelawena꞉!” ega꞉walo watote atumu agowatamo mako tabo a꞉kegemene, “Na ubia꞉nola a꞉ma꞉ mabu a꞉ma꞉godolo walubi tanalo idi kuminakoa꞉!” 22 Ao, eba kunua꞉. Lumagino ape magumulo apeno iyaiya apuapuate eba pola꞉menalo, ebe apuapu magumulo ale kebe apuapu elawoelawoa꞉dopoma꞉ kegelanama꞉, ebete ebe ape apuapu ebeno ape magumune diyailimene ebeno igilote gito kolopoligomene. 23 Eba kunu ale apeno iyaiya ape apuapu magumulo kebe apuapu kubakubadopoma꞉ kemalagidilolenama꞉, aimano osiyodilole tanalamo ebe ape apuapu wadenomamo ulamenanakoma꞉ iba꞉te modobolo ka꞉pola꞉nama꞉. Ega꞉walo aimano ape magumulo kebe ape apuapuate awokala eba pola꞉nalo atamo ilipo dikaeamena, ale ebe ape apuapu kawonomamo malagidilolete kalikamo mula꞉lenakoma꞉, 24 wiyasiya numa꞉la꞉, kebe ape apuapuate awokala eba pola꞉nalo atamo ilipo kikaeamena꞉, ale ebe apuapu kemalagidilolena꞉ ibi kalikamo ka꞉mula꞉lema꞉.

Ebema꞉ nanitabola, Godote dopo lumagino ape eba osiyodilolo apeno iyaiya apuapu alomomelo woki ma kunu iyatiya, epate apeno apuapu bilibilinomo magumulo kebe apuapu kubakubadopoma꞉ degelanama꞉na꞉, iba꞉te ebe ape apuapu kawonomamo eba malagidilolenalo ibino osiyodilole tanalamo wadenomamo bulamenanakoma꞉na꞉.
25 Ebema꞉ numa꞉la꞉, Godoko ubia꞉nola, ebete dosiyodiliya ebe ape magumulo anagiyamida tanalote maigama꞉. Ebe wiyasiya ubila apeno apuapu bilibilinomate eba pola꞉nalo, idite iditamo atu nilakapo tanalo niyatinakomene, 26 ebema꞉ kebe tetelo ape apu idite temeteme diyatawamene, ebe tetelo ape apuapu bilibilinomate atu temetema꞉go ka꞉pola꞉nama꞉na꞉, ega꞉walo kebe tetelo ape apu idite idawano moio magumulo kalakala delaemene, ebe tetelo ape apuapu bilibilinomate eba꞉go kapimiya kekalakalaoma꞉na꞉.

27 Ebema꞉ la꞉ nanitabokobi midipi bilibilinomo la꞉ Kelisokono apelata, iyo, ebeno ape magumulo da꞉pola꞉mena la꞉ ebe apeno iyaiya apuapulata. g  28 Numa꞉la꞉, sosi wagilima꞉ iyaiya opamo daliboliya Godote ebe wokopi alomoiya iba꞉te ebeno sosi magumulo dopopima꞉ keda꞉onama꞉, ebene wokopi epetapiate ebe dopopino opo apulo ka꞉pola꞉nama꞉ ebete ebeno woki awokalimipi kalomote, ebene ibino opo apulo ka꞉pola꞉nama꞉ piyate ebeno Buka apuapuno tabo diyatulamenaka ebete ebe wokopi kalomote, ebene ibino opo apulo ka꞉pola꞉nama꞉ piyate anoano tanalo dosiyodilolenaka ebete ebe wokopi ebo kalomiya. Ega꞉walo Godote piyatamo iyaiya elawo dikalamena iba꞉te ebeno sosino woko epetapi kosiyodilolenama꞉, ebete ebe wokopi atumu kalomiya, ma kunu ebete dopamo temetema꞉gopi wadekobi midiolepi alomote, ebene piyate epono osiyodilole magumulo ibi gito dowalubilinaka ebe wokopi kalomote, ebene sosi epono watowatopi epetapi kalomote, ebene piyate Unu Duliyomolono nopopino iyaiya tabamo da꞉kiyawaonaka ebe wokopi ebo kalomiya. h  29 Ebema꞉ numa꞉la꞉, sosino iyaiya wokopi magumulo ibi bilibilinomate Kelisokono dopo alibolepima꞉ keda꞉ona꞉, ega꞉walo atumu ibi bilibilinomate Godokono woki awokalimipia꞉, ega꞉walo ibi bilibilinomate ebeno Buka apuapuno tabo iyatulamepia꞉. Nanitabola, ibi bilibilinomate ebeno Uliyanano elawamo anoano tanalo kosiyodilolena꞉, 30 ega꞉walo ibi bilibilinomate ebeno elawamo temetema꞉gopi wadekobi ka꞉midiolena꞉, ega꞉walo ibi bilibilinomate Unu Duliyomolono nopopino iyaiya tabamo ka꞉kiyawaona꞉, ega꞉walo ibi bilibilinomate ebako iyaiya tabono magumu olowiopiatamo kawokalilamena꞉. 31 Ebema꞉ Godokono Uliyanate iyaiya elawo nanitabokobi midipiatamo nilakapolo dikalamena, ebe tanalo magumulo modobola la꞉le wadewade iyanomo elawo kuwata꞉ema꞉ ubi kawonomamo niyatinakiyala꞉.

Wiyasiya numa꞉la꞉, na me tetelo Godokono gabo idi la꞉ kiyatulaemamota, ebe tuputupu gabono wade tanalote ebeno Uliyanano iyaiya gito ikalame tanalono wade tanalo nodolina. i 

Copyright information for `KNVFLY_RIVER