1 Corinthians 6

Nanitabokobi Midipiate Apaminateui Tanaloma꞉ Gabamaniatamo Tolaema꞉ Polote Talenama꞉ Degiya

Me tanalo idila. La꞉imano taneba magumulo idite ida꞉go tanalo idima꞉ dapaminateuima꞉na꞉, mabu keleka꞉ la꞉le Godokono ubi tanaloma꞉ tolea꞉no gabamanino tabo anagiyamidadawatamo da꞉tolama꞉ema, ebe tuputupu okoli tanalo iyatawa꞉ lumagite la꞉imano tanalo kanagiyamidalametama꞉? Eiye! Modobola Godokono sosi epate a꞉ka꞉tuwa꞉ ibino apaminateui tanalo nanagilamelelaema꞉na꞉! La꞉ iyatawalata, walone tetelo Godokono epate me opo epo bilibilinomono tanalo kanagilamelelaema꞉na꞉. Iyo, Godokono ubilo la꞉le ebe anagiyamida woko magumulo ka꞉pola꞉namamota, ebema꞉ me tetelo kebe apaminateui tanalate la꞉ magumulo demaimionaka, la꞉imano woki ega꞉walo elawo modobola ebe egege tanalo tuputupulo kanagilama꞉ema꞉, a, nanitabola꞉ka꞉? a  Ega꞉walo la꞉ nanitabonomolo iyatawalata, Godote ebeno Unu Duliyomolono iyaiya woko kosiyodilolenama꞉ dosiyodiloliya, ebe nopopino tanalo a nanitabokobi midipiate kanagilamelelaemalema꞉. Nanitabola, a ebe woko kosiyodiloma꞉ Godote modobo elawo atamo kikaeaemene, ebema꞉ a iyatawanomola, me opolo atamo kebe tanalate demaimiona, ebete modobo elawo atamo atumu na꞉kikaeamena ebe tanalo wadenomamo kanagilaema꞉. Ebema꞉ mabu keleka꞉ la꞉le apaminateui magumulo gabamanino tabo anagiyamidapiatamo da꞉tolama꞉wenakoma? Numa꞉la꞉, a sosi epo iyatawala, ebe nanitabokobi midia꞉piate Godokono tanalo ega꞉walo aimano tanalo nanitabolo kiyatawaona꞉. Eiye! La꞉le kilipoaema꞉ nale la꞉imano kuba osiyodilo tanalo ebema꞉ awokalimo. Na iyatawala la꞉imano mulo wokiagopi epetapi ba꞉pola꞉na, ibi modobola la꞉ nanitabokobi midipino apaminateui magumulo la꞉imano tanalo kanagilamelelametama꞉. Wiyasiya diyala, la꞉ epetapi ma kunu daedale wokilo da꞉begelawenama, “Mulo wokiagodawa idite aimano taneba magumulo ka꞉luta꞉.” Numa꞉la꞉, la꞉ nanitabokobi midipi ekakima꞉ eba eda꞉onalo, la꞉imano daedale wokino tanaloma꞉ idite gabamani idino tabo anagiyamidadawatamo gito magatanakomata, iyo, la꞉le la꞉imano iyaiya apaminateui tanalo nanitabokobi midia꞉piatamo watanakomata!

Eiye! La꞉imano taneba magumulo idite idi gabamaniatamo demagatamene, ebe tetelo la꞉imano goweladawa Saitanate la꞉imano wato kikopu iyalo elawe, iyo, la꞉ ebeno ubi tanalamo a꞉tudila꞉omata! Numa꞉la꞉, idite a꞉ma꞉tamo kuba osiyodilote ebene a꞉ma꞉ ebe tanalo gito degebolema꞉emene, ebe tanalo modobola, wiyasiya modoboa꞉ wato kikopu Saitanatamo gito ikaema꞉! Iyo, idite a꞉imano inamabu idi pilolo lawete ebene a꞉ma꞉ ebe tanalo gito da꞉dodomatiaemene, ebe tanalo modobola, wiyasiya Saitanatamo tuduwatama꞉ modoboa꞉! Ebema꞉ la꞉imano osiyodilo tanalono kuba beda꞉ kawonomola꞉ka꞉, mabu la꞉le nanitabokobi midipi ekakima꞉ eba eda꞉onalo idite iditamo kuba osiyodilonakomata ega꞉walo idino inamabu pilolo a꞉kelawenakomata!

La꞉ iyatawalata, tuputupulo ilukulia꞉ epate Godokono Kawo Elawodawano duliyomolono wadewade dogodogo tanalo magumulo tanalo idi a꞉kelaema꞉na꞉. Iyo, me tanalo ebe nanitabola, piyate buwelemele ega꞉walo kamiyale pilolo duwatenaka, ega꞉walo ida꞉da꞉lino uliyana damamalatelenaka, ega꞉walo dubu gabatamo dosiyodilolenaka, b  10 ega꞉walo epetapino inamabu diya gabodo pilolo duwatenaka, ega꞉walo epetapino inamabu ibino elawamo gito duwatenaka, ega꞉walo dogodogopima꞉ keda꞉oma꞉ ubi kawonomamo dalomonaka, ega꞉walo gamoda da꞉nionaka, ega꞉walo epetapino tanaloma꞉ a꞉da꞉ elemasigi gabodo kuba tabo degelanaka, ebako kuba osiyodilolepi bilibilinomo magumulo idawate Godokono Kawo Elawodawano duliyomolono wadewade tanalo a꞉kuwatemene. 11 Numa꞉la꞉, dopamo tetelo la꞉ epetapi ebako kuba osiyodilole magumulo ilukulinaimata, wiyasiya kalakala kawonomola, me tetelo la꞉ eba kunu kilukula꞉wena꞉. Iyo, Kawodawa Ya꞉su Kelisote la꞉imano kuba osiyodilole tanalo dukulaolelametia, ebete aimano Godokono Uliyanano elawamo la꞉ ebeno tuputupupima꞉ eba midililo, la꞉le ebeno iyaiya ubi tanalo kapiya kosiyodilola꞉wenakoma꞉ la꞉ talenapima꞉ ebo eda꞉imata. c 

Nanitabokobi Midipiate Ibino Apa꞉mo Osiyodilole Tanalamo Godoko Nowalogonakoma꞉na꞉

12 Ebema꞉ diyala, la꞉ magumulo idite natamo ma kunu da꞉begemene, “Numa꞉, apa꞉mo osiyodilole tanalo bilibilinomo magumulo nale tanalo idi kosiyodiloma꞉ talena nanitabolo kitana꞉.”

Ebene nale ebeno tabo eba wiyalo kegemamo, “Iyo, na Kelisoko magumulo tutudawama꞉ eba eda꞉nalo, talena natamo nanitabolo kitana꞉ tanalo idi kosiyodiloma꞉. Wiyasiya numa꞉, apa꞉mo osiyodilole tanalo bilibilinomo magumulo osiyodilole tanalo epetapiate naimano nanitabokobi midi magumulo na a꞉kowalubinima꞉na꞉, ebema꞉ nale naimano tepo iyalo a꞉kodakodaimiyamo ebako kuba osiyodilole tanalamo a꞉ka꞉tuduwatamo, iyo, nale kuba osiyodilo tanalo idi naimano watodawama꞉ a꞉ka꞉midimo.” d 

13 Ebema꞉ diyala, lumagi idite tabo ma kunu da꞉begemene, “Numa꞉, Godote epono kape tanaloma꞉ iyaiya bae osiyodilolelamiya, ega꞉walo ebete epo eba osiyodilolelo ibino tepo magumamo ubi tanalo ebo alomolamiya bae kenaonama꞉.”

Ebene nale ebeno tabo ma kunu ka꞉wiyamamo, “Iyo, Godote epo ega꞉walo inamabu bilibilinomo osiyodiloliya, wiyasiya ebeno ubi tetelo ebete kateneno iyaiya ubi tanalo ega꞉walo bae nao tanalo kapimiya gito kopoliyadigalemene. Ebema꞉ kawo tanalo ebe ma kunula, la꞉ dubate la꞉imano apa꞉mo iyaiya kuba ubi tanalo buwelemela꞉tamo ega꞉walo kamiyala꞉tamo osiyodilolema꞉ modoboa꞉, mabu Kawodawate epono apeno iyaiya modoboa꞉ tanalo magumulo ibi nilakapolo eba walubilinalo, ubi ebo iyatinako iba꞉te ibino apa꞉mo ebeno ubi tanalo kapiya kosiyodilolenakoma꞉.” e 
14 Numa꞉la꞉, Godote aimano Kawodawa a꞉e magumune eba adipatelo ebeno a꞉e ape igilokobi ebo midiya, ebema꞉ ebete ebeno elawamo a wadipaeatelo aimano a꞉elao ape atumu igilokobi ka꞉ka꞉midilimene. f 

15 La꞉ iyatawalata, a nanitabokobi midipi bilibilinomate Kelisokono talena apema꞉ eba kunu eda꞉onama꞉, ebema꞉ aimano iyaiya ape ebe ebeno apeno iyaiya apuapula. Ebe mabuma꞉ a magumulo idite Kelisokono talena apeno tanalo idima꞉ eba eda꞉nalo, ebete dubu bilibili kamiyaletamo ba꞉ka꞉tomene eba꞉go kuba eba osiyodilolo kapiyama꞉ keda꞉ma꞉? Ao, ebe tanalo kubanomoma꞉ keda꞉mene! g  16 Eiye! La꞉ iyatawalata, kebe tetelo dubu idite ebeno ape dubu bilibili kamiyaletamo dikaemene, ibi netewapiate kapiyama꞉ ebo keda꞉ma꞉na꞉, a, nanitabola꞉ka꞉? Numa꞉la꞉, ibi netewapino tanaloma꞉ Godokono Bukalo tabote ma kunu gena, “Dubute kamiyala꞉go kapiyama꞉ keda꞉mene,” h  17 ebema꞉ eba kunu potele nanitabokobi midi magumulo ebeno uliyana Kawodawa Kelisotamo dikaemene, ibi netewapiate uliyana apulo kapiyama꞉ keda꞉ma꞉na꞉. i 

18 Ebema꞉ nanitabokobi mididawa, modobola a꞉ma꞉le buwelemele ega꞉walo koi pilo, kamiyale ega꞉walo dubu pilo, ebako osiyodilole tanalo bilibilinomo a꞉ma꞉le kuba nibote maigama꞉ gelo ebe osiyodilole magumune nalaula꞉nakiye. Nanitabola, potele ebako kuba dosiyodilomene, ebe tanalodo ebe a꞉ka꞉tuwa꞉ ebeno ape ka꞉kubaimene, wiyasiya kuba osiyodilole tanalo bilibilinomo epetapi eba kunua꞉. 19 A꞉ma꞉ iyatawalata, Godote a꞉ma꞉tamo dikametia ebe Uliyanate a꞉ma꞉ magumulo eba okolinalo, a꞉imano apete ebe amamateno motoma꞉ eda꞉na, a, nanitabola꞉ka꞉? Iyo, a꞉imano ape ebe a꞉imanoa꞉, 20 mabu Kelisote ebeno wiya kawonomo kalimamo a꞉ma꞉ elawiata. Ebema꞉ a꞉imano apeno osiyodilole magumulo modobola a꞉ma꞉le ebe kapiya kowalogawenama꞉ tanalo bilibilinomo nosiyodilolenakiye. j 

Copyright information for `KNVFLY_RIVER