1 Peter 5

Sosi Watowatopiate Ibino Sipi-goeogoeo Wadenomamo Ulame Tanalo

Ebema꞉ na Pitate, la꞉ piyate la꞉imano nanitabokobi midipino taneba magumulo watowatopima꞉ deda꞉wenama, na ubila la꞉ tabo idi kanaletama꞉, mabu na atumu sosi watodawa idila. Nanitabola, Kelisote temeteme duwatiya nale naimano balida꞉mo umiyamo, ega꞉walo ebete elawo alonomago dapawokalamene ebe tetelo nale ebeno alo magumulo eba꞉go ka꞉lutamamo. Ebema꞉ nale la꞉ sosi watowatopi ma kunu totomulatelemata, modobola la꞉ la꞉imano tepo magumulo ubia꞉ tabo gela꞉no, Godote la꞉tamo dikalametiyala la꞉ la꞉imano ubi kawonomamo ebe sipi-goeogoeo wadenomamo nulameniyala꞉. Ega꞉walo la꞉imano woko osiyodilo magumulo woko wiya laema꞉ kawonomamo malagidiloa꞉no, wiyasiya la꞉le Godokono kalakalago epo epetapi bilibilinomo gito nowalubilinakiyala꞉. a  Ega꞉walo watowatopiala꞉, Godote la꞉tamo dikalametiyala la꞉ ebe sipi-goeogoeo kubanu analelo wato kawokawoma꞉ akoeda꞉oala꞉. Modobola la꞉le wiyasiya la꞉imano milo ilukuli tanalodo iba꞉tamo wade uli eba awokaliminalo ibi eba kunu nemagaelenakiyala꞉. b  Ebema꞉ la꞉ eba kunu eba wagelenalo, la꞉ sipi-goeogoeo ulamepino Kawodawate da꞉pemaigamene, ebe tetelo kawokawo elawodubate ibino watamo da꞉pupulinaka, la꞉ ebakobako wadewade a꞉la꞉uwa꞉da꞉ole kelekele inamabu ebegodone kuwatemamota. Kalakala kawonomola, ebe kelekele inamabuno a꞉la꞉uwa꞉da꞉ole tanalote uwomua꞉ tetelo a꞉kolopoligonamene.

Nanitabokobi Midipiate Totomu Tabo Epetapiamo Tudila꞉o Tanalo

Ebema꞉ la꞉ nanitabokobi midipi epetapiala꞉, nale atu gabodo la꞉ iyaiya tabo epetapi ka꞉kiyawaolaemamota. La꞉ oli apepeo dubala꞉, modobola la꞉ la꞉imano watowatopiatamo na꞉tudila꞉onala꞉, ega꞉walo nanitabokobi midipi bilibilinomala꞉, la꞉ a꞉ka꞉tuwa꞉ la꞉ opamo eba alomolo epetapiate epetapiatamo wiya꞉ wokopima꞉ neda꞉onala꞉, mabu Godokono Bukalo tabote ma kunu itana,

“Piyate damamaona Godote iba꞉go na꞉gowelaona,
wiyasiya piyate ibi a꞉ka꞉tuwa꞉ ibi opamo dalomona,
ebete iba꞉tamo ebeno kawo nilakapo awokaliminako.” c 
Ebe mabuma꞉ la꞉ a꞉ka꞉tuwa꞉ la꞉ egegema꞉ eba midililo Godotamo da꞉tudila꞉wema, Godote ebeno wade tetelo la꞉ unamo eba wadipalatelelo kawokawopima꞉ ka꞉midilima꞉ta. d  Ebema꞉ modobola la꞉ la꞉imano iyaiya woki bilibili tanalo ebetamo miyapanomo na꞉miyapala꞉, mabu ebete la꞉ nilakapolo kawonomamo malagidilolenata. e 

La꞉ nanisiwale! La꞉ olowiolo nilukulionala꞉, mabu la꞉go gowelaodawa ebe Saitanatela, ebe layono-gaa kawonomo keba kunula꞉ka꞉ eba kunula, iyo, ebete epatamo tole kawonomo eba ikalamelo opola꞉go ibi naoma꞉ olena. f  Ebema꞉ modobola la꞉ la꞉imano nanitabokobi midi magumulo kodakodalo eba lamota꞉onalo ebetamo gowelao tanalo nosiyodilonakiyala꞉, mabu la꞉ iyatawalata eba꞉go gowelao magumulo la꞉ kapiyate kilukula꞉wena꞉, iyo, me opo kawonomolo la꞉imano nanitabokobi midipi ekaki epetapiate atu temeteme magumulo kilukuliona. g  10 Wiyasiya kalakala kawonomola, la꞉ tete da꞉pesolo temeteme magumulo ilukula꞉tepawete, walone Godote a꞉ka꞉tuwa꞉ la꞉imano temeteme magumune la꞉ wagailitate nanitabolo elawokobi ka꞉midilima꞉ta, la꞉le la꞉imano tepo magumulo woki netewama꞉ eda꞉okapoma꞉. Nanitabola, ebe Kawo Nilakapodawanomote dopamo tetelo la꞉ Kelisodo eka꞉la꞉miyata la꞉le ebeno elawo alonomago uwomua꞉ tetelo kilukuliawenama꞉, 11 ebema꞉ modobola kawo elawo tanalonomote ebegodolo uwomua꞉ tetelo nitanamene! Me tabo ebe nanitabonomola, taula!

Pitate Leta Uwomu Apulo Iyaiya Tabo Da꞉kiyawaiya

12 Numa꞉la꞉, me leta da꞉peso Sailasite na mabuma꞉ pepamo akulole, naimano umi magumulo ebe wade nanitabokobi mididawa ekawi idila. Ebema꞉ naimano leta uwomu apulo la꞉ ma kunu analemata, nale la꞉ la꞉imano nanitabokobi midi magumulo kowalubilitama꞉ me tabono iyaiya tanalo akulolemo, iyo, ebe tanalate Godokono nanitabo nilakapo awokalimita, ebema꞉ modobola la꞉ ebe nilakapo magumulo kodakodalo nelamota꞉onala꞉. h 

13 Numa꞉la꞉, nago daladabutinaka ebe Ba꞉baloni
Buka ka꞉la꞉mioledawa, modobola a꞉ma꞉ me tanalo niyatawa, Loma kawo duliyomololo dilukulionamiya, ebe nanitabokobi midipiate Loma duliyomolo epono kawo amama tanalo eba malagidilolo iba꞉te ibino duliyomolo Ba꞉baloni mailamo ka꞉minakiya, mabu piyate dopamo nanitabo Ba꞉baloni duliyomololo dilukulionamiya iba꞉te ibino kawo amama magumulo Godotamo kawokawo kuba osiyodilolenakiya.
sosi nanitabokobi midipino taneba ega꞉walo la꞉imano iyaiya sosi taneba, la꞉imano iyaiya taneba ebe kapiya alailame buwelemele keba kunula꞉ka꞉ eba kunula, iyo, Godote ebeno ubilo la꞉ keba kunu kuwatetiyala, ebete eba kunu ibi atumu a꞉kuwatiya. Ebe mabuma꞉ iba꞉te ibino nilakapo tabo paliba la꞉tamo, ega꞉walo naimano gudu Makate atumu nilakapo tabo kapalibo. j 
14 Modobola la꞉ daladabuta꞉ema, la꞉ bilibilinomo epetapiate epetapiatamo la꞉imano nilakapo kawokalima꞉ema꞉ koto uwateuilo na꞉wiyamidauiyala꞉.

Ebema꞉ la꞉ piyate Kelisoko magumulo dilukuliawenama, ebeno kalakalate la꞉ bilibilinomagodolo nitanamene. Me naimano tabo uwomula. Taula.

Copyright information for `KNVFLY_RIVER