2 Corinthians 1

Na Polotela, Ya꞉su Kelisote ebeno sosi wagilima꞉ iyaiya opamo daliboliya, ebe wokopi magumulo na idila mabu Godote ebeno ubilo na elaweniya. Na ega꞉walo a nanitabokobi midipino ekawi Timotiko, ale la꞉ piyate Kolini duliyomololo Godokono sosi epoma꞉ deda꞉wenama, ega꞉walo la꞉ epetapi piyate Guliki opo kawonomolo Godokono epoma꞉ da꞉keda꞉wenama, ale me leta la꞉ bilibilinomatamo paliboma꞉.

Modobola aimano Nabiwi Godoko ega꞉walo Kawodawa Ya꞉su Kelisoko iba꞉te ibino nilakapo tanalo ega꞉walo milo tanalo la꞉tamo nikalaema꞉ta.

Polote Godokono Gelebadi Ikame Tanaloma꞉ Kalakala Tabo Dadipatiya

Modobola ale aimano Kawodawa Ya꞉su Kelisokono Nabiwi Godotamo kalakala tabo kadipatiye, mabu ebe potele ebeno gudi kawonomamo da꞉nilakapoilamena ebe Nabiwila, ega꞉walo ebe iba꞉tamo gelebadi dikalamena ebe Godola. a  Iyo, ebete a aimano temeteme bilibilinomo magumulo a꞉gelebadiamenako, mabu ebe ubila ale kebe gelebadi ebegodone delawenakoma꞉ a ebe atu gelebadi tanalamo epetapino iyaiya temeteme magumulo ibi atumu ka꞉kowalubilinakoma꞉. Numa꞉la꞉, ale Kelisoko magumulo eba ilukulinalo ebe mabuma꞉ iyaiya temeteme tanalate atamo kawonomamo keba kunu ka꞉pemaimionake, eba kunu ebedo gelebadi tanalote atamo kawonomamo atumu ba꞉kemaiganakomene. b  Ebema꞉ Godokono ubi tanalo ma kunula, kebe iyaiya temeteme tanalate atamo da꞉pemaimionaka, ebe temeteme tanalodo la꞉le la꞉imano temeteme magumulo la꞉imano gelebadi tanalo ega꞉walo igilo mula꞉ tanalo kuwatemamota, ega꞉walo aimano temeteme magumulo kebe gelebadi tanalote atamo da꞉pemaiganako, ebe gelebadi tanalodo la꞉le atumu la꞉imano gelebadi tanalo ka꞉kelaemamota. Iyo, agodolo da꞉pola꞉na ebako atu temeteme tanalate la꞉tamo da꞉pemaimioma꞉na꞉, ebe temeteme magumulo la꞉le wade gelebadi tanalo lawa꞉wete kodakodalo ebo kelamota꞉onamamota. Ebema꞉ numa꞉la꞉, la꞉le la꞉imano nanitabokobi midi magumudo uwomu teta꞉mo modobolo da꞉nemaimiaema, ale ebe tanalo walone tetelo kuima꞉ nanitabokobi na꞉midinama꞉. Iyo, me tanalote aimano wokilo kodakodalo itana, mabu a iyatawala atu iyaiya temeteme tanalate la꞉ ega꞉walo a bilibilinomatamo kapimiya keba kunu ka꞉pemaimionake, eba kunu Godokono gelebadi tanalote atumu la꞉ ega꞉walo a bilibilinomatamo kapimiya ba꞉ka꞉pemaiganakomene.

Ebema꞉ aimano nanitabokobi midipi ekakiala꞉, A꞉isiya opolo atamo demaigi, a ubila la꞉le ebe tanalo wadenomamo iyatawaoma꞉. Nanitabola, ebe tetelo kawokawo temeteme tanalate atamo da꞉pemaimiya aimano wokino tanalate mibomibonomoma꞉ eba eda꞉oamelo, ale ebo malagidilima꞉ ale aimano temeteme tanaloma꞉ gito ka꞉elaomalema꞉. c  Iyo, ale aimano tepo magumulo ma kunu malagidilima꞉, Godokono ubilo aimano a꞉elao tetete nanitabonomolo a꞉pemaigi. Wiyasiya eba kunua꞉, a꞉e tanalote atamo ka꞉pemaiga꞉. Ao, Godote a mabuma꞉ ebeno ubi idi ma kunu iyati, ale ebe temeteme magumudo a a꞉ka꞉tuwa꞉ aimano elawo modoboa꞉noma꞉ gelalo ale ebe kapiya nanitabokobi ebo ka꞉midima꞉, mabu ebe a꞉elaopi igilamo dowadipalatelenako ebe Godola. 10 Nanitabola, ebete ebako kawo a꞉e olalatinomo magumulo aimano igilo a꞉mula꞉leami, ebema꞉ a iyatawala ebete walone tetelo aimano igilo walo ka꞉ka꞉mula꞉leaemene, iyo, la꞉le a towetowe tabamo eba walubilo ale aimano iyaiya olalati tanalo bilibilinomo magumulo aimano nanitabokobi midi tanalo Godotamo biyatinama꞉ ebete aimano igilo ka꞉mula꞉leaema꞉. Ebema꞉ numa꞉la꞉, Godote la꞉imano towetowe tabo bilibilinomo dolowiona ebe tanalodo ebete a wadenomamo bowalubinakomene, iyo, epo epetapi bilibilinomate kalakala tabo ebetamo ebema꞉ badipatenakoma꞉na꞉. d 

Polote Dopamo Diyatiya Ebete Ebe Nopo Iyakobi Midima꞉ Tabo Da꞉kiyawaiya

12 Ebema꞉ nanitabola, ale namamaonama꞉ mabu aimano tepo magumuno mulo wokino tanalate a ma kunu anaenako, aimano osiyodilole magumulo ale me opo epo bilibilinomatamo Godokono talena ega꞉walo tuputupu okoli tanalo kapiyanomo eba awokalimilo, wiyasiya ebe tanalo la꞉ Kolini sosi epatamo kawonomamo awokaliminakima꞉. Numa꞉la꞉, Godokono nilakapo tanalodo ebete elawo atamo nikaeamena ale eba kunu kilukulinama꞉, opo lumagi idino mulo wokino tanalodo ale elawo kelawenakoa꞉. 13 Ebe mabuma꞉ nale naimano iyaiya leta magumulo naimano ubi niyatinamo, la꞉le naimano iyaiya tabo eba ka꞉la꞉miolelo naimano iyatulame tanalono magumu samamo ebo kuwata꞉wenakoma꞉, 14 iyo, modobola la꞉le dopamo aimano iyatulame tanalo kela꞉mo keba kunu kelawa꞉tepaima, me tetelo la꞉ wiyasiya ebe iyatulame tanalono kawo magumunomo wadenomamo kelaemamota. Ebema꞉ numa꞉la꞉, la꞉ ebe gabodo Kawodawa Ya꞉sukono Kawo Egelalo a mabuma꞉ kamamaomamota, ebe tetelo ale la꞉ mabuma꞉ keba kunu kamamaoma꞉ eba kunu. e 

15 Nanitabola, na ebe tanalo eba iyatawalo nale nopo ma kunu iyatimo, la꞉ kowalubilitama꞉ nale netewa iyaiya tetelo la꞉tamo ka꞉pemamo. Ebema꞉ nale ma kunu malagidilimo, na Ma꞉sadoniya opamo eba tolo gabo tetelo la꞉go dopamo pokoliatepate, ebene Ma꞉sadoniya opone da꞉kolowaimo la꞉tamo atumu walo ka꞉ka꞉pemamo. Ega꞉walo nale woki idi ma kunu kiyatimo, nale la꞉godone Yudiya opamo to eba wagilimilo la꞉godone walubi ebo kelaemamo. f  17 Wiyasiya nale ebe nopo iyakobi midite la꞉tamo ka꞉pemaiga꞉, ebema꞉ diyala, la꞉le na woki netewadawama꞉ da꞉ a꞉midinima. La꞉ iyatawalata, me opo epate a꞉da꞉ elemasigi gabodo epetapiatamo “Iyo, na kosiyodilomamo” tabo eba gelalo, wiyasiya ebe tabono tanalone olobila꞉ote “Ao, na a꞉kosiyodilomo” tabo epetapiatamo walo gito kegelanaka. Eiye! La꞉le na ebako lumagima꞉ kemalagidilawenama?

18 Numa꞉la꞉, Godoko nanidawanomoma꞉ eba eda꞉nalo ebete aimano nanitabo tanalo iyatawala, ale la꞉tamo pelaema꞉ a꞉da꞉ elemasigi gabodo “Iyo” tabo kegela꞉. Nanitabola, ale aimano dopo tabono tanalone olobila꞉ote ale la꞉tamo pelaema꞉ “Ao” tabo walo eba kegelalo, a ebe tanalo nanitabo gabodo osiyodilima꞉. 19 Eiye! Na Poloko ega꞉walo Sailasiko ega꞉walo Timotiko, ale dopamo la꞉ magumulo Wade Tabo eba pa꞉kiyawaolo Godokono Gudu Ya꞉su Kelisokono tanalo ma kunu awokaliminakima꞉, ebete epetapiatamo “Iyo, na kosiyodilomamo” tabo a꞉da꞉ elemasigi gabodo gete, ebe tabone epetapiatamo olobigalo “Ao, na a꞉kosiyodilomo” tabo a꞉kegemene. Numa꞉la꞉, ebete nanidawama꞉ eba eda꞉nalo, a nanitabokobi midipi kowalubinama꞉ tete bilibilinomolo “Iyo” tabo kapiyanomo genako, g  20 mabu nanitabola, Godote a kowalubinama꞉ iyaiya tabo da꞉kiyawaonako, ebe tabo bilibilinomono tanaloma꞉ Ya꞉sute “Iyo” tabo eba genalo, ebe kapiyado ebe tanalate nanitabonomoma꞉ beda꞉onamene. Me mabuma꞉ ale Godokono wadewade osiyodilole tanaloma꞉ aimano towetowe tabamo ebe dowalogonakoma꞉, ale “Taula” tabo Ya꞉sukono mailamo ebema꞉ gelanakoma꞉. h  21 Ebema꞉ kalakala kawonomola, mabu ale la꞉go kapimiya Godokono Alibodawa Kelisoko magumulo eba ilukulinalo, Godoko ebe a da꞉kodakodaiamena ebe Elawodawala. Iyo, ale ebeno woko kosiyodilolenama꞉ ebete a ebema꞉ uwateiya, 22 ebene ale ebenoma꞉ deda꞉onama꞉ ebe tanalo kiyatawaoma꞉ ebete ebeno pukala atamo eba alomoamelo, ebeno Uliyana aimano tepo magumamo gito iyatiamiya. Nanitabola, ale ebe tanalodo ma kunu kiyatawaomalema꞉, kebe wadewade tanalate ebegodolo da꞉pola꞉na, walone tetelo ebete atumu ebe tanalo bilibilinomo atamo nanitabonomolo kikaeaemene. i 

23 Ebema꞉ numa꞉la꞉, Godote naimano tepo magumuno iyaiya tanalo eba ulamelenamenalo, ebete naimano tabo nanitabonomoma꞉ ge, ma kunu na kawo temeteme idi la꞉tamo ikalaema꞉ ubia꞉noma꞉ edimo, ebema꞉ nale naimano nopo iyakobi midite la꞉imano Kolini duliyomolamo ka꞉pea꞉. 24 Wiyasiya ale la꞉ mabuma꞉ kebe woko kosiyodilonama꞉, ebe wokono tanaloma꞉ woki kubanu akolawa꞉la꞉. Numa꞉la꞉, Godokono nanitabo kalakalate la꞉imano tepo magumulo kitanama꞉ ale woko ebema꞉ osiyodilonama꞉, mabu a iyatawala la꞉ nanitabokobi midi magumulo kodakodalo lamota꞉onamata, iyo, a ubia꞉nola la꞉le a la꞉imano kawokawopima꞉ ka꞉milo aimano wokino tanalamo la꞉le la꞉imano mibomibo tanalago gito tudila꞉oma꞉! j 

Copyright information for `KNVFLY_RIVER