Ephesians 6

Nanitabokobi Midipi Gudi Ega꞉walo Ibino Nabila Menokobila Iba꞉te Keba Kunu Na꞉kilukulinama꞉na꞉

Guda꞉la꞉, modobola la꞉ la꞉imano nabila menokobila iba꞉tamo na꞉tudila꞉onakiyala꞉, mabu Godote ebe tanalo tuputupu osiyodilo tanaloma꞉ gena. a  Iyo, Godote Isalaela epatamo kawo totomu tabo idi ma kunu ikalamiya, “A꞉imano nabiwila menokola ibino tanaloma꞉ kuba tabo kiyawaoa꞉no iba꞉tamo na꞉tuduwatanakiye.” Ebene ebete walo na꞉kegiya, “Me totomu tabamo tuduwata tanalodo a꞉ma꞉ wade walubi tanalo nagodone ma kunu kelaema꞉ta, a꞉ma꞉le tete geyageyanomolo wade opolo eba okolinalo tanalo bilibilinomo magumulo nale a꞉ma꞉ wadenomamo bowalubinakomata.” Ebema꞉ numa꞉la꞉, Godokono Totomu Tabo bilibilinomo magumulo me totomu tabo ebe dopo totomu taboma꞉ ediya, lumagino tuduwata tanalodo Godote ebetamo wade walubi tanalo kiyatinakoma꞉ nanitabolo egiya. b 

Ega꞉walo la꞉ piyate nabima꞉ deda꞉wenama, la꞉ la꞉imano gudino iyaiya osiyodilole tanaloma꞉ ibi tete bilibilinomolo kawiya akoanalenakala꞉, iba꞉te ibino tepo magumulo la꞉tamo dowaokapoma꞉. Modobola la꞉ wiyasiya Kawodawa Kelisokono iyatulame tanalamo ibi eba totomulatelenalo ibino kuba osiyodilole tetelo iba꞉tamo modobo wiya nikalamenakiyala꞉, iba꞉te nanitabokobi midi magumulo wadenomamo kapepeoma꞉. c 

Nanitabokobi Midi Wokopi Ega꞉walo Ibino Woko Namutupi Ibino Osiyodilole Tanalo

Ebene kawokawo wokopi dubate la꞉ kebe epo maniamo duwatetiyala la꞉le ibino wiya꞉ woko kosiyodilola꞉wenama꞉, ebe dubate me opolo la꞉imano woko namutupima꞉ eba eda꞉onalo, modobola la꞉ la꞉imano wokilo ibi tolelamelo ibi unamo wadipalatela꞉wete iba꞉tamo na꞉tudila꞉onakiyala꞉, la꞉le Kelisotamo keba kunu ka꞉tudila꞉wenama eba kunu. Iyo, modobola la꞉ la꞉imano tepo magumulo kuba woki idi wamina꞉no woko nanitabonomolo nosiyodilonakiyala꞉. d  Ega꞉walo woko osiyodilo magumulo la꞉ ma kunu akomalagidilala꞉, woko namutudawate natamo kekalakalama꞉, ebete na dunamita ebe kapiya tetelo nale woko wadenomamo bosiyodilonakomo. Ao, eba kunua꞉. Woko namutudawate la꞉ ulame tetelo ega꞉walo ulamea꞉ tetelo, modobola la꞉ Godokono ubi tanalamo tudila꞉olo, la꞉ a꞉ka꞉tuwa꞉ la꞉ Kelisokono wokopima꞉ eba gelalo la꞉imano tepo magumuno elawo kawonomamo woko ebo nosiyodilonakiyala꞉. Iyo, la꞉le la꞉imano woko nanitabo kalakala tanalago osiyodiloma꞉ modobola, mana꞉ me opo epo kalakalailaema꞉, la꞉ wiyasiya aimano Kawodawa Kelisoko kekalakalaima꞉ema꞉ woko wadenomamo nosiyodilonakiyala꞉. Ebema꞉ piyate wiya꞉ wokopima꞉ deda꞉ona ega꞉walo piyate mani woko dosiyodilona, modobola la꞉ bilibilinomate me kawo tanalo akododomatiyala꞉, aimano Kawodawate epo bilibilinomono osiyodilole tanalo eba ulamenalo, ebete wade wokodawatamo ebeno wade wiya nanitabonomolo kikaemene. e 

Ega꞉walo la꞉ nanitabokobi midipi woko namutupiala꞉, piyate la꞉imano woko wiya꞉no kosiyodilonama꞉ maniamo duwata꞉wiyama, la꞉ ebe wokopiatamo atumu wade tepo magumuno nilakapo nawokaliminakiyala꞉, iyo, kebe tetelo iba꞉te woko modobodopolo osiyodiloa꞉no, ebe tetelo la꞉le ibi temeteme wiya ikalaema꞉ akoanala꞉la꞉. Modobola la꞉ me kawo tanalo akododomatiala꞉, la꞉ ega꞉walo ibi la꞉ bilibilinomo ebe Unu Duliyomololo dokolina ebe Kawo Watodawanomono wiya꞉ wokopilata. Nanitabola, ebe Kawodawate kapiya gabonomodo epo bilibilinomono tanalo tuputupulo kanagilamelelaemene ibino modobo wiya iba꞉tamo kikalamolema꞉. f 

Nanitabokobi Midipiate Saitanago Gowelama꞉ Kebe Inamabu Ka꞉pupulinake

10 Ebema꞉ me leta uwomu apulo nale la꞉ ma kunu analemata, la꞉ aimano Kawodawa Kelisoko magumulo eba ilukulinalo ebeno kawo elawonomo lawa꞉wete elawonomoma꞉ neda꞉iyala꞉. 11 Ega꞉walo la꞉ nanitabokobi midi tanalono gowelao magumulo wato kikopu kelawa꞉ema꞉, modobola la꞉ Godokono gowelao inamabu bilibilinomo na꞉pupulinakiyala꞉, ebema꞉ Saitanakono a꞉da꞉ elemasigi tanalate la꞉tamo da꞉pemaimioma꞉na꞉, ebe tetelo la꞉ modoboma꞉ keda꞉omamota la꞉le kodakodalo kelamota꞉wenama꞉. g  12 Numa꞉la꞉, aimano gowelao tanalote me opo epo epetapiatamo kitana꞉, wiyasiya ale iyaiya kubakuba uliyana kapiyago gowelaonakoma꞉. Iyo, ibi magumulo epetapi elawoelawodopo uliyanala ega꞉walo epetapi elawoelawonomo uliyanala, epetapi me opono idoko magumulo dowapata꞉lamena ebe uliyanala ega꞉walo epetapi ebe tobolo unulo elawamo dowapata꞉lamena ibila. h  13 Ebema꞉ la꞉imano gowelao tanaloma꞉ Godokono modobo inamabu bilibilinomo na꞉pupula꞉la꞉, mabu nanitabola, la꞉ ebe inamabu eba pupulilo, kuba tetete la꞉tamo da꞉pemaigamene, la꞉ Saitanatamo elawokobi ebo kolowiomamota, iyo, gowelao magumulo la꞉le okoli bai ebetamo ikamea꞉no kodakodalo kelamota꞉onamamota.

14 Ebema꞉ nanitabokobi mididawa, a꞉ma꞉ kodakodalo eba utinalo ma kunu nolosiyodiliye. A꞉ma꞉le Godokono nanitabo tanalo a꞉imano batamu pula꞉wete na꞉kodakodaimiye, ega꞉walo ebeno tuputupu okoli tanalo a꞉imano negege inamabumu ka꞉pula꞉wete, i  15 ega꞉walo ebeno milo epatamo dikalamena ebe Wade Tabo a꞉imano agowa inamabumu na꞉pupuliye, gowelao magumulo a꞉imano agowate igiligadigakapoma꞉. j  16 Ebene a꞉ma꞉le Godoko nanitabokobi da꞉mida꞉wena, modobola a꞉ma꞉ tete bilibilinomolo ebe tanalo a꞉imano makeyo inamabumu lawa꞉wete natanakiye, mabu nanitabola, a꞉ma꞉go da꞉gowelana ebe Kubadawate ebeno ela menagono biago a꞉ma꞉tamo da꞉piyokomene, a꞉ma꞉ modoboma꞉ keda꞉ma꞉ta ebe inamabu a꞉imano nanitabokobi midi tanalamo kodiyobola꞉ema꞉. 17 Ebene epono igilo mula꞉ tanalote Godogodone demaigana, modobola a꞉ma꞉ gowelao magumulo ebe tanalo a꞉imano dibamu ka꞉pula꞉wete, ega꞉walo Godokono Uliyanano gowelaono gili akonelawiye, ebe gili ebe Godokono Tabola. k 

18 Ebene iyaiya tete bilibilinomolo la꞉le iyaiya towetowe tabo gela tanalodo Godokono Uliyanano elawamo ebetamo negelanakiyala꞉, iyo, modobola la꞉ ebe tanalo osiyodiloma꞉ elawoa꞉noma꞉ eda꞉oa꞉no ebeno iyaiya epo bilibilinomo ebo nowadipalatelenakiyala꞉. l  19 Ega꞉walo modobola la꞉ na mabuma꞉ Godoko atumu ma kunu na꞉ka꞉toweomenakiyala꞉, kebe tetelo nale Wade Tabo kiyawaoma꞉ wade tete duminakomo, ebete natamo wadewade woki modobolo nikanamenakomene. Numa꞉la꞉, Godote ebe Tabono magumu epatamo dopamo owaminiya, wiyasiya me tetelo ebe ubi niyatina nale ebe tanalo nanitabokobi midia꞉piatamo tolea꞉no eba awokalimilo iba꞉te wadenomamo kiyatawaoma꞉, m  20 iyo, nale Wade Tabo iyaiya epatamo atama꞉ ebete na ebema꞉ ka꞉na꞉miya. Nanitabola, ebe woko osiyodilo tanaloma꞉ nale gabamanino idoko motolo okolinamo, ebema꞉ modobola la꞉le towetowe tabamo na Godotamo nadipatenenakiyala꞉, ebete modobo elawo natamo eba ikanamelo ebe Tabo kiyawao magumulo nale tolea꞉noma꞉ keda꞉nama꞉. n 

Polote Leta Uwomu Apulo Iyaiya Tabo Da꞉kiyawaiya

21 La꞉ niyaniyata, aimano nanitabokobi mididawa ekawi idi Tikikasite la꞉tamo da꞉pemene, ebete naimano okoli tanalo ega꞉walo osiyodilole tanalo bilibilinomo la꞉ ka꞉pikiyawaolaema꞉ta. Nanitabola, ebete Kawodawa Ya꞉sukono wade wokodawa idima꞉ eda꞉na, o  22 ebema꞉ nale ebe la꞉tamo palibomo, la꞉le aimano iyaiya ilukuli tanalo ebegodolo dolowiaema la꞉ kalakala ebo kelaemamota.

23 Ebema꞉ modobola Nabiwi Godoko ega꞉walo Kawodawa Ya꞉su Kelisoko iba꞉te nanitabokobi midipi ekaki bilibilinomatamo milo tanalo ega꞉walo nilakapo kimalagidilo tanalo eba ikalamelo ibino nanitabokobi midi tanalo kawokobi ebo na꞉midililaema꞉na꞉. 24 Ega꞉walo piyate uwomua꞉ tetelo aimano Kawodawa Ya꞉su Kelisoko kawonomamo demalagidilonama꞉na꞉, modobola Godokono nilakapo tanalote ibi bilibilinomagodolo nitanamene. Me naimano tabo uwomula. Taula.

Copyright information for `KNVFLY_RIVER