James 2

Inamabu Bilibila꞉gopi Kapiyatamo Wadewade Tanalo Ako-osiyodilola꞉la꞉

Naimano ekakiala꞉, la꞉ aimano Kawodawa Ya꞉su Kelisoko nanitabokobi midipilata ega꞉walo ebe Godokono elawo alo magumulo dokolina ebe Kawodawala, ebema꞉ la꞉le epo unu nikapiamo ulamea꞉no ma kunu lumagi idi atepalo lumagi idi ebo akolawa꞉la꞉. a  Ebe mabuma꞉ kebe tetelo inamabu bilibila꞉godawa idite ebeno wadewade kaliku pupuliote ega꞉walo wiya kawonomo lini inamabu ebeno kotamo pulite la꞉imano sosi aladabuti tanalamo da꞉pemene, ebene ebe atu tetelo inamabua꞉dawa idite la꞉ magumamo da꞉ka꞉pemene, la꞉imano woki ibi netewapiatamo keba kunu na꞉kitanamene? Wadewade kaliku pupulite da꞉pemene, la꞉ ebe lumagi kawonomamo eba malagidilolo ebetamo ma kunu ba꞉kegelaema, “A꞉ma꞉ niyata, me dopo apuno okoli baiamo nokoliya?” Wiyasiya inamabua꞉dawa da꞉pemene, la꞉ ebe nilakapolo malagidiloa꞉no ebetamo ma kunu ba꞉kegelaema, “Okoli bai idi kitana꞉, modobola a꞉ma꞉ iyabailo gito nutita?” Eiye! La꞉ mako osiyodilo tanalodo la꞉imano tepo magumuno kuba woki awokalilamenakomata, mabu la꞉imano tepo magumulo la꞉ inamabu bilibila꞉gopi wadewadepima꞉ eba gelalo, inamabua꞉pi sosowama꞉ midililo ibi nilakapolo kemalagidilola꞉wena꞉!

O naimano wadewade ekakiala꞉, modobola la꞉ me tabo wadenomamo nolowiala꞉! Godote inamabua꞉pi nanitabolo uwatiya, iba꞉te me opolo eba ilukulinalo nanitabokobi midi magumulo kawokawopima꞉ keda꞉onama꞉. Nanitabola, walone iba꞉te Godokono Kawo Elawodawano Duliyomololo da꞉pola꞉na ebe inamabu bilibili kuwatema꞉na꞉, mabu Godote nani tabonomo iyalo a꞉kiyawaiya ebe Duliyomolono wadewade tanalo ebe nilakapolo demalagidilona ebe epatamo kikalaema꞉. b  Wiyasiya numa꞉la꞉, la꞉ ebako inamabua꞉pi nilakapolo kemalagidilola꞉wena꞉, inamabu bilibila꞉gopi kapiya malagidilolenamata. Eiye! La꞉imano kuba woki beda꞉ kawonomola꞉ka꞉! Tete epetapilo ebe atu inamabu bilibila꞉gopiate la꞉ nanitabokobi midipiatamo kawokawo temeteme eba ikalamelo gabamanino tabo anagiyamida baiamo la꞉ ebo magatalenakota. Iyo, ibi epetapi Ya꞉su Kelisoko demalogonaka ebe nanitabokobi midia꞉pila, ebema꞉ Ya꞉sukono wade mailo ebete la꞉ kowalubilitama꞉ dikalametiyala, iba꞉te ebe mailo kubama꞉ gelana.

Numa꞉la꞉, Kawo Elawodawa Godote ebeno kawo totomu tabonomo ebeno Bukalo ma kunu awokalimina, “A꞉ma꞉ a꞉ka꞉tuwa꞉ a꞉ma꞉ demalagidilawena, eba kunu a꞉ma꞉ niyakabolo dilukulina ebe epo nilakapolo nemalagidilolena,” ebema꞉ modobola la꞉ me tabamo nanitabolo na꞉tudila꞉onala꞉. c  Wiyasiya la꞉ tudila꞉oa꞉no, ma kunu la꞉ epo unu nikapiamo ulamelo inamabua꞉dawa idi sosowama꞉ mida꞉wete, ebene ebe atepawete inamabu bilibila꞉godawa idi delawa꞉ema, la꞉ kawo kuba kosiyodilomamota. Eiye! Godokono kawo totomunomo adikanale mabuma꞉ kuba wiyate la꞉tamo nanitabolo ka꞉pemene, d  10 mabu kebe lumagite Godokono totomu tabo bilibilinomo eba uwatelo idi kapiya dadikanalemene, ebe tetelo ebete totomu tabo bilibilinomo dowakalamina ebako dubuma꞉ keda꞉mene. Iyo, kapiya totomu tabo adikanaledawa ega꞉walo totomu tabo bilibilinomo wakalamidawa ibino tanalo ebe kapiyala, mabu ibi netewapiate kapiya gabodo ibino kuba wiya Godogodone kuwatema꞉na꞉. e 

11 Ebema꞉ numa꞉la꞉, Kawodawa Godote totomu tabo ma kunu giya, “A꞉ma꞉ dubu idino kamiyale pilolo akolawa꞉la꞉,” ega꞉walo me atu Kawodawate walo na꞉kegiya, “A꞉ma꞉ lumagi idi akoanakapuma꞉la꞉.” Ebene kebe tetelo a꞉ma꞉ dopo totomu tabo eba lawelo wiyasiya a꞉ma꞉ toawete lumagi idi gito dananakapuma꞉emene, a꞉imano tanalote keba kunu na꞉kitanamene? A꞉ma꞉ dopo totomu tabo adikanalea꞉no, ebe mabuma꞉ Godote a꞉ma꞉tamo ba꞉kekalakalamene? Ao, ebete kuba wiya a꞉ma꞉tamo nanitabolo kikaema꞉ta, mabu a꞉ma꞉ ebeno totomu tabo idi adikanala꞉ta! f 

12 La꞉ wadenomamo nolowiala꞉, Godokono kawo totomu tabonomo ebe nilakapo awokalimi totomu tabola, ebe totomu tabote epono nanitabokobi midi magumulo ibi tutunomoma꞉ midilina. Ebema꞉ modobola la꞉ la꞉imano tabo gela magumulo ega꞉walo osiyodilole tanalo magumulo ebe kawo totomu tabamo nanitabolo na꞉tudila꞉onala꞉, mabu walone Godokono Unu Duliyomololo ebe kapiya totomute la꞉imano tanalo kanagiyamidalaema꞉ta. g  13 Nanitabola, ebe tetelo Godote nilakapoa꞉ epatamo ebeno nilakapo awokalimia꞉no kuba wiya iba꞉tamo kikalaemene, wiyasiya nilakapo awokalimipiatamo ebete kuba wiya a꞉kikalaemene, ao, ebete ebeno nilakapo iba꞉tamo kawonomamo kawokalimene. h 

Godoko Nanitabokobi Midi Tanalo Ega꞉walo Wadewade Osiyodilole Tanalo Ebe Kapiyala

14 Naimano ekakiala꞉, kebe lumagite Godoko nanitabokobi midima꞉ gelo wadewade tanalo osiyodilolea꞉no, ebeno tanalo keba kunula꞉ka꞉? Godote epono tanalo danagiyamidalaemene, ebe tetelo ebete ebe lumagino nanitabokobi midi tanalo modoboma꞉ ba꞉kegemene? Ao, ebako lumagino nanitabokobi midi tanalo ebe a꞉da꞉ elemasigi tanalola, ebeno igilo mula꞉ tanalote a꞉kitanamene. 15 Diyala la꞉imano nanitabokobi midipino taneba magumulo lumagi idite kalikua꞉noma꞉ da꞉beda꞉nale, ega꞉walo nao inamabua꞉dawate da꞉ba꞉lutale. i  16 Ebene la꞉ magumulo idite ebako nigologolo lumagi umite, ebe walubia꞉no ebetamo ma kunu degemene, “A꞉ma꞉ Godokono kalakalago na꞉toa, ebe a꞉ka꞉tuwa꞉ a꞉ma꞉ kalikamo ega꞉walo baeamo kowalubima꞉ta,” ebe tabo walubi taboa꞉, kuba tabola. Ebema꞉ kebe tetelo nanitabokobi mididawa idite inamabua꞉no dokolina, ebene a꞉ma꞉le ebe kalikamo ega꞉walo baeamo walubia꞉no, a꞉imano nanitabokobi midi tanalote keba kunu kitanale? 17 A꞉ma꞉ wadenomamo nolowia, a꞉ma꞉le Godoko nanitabokobi midima꞉ geawete wiyasiya wadewade tanalo osiyodilolea꞉no, a꞉imano nanitabokobi midi tanalo ebe a꞉ela.

18 Wiyasiya la꞉imano nanitabokobi midipino taneba magumulo epetapiate negelana, “Lumagigodolo wadewade osiyodilole tanalate pola꞉na꞉no kuba꞉, mabu Godoko nanitabokobi midi tanalo ebe tepo magumuno osiyodilo tanalola, apa꞉mo osiyodilo tanaloa꞉.”

Ebema꞉ na Ya꞉imesite ibino tabo eba wiyalo negemo, “La꞉le wadewade tanalo dosiyodilola꞉ema nale la꞉imano nanitabokobi midi tanalo ebo kiyatawamamo, wiyasiya la꞉le osiyodilolea꞉no na a꞉kiyatawamo. Numa꞉la꞉, naimano tanalo ma kunula, epetapiate naimano nanitabokobi midi tanalo kiyatawaoma꞉ nale wadewade tanalo ebema꞉ osiyodilolenakomo.” j 

19 Wiyasiya la꞉ epetapiate kegelamamota, “Ale Godoko kapiya nanitabokobi na꞉midinama꞉, me kawo tanalola, aimano apa꞉mo osiyodilole tanaloa꞉.”

Na wiyasiya kegemamo, “Iyo, Godoko kapiya ebe Kawodawala, Saitanakono kubakuba uliyana atumu ebe tanalo iyatawala. Ebema꞉ iba꞉te ebe tanalo nanitabokobi eba midilo Godokono elawoma꞉ anakamiolo na꞉toletoleona, wiyasiya numa꞉la꞉, iba꞉te ibino kuba osiyodilole tanalo miyapa꞉no wadewade tanalo kosiyodilolenakoa꞉. Ebema꞉ la꞉ na꞉kemalagidilawitama Godote ibino tole tanaloma꞉ iba꞉tamo kekalakalamene? Ao, ibino wadewade tanalo osiyodilolea꞉ mabuma꞉ ebete iba꞉tamo kuba wiya nanitabolo kikalaemene!”

20 Eiye, a꞉ma꞉ wadewade tanalo osiyodilolea꞉ lumagima꞉ deda꞉wena, a꞉ma꞉ daedale lumagilata! A꞉ma꞉ numa꞉, Godokono Buka apuno tabo idite a ma kunu iyatuamena, kebe lumagite Godoko nanitabokobi midima꞉ gelo wiyasiya wadewade tanalo osiyodilolea꞉no, ebe lumagino nanitabokobi midi tanalo ebe a꞉da꞉ elemasigi tanalola. 21 Iyo, a꞉ma꞉ aimano ewono A꞉ibalayamakono tanalo nemalagidila. Ebete Godoko nanitabokobi eba midilo, ebeno nanitabokobi midi tanalote ebeno osiyodilo tanalodo ma kunu awokaliya, ebete Godoko watidilono nokola patapata unamo ebeno gudu Aisa꞉keko adilatite Godotamo nanitabolo ikamiya, iyo, ebeno wade osiyodilo tanalodo Godote ebe tuputupudawa idima꞉ ebo ka꞉miya. k  22 Ebema꞉ ale me tanalo uima꞉, A꞉ibalayamakono nanitabokobi midi tanalo ega꞉walo ebeno osiyodilo tanalo kapiyanomoma꞉ eba eda꞉lo, ebeno nanitabokobi midi tanalote ebeno osiyodilo tanalodo modobonomoma꞉ ebo eda꞉miya. l  23 Iyo, me tanalote A꞉ibalayamatamo pemaigiya, Godote ebeno Bukalo dopamo degiya ebe tabote nanitaboma꞉ keda꞉ma꞉, mabu ebeno Bukalo tabo ma kunu itana, “A꞉ibalayamate Godoko nanitabokobi da꞉midiya, ebema꞉ Godote ebe tuputupudawama꞉ ebo giya.” Iyo, nanitabola, A꞉ibalayamakono nanitabokobi midi mabuma꞉ Godote ebe ebeno wade namutudawama꞉ ka꞉miya. m  24 Ebema꞉ modobola a꞉ma꞉ me kawo tanalo wadenomamo nelawa꞉, a꞉ma꞉ Godoko nanitabokobi midilo wadewade tanalo nosiyodilolenakiye, mabu Godote wadewade osiyodilole tanalo a꞉ma꞉godolo dulaemene ebete a꞉ma꞉ tuputupudawama꞉ keka꞉ima꞉ta. Wiyasiya a꞉ma꞉ nanitabokobi midi magumulo wadewade tanalo osiyodilolea꞉no, a꞉imano nanitabokobi midi tanalo ebe a꞉da꞉ elemasigi tanalola, Godote a꞉ma꞉ tuputupudawama꞉ a꞉keka꞉mitamene.

25 Ega꞉walo Godokono Bukate nanitabokobi mididawa idino tanalo kawokalimina, ebeno mailo ebe La꞉iya꞉batela. Ebe kamiyalete dopamo Godoko nanitabokobi midia꞉ tetelo dubu bilibili kamiyalema꞉ eda꞉nami, wiyasiya Isalaela epate ebeno Ka꞉inane opo laema꞉ da꞉pemaimiya, ebe tetelo ebete ibino Godoko nanitabokobi midite ibi ma kunu walubiliya. Isalaela dubu netewate opo umioma꞉ diya gabodo ebetamo da꞉pemaimiya, La꞉iya꞉bate ibi Ka꞉inane opo gabamani dubatamo kikalamiya꞉, ebete wiyasiya ibi iya gabodo gito aliboliya gabamani dubate ibi anakapulamekapoma꞉. Nanitabola, mabu La꞉iya꞉bate me wade tanalo dosiyodiliya, ebe mabuma꞉ Godote ebe tuputupudawa idima꞉ ebo ka꞉miya. n 

26 Ebema꞉ naimano iyatulame tabono magumu kawokalima꞉ uli tabo idi ma kunu itana. Lumagite da꞉emene ebe tetelo ebeno uliyanate ebeno apene gito ka꞉nemaigamene, walo ebe a꞉e apelo a꞉kokolinamene. Ebema꞉ nanitabola, lumagino nanitabokobi midi tanalo eba kunula, ebegodolo wadewade osiyodilole tanalate pola꞉na꞉no, epetapiate ebo kiyatawaoma꞉na꞉ ebeno nanitabokobi midi tanalo iyalo a꞉i.

Copyright information for `KNVFLY_RIVER