c4:6Mulo Tabo 3:34; 1Pit 5:5
e4:8Sek 1:3; Ma꞉l 3:7; Ais 1:16
f4:10Yauba 5:11; 1Pit 5:6
i4:14Mulo Tabo 27:1; Oale 39:5,11

James 4

Me Opono Iyaiya Tanalo Kawonomamo Malagidilole Tanalo

Ebema꞉ la꞉ nanitabokobi midipi magumulo gowelao tanalo ega꞉walo apaminateui tanalo kebene ka꞉pelamenakole? Iyo, ebe tanalate la꞉imano kateneno kubakuba ubi tanalodo pemaimionaka, mabu ebako ubi tanalate la꞉imano tepo magumulo wadewade wokino tanalago gowelaona. a  Eba kunu la꞉le epetapino inamabu uwatema꞉ wagelenamata, wiyasiya uwate gabo umia꞉no ebema꞉ la꞉le la꞉imano tabamo ibi anakapulamenakomata. Ega꞉walo la꞉ kawokawo inamabu uwatema꞉ ubi kawonomola, wiyasiya la꞉godolo pola꞉na꞉no ebema꞉ la꞉le eba apaminateuilo kubanomamo ebo gowelaonakomata. Eiye! Mabu keleka꞉ la꞉le la꞉imano inamabu epetapi modobolo kuwata꞉wena꞉? Mabu la꞉le Godoko la꞉imano modoboa꞉ tanaloma꞉ nanitabo gabodo ka꞉toweoma꞉wenakoa꞉. Ebema꞉ numa꞉la꞉, kebe tetelo la꞉le inamabu idima꞉ Godoko da꞉toweoma꞉wenakoma, ebe tetelo la꞉imano tepo magumuno woki tuputupulo ka꞉pola꞉na꞉ mabu la꞉ ubila ebe inamabu lawa꞉wete la꞉ a꞉ka꞉tuwa꞉ la꞉ kekalakalailama꞉ema꞉. Iyo, la꞉le Godoko kekalakalaima꞉ema꞉ woki kiyata꞉wena꞉, ebema꞉ ebe ubia꞉nola inamabu idi la꞉tamo ikalaema꞉.

Eiye, la꞉ nanitabokobi midia꞉ epo keba kunula꞉ka꞉ eba kunulata! La꞉ iyatawala꞉ka꞉, kebe lumagite me opono iyaiya tanalo kawonomamo demalagidilolena ebete Godago goweladawama꞉ eda꞉na? Iyo, nanitabola, potele me opono inamabu ega꞉walo iyaiya amama tanalo uwatema꞉ dowagelena, ebe Godago goweladawala. b  Ebema꞉ numa꞉la꞉, Godokono Bukalo tabote ma kunu itana, “Godoko ubi kawonomola ebeno Uliyanate a꞉ka꞉tuwa꞉ aimano tepo magumulo kokolinama꞉, ebema꞉ ebete aimano kubakuba wokino tanalago elawonomamo gowelaonako.” Iyo, la꞉ iyatawalata me Buka tabote nanitabonomoma꞉ eba eda꞉nalo, ebeno Bukalo me tabo idite atumu ba꞉kitana,

“Piyate damamaona Godote iba꞉go na꞉gowelaona,
wiyasiya piyate ibi a꞉ka꞉tuwa꞉ ibi opamo dalomona,
ebete iba꞉tamo ebeno kawo nilakapo awokaliminako.”
Kalakala kawonomola, Godote ebeno nilakapo atamo eba kunu awokalimina! c 

Ebema꞉ modobola la꞉ a꞉ka꞉tuwa꞉ la꞉ Godotamo ikameawete Saitanatamo elawonomoma꞉ neda꞉onala꞉, mabu la꞉le eba kunu dowagela꞉ema, Saitanate la꞉ kuba gabamo wabuga꞉tale magumune la꞉ miyapatate iyabaiamo samamo kalaula꞉mene. d  Nanitabola, kebe tetelo la꞉ Godoko niyakabamo da꞉pelama꞉ema, ebe atu tetelo ebete la꞉tamo pemaigate la꞉ kalakalago ka꞉puwatema꞉ta. Ebema꞉ la꞉ piyate iyaiya kuba tanalo dosiyodilola꞉wenama, modobola la꞉ la꞉imano daleya koto ukulaola꞉wete kubakuba tanalo walo ako-osiyodilola꞉la꞉. Ega꞉walo la꞉ piyate Godoko ega꞉walo me opono tanalo atu tetelo waloma꞉talema꞉ dowagela꞉wenama, modobola la꞉ la꞉imano tepo magumuno kubakuba woki wadekobi midila꞉wete, e  ebene la꞉imano kuba mabuma꞉ modobola la꞉le tepo temetemema꞉ eda꞉wete nima꞉la꞉. Iyo, modobola la꞉ la꞉imano kalakala tanalo atepawete tepo magumuno ii tanalo nelawiyala꞉, ebene la꞉imano kalakala tanalote wiyasiya mibomiboma꞉ neda꞉mene. 10 Ebema꞉ nanitabola, la꞉ Godokono ololo apulo la꞉ a꞉ka꞉tuwa꞉ la꞉ opamo eba alomolo, ebete wiyasiya la꞉ unamo kowadipalatelema꞉ta. f 

Nanitabokobi Mididawa Idino Tanalo Kubama꞉ Akogeala꞉

11 Naimano ekakiala꞉, me tanalo idila. La꞉imano nanitabokobi midipino taneba magumulo idite idino tanalo kubama꞉ akogeala꞉, mabu kebe tetelo a꞉ma꞉ nanitabokobi mididawa idino tanalo kubama꞉ degeaemene, ebe tetelo a꞉ma꞉ Godokono kawo nilakapo totomu tabonomo kadikanalema꞉ta. Numa꞉la꞉, Godote ebeno totomu tabamo a꞉ma꞉ ananata a꞉ma꞉le a꞉imano nanitabokobi midi ekawi nilakapolo kemalagidilawenama꞉, ebema꞉ kebe tetelo a꞉ma꞉ a꞉imano ekawi kubama꞉ degeaemene, ebe tetelo a꞉ma꞉ Godokono totomu tabo atumu kubama꞉ ka꞉kegema꞉ta. 12 Eiye, a꞉ma꞉ kawo lumagia꞉! A꞉ma꞉tamo elawo potele kikametana lumagi idino tanalo kanagiyamidama꞉ema꞉? Godoko kapiya ebe totomu tabo osiyodiloledawala, ega꞉walo ebe kapiya ebe epono tanalo anagilamelelamedawala, ebema꞉ me Kawodawa kapiyate modobola epono iyaiya ilukuli tanalo eba anagilamelelamelo idawano igilo mula꞉mete idawatamo kuba wiya kikaemene. g 

Lumagite Ebeno Osiyodilole Tanaloma꞉ Amama Tabo Akokiyawaoala꞉

13 Ega꞉walo me tanalo idila. La꞉ epetapi ma kunu gelanakomata, “Ka꞉lo adimolo o dumutu egelalo na kawo duliyomolamo tote, ebolo nale kapiya ulamamo eba nokolilo bisnisi woko nosiyodilote mani kawokawonomo ka꞉nuwatemamo.” h  14 Eiye! A꞉ma꞉ iyatawa꞉ dumutu a꞉ma꞉tamo beda꞉ tanalote na꞉kemaigamene. A꞉ma꞉ opo lumagilata, ebema꞉ a꞉imano igilo ebe tema keba kunula꞉ka꞉ eba kunula, lumagite tete da꞉pesolo umite a꞉ka꞉tuwa꞉ samonomamo ebo kolopoligomene. i  15 Ebema꞉ modobola a꞉ma꞉le amama tabo kiyawao atepawete ma kunu negiye, “Godote elawo natamo dikanaemene, na dumutu igilolo eba lutalo nale ebeno ubi tanalo ebo kosiyodilomamo.” 16 Wiyasiya la꞉ epetapi mako wadewade tabo kegelawenakoa꞉, la꞉ a꞉ka꞉tuwa꞉ la꞉ amamalatelenamata, ebema꞉ Godote la꞉imano amama tabo gela tanaloma꞉ kekakalakalana꞉. 17 Iyo, me tanalo nanitabola, kebe lumagite tuputupu osiyodilo tanalo eba iyatawalo wiyasiya ebe tanalamo tuduwata꞉no, ebeno osiyodiloa꞉ tanalodo ebete Godokono pukala ebo kadikanalemene. j 

Copyright information for `KNVFLY_RIVER