b5:4Totomu 24:14-15
d5:7Totomu 11:14; Yel 5:24
f5:11Maimi 34:6; Yauba 1:21-22; 2:10; Oale 103:8
j5:171Ela 17:1; 18:1
k5:181Ela 18:42-45
m5:20Mulo Tabo 10:12; 1Pit 4:8

James 5

Inamabu Bilibila꞉gopiate Ibino Kuba Osiyodilole Tanalo Miyapate Godotamo Nolobila꞉oma꞉na꞉

Ebema꞉ inamabu bilibila꞉gopiala꞉, la꞉ naimano tabo wadenomamo nolowiala꞉. Modobola la꞉ me tetelo imi nowagilima꞉la꞉, mabu kawokawo temetema꞉te la꞉tamo na꞉pelama꞉, iyo, tete tatalila la꞉imano inamabu bilibili tanalate ka꞉kubakubaoma꞉na꞉. Ebe tetelo la꞉imano pupuliono inamabu nopaiate naote, a  ebene la꞉imano wadewade disi damelate eba uwatelo nonokama꞉ ebo keda꞉oma꞉na꞉. Ebema꞉ nanitabola, Godote epono kuba danagilamelelaemene, ebe Kawo Egelalo ebe nonoka inamabuate la꞉imano kuba osiyodilole tanalo ega꞉walo kuba wokino tanalo kawokalilaema꞉na꞉. Numa꞉la꞉, me opono uwomu tetete eba penapelo, la꞉imano inamabu iyalo a꞉dogodogoilamenaimata, wiyasiya tete tatalila la꞉imano kalakala tanalote kolopoligomene, iyo, la꞉imano nonoka inamabuate la꞉imano ape eba kubailamelo la꞉imano kalakalate ebo kolopoligomene, elawo elanomote namo tuwaenomoma꞉ keba kunu ka꞉midinakole eba kunu.

Nanitabola, la꞉imano kuba tanalo ma kunu itana. La꞉imano kawokawo bisnisi magumulo piyate la꞉imano olowameno pali inamabu detapiolametanaka, la꞉le iba꞉tamo wade wiya kikalama꞉wenakoa꞉, ebema꞉ iba꞉te ibino temeteme magumulo kawonomamo imina. Eiye, Elawodawa Godote ebe imi tanalo iyalo iyatawi! b  Ebema꞉ numa꞉la꞉, la꞉ me opolo inamabu bilibilipima꞉ eba eda꞉wenalo la꞉ a꞉ka꞉tuwa꞉ la꞉imano kateneno ubilo la꞉ ekalakalailamenakomata, iyo, la꞉ wadewade bae eba naonalo gadigadinomoma꞉ iyalo eda꞉imata. Ebema꞉ gadigadi kau-goeogoeo keba kunula꞉ka꞉ la꞉ eba kunula, tete tatalila Namutudawate la꞉ anakapulaema꞉ ka꞉pemene. c  Ega꞉walo me tanalo idila. Tete epetapilo la꞉le tuputupu epatamo dowawete, ebene la꞉le ibi gabamaniatamo gito magatalenakomata iba꞉te iba꞉tamo a꞉e wiya kikalaema꞉. Eiye! Ebe epate la꞉tamo kuba idi kosiyodilonakoa꞉, wiyasiya ebe gabodo la꞉le ibi gito anakapulamenakomata!

Nanitabokobi Midi Magumulo Kodakodalo Lamota꞉ona Tanalo

Ebema꞉ naimano ekakiala꞉, la꞉imano nanitabokobi midi magumulo kodakodalo nelamota꞉onala꞉ Kawodawa Ya꞉sukono pe teta꞉mo. Modobola la꞉ pali osiyodilodawano tanalo nemalagidilala꞉, ebete pali inamabu amiote wade pali inamabu nao tete ebo kemakopelenamene. Ma kunu dopo sagana tetelo ulamate dowonakomene ega꞉walo uwomu saganalo walo da꞉kowonakomene, damelate wade gibama꞉ eba eda꞉lo ebeno pali inamabuate wadenomamo ebo kapepeoma꞉na꞉. d  Ebema꞉ la꞉ atumu Ya꞉sukono pe tanalo makopelema꞉ ubia꞉noma꞉ eda꞉oa꞉no kodakodalo nelamota꞉onala꞉, mabu ebeno pe tete netatali! e  Ebema꞉ naimano ekakiala꞉, la꞉ magumulo idite lumagi idino tanaloma꞉ ubia꞉ tabo akogeala꞉, mabu diyala, Godote a꞉imano tamedawano okoli tanalo modoboma꞉ eba gelo wiyasiya a꞉ma꞉ kubadawama꞉ da꞉begemene. Iyo, ebe Kawodawate na꞉pe a bilibilinomono iyaiya tanalo kapanagilameleaema꞉!

10 Ega꞉walo naimano ekakiala꞉, modobola la꞉le iyalo tetelo da꞉pemaimiya ebe Godokono woki awokalimipino tanalo nemalagidilala꞉. Iba꞉te Godokono woko eba osiyodilonalo kawokawo temeteme duwatenakiya, wiyasiya iba꞉te nanitabokobi midi magumulo kodakodalo lamota꞉onanakiya, ebema꞉ iba꞉te keba kunu kilukulinami, modobola la꞉ eba kunu nilukulinala꞉. 11 Numa꞉la꞉, a nanitabokobi midipiate ebako wokopi eba malagidilolelo ma kunu gelanakoma꞉, “Ibino kodakodalo lamota꞉ona mabuma꞉ Godokono kalakala tanalote iba꞉godolo nanitabolo nitanami!” Ebema꞉ modobola la꞉ nanitabokobi mididawa idi Yaubakono tanalo atumu na꞉kemalagidilala꞉. Kawo olalatinomo tanalote ebetamo demaigiya, ebe tetelo ebete nanitabokobi midi magumulo kodakodalo utinami, ebema꞉ Kawodawa Godote ebe walubite olalati magumune ebeno igilo a꞉mula꞉miya. Kalakala kawonomola, Godoko ebe kawo nilakapodawanomola. f 

Nani Tabonomo Ge Tanalo

12 Ebema꞉ naimano nanitabokobi midipi ekakiala꞉, me tanalo idi ebe kawo tanalonomola. La꞉le epetapiatamo nani tabonomo gelama꞉ dowagela꞉ema, olowiopiate la꞉imano tabo nanitabokobi ka꞉midima꞉ la꞉le Godokono Unu Duliyomolono mailo akoka꞉miala꞉ ega꞉walo me opono mailo atumu akoka꞉miala꞉. Ebema꞉ nanitabokobi mididawa, modobola a꞉ma꞉ wiyasiya a꞉imano tabo kiyawao magumulo inamabu idino mailo ka꞉mia꞉no tabo nanitabolo ma kunu negiye, “Iyo, na kosiyodilomamo,” ega꞉walo kebe tetelo a꞉ma꞉ tanalo idi osiyodiloma꞉ modoboa꞉noma꞉ deda꞉emene, modobola a꞉ma꞉ nani tabo idi ma kunu negiye, “Ao, na a꞉kosiyodilomo.” Eiye! Epetapiate a꞉ma꞉ nanitabokobi ka꞉miditama꞉ a꞉ma꞉le a꞉imano tabo elawokobi midima꞉ tabo idi akogeala꞉, mabu ebako tabo kiyawao tanaloma꞉ Godote kuba wiya a꞉ma꞉tamo kapalibomene. g 

Godotamo Towetowe Tabo Ge Tanalo

13 Ebema꞉ la꞉ magumulo kebe lumagite temeteme epetapi magumulo dokolina, modobola ebete towetowe tabo Godotamo negemene. Ega꞉walo kebe lumagite kalakala magumulo dokolina, modobola ebete Godoko amamate oale nalapiomene. 14 Ega꞉walo kebe lumagi temetemete dumina, modobola ebete sosi watowatopi ka꞉la꞉mite, ebene iba꞉te pelamete Kawodawa Ya꞉sukono mailamo olibi kikopuno iamo ebeno wato kali pabutimite Godotamo ebe ebo nadipatema꞉na꞉. h  15 Ebema꞉ iba꞉te Godoko nanitabokobi eba midilo, ebete ibino towetowe tabo olowite temetema꞉go lumagi wadekobi ebo ka꞉midimene, ega꞉walo diyala, ebe temetemete ebe lumagino kuba osiyodilole tanalodo ebetamo da꞉ a꞉pile, ebene Godote ebe tanalo iyatawate ebe atu tetelo ebeno kuba egebolemete ka꞉dodolomatilimene. i  16 Ebema꞉ modobola la꞉ magumulo idite ebeno kuba osiyodilole tanalo kawokalilame, idite ebeno kuba osiyodilole tanalo kawokalilame, eba kunu nowagelenala꞉, ebene la꞉ magumulo idite idi Godotamo nadipatenakiyala꞉, ebete la꞉imano kuba egebolelametate la꞉imano apeno iyaiya temeteme tanalo balamo kalomolametama꞉. Nanitabola, kapiya tuputupudawano towetowe tabo ge magumudo Godoko ebe modobola kawokawo anoano tanalo osiyodilolema꞉.

17 Numa꞉la꞉, Godokono woki awokalimidawa Elayako ebe opo lumagila, a keba kunula꞉ka꞉ ebe ebako lumagila. Wiyasiya ebe wade tuputupudawala, ebema꞉ ulamate kolopoligoma꞉ ebete Godotamo kawonomamo da꞉towetowiya, Godote ebeno tabo nanitabolo olowiya, iyo, ebe tetene wagilimite ulamate tete geyageyanomolo kowonakia꞉, ebe tete ebe netewa-kapiya ulama ega꞉walo sikisi sagana tetela. j  18 Wiyasiya ulamate walo owoma꞉ Elayate Godotamo towetowe tabo da꞉kegiya, Godote ebeno towetowe tabo walo kolowite ulama opamo ebo palibiya epono pali inamabuate walo kakapepeoma꞉. k 

Lumagino Igilo Mula꞉me Tanalo

19 Ebema꞉ naimano nanitabokobi midipi ekakiala꞉, naimano uwomu leta tabo ma kunula. La꞉ magumulo idite Godokono nanitabo gabone iyabaiamo delegamene, modobola idite ebe walo na꞉kemagaemene. l  20 Iyo, la꞉ me kawo tanalo nemalagidilala꞉, kebe lumagite kuba osiyodilodawa umite ebeno kuba gabone Godokono nanitabo tanalamo walo da꞉kemagaemene, Godote ebe tuputupudawano osiyodilo tanalodo kubadawano igilo mula꞉mete ebeno iyaiya kuba osiyodilole tanalo ebo kegebolemene.

Me naimano tabo uwomula. Taula. m 

Copyright information for `KNVFLY_RIVER