John 15

Ya꞉suko Ebe Gala꞉ipi Tupina Da꞉imi Kewanomola

Ebene Ya꞉sute ebe waloma꞉tapiatamo tabo idi na꞉kegeni, “Na gala꞉ipi tupina da꞉imi kewanomola, ega꞉walo naimano Nabiwite ebe da꞉imi kewa umidawama꞉ eda꞉na. Ebema꞉ me kewano noloa꞉ katomo bilibilinomo ebete mabunomamo otolete iyabaiamo kiyalekemene, wiyasiya da꞉nolonaka ebe katomo bilibilinomo unu paago ebete unuya kotolemene iba꞉te kawonomamo walo ka꞉ka꞉noloma꞉. a  Nanitabola, nale la꞉tamo kebe iyaiya tabo ka꞉kiyawaonakimo ebe tabote la꞉ ukulaolenomo dukulaoletia, la꞉le oliolinoma꞉ ebo eda꞉imata. Ebema꞉ modobola la꞉le na da꞉imi kewanomogodolo nilukulinala꞉, ebene na atumu la꞉godolo bokolinamo. Me tanalo wadenomamo nemalagidilala꞉, da꞉imi katomote ebeno apa꞉mo moga꞉no ebe a꞉ka꞉tuwa꞉ a꞉ka꞉nolomene, ebema꞉ la꞉ nagodolo ilukulina꞉no la꞉le nanitabolo a꞉ka꞉noloaema.

“Na ebe gala꞉ipi tupina da꞉imi kewanomola, la꞉ katomolata. Kebe lumagite na magumulo dokolinamene ega꞉walo na atumu ebegodolo dokolinamo, ebete kawonomamo ka꞉nolomene, wiyasiya na la꞉imano tepo magumulo okolina꞉no la꞉ a꞉ka꞉tuwa꞉ wade tanalo idi a꞉kosiyodilaema. Ebema꞉ kebe lumagite na magumulo okolina꞉no, ebe noloa꞉ katomo keba kunula꞉ka꞉ eba kunula. Pali namutudawate ebe iyabaiamo deba꞉idilomene alawoma꞉ ebo ka꞉neda꞉mene, ebene lumagi idite pelawete elamo gito ka꞉peba꞉idilomene. b  Nanitabola, la꞉ nagodolo dilukula꞉wenama ega꞉walo naimano iyatulame tabote la꞉imano tepo magumulo da꞉pola꞉namene, ebe tetelo la꞉ naimano iyaiya tabo nanitabolo eba waloma꞉talenalo beda꞉ tanaloma꞉ naimano Nabiwi dalateda꞉ema ebete ebe tanalo la꞉tamo kikalaema꞉ta. Mabu kebe tetelo la꞉ naimano da꞉iminomo keba kunula꞉ka꞉ eba kunu kawonomamo da꞉noloaema, ebe tetelo la꞉ me tanalo wadenomamo kawokalimamota, la꞉ naimano waloma꞉tapinomolata. Me ebe gabodo Nabiwi Godote ebe a꞉ka꞉tuwa꞉ ebe kowalogomene. c 

“Numa꞉la꞉, Nabiwite na nilakapolo keba kunu kemalagidilonenale, nale la꞉ eba kunu malagidilolenamata, ebema꞉ modobola la꞉ naimano nilakapo magumulo nilukuliniyala꞉. 10 Nanitabola, la꞉ naimano iyaiya totomu tabamo nanitabolo da꞉tudila꞉wenama, ebe gabodo la꞉le naimano nilakapo magumulo bilukulinamata, nale naimano Nabiwino totomu tabamo tuduwatalo ebeno nilakapo magumulo dokolinamo eba kunu. d  11 Ebema꞉ nale la꞉ me tabo analemata, mabu na ubila naimano kalakalate la꞉imano tepo magumulo tabokate ebolo kitanama꞉.

12 “Me naimano kawo totomu tabola la꞉tamo. Nale la꞉ nilakapolo keba kunu kemalagidiloletanama, la꞉imano taneba magumulo idite idi eba kunu nemalagidilonala꞉. e  13 Numa꞉la꞉, lumagi idite ebeno namutupino igilo mula꞉lelaema꞉ ebeno igilo iyabaiamo gito diyatimene, eba kunu ebegodolo nanitabo nilakapo tanalote kawonomamo kawokalamene. f 

14 “Ega꞉walo me tanalo idila, la꞉le naimano totomu tabamo da꞉tudila꞉wema, ebe gabodo la꞉ naimano namutupima꞉ keda꞉omamota. g  15 Ebema꞉ me tetene wagilimite nale la꞉ naimano wiya꞉ wokopima꞉ walo a꞉keka꞉la꞉mitama mabu wiya꞉ wokopiate ibino namutudawano tepo magumuno woki nanitabolo kiyatawana꞉. Wiyasiya nale Nabiwigodone kebe iyaiya tanalo kolowiyamo, ebe tanalo bilibilinomo la꞉tamo awokalilaimo, ebema꞉ la꞉ naimano wiya꞉ wokopinomoa꞉, ao, la꞉ naimano namutupilata. 16 Ebema꞉ me kawo tanalo akododomatiala꞉, la꞉le na lawenea꞉no nale la꞉ dopamo uwatimata, la꞉le me opono iyaiya opolo eba nilukulionalo da꞉iminomate la꞉ magumulo ka꞉nolonama꞉. Ebene la꞉imano da꞉ima꞉te uwomua꞉ tetelo eba pola꞉nalo, la꞉ beda꞉ tanaloma꞉ Nabiwi Godoko naimano mailamo da꞉toweoma꞉wenakoma, ebete ebe tanalo la꞉tamo ebo bikalamenakoma꞉ta. 17 Me naimano kawo totomu tabola la꞉tamo, la꞉imano taneba magumulo idite idi nilakapolo nemalagidilonala꞉.” h 

Me Opo Epate Ya꞉suko Waloma꞉tapiatamo Ka꞉dowaoma꞉na꞉

18 Ebene Ya꞉sute tabo idi na꞉kegeni, “Me opo epate la꞉ naimano waloma꞉piatamo da꞉dowaoma꞉na꞉, ebe tetelo nemalagidiliyala꞉ iba꞉te dopamo natamo a꞉dowaiya. 19 Ebema꞉ la꞉ me opo epoma꞉ nanitabolo neda꞉wenataleka꞉ iba꞉te la꞉ kalakalago buwatetana꞉, wiyasiya nale la꞉ ibino taneba magumune uwatimata, ebema꞉ iba꞉te la꞉ ubia꞉noma꞉ eda꞉olo la꞉tamo ba꞉dowaonama꞉na꞉ mabu la꞉ iba꞉go kapiyama꞉ keda꞉wena꞉. i  20 Ega꞉walo nale la꞉ dopamo danaletima, la꞉le me tabo walo na꞉kemalagidilala꞉, wokodawano elawote ebeno woko namutudawano elawo kodolina꞉. Ebema꞉ kebe epate natamo kawokawo temeteme dikanamenakiya, iba꞉te la꞉tamo atu temeteme ba꞉kikalamenakoma꞉ta, ega꞉walo kebe epate naimano iyatulame tabamo da꞉tudila꞉iya, iba꞉te la꞉imano iyatulame tabamo atumu ka꞉ka꞉tudila꞉oma꞉na꞉. j 

21 “Numa꞉la꞉, na dapaliboniya ebe dawano tanalo me opo epate iyatawa꞉, ebema꞉ iba꞉te na mabuma꞉ la꞉tamo iyaiya kubakuba tanalo bosiyodilolenakoma꞉na꞉. 22 Nale iba꞉tamo pete Godokono nani tabo pikiyawaoa꞉notaleka꞉, ebeno dowa tanalote ibino kuba osiyodilole mabuma꞉ a꞉ka꞉pena꞉, wiyasiya nale me opamo da꞉piyamo, ebe tetene wagilimite ibino kuba waminaole gabo kitanamia꞉, ebema꞉ ibino kuba wiyate nanitabolo na꞉pe. 23 Numa꞉la꞉, ibi magumulo kebe lumagite natamo da꞉dowana, ebete atumu naimano Nabiwitamo na꞉ka꞉dowana. k  24 Ebema꞉ nale me opo epo magumulo naimano Nabiwino kawokawo anoano tanalo posiyodilolea꞉notaleka꞉, ebeno dowa tanalote ibino kuba osiyodilole mabuma꞉ a꞉ka꞉pena꞉. Wiyasiya na ibino taneba magumulo ebeno elawo kawonomamo awokalimo, me opo lumagi idite ebako elawo awokalima꞉ modoboa꞉, iyo, iba꞉te naimano elawo nanitabonomolo umiya, wiyasiya iba꞉te natamo ega꞉walo Nabiwitamo kawonomamo dowaona. 25 Numa꞉la꞉, me tanalote ma kunu pemaigi Godokono Buka apuno tabote nanitaboma꞉ keda꞉ma꞉, mabu ebete Yu epatamo dikalamiya ebe Totomu Bukalo tabote ma kunu itana, ‘Nale ibi mabuma꞉ wadewade tanalo eba osiyodilolenalo, wiyasiya iba꞉te natamo a꞉dowaiya.’ l 

26 “Naimano walomatapiala꞉, na Walubidawa idi la꞉tamo kapalibomamo, ebe Nabiwi Godogodone da꞉pena ebe Wade-talena Uliyanala. Ebe Godokono nanitabo tanalo awokalimidawala, ebema꞉ ebete me opo epatamo da꞉pemene naimano tanalo kapawokalimene, m  27 ebene la꞉ atumu naimano tanalo nakawokalimiyala꞉, mabu nanitabola, naimano woko wagilimi mabune la꞉ nago ilukulinaimata.

Copyright information for `KNVFLY_RIVER