John 16

“Na ka꞉lo idokolo me tanalo bilibilinomo la꞉tamo kiyawaomo, mabu na ubia꞉nola la꞉le agowa ukamidaolema꞉. Tete na꞉pe, Yu epate la꞉tamo talena kiyatilaema꞉ta la꞉le ibino iyaiya duliyomolono balidi ibilamole moto guamo opila꞉oma꞉, ega꞉walo ebe tetelo epetapiate la꞉ anakapulaema꞉ nopo eba iyatilo ebo kemalagidiloma꞉na꞉ iba꞉te Godokono woko osiyodilona. a  Nanitabola, iba꞉te eba kunu la꞉tamo kawokawo kuba osiyodilolema꞉ kowagelema꞉na꞉, mabu iba꞉te naimano tanalo ega꞉walo naimano Nabiwino tanalo iyatawa꞉. b  Ebema꞉ numa꞉la꞉, na me iyaiya tanalo la꞉tamo a꞉kiyawaomo, mabu na ubila me kuba tetete da꞉pemaigamene la꞉ ebo kemalagidilomamota, ebete aimano temeteme tanaloma꞉ a iyalo anai.”

Godokono Uliyanano Woko Osiyodilo Tanalo

Ebene Ya꞉sute ebe waloma꞉tapiatamo tabo idi na꞉kegeni, “Na dopamo me iyaiya tanaloma꞉ la꞉ kanaletia꞉, mabu naimano woko wagilimi mabune pete me teta꞉mo pemaiga, ebe tete geyageyadopolo nale la꞉go okolinaimo.
Wiyasiya tete na꞉pe, na dapaliboniya ebe dawatamo na walo ka꞉ka꞉tomamo. La꞉ ebe tanaloma꞉ woki bilibilima꞉ eba eda꞉wenalo, wiyasiya idawate na ma kunu kalateda꞉nena꞉, ‘A꞉ma꞉ kebamo na꞉ka꞉toaemene?’ mabu la꞉ naimano to tanalo eba malagidilonalo tepo magumulo mibomibonomoma꞉ eda꞉onamata. Ebema꞉ nale la꞉ nani tabo analemata, nale la꞉ da꞉miyapatama ebe wade tanalola, mabu na toa꞉no la꞉imano Walubidawa idi, ebe Godokono Uliyanala, ebete la꞉tamo a꞉ka꞉pemene. Iyo, na la꞉godone da꞉tomo, ebe tetelo na ebe Wade Walubidawa la꞉tamo nanitabolo kapalibomamo. c 

“Ebete me opo epatamo da꞉pemene, ebe tetelo ebete iba꞉tamo me tanalo kapawokalilaemene, me tanalo ebe me opono kuba osiyodilole tanalo, ega꞉walo Godokono tuputupu okoli tanalo, ega꞉walo Godote epono kuba osiyodilole mabuma꞉ iba꞉tamo wiya ikalame tanalo, me ebe netewa-kapiya tanalola. Nanitabola, Godokono Uliyanate me opo epono kuba osiyodilole tanalo kapawokalilaemene mabu iba꞉te na nanitabokobi ka꞉midinina꞉. 10 Ega꞉walo ebete ebeno tuputupu okoli tanalo kapawokalimene, mabu tete tatalila na Tuputupudawate me opo atepate Nabiwi Godotamo walo ka꞉ka꞉tomamo, ebe tetelo la꞉ la꞉imano balida꞉mo na walo a꞉kunama꞉ema. 11 Ega꞉walo Godote epono kuba osiyodilole mabuma꞉ wiya iba꞉tamo dikalaemene, ebeno Uliyanate ebe tanalo kapawokalimene, mabu Godote me opono Kuba Elawodubu Saitanatamo kuba wiya nanitabolo kikaemene, iyo, ebete ebe tanalo kosiyodiloma꞉ tabo iyalo iyatiya. d 

12 “Nanitabola, nagodolo tanalo bilibilinomo ba꞉pola꞉na la꞉tamo kiyawaoma꞉, wiyasiya me tetelo la꞉imano woki modoboa꞉ ebe iyaiya tanalo la꞉le uwatema꞉. e  13 Wiyasiya Godokono nanitabo tanalo Awokalimidawate da꞉pemene, ebe Wade-talena Uliyanate la꞉ ebeno nanitabo gabodo dopolametate, la꞉ eba magatalelo tanalo bilibilinomo ebo kiyatawaomamota. Ebe tetelo ebete a꞉ka꞉tuwa꞉ ebeno wokilo a꞉ka꞉kiyawaomene, wiyasiya ebete kebe tanalo Nabiwigodone kolowionakole ebete ebe iyaiya tanalo kapiya la꞉tamo ba꞉kiyawaonakomene, ega꞉walo kebe tanalate me opamo da꞉pemaimioma꞉na꞉, ebe tanalate pelamea꞉no dopamo ebete la꞉tamo bawokalilamenakomene. 14 Iyo, ebete me gabodo na ka꞉powalogonemene, mabu ebete naimano tepo magumuno tanalo uwatete la꞉tamo nanitabonomolo kapawokalilaemene. 15 Numa꞉la꞉, Nabiwigodolo da꞉pola꞉na ebe tanalo bilibilinomo ebe naimanola, ebema꞉ ebeno Uliyanate modobola naimano tepo magumuno tanalo la꞉tamo awokalilaema꞉, nale la꞉ danaletama eba kunu.”

Tepo Magumuno Kalakala Tanalo Ega꞉walo Mibomibo Tanalo

16 Ebene Ya꞉sute ebe waloma꞉tapiatamo tabo idi na꞉kegeni, “Tete tatalila la꞉le na la꞉imano balida꞉mo a꞉kunama꞉ema, ebene tete da꞉peso dolopoligomene la꞉le na walo ka꞉kunaemamota.” f 

17 Ebene ebeno waloma꞉tapino taneba magumulo epetapiate epetapiatamo gelanakiya, epetapiate epetapiatamo gelanakiya, ma kunu wageleniya, “Ya꞉sute me tabo beda꞉ma꞉ kegele, tete tatalila la꞉ na a꞉kunama꞉ema ebene tete da꞉pesolo la꞉ na walo ka꞉kunaemamota? Ega꞉walo ebete ebeno Nabiwitamo toma꞉ tabo dege, me tabono magumu keba kunula꞉ka꞉? 18 Ega꞉walo ale me tabo idino magumu iyatawa꞉, ebete tete da꞉pesoma꞉ dege, ebe da꞉peso tete keba kunula꞉ka꞉?”

19 Ebe tetelo iba꞉te ibino taneba magumulo Ya꞉sukono tabo magumuno tanaloma꞉ kebe iyaiya alateda꞉ tabo degelaniya, Ya꞉sute iyatawanate iba꞉tamo walo na꞉kegeni, “Iyo, nale tabo ma kunu kiyawaomo, tete tatalila la꞉le na a꞉kunama꞉ema, ebene tete da꞉pesolo la꞉le na walo ka꞉kunaemamota. La꞉ me tabono magumuma꞉ kegelawenama? 20 Na la꞉tamo nani tabonomo gemo, na la꞉godone da꞉tomo ebe tetelo me opo epate kekalakalaoma꞉na꞉, wiyasiya la꞉le na eba liyanamelo tepo mibomibo kawonomamo ebo kiyatawaomamota. Wiyasiya numa꞉la꞉, tete da꞉peso da꞉petomene, la꞉imano tepo mibomibo tanalo olopoligote la꞉le na mabuma꞉ kawo kalakala walo ka꞉kelaemamota. 21 Ebema꞉ me tanalo ebe lamitu kamiyalete gudu alaima꞉ temeteme dolowita keba kunula꞉ka꞉ eba kunula. Ebete gudu eba alaimilo kawo temeteme ebo kiyatawamene, wiyasiya ebeno gudu dawokalamene ebe tetelo ebegodolo kalakala kapiyate kitanamene, mabu ebeno temeteme olopoligo ega꞉walo ebeno gudute igilolo awokala. 22 La꞉imano tanalo atumu, me tetelo la꞉le naimano to tanaloma꞉ tepo magumulo mibomibonomoma꞉ eda꞉onamata, wiyasiya nale tote la꞉tamo walo da꞉ka꞉pemo la꞉le kawo kalakala walo ebo ka꞉kelaemamota, ebe kalakala lumagi idite kubaima꞉ modoboa꞉.

23 “Na la꞉tamo nani tabonomo gemo, ebe kalakala egelate la꞉tamo demaigamene, ebe tetelo la꞉ la꞉imano modoboa꞉ tanaloma꞉ na walo a꞉ka꞉toweonama꞉ema. Ebe tetene wagilimite la꞉ naimano mailamo kebe iyaiya tanaloma꞉ Nabiwi Godoko da꞉toweoma꞉wenakoma, ebete a꞉ka꞉tuwa꞉ ebe tanalo la꞉tamo bikalamenakoma꞉ta. g  24 Dopamo tetelo la꞉le naimano mailamo ebe ka꞉toweoma꞉wenakia꞉, wiyasiya me tetelo nale la꞉ analemata, modobola la꞉ ebe na꞉toweomenakiyala꞉, ebene la꞉ ebegodone wade tanalo delawa꞉wenakoma ebe gabodo la꞉imano kalakala tanalote kawonomamo bitananakomene.”

Ya꞉sukono Elawote Me Opono Elawo Anakapumi Tanalo

25 Ebene Ya꞉sute tabo idi na꞉kegeni, “Nale iyatulame oiamo me iyaiya tanalo la꞉tamo awokalilaemo, wiyasiya tete ka꞉pemene nale la꞉ oiamo walo a꞉kiyatulametama, ebe tetelo na naimano Nabiwino tanalo la꞉tamo awokalanomo ka꞉kiyawaomamo. 26 Ebe egelalo nale Nabiwitamo la꞉imano modoboa꞉ tanaloma꞉ walo a꞉ka꞉towetoweamo, wiyasiya la꞉ a꞉ka꞉tuwa꞉ naimano mailamo ebe ba꞉toweomenakomata. 27 Numa꞉la; Nabiwite la꞉ nilakapolo nemalagidilolenata. Ebete ma kunu wagelena mabu la꞉le na nilakapolo eba malagidilonenalo, nale ebegodone da꞉piyamo ebe tanalo la꞉ nanitabokobi na꞉midinamata. h  28 Iyo, nanitabola, na Nabiwigodone me opamo piyamo, wiyasiya me ebe tetela, nale me opo atepate Nabiwitamo walo ka꞉ka꞉tomamo.”

29 Ebene Ya꞉suko waloma꞉tapiate ebetamo negelaniya, “Kalakala kawonomola, a me tabo modobolo laema꞉ mabu a꞉ma꞉ atamo iyatulame oiamo ka꞉kiyawawena꞉, awokala kiyawaonata. 30 Iyo, ka꞉lo idokolo a iyatawaoma꞉ a꞉ma꞉ tanalo bilibilinomo iyatawanomolata, ebema꞉ lumagi idite tanalo idima꞉ a꞉ma꞉ alateda꞉no a꞉ma꞉ ebeno tepo magumuno woki iyalo kiyatawama꞉ta. A me tanalone nanitabokobi na꞉midinama꞉, a꞉ma꞉ Godogodone piyata!”

31 Ebene Ya꞉sute ibino tabo eba wiyanalo negeni, “Ka꞉lo idokolo la꞉ na nanitabolo nanitabokobi na꞉ka꞉midina꞉wenama? 32 Tete ka꞉pemene, iyo, ebe na꞉pe, la꞉ nagodone la꞉imano iyaiya motamo alautiawete, ebene na a꞉ka꞉tuwa꞉ ka꞉lutamo. Ebe tetelo nago dokolina ebe Nabiwi ebe kapiyate na akatepanemene, ebete nago ka꞉lutamene. i 

33 “Ebema꞉ numa꞉la꞉, nale me iyaiya tanalo la꞉tamo a꞉kiyawaomo, mabu na ubila la꞉le nagodolo eba ilukulinalo naimano milote la꞉godolo kitanama꞉. Nanitabola, me opolo la꞉ kawokawo temeteme biyatawaonakomata, wiyasiya nekalakalala꞉! La꞉ akotoletoleala꞉ mabu naimano elawote me opono elawo iyalo anakapumi.” j 

Copyright information for `KNVFLY_RIVER