a21:32Kol 8:12
f21:22Yel 5:29; 46:10; Ose 9:7
g21:24Oale 79:1; Awo 11:2
h21:25Ais 13:10; Isi 32:7; Yow 2:31; Awo 6:12-13

Luke 21

Amole Kamiyalete Godotamo Mani Dikamiya

Mak 12:41-44

Ebene Ya꞉sute Godoko Amamateno Iya Motolo eba lutalo, inamabu bilibilinomagopiate ibino nilakapo inamabu Godotamo dapalomutiya, ebete ibino tanalo eba umitalo inamabua꞉ amole kamiyale idi ebo kumiya, ebete mani egege netewa dapalomuti. Ebema꞉ ebete negiya, “Na la꞉tamo nani tabo gemo, epate mani dapaloma me inamabua꞉ amole kamiyalete ibi bilibilinomo odoili, a  mabu inamabu bilibilinomagopiate ibino inamabu epetapi da꞉luililamenako ebe inamabu paloma, wiyasiya me amole kamiyale inamabua꞉nola. Ebete ebeno bae uwateono mani alomonomo apalomo.”

Godoko Amamateno Iya Moto Kubaimi Tanalo

Ma꞉t 24:1-2; Mak 13:1-2

Ebe tetelo Ya꞉suko waloma꞉tapi epetapiate Godoko Amamateno Iya Motoma꞉ ma kunu gelitiya, “Me nokola moto kawokawo wadewadenonomola! Ega꞉walo epate malo Godotamo nilakapolo dikameonaka, ebe inamabuate wadewadenoma꞉ eda꞉ona!”

Ebene Ya꞉sute iba꞉tamo negiya,
“La꞉ me inamabu dulama꞉witama, walone tetelo ibi bilibilinomate ka꞉kubakubaoma꞉na꞉. Ebe tetelo me iyaiya motono tanaloma꞉ nokola idite nokola idi unulo a꞉ka꞉pola꞉nama꞉na꞉, mabu gowelaopiate me nokola bilibilinomo mapitaolete opamo iyalekenomo ka꞉piyalekema꞉na꞉.” b 

Kawokawo Temetema꞉te Pelaema꞉ Ya꞉sute Degiya

Ma꞉t 24:3-14; Mak 13:3-13

Ebene iba꞉te Ya꞉suko nalatediya, “Iyatulamedawa, Godokono Moto kubaimi tanalote kebe tetelo na꞉ka꞉pemaigamene? A beda꞉ anoano tanalate na꞉kiyatuaemene tete na꞉pe ebe tanalote ka꞉pemaigama꞉?”

Ebene Ya꞉sute iba꞉tamo negiya, “La꞉ nanisiwale. Lumagi idite la꞉ demasigilitamene, la꞉ ebeno tabo ako-olowiala꞉, mabu dubu bilibilinomo epetapiate naimano mailamo pelamete ka꞉pegelama꞉na꞉, ‘Na Kelisotela! Tete na꞉pe!’ wiyasiya la꞉ ibi akowaloma꞉tala꞉la꞉. Ega꞉walo la꞉le iyaiya opo epono gowelao tanalo ega꞉walo ibino gowelao nopo iyati tanalo dolowiaema, ebe mabuma꞉ la꞉ kawonomamo akotoletoleala꞉. Me tanalate nanitabolo ka꞉pemaimioma꞉na꞉, wiyasiya ebe tete ebe uwomu tetea꞉.”

10 Ya꞉sute iba꞉tamo walo na꞉kegiya, “Nanitabola, opo epetapino epate opo epetapino epago ka꞉gowelaoma꞉na꞉, iyo, opo idite opo iditamo gowela tanalo kosiyodilomene. 11 Ebene kawokawo mumulate iyaiya opo bilibilinomamo ka꞉pelaema꞉na꞉, ega꞉walo kawokawo gabugabuno temeteme tanalate ebe iyaiya epo kuwatema꞉na꞉, ega꞉walo iyaiya duliyomolo epetapilo epate baea꞉no kilukulioma꞉na꞉, ebene ebe atu tetelo tobolo unulo iyaiya anoano tanalo ega꞉walo Godokono elawo awokalimino tanalate ka꞉pemaimioma꞉na꞉.

12 “Me tanalate maimioa꞉no kubakubapiate dopamo la꞉ elawamo uwatetate temeteme ebo kikalaema꞉ta. Iyo, Yu epono balidi ibilamole moto gulo iba꞉te la꞉imano tanalo anagilamelelametate la꞉ idoko motamo gito kalomoma꞉ta, ega꞉walo na mabuma꞉ iba꞉te la꞉ iyaiya kawokawo elawodubuno ololo apuamo magataletate, iba꞉te atumu la꞉imano tanalo kakanagilamelelaema꞉ta. 13 Ebe tetelo la꞉ wiyasiya iba꞉tamo naimano Wade Tabote na꞉kiyawaiyala꞉. 14 Ebema꞉ la꞉le ibino ololo apulo eba lamota꞉onalo la꞉imano mailo wadekobi keba kunu ka꞉midila꞉ema, ebe tetete pemaiga꞉no la꞉imano gela tanaloma꞉ woki bilibilima꞉ akoeda꞉oala꞉, c  15 mabu nale la꞉tamo mulo woki ega꞉walo tabo eba ikalamelo, piyate la꞉go gowelaopima꞉ deda꞉ona iba꞉te la꞉imano nani tabo kubailaema꞉ a꞉ka꞉modoboma꞉na꞉. d 

16 “Ega꞉walo me tanalo idila. La꞉imano nabila menokobila, ega꞉walo nanila ekakila, ega꞉walo la꞉imano kalima epo epetapila namutupila, iba꞉te la꞉go da꞉gowelaona ebe kubapino kotamo la꞉ kanalomoma꞉ta, iyo, la꞉ epetapi la꞉imano epate gito kanakapulaema꞉ta. e  17 Nanitabola, na mabuma꞉ epo bilibilinomate la꞉tamo ka꞉dowaoma꞉na꞉, 18 wiyasiya naimano umi magumulo la꞉imano watono eke idi kapiyate akalatidimene. 19 Ebema꞉ la꞉imano kodakodalo utitata tanalodo la꞉le la꞉imano igilo ma kunu ka꞉mula꞉lemamota.”

Yelusalema Kawo Duliyomolo Kubaimi Tanalo

Ma꞉t 24:15-21; Mak 13:14-19

20 Ebene Ya꞉sute walo na꞉kegiya, “Iyaiya opono gowelaopiate pelamete Yelusalema dapanakopa꞉midama꞉na꞉, la꞉ ebe tanalo duma꞉ema la꞉ kiyatawaomamota ebeno olalati tete a꞉pemaiga. 21 Ebema꞉ gowelaopiate pemaimioa꞉no, modobola Yudiya opo epate dopamo unuunu damelamo nalautioma꞉na꞉, ega꞉walo Yelusalemalo dilukuliona ibi atumu iyabaiamo na꞉ka꞉tolaema꞉na꞉. Numa꞉la꞉, ebe tetelo piyate tumulo da꞉pola꞉nama꞉na꞉ iba꞉te kawo duliyomolono kala ga꞉dimi magumamo nopila꞉oma꞉ modoboa꞉, mabu iba꞉te ebolo wade opila꞉o bai a꞉ka꞉nuima꞉na꞉. 22 Nanitabola, Godote dopamo ebeno Bukamo dakuloliya ebe tanalate nanitabonomolo ka꞉pemaimioma꞉na꞉, iyo, ebe tete ebe Yelusalema duliyomolono kuba wiya lawe egelala. f  23 Ebema꞉ numa꞉la꞉, lamitulamitu ega꞉walo nono dikalamena ebe kamiyala꞉tamo ebe egelate kubanomoma꞉ keda꞉mene, mabu nanitabola, Godokono kawo dowa tanalonomote Yelusalema epatamo eba itanalo, ibino opolo kawokawo tepo temetema꞉te ka꞉pemaimioma꞉na꞉! 24 Iyo, gowelaopiate ibi epetapi gowelaono gila꞉mo kanakapulaema꞉na꞉, ega꞉walo ibi epetapi ala꞉mo matuolamolete iyaiya mulu opamo kemagatalema꞉na꞉, ebene nanitabokobi midia꞉piate Yelusalema duliyomolo ibino agowamo ka꞉mikitama꞉na꞉, Godote iba꞉tamo dikalaemene ebe tete uwomuamo.” g 

Epono Naniwino Pe Tete

Ma꞉t 24:29-31; Mak 13:24-27

25 “Ebene egela, sagana, ega꞉walo mawele, ibi magumulo kawokawo anoano tanalate da꞉pemaimioma꞉na꞉, me opo kawonomolo epate woki bilibilima꞉ eba eda꞉olo balidi koba꞉midaolema꞉na꞉, iyo, ebe atu tetelo kewa꞉ kolomono kawokawo ulate maimiote kolomo bala dapalukolema꞉na꞉, iba꞉te ebe obono diyamo dolowima꞉na꞉ kawonomamo ka꞉toletoleoma꞉na꞉. h  26 Ega꞉walo ebe tetelo tobolo ununo elawoelawo inamabuate kalela꞉oma꞉na꞉, ebema꞉ epate me opono kawo olalati tanalo eba makopelelo, iba꞉te tole kawonomamo lawete elawoa꞉noma꞉ ebo keda꞉oma꞉na꞉. 27 Ebene ebe tetelo Epono Naniwite tobolo unune eba piwisigalo iba꞉te ebe ebo kuima꞉na꞉, ebete ebeno elawago ega꞉walo alo kawonomago ka꞉pemene. i  28 Ebema꞉ me temeteme tanalate maimi dowagilima꞉na꞉, ebe tetelo la꞉ balidi unamo na꞉nemeliyala꞉ mabu la꞉imano igilo mula꞉le tete netatali.”

Umei Kewano Tanalo

Ma꞉t 24:32-35; Mak 13:28-31

29 Ebene Ya꞉sute uli tabo iba꞉tamo ma kunu iyatulamiya, “La꞉ umei kewa ega꞉walo iyaiya kewano tanalo wadenomamo nemalagidilala꞉. 30 La꞉le ibino paa mogoiamidale tanalo dulama꞉ema, ebe tetelo la꞉ iyatawalata ulamano tete netatali, 31 ebema꞉ me temeteme tanalate maimiolo dulama꞉ema, la꞉ kiyatawaomamota Godokono Kawo Elawodawano tete ebe na꞉pe. 32 Na la꞉tamo nani tabo gemo, me tanalo bilibilinomate dopamo ka꞉pemaimioma꞉na꞉, walone me tete epate ebo ka꞉elaoma꞉na꞉, 33 iyo, me opo ega꞉walo tobolo unu iba꞉te kolopoligoma꞉na꞉, wiyasiya naimano tabote a꞉kolopoligomene, uwomua꞉ tetelo bitanamene.”

Olowiolo Ilukuli Tanalo

34 “La꞉ a꞉ka꞉tuwa꞉ la꞉ wadenomamo nulamenala꞉! La꞉ bae nao tanaloma꞉, ega꞉walo elawo da꞉imi obo nio tanaloma꞉, ega꞉walo me opono inamabu uwate tanaloma꞉ woki bilibilima꞉ akoeda꞉onala꞉. La꞉ nanisiwale, ebe Kawo Egelate samonomamo da꞉pemaigamene la꞉ kawonomamo da꞉bela꞉wa꞉oma, me tanalo ebe gubite inamabu danagalimi keba kunula꞉ka꞉ eba kunula. 35 Iyo, ebe Kawo Egelate me opolo dilukuliona ebe epo bilibilinomatamo ma kunu ka꞉pemene, 36 ebema꞉ tete bilibilinomolo la꞉ olowiolo eba ilukulinalo Godotamo na꞉towetoweonala꞉. Ebe tanalo magumulo la꞉le ebeno elawo lawa꞉wete, kawokawo temetema꞉te da꞉pelaema꞉na꞉ la꞉ ebe iyaiya tanalo magumudo nemaimiawete Epono Naniwino dopo apulo ka꞉nelamota꞉onamamota.”

37 Ebene egela epetapilo Ya꞉sute Yelusalemamo da꞉penaki ebete Godoko Amamateno Iya Motolo epo piyatulamenaki, wiyasiya didokonaki ebete duliyomolone walo ka꞉tonaki Olibi Kewakewa Unu Damelalo ebo nowatanaki. 38 Ebe tetelo epo bilibilinomate duiyanomolo Godoko Amamateno Motamo pelamenakiya ebeno tabo ka꞉polowioma꞉.

Copyright information for `KNVFLY_RIVER